ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
Asst Prof BUDSAKORN AUIYAWONG
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 3
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ไปศึกษาวิชา ชีวเคมี
เน้น Molecular Biology
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560