Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณิชานันท์ เกินอาษา
Miss ORAPHAN KERNASA
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไปศึกษาวิชา Entomology
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง ณิชานันท์ เกินอาษา

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th