ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ
Miss SIRISUDA BUATONGKHUE
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Heriot-Watt University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560