Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายภาสกร บุญชาลี
Mr. PASAKORN BUNCHALEE
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาวิชา Paleonbotany
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง ภาสกร บุญชาลี

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th