Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป
Asst Prof JUTHARATH VORAPRATEEP
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไปศึกษาวิชา สถิติศาสตร์
เน้น สถิติประยุกต์
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Aston University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง จุฑารัตน์ วรประทีป

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th