ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาววันนิศา ดงใต้
Miss WANNISA DONGTAI
สังกัดปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไปศึกษาวิชา Clinical Pharmacokinetics/ Clinical Pharmacy/ Pharmaceutical Care/ Clinical Pharmaceutical Sciences
ระดับ โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Maryland, Baltimore
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาเอก
ชื่อปริญญา Doctor of Pharmacy
สาขาวิชาเอก Pharmacy
สถาบันการศึกษา University of Arizona
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560