ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเกษรินทร์ พูลทรัพย์
Miss KEDSARIN PHOONSUP
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ออสเตรเลีย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Wollongong
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

ชื่อปริญญา Doctor of Engineering
สาขาวิชาเอก Engineering Management
สถาบันการศึกษา University of Wollongong
ประเทศ ออสเตรเลีย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560