Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวรวุฒิ ศรีสุขคำ
Mr. WORAWUT SRISUKKHAM
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เน้น Machine Learning/ Embedded System
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Northumbria University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง วรวุฒิ ศรีสุขคำ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th