ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนันทิดา สุธรรมวงศ์
Miss NANTIDA SUTUMMAWONG
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปศึกษาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เน้น การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับ เอก
ประเทศ ออสเตรเลีย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา James Cook University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560