ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายทวีวัฒน์ เวียงคำ
Mr. TAWEEWAT WIANGKHAM
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาวิชา Biomedical Science/ Health Science/ Applied Science
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Birmingham
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560