ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปนัดดา สละชีพ
Miss Panadda Salacheep
สังกัดปัจจุบัน

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 4
ตามความต้องการของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา ฟิสิกส์/ ฟิสิกส์ประยุกต์/ มาตรวิทยา/ วิศวกรรมไฟฟ้า
เน้น Laser Applications (Atomic Force Microscopes/ Laser Distance Measurements)
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา Brunel University London
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560