ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุรีรัตน์ เรืองอมรรัตน์
Miss SUREERAT REAUNGAMORNRAT

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปศึกษาวิชา Biomedical Engineering
เน้น การศัลยกรรมบูรณาการคอมพิวเตอร์/ วิชาการหุ่นยนต์เสริมการผ่าตัด (Computer-Integrated Surgery/ Robot-Assisted Surgery)
ระดับ โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Johns Hopkins University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560