Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายศุภชัย สกาวแสง
Mr. SUPACHAI SKAWSANG
สังกัดปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ไปศึกษาวิชา Geography
เน้น Remote Sensing & GIS
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563

ส่ง e-mail ถึง ศุภชัย สกาวแสง

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th