ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา
Mr. WATCHARACHAI KONGSIRIWATTANA
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้น Software engineering/ Object Technology/ Web Technology
ระดับ เอก
ประเทศ ออสเตรเลีย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Flinders University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

สาขาวิชาเอก Computer Science
สถาบันการศึกษา Flinders University
ประเทศ ออสเตรเลีย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560