Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัสสร สวาทะสุข
Miss PATSORN SAWATASUK
สังกัดปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปศึกษาวิชา บริหารเทคโนโลยี
เน้น การบริหารเทคโนโลยี/ การจัดการเทคโนโลยี/ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Huddersfield
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง ภัสสร สวาทะสุข

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th