ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายจารุพงษ์ บรรเทา
Mr. JARUPONG BANTHAO
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 1
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560