ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ ตันธนะศิริวงศ์
Miss Supaporn Tantanasiriwong
สังกัดปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560