Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายธนา โชติช่วงชัชวาล
Mr. Tana Chotchuangchutchaval
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 1
ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไปศึกษาวิชา วัสดุศาสตร์ หรือเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เน้น พอลิเมอร์
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Imperial College London
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง ธนา โชติช่วงชัชวาล

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th