Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐชา วัฒนาธร
Miss Natcha Wattanatorn
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2551
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา Chemistry
เน้น Materials
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Brown University(ตรี) University of California ,Los Angeles (โท)(เอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง ณัฐชา วัฒนาธร

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th