ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
Miss Arporn Wangwiwatsin
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2550
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปศึกษาวิชา สัตววิทยา
เน้น สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Cambridge
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560