Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล ร้อยเอกสุทธิพงษ์ มีใย
Capt. Sutthipong Meeyai
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2549
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปศึกษาวิชา โลจิสติกส์การขนส่ง
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Glasgow
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง สุทธิพงษ์ มีใย

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th