Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์
Mr. Kongkiat Puparatanapong
สังกัดปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2549
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมโลหการ
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th