ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์
Mr. Sirawaj Itthipuripat
สังกัดปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2549
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไปศึกษาวิชา Biology
เน้น Cognitive Science
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Californian, San Diego
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560