Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายรัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์
Mr. Rachata Ausavarungnirun
สังกัดปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2548
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 1
ตามความต้องการของ บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Carnegie Mellon University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th