ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางปานวาด ศิลปวัฒนา (เทียนมี)
Mrs. Panwad Sillapawattana
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2548
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 6
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไปศึกษาวิชา นาโนเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม
ระดับ โท-เอก
ประเทศ เยอรมนี
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา RWTH Aachen University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560