Scholar Information System  
ข้อมูลทุน ก.วิทย์
จำนวนทุนที่จัดสรร
โครงการระยะที่ 1
โครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 3
โครงการระยะที่ 3+
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ทุนศึกษาภายในประเทศ
จำนวนทุนที่จัดสรร
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่
แยกตามประเทศ
แยกตามระดับปริญญา

 

ข้อมูลทุนก.วิทย์

ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษาอยู่

400
300
200
100
แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เดนมาร์ก ไทย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ประเทศไทย ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย ออสเตรีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ รวม
จำนวนนักเรียน   7     2     48     8     174     4     29     1     1     17     55     1     3     6     268     1     26     4     337     1     993  

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th