แบบประเมินความเหมาะสม

การประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี (ทุนบุคคลในต่างประเทศ)

ข้อกำหนดในการทำแบบประเมิน

กรุณาอ่านก่อนทำแบบประเมิน

  • แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ข้อ ต้องทำให้ครบ 4 ข้อ
  • มีเวลาในการทำแบบประเมิน 180 นาที
  • เมื่อกดปุ่ม "ทำแบบประเมิน" แล้วต้องทำให้เสร็จ ไม่สามารถบันทึกและย้อนกลับมาทำใหม่ได้
  • เมื่อกดปุ่ม "ส่งคำตอบ" ถือว่าเป็นการส่งจะ ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
  • ระบบจะนับถอยหลังเมื่อครบเวลา 180 นาที แล้วระบบจะบันทึกคำตอบของท่าน และถือว่าท่านส่งคำตอบ
  • เมื่อส่งคำตอบ หรือหมดเวลาทำแบบประเมิน ระบบจะสรุปคำตอบของท่าน และบันทึกคำตอบไว้ในระบบ ท่านสามารถปริ้นท์สรุปคำตอบเก็บไว้ได้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายัง ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  • เปิดให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ - (24.00 น. เวลา ประเทศไทย)
เอกภาพ (Unity)เรียงความเรื่องหนึ่งๆจะต้องมีใจความและความมุ่งหมายอันสำคัญเพียงอย่างเดียว ถ้ากล่าวถึงเรื่องอื่น เรื่องนั้นต้องเกี่ยวข้องหรือช่วยให้เรื่องหลักเด่นชัดขึ้น
สัมพันธภาพ (Coherence)ข้อความต่างๆจะต้องดำเนินไปเป็นลำดับต่อเนื่องกัน ให้เนื้อความต่อกันประดุจลูกโซ่
สารัตภาพ (Emphasis)เรียงความที่ดีต้องมีการเน้นใจความที่สำคัญ ความใดที่สนับสนุนเนื้อเรื่องให้เด่นชัดจะต้องอยู่ในที่เด่น และต้องให้เนื้อที่มาก
ส่วนที่เป็นพลความหรือข้อความประกอบต้องกล่าวแต่น้อย

นอกจากนั้นเรียงความเรื่องหนึ่งๆควรได้รับการแบ่งเป็นตอนย่อยๆ แสดงการแบ่งเป็นตอนโดยการย่อหน้า