การคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ)

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

1 ข้อมูลที่ต้องกรอกมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม NEXT

2 เมื่อกรอกข้อมูลจนครบแล้วให้ upload รูปภาพที่ใช้ประกอบในใบสมัคร ในขั้นตอนที่6

3 กดปุ่มตรวจสอบใบสมัคร เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนสั่งพิมพ์

ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว สามารถ "ค้นหาใบสมัคร"
เพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะถึงวันที่ปิดรับสมัคร


ข้อควรระวัง

1. ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วยทุน

2. เมื่อกรอกข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะมีหมายเลขใบสมัคร กรุณาจดบันทึก ไว้ใช้ในการกรอก - แก้ไข ข้อมูลใบสมัคร

3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม ประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่รับใบสมัครไว้พิจารณา

4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ

5. การสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ได้รับการเสนอชื่อจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ปิดรับสมัคร