Get Adobe Flash player

ข้อกำหนดทุนวิจัยใหม่ วท

ข้อกำหนด ทุนนักวิจัยใหม่ วท.

ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว.และท.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1. ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา

มาไม่เกิน 5 ปี (ทุนต่างประเทศ และ ทุนในประเทศ)

2. งานวิจัยต้องดำเนินการในประเทศไทย ข้อเสนอโครงการและรายงานวิจัยต้องเขียนเป็นภาษาไทย

3. นักเรียนทุนมีสิทธิขอรับทุนได้คนละ 1 โครงการ (เป็นหัวหน้าโครงการ)

4. หัวหน้าโครงการ ต้องทำวิจัย มากกว่า หรือเท่ากับ 50 %

5. หัวหน้าโครงการ ควรมีผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 2 คน

6. ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้ 6 เดือนหรือพิจารณาต่อเวลาเป็นกรณีไป)

7. นักเรียนทุนสังกัด สวทช. ไม่มีสิทธิขอรับทุน แต่สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

8. งบประมาณโครงการ รวมค่าบริหารโครงการ ไม่เกิน 250,000 บาท

9. ค่าบริหารโครงการ 12 % ของงบประมาณวิจัย มอบให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็น ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารจัดการโครงการวิจัย

10. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย (รวม 3 คน) สามารถของบค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 36,000 บาท นักวิจัยขอตั้งงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ ในหมวดครุภัณฑ์ โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็น และ Specification ของครุภัณฑ์

11. การเขียนงบประมาณ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก. หมวดค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย

ข. หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล (อัตราตามคำแนะนำในข้อเสนอโครงการ)

ค. หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ

ง. หมวดค่าครุภัณฑ์

จ. หมวดค่าบริหารโครงการ

12. ห้าม ตั้งงบประมาณในรายการต่อไปนี้

12.1 ค่าเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ ค่าเดินทางไปนำเสนอผลงาน ค่าเข้าร่วมประชุมสัมมนา ต่างประเทศและในประเทศ ยกเว้น ค่าส่งผลงานไปตีพิมพ์

12.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของคณะผู้วิจัย เนื่องจากตั้งค่าตอบแทนไว้แล้ว

12.3 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เนื่องจากจัดเป็นค่าสาธารณูปโภคซึ่งรวมอยู่ในค่าบริหารโครงการ 12% แล้ว

13. หัวหน้าโครงการจะต้องจัดทำสัญญารับทุนวิจัย และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ และ รายงานฉบับสมบูรณ์ตามแนวทางการจัดทำโดยต้องผ่านการประเมินจาก สวทช. หากไม่ส่งรายงานจะไม่ได้รับเงินทุนในงวดนั้นๆ

14. หัวหน้าโครงการควรระบุ output ว่าต้องการเสนอผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ หรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการใด

15. กรณีใช้เงินทุนในโครงการไม่หมด มีเงินคงเหลือ จะต้องส่งคืนให้กับ สวทช. ยกเว้นประสงค์ จะขอใช้เงินคงเหลือเพื่อประโยชน์ในงานวิจัยนั้นๆ จะต้องทำเรื่องขออนุมัติต่อ สวทช.ก่อนปิดโครงการวิจัย

16. หากประสงค์จะขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในผลงานหรือกรรมวิธีการวิจัย จะต้องแจ้งให้ สวทช. ทราบ โดยมีข้อกำหนดในการดำเนินการตามที่ สวทช. กำหนดในสัญญารับทุนวิจัย

17. หน่วยงานต้นสังกัด ต้องลงนามในฐานะผู้รับสัญญาการรับทุน และติดตามดูแลให้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125