Get Adobe Flash player

ข้อกำหนดทุนวิจัยใหม่ วท

ข้อกำหนด ทุนนักวิจัยใหม่ วท.

ดำเนินการโดย ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว.และท.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more...

รายละเอียดโครงการ

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่มีสิทธิขอทุนวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี ทุนละ ไม่เกิน 250,000 บาท และมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้)

 

  • รายละเอียดโครงการ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ข้อกำหนดในการสมัครทุนวิจัยใหม่ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • แบบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน [Download]
    • แบบข้อเสนอโครงการ-แบบร่วม [Download]
  • แบบรายงานความก้าวหน้า [Download]
  • แบบรายงานความก้าวหน้า-กรณีช้ากว่ากำหนด [Download]

 

จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแบบที่กำหนด จำนวน 2 ชุด

จัดทำหนังสือนำส่ง ที่มีเลขที่หนังสือ จากหน่วยงาน ผู้ลงนามตั้งแต่คณบดีขึ้นไป

กรณีได้ส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว และต้องการขอขยายเวลาเพิ่ม หรือมีปัญหาในการดำเนินงาน ให้จัดส่งรายงานเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงมาได้ เพื่อให้ผู้ประเมินพิจารณา

ที่อยู่สำหรับส่งรายงานความก้าวหน้า ทางไปรษณีย์ (ไม่รับอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์)

 

"มณวิภา เจริญวรรณยิ่ง

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120"

 

การจัดส่ง ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องทำหลังจาก ส่งรายงานความก้าวหน้าและผ่านการพิจารณาแล้ว

 

ตัวอย่างเอกสาร

- ตัวอย่างรายงานสรุปการเงิน [คลิกเพื่ออ่าน]

- ตัวอย่างหนังสือส่งรายงานความก้าวหน้า [คลิกเพื่ออ่าน]

- ตัวอย่างหนังสือขอขยายเวลา [คลิกเพื่ออ่าน]

 

สอบถามสถานะเอกสาร/ขอปรับแผน/ขอซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม/ขอปรับหมวดงปม./ติดตามงาน ติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรศัพท์ จนท. คุณมณวิภา 02 564 7000 ต่อ 71416

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125