Get Adobe Flash player

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี ๒๕๖๓

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.
ขอแจ้งเรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียดตามหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

  • ๑. แจ้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ เลขที่ อว ๖๐๐๑/ว๕๗๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อหน่วยงานที่ส่งเอกสาร [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ๒. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เลขที่ อว ๖๐๐๑/ว๕๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อหน่วยงานใน อว. ที่ส่งเอกสาร [คลิกเพื่ออ่าน]

 

นักวิจัย โปรดอ่านข้อกำหนด [คลิกเพื่ออ่าน]
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบเดี่ยว [คลิกเพื่ออ่าน]
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบกลุ่ม [คลิกเพื่ออ่าน]

 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผ่านช่องทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อกำหนดทุนวิจัยใหม่ วท

ข้อกำหนด ทุนนักวิจัยใหม่ วท.

ดำเนินการโดย ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว.และท.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more...

รายละเอียดโครงการ

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่มีสิทธิขอทุนวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี ทุนละ ไม่เกิน 250,000 บาท และมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (สามารถขอขยายเวลาได้)

 

  • รายละเอียดโครงการ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ข้อกำหนดในการสมัครทุนวิจัยใหม่ [คลิกเพื่ออ่าน]
  • แบบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน [Download]
  • แบบข้อเสนอโครงการ-แบบร่วม [Download]
  • แบบรายงานความก้าวหน้า [Download]
  • แบบรายงานความก้าวหน้า-กรณีช้ากว่ากำหนด [Download]

 

นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งรายงานความก้าวหน้า / ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / หนังสือขอขยายเวลา
***โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ [คลิกเพื่ออ่านคำแนะนำ]***

 

ตัวอย่างเอกสารที่ให้ download ได้ ดังนี้

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125