Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดเชียงราย

DSC 0727วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มทร. กรุงเทพ

DSC 0472 1วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อไปติดตามการทำงานวิจัย ความก้าวหน้าในการทำงาน และขอเข้าพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.แม่โจ้ แพร่

MJU01 1วันที่ 21-22 สิงหาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มรภ.จันทร์เกษม

IMG 3007วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมรภ.นครปฐม

1057873วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.นเรศวร และมรภ.พิบูลสงคราม

DSC 5542วันที่ 11-12 มกราคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.บูรพา และมทร.ตะวันออก

PANO 20151018 170643วันที่ 18-19 ตุลาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC 4765วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.นครราชสีมา

DSC 4267วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.ขอนแก่น

DSC 4700วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.มหาสารคาม

DSC 4712วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคาม

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125