Get Adobe Flash player

นักเรียนทุนรัฐบาลฯ กับการสร้างเครือข่ายการวิจัย

P1090523วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ ADRIATIC PALACE HOTEL หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างเครือข่ายการวิจัย ให้นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาจากทุกแหล่งทุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มารู้จักกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานวิจัยร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการวิจัย และหาแนวทางที่จะทำวิจัย ร่วมกันในอนาคตต่อเนื่องต่อไป

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแล นักเรียนทุนฯ ประเทศออสเตรเลีย

DSC00055คณะผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2548

 

 

 

Read more...

วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาล ปี 2547

scholar47033วันที่ 3 กันยายน 2547

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547

 

 

 

Read more...

ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา

src17DSCF0035วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 8.00 -17.00น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาเรื่องนักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา โดยมี ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นักเรียนทุนได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุนที่เป็นนักวิจัย เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรให้กับนักวิจัย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

Read more...

นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

src470521005วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสัมมนานักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ในชื่อเรื่อง นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสัมมนาดังกล่าว ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลนักเรียนทุนฯ ประเทศอังกฤษ

srcsUK2004-23คณะผู้ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2547

 

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

srcseminar460917-04เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2546 ณอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยเชิญนักเรียนทุนที่สำ เร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทน๕ณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมสัมมนา รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการสัมมนา

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี2546

srcseminar460527-06เมื่อ 27 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องประชุม สวทช. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม นักเรียนทุนรัฐบาลกระรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2546

 

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับงานวิจัยและพัฒนา

srcseminar450619-17เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2545 เวลา 7.45 – 17.00 น. ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับงานวิจัยและพัฒนา โดยเชิญนักเรียนทุนที่สำ เร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้วหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ นักงาน ก.พ. สภาพัฒน์ฯ สำนักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัย สตง. มาร่วมสัมมนา รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการสัมมนา

Read more...

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2562

IMG 1249วันที่ 26-27 เมษายน 2562
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนระดับ ตรี-โท-เอก) ประจำปี 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

Read more...

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2561

DSC 1393ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125