Get Adobe Flash player

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลนักเรียนทุนฯ ประเทศอังกฤษ

Londonคุณวิสา แซ่เตีย ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11 - 18 เมษายน 2553

 

 

 

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี52

DSC 1926วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2552

 

Read more...

ประชุมหน่วยงานต้นสังกัด

DSC 0145วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ  ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหน่วยงานในกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลฯกลับมาเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2551

DSC 0007วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องปทุมวันโรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2551

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลฯ กับการสร้างเครือข่ายการวิจัย

P1090523วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ ADRIATIC PALACE HOTEL หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างเครือข่ายการวิจัย ให้นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาจากทุกแหล่งทุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มารู้จักกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานวิจัยร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการวิจัย และหาแนวทางที่จะทำวิจัย ร่วมกันในอนาคตต่อเนื่องต่อไป

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแล นักเรียนทุนฯ ประเทศออสเตรเลีย

DSC00055คณะผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2548

 

 

 

Read more...

วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาล ปี 2547

scholar47033วันที่ 3 กันยายน 2547

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547

 

 

 

Read more...

ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา

src17DSCF0035วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 8.00 -17.00น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาเรื่องนักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา โดยมี ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นักเรียนทุนได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุนที่เป็นนักวิจัย เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรให้กับนักวิจัย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

Read more...

นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

src470521005วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสัมมนานักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ในชื่อเรื่อง นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสัมมนาดังกล่าว ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลนักเรียนทุนฯ ประเทศอังกฤษ

srcsUK2004-23คณะผู้ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2547

 

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

srcseminar460917-04เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2546 ณอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยเชิญนักเรียนทุนที่สำ เร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทน๕ณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมสัมมนา รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการสัมมนา

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125