Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC 4765วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.นครราชสีมา

DSC 4267วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.ขอนแก่น

DSC 4700วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.มหาสารคาม

DSC 4712วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคาม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน ม.อุบลราชธานี

ubon20141214-121804วันที่ 14 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานภาคเหนือ

DSC 3194ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2556
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดภาคเหนือ ได้แก่หน่วยงาน 

  1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. มหาวิทยาลัยพะเยา
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC 1216วันที่ 27 มีนาคม 2555
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

DSC 1184วันที่ 19 มีนาคม 2555
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดศูนย์อิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

DSC 1013วันที่ 06 มีนาคม 2555
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานศูนย์อิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img009วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดสำนักงานกลาง สวทช. และศูนย์นาโนเทคโนโลยี

DSC 0917วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสำนักงานกลาง สวทช. และศูนย์นาโนเทคโนโลยี 

 

 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125