Get Adobe Flash player

Home

ประกาศรายชื่อบุคคลในต่างประเทศที่มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

   ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบุคคลในต่างประเทศ)  ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น
   บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ได้ประกาศรายชื่อบุคคลในต่างประเทศที่มี สิทธิด้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 แล้ว


ตรวจสอบรายชื่อ [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณารายงานตัวที่ลิงก์ [กรอกใบรายงานตัว]

ให้กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาสาสตร์ฯ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125