Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  454  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และประเสริฐ หาญเมืองใจ. 2547. เทคโนโลยี ชีวกระบวนการ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร. หน้า 43-65.เชียงใหม่: TRIO Advertising and Media.ประเสริฐ หาญเมืองใจ
ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม. 2547. ความเป็นไปได้ในการอนุบาลลูกปูม้า(Portunus pelagicus) ระยะซูเอีย (Zoea) ด้วยโรติเฟอร์ Brachionus rotundiformis ที่เลี้ยงจากสาหร่ายเซลล์เดียว Chlorella และ Synechocystis โดยการใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปน้ำยางพารา. ใน รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23 สิงหาคม 2546. หน้า 51-57.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ชวพงศ์ สุริยจันทร์, ชวาพล อิทธิสุภรณ์รัตน์, ปรเมศวร์ ตันติสถิรพูล, ณัฐชัย ทิพย์ประเสริ์ฐ, วิษณุ โคตรจรัส การพัฒนาเกมส์ออนไลน์ Online Game Developing, งานนิทรรศการวิศวกรรม ครั้งที่ 13, 6-9 ธันวาคม 2545 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิษณุ โคตรจรัส
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ และอุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์, 2543, "กำลังอัดและการชะของโลหะหนักในมอร์ต้าร์ที่มีปูนซีเมนต์-เถ้าถ่านหิน และคาตาลิสต์ที่ใช้แล้วเป็นส่วนผสม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า 30-38.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ชาญชัย ธนาวุฒิ, เชาวน์ ยงเฉลิมชัย, ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี, วิสูตร หวังวรวุฒิ, อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย, อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล และไพบูลย์ ประโมจนีย์. 2544. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดการอุทกภัยในจังหวัดสงขลา. ว.สงขลานครินทร์, 2 : หน้า 426-442.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ชิต เหล่าวัฒนา และธิดา ธัญญประเสริฐกุล, 2545, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงาน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 111-130.ชิต เหล่าวัฒนา
ชิต เหล่าวัฒนา, ฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม และไพศาล สุวรรณเทพ, 2545, "การวิเคราะห์โครงสร้างทางกลและเสถียรภาพของหุ่นยนต์เดินสองขา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 35-54.ชิต เหล่าวัฒนา
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเรื่อง คู่มือการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) : 2550 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2551 จำนวนหน้า 47 หน้า หมายเหตุ เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุเเละผลิตภัณฑ์โดยการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ในการทดสอบทดสอบประกอบไปด้วยคู่มือการใช้เครื่อง รวมทั้งวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน หัวเรื่อง เซรามิกส์ (2)ศิริลักษณ์ มีนะกนิษฐ์
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของสภาพวงจรการไหลต่อเสถียรภาพของการไหลเวียนโดยธรรมชาติแบบสองเฟส เนื่องจากการเดือด Title : THE EFFECT OF FLOW LOOP CONDITIONS ON STABILITIES OF TWO-PHASE NATURAL CIRCULATION CAUSED BY BOILING ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ Author : Chaiwat Muncharoen อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ ดร ธัชชัย สุมิตร Prof Dr Masanori Aritomi ผศ ดร สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต Advisor : Asso Prof Dr Tatchai Sumitra Prof Dr Masanori Aritomi Asst Prof Dr Sunchai Nilsuwankosit หัวเรื่อง : Descriptor : NATURAL CIRCULATION / INSTABILITIES / NATURAL OSCILLATION / GEYSERING / TWO-FLUID MODEL ปีที่จบ (Year) : 2002 จำนวนหน้า (Page) : 131 P. ISBN : 974-17-1175-1สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2545 วีรวัฒน์ เต็งอำนวย
ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, เจษฎา กันทะเสนา, สถาพร คิ้วสุวรรณสุข, การจัดกลุ่มเอกสารสำหรับข้อความภาษาไทย, The Fifth National Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 November 2001, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailandชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ชูศักดิ์ เศรษฐ์สัมพันธ์ ปิยะรัตน์ ตั้งเสถียร วินเชยชมศรี และจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ. กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง. บูธเลขที่ I309. เลขที่โครงงาน I 4803024. งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 4 (IRPUS Exhibition 49)วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2549. ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 4กรุงเทพฯ. ได้รับรางวัลประเภทบูธดีเด่นจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียน Netscape Browser (Self Tutorial Courseware for Netscape Browser) ทุน มก. 2543ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย เล่มที่ 1 : ข้อควรรู้สำหรับการควบคุมและประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ผู้แต่งร่วม กาญจนาวดี อำไพศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย. หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยกาญจนาวดี อำไพศรี
ฐิติพร กันจันวงศ์, ณัฐพงษ์ กาละปัน, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2551. จุลินทรีย์ผลิตเอทานอลในขวดแก้ว. งานวันวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551, 7-8 กุมภาพันธ์ 2551, นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์.นพพล เล็กสวัสดิ์
ฐิติมา สุนทรสัจ. การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจคัดกรองทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์. หนังสือประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18-20 สิงหาคม 2547.ฐิติมา สุนทรสัจ
ฐิติมา สุนทรสัจ. จริยธรรมในการดูแลครรภ์เสี่ยงสูง หนังสือประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 5-7 พฤษภาคม 2547.ฐิติมา สุนทรสัจ
ฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม ไพศาล สุวรรณเทพ และชิต เหล่าวัฒนา, 2543, "การวิเคราะห์โครงสร้างทางกลและเสถียรภาพของหุ่นยนต์เดินสองขา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 369-382.ชิต เหล่าวัฒนา
ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ .มูลนิธิโครงการหลวงกับการส่งเสริมการปลูกสตอเบอรี่.เอกสาสรประกอบการบรรยายในที่ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 2 มีนาคม 2548 ณ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
ณหทัย วิจิตโรทัย และรณชัย สิทธิไกรพงษ์. 2536 .การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานผลิตวุ้นเส้นในอาหารสุกรเล็กน้ำหนัก 15 - 30 กิโลกรัม วารสารเกษตรพระจอมเกล้า กรุงเทพฯ 11(3):27-34.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ อรพิน เกิดชูชื่น ปานทิพย์ บุญส่ง, 2548, การพัฒนาแป้งเพื่อใช้เป็นสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้ง, โปสเตอร์เสนอในงานหิ้งสู่ห้าง ครั้งที่ 2, วันที่ 20-21 เมษายน 2548 โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว กรุงเทพ.อรพิน เกิดชูชื่น
ดนุพล ตันนโยภาส สมชัย ชัยเสน และกัลยาณี คุปตานนท์, 2545 ศักยภาพแหล่งทรายก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสงขลา วารสารสงขลานครินทร์ 24(4): 675-700.ดนุพล ตันนโยภาส
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ "อาชีพวิศวกร กับ การจัดการ ตอนที่1", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, สิงหาคม-กันยายน 2547, หน้า 158-161.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ "อาชีพวิศวกร กับ การจัดการ ตอนที่2", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547, หน้า 156-159.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ รศ.ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ และสันติ สกลไชย การกำจัดสี ซีโอดี และลิกนิน ในน้ำเสียโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยเถ้าไม้ การประชุมวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-23 มกราคม 2547, สงขลา.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ (ยศพล)
ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์,กิตติ ขุนสนิท ,วลิตะ นาคบัวแก้ว,เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช Computer-Aided Surgical Planning for Computer-Aided Surgery , Thai Medical Informatics Meeting, 2006,ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์
ดารารัตน์ มณีจันทร์ วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ และจำรูญ เล้าสินวัฒนา. 2546. การเปรียบเทียบผลของสารสกัดด้วยน้ำจากส่วนต่างๆ ของพุทธชาติก้านแดงต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชทดสอบ. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) วันที่ 3-7 กุมพาพันธ์ 2546. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพมหานคร. หน้า 304-310.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
ดารุณี จงอุดมการณ์. 2534. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: มุมมองในหอผู้ป่วยเด็ก. วารสารวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มข.. 14(1-4): 1-13.ดารุณี จงอุดมการณ์
ดำรง ธำรงเลาหะพันธ์, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, พีระศักดิ์ มะลิแก้ว, ปิยะนารถ จาติเกตุ. การบริโภคสื่อภาพยนตร์โฆษณาอาหารว่างทางโทรทัศน์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, 14-17 ตุลาคม 2546 เชียงใหม่.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
เดชา เสริมโสภิต, วุฒิพงษ์ เหง้าศรี, สุภาวดี ทองชมภู และ กันยรัตน์ คมวัชระ (2547). การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปั้นเม็ดของปุ๋ยชีวภาพ ที่มีส่วนประกอบของมูลค้างคาว, ผลงานวิจัยโครงการทุน IRPUS ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการปรับปรุงการผลิตกันยรัตน์ โหละสุต (คมวัชระ)
ตค. 2532 การศึกษาติดตามการแพร่กระจายของตะกอนขุ่นข้น จากเรือขุดแร่ในทะเล -กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม,สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรัศมี สุวรรณวีระกำธร
ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกย้อมตู้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด (2530-2531) เคยไปอบรมและดูงานด้านการผลิตสี และการผลิตสารช่วยย้อมที่ประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น ปี 2534 (10 วัน) ผ่านการอบรมสัมมนา “กิจกรรม 5ส” สำหรับวิทยากร, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9000, และ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วิทยากรการทำกิจกรรม 5ส ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาภายในประเทศของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน ด้านเคมีสิ่งทอของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ Utah State University (USU) และ Consortium for International Development (CID) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม (สวพ. กห.) เป็นคณะผู้วิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเส้นใยไหมไทยมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ. กห.) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542” จากโครงการเสื้อเกราะกัน- กระสุนจากเส้นใยไหมไทย 100% ได้รับเชิญเป็นล่ามกิตติมศักดิ์ในการแปลแบบ Simultaneous ให้กับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงาน เยอรมัน (VDMA) เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรสิ่งทอสมัยใหม่ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ โรง- ลา ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพของสีธรรมชาติในการย้อมผ้ายืดฝ้ายสำหรับการผลิตเสื้อผ้า เด็กอ่อนเพื่อการส่งออก” ของบริษัท กรีนแคร์ จำกัด ตั้งแต่ 15 กันยายน 2542 ถึง 15 มีนาคม 2543 ได้รับเชิญจาก สวทช. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม (Industrial Consultancy Services: ICS) ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ และบริษัทเอเชีย อีโค่- ทัชจำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม ตามความ ตกลงระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล RWTH- Aachen และภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างโปรแกรม CAI ด้วยโปรแกรม Authorware และ Advanced Authorware เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ใน หัวข้อเรื่อง ”การทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน” และ “การทำความสะอาดและการฟอก ขาวเส้นใยสังเคราะห์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2542 และวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ ณ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 2” ในหัวข้อเรื่อง ”การบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2542 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่ง” หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (ไม่จำกัดสาขา) ในวันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 08:45-12:00 น. จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 15:30-18:00 น. ณ บริษัทโอเรียลตอล การ์เม้นท์ จำกัด ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เวลา 15:00-18:00 น. ณ บริษัทวี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสี สิ่งทอ (Textile Dyeing)” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ จากกองทัพบก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง Identification of Textile Materials ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาห-กรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเชิญจาก วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การวิจัยและ พัฒนาระบบหน่วง โดยใช้แถบหน่วง (Retarder) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เวลา 10.45- 12.15 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ได้รับเชิญไปสอนครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานไทย ชื่อ โครงการ “การฝึกปฏิบัติการชุดการฝึก CBST ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการนำร่อง ณ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสิ่งทอ และการพิมพ์สิ่งทอ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ภาค-วิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี สาขาเครื่องนุ่งห่ม) และในวันที่ 22 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา) ณ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคในการควบคุมดูแลและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (TUCEM) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตรเอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การตกแต่งผ้า/การย้อม/การพิมพ์ (ผ้ายีนส์/ผ้ายืด) หลักสูตร In-house Training: Design และความรู้เรื่องแฟชั่น ปี 2001 วันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นผู้อภิปรายร่วมในการสัมมนา เรื่อง “ITAP กับการสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ SMEs” ในงานประชุมประ-จำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “เศรษฐกิจฐานความรู้ ก้าวใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สาขาสิ่งทอ) กับผู้บริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่น 11 ของบริษัท ทีที ไอเอส จำกัด หัวข้อเรื่อง “กระบวนการพิมพ์ผ้าผืน/เสื้อผ้า” วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมธารา ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้และทดสอบชุดการฝึก (สื่อสิ่ง ตามระบบ CBST เพื่อสรุปปัญหาและปรับปรุงแก้ไข (CBST Field Test Seminar) ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมคาเมลอต จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีการศึกษา CAI” จัดโดยมหาวิทยาลัยนานา ชาติมหิดล ร่วมกับบริษัท E.L.T. (Thailand) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกต กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ดร.จิระ หงษ์ลดารมย์ รศ. ดร.ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และวิทยากรท่านอื่นๆ) เป็นวิทยากรหลักสูตร วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 2/2545 ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 26 เมษายน 2545 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับเชิญจากบริษัทเอเชียอีโค่ทัชจำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็ม เดี่ยว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา Textile Finishing and Technical Textile จัดโดย Italian Trade Commission ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้รับเชิญจาก สวทช. เพื่อเดินทางไปทำการวินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิคในเบื้องต้น วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ และอาจารย์ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ เป็นวิทยากรงานสัมมนา บันไดสู่การผลิตและย้อมผ้าทออย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 200 คน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ผู้อำนวยการโครงการ ITAP สวทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ รักษาการผู้อำนวยการ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ คุณศิริพร ตันติพงษ์ รองประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุดาดวง พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ คุณวิกรณ์ พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชนะพาณิชย์ ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติเข้าฟังการบรรยาย - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 - ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน เยี่ยมชมโรงงานผลิตสีย้อมทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (บริษัทไทยแอมบิก้าจำกัด) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท TTL Industries จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยมี รองผู้จัดการโรงงาน และคุณสมพร พยอมใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุปกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากร หลักสูตร "ความรู้สิ่งทอเบื้องต้น" เรื่อง การเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์วัสดุสิ่งทอเบื้องต้น และการตกแต่งสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ - ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "การวิเคราะห์ตำหนิผ้าถัก" หัวข้อเรื่อง "การฟอกย้อมผ้าถัก" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรสำหรับงานสัมมนาผู้ร่วมงาน ของบริษัทในแถบเอเซีย (Textile Strategy Workshop 2003) เรื่อง กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากกองงานวิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาบันได สู่ช่างทอมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการย้อมสีแก่กลุ่มผู้ทอผ้าในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ คณะวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จังหวัดน่าน - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้าน ทฤษฎีการย้อมสีสิ่งทอ ในวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรเรื่อง "การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000" ให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300 คน วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรหลักสูตร "วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2546" หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ และการตกแต่งสิ่งทอ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอภิชาติ สนธิสมบัติ
ตีพิมพ์ใน 1997 TAGA Proceedings ของ Technical Association of the Graphic Arts และนำเสนอใน 49 th Annual Technical Confernce of the Taga เมือง Quebee,Canada (May'97) จารุวัฒน์ เศวตพัชราภรณ์
เตือนใจ โก้สกุล มุกดา คูหิรัญ โชติรส สุรพลชัย ศุภจิตรา ชัชวาลย์และ วราลักษณ์ ตันติบรรพกุล . 2543 . บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสืบพันธุ์ และ วงจรชีวิต. บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่เสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 . 1-4 กุมภาพันธ์ 2543. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
ถนอม จันทกุล อรัญญา เชาวลิต วันดี สุทธรังษี และช่อลดา พันธุเสนา (2546). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล, 18(1), 16-29อรัญญา เชาวลิต
ทรงสุภา พุ่มชุมพล, รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม, รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ และ ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร. การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาคารราชการขนาดกลางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A Study of Suitable Energy Conservation Schemes in Public Buildings in the Northeast). การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16. 14-16 ตุลาคม 2545 จังหวัดภูเก็ตธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การผลิตเสมือนในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับศตวรรษที่ 21", หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549, 17 กันยายน 2549, กรุงเทพฯ, หน้า 172-176.ภูริต (ทวีภัทร์) ธนะกิจเกษม (บูรณธิติ)
ทศวรรษใหม่ แนวโน้มใหม่ของวิวัฒนาการทางพื้นที่ของโรงแรมในเมืองเชียงใหม่” การเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตร์ในทศวรรษหน้า” ณ โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 14-16 ตุลาคม 2542.วินิตา เผ่านาค
ทัศนะคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อปัญหายาเสพติด พ.ศ.2543พรชัย ขันติ
ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง, มิ่งขวัญ เหรียญประยูร, อังสนา จั่นแดง “ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ( เสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 17 พฤศจิกายน 2544 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา )อังสนา จั่นแดง
ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการพรวิภา คลังสิน
ทำการบริหารจัดการนโยบายเรื่องการจัดการของเสีย และสารอันตรายมโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
ทำวิจัยและเขียนโปรแกรมให้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Wearable Computer เพื่อรวมกับระบบ GPS ที่สามารถติดต่อกับดาวเทียมเพื่อ คำนวณตำแหน่งผู้ใช้ และบอกเส้นทางจุดหมายปลายทาง วิจัยเรื่องการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และเน็ตเวิร์ค ของ Geosphere ของบริษัท AT&Tฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อน “ วารสาร Industrial Technology Review ” ฉบับที่ 23 เดือนสิงหาคม 2539, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)เชาวน์ นกอยู่
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ สุขภาพท่ามกลงการเปลี่ยนผ่านของสังคมเหนือ เอกสารเสนอการประชุม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติเทพินทร์ พัชรานุรักษ์
ธงไชย ศรีนพคุณ, สุนทรี เฟื่องฟู, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, การอนุรักษ์พลังงานในหอกลั่นโดยวิธีวิเคราะห์เอ็กเซอรยีที่สูญเสีย, Engeneering Transactions (Group A), Vol.6 No.1(14) , Jan-June 2003.ธงไชย ศรีนพคุณ
ธนจันทร์ มหาวนิช และ Shelly J. Schmidt 2546 การเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออนในระบบทางไออนิกไฮโดรคอลลอยด์ เสนอในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5, 30-31 พฤษภาคม, กรุงเทพธนจันทร์ มหาวนิช
ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ความเครียดของเซลล์ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคม ฯ) 60,1 (ม.ค.-ก.พ.2549) 40-48.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์
ธนิตย์ หนูยิ้ม ชัยรัตน์ นิลนนท์ และปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. (2545). ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดินและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าพรุบางชนิดในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ. วารสารงานวิจัย ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร. 3 : 107-136.ชัยรัตน์ นิลนนท์
ธนิตย์ หนูยิ้ม ชัยรัตน์ นิลนนท์ และปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. 2545. ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดินและการเจริญเติบโตของพรรณไม้ป่าพรุบางชนิดในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ. วารสารงานวิจัย ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร. 3:107-136.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th