Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  138  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
ธงไชย ศรีนพคุณ, ณัฐพล วุทธิกูล, การสภาวะดำเนินการที่ดีที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ภายใต้ขั้นตอนการประเมินวัฎจักรชีวิตสำหรับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของโทลูอีน และเอทิล อะชีเตต, วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 51 ปีที่ 17 , ธันวาคม -มีนาคม 2547.ธงไชย ศรีนพคุณ
ธงไชย ศรีนพคุณ, อโนมา คชคง, การประยุกต์ใช้ CFD เพื่ออธิบายการผลิต 1,2-ไดคลอโรอีเทนโดยปฏิกิริยาออกวิคลอริเนชั่นของเอทธิลีนในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด, วิศวกรรมสาร มข.ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 , พฤษภาคม-มิถุนายน 2548.ธงไชย ศรีนพคุณ
ธวัชชัยอุบลเกิด. การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมที่มีผลต อการเพิ่มผลผลิตขมิ้นชัน/ ธวัชชัย อุบลเกิด, สมยศ เดชภิรัตนมงคล, สมมารถ อยู สุขยิ่งสถาพร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจ าคุณทหารลาดกระบัง, [2547]. 40 หน า. (ว 162343)สมยศ เดชภิรัตนมงคล
ธิดารัตน์ ต่อสุข และ อนันต์ ผลเพิ่ม, "การพัฒนาการหาเส้นทางในเครือข่ายสแคทเทอร์เนทของบลูทูธ," The 7thNational Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), Burapha University, Oct 28-30, 2003, p128-133.อนันต์ ผลเพิ่ม
นพดล ตั้งสกุลและจันทนีย์ วงศ์คำ. (2547) คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 81 หน้า.นพดล ตั้งสกุล
นพดล ตั้งสกุลและจันทนีย์ วงศ์คำ (2546), “คติความเชื่อกับการปลูกสร้างเรือน ผู้ไท”, สถาปัตยกรรม ชุมชน ท้องถิ่น, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, หน้า 41-50.นพดล ตั้งสกุล
นฤดี พงศ์กิจวิทูร สุวิช ศิริวัฒนโยธิน สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และ ทิพาพร อยู่วิทยา, 2544, "ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุนทางด้านการบีบอัด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, หน้า 69-84สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์ สราวุธ คนบุญ จารุณี เกษรพิกุล ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ และ มีนา สาริกภูติ. ผลของยาอามีทราสต่อระดับน้ำตาลกลูโคสและฮอร์โมนอินสุลินในกระแสเลือดของสุนัข. ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร. หน้า 71-94, 2544.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์
นิกร ทองทิพย์ ศรีสมัย วิริยารัมภะ จตุรงค์ วงศ์สนิท สรัญญา สุจริตพงศ์ สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ สมพงษ์ บันลือพงษ์พันธ์ สมยศ ก้านขุนทศ และ เฉลียว ศาลากิจ. 2542. ภาวะเต้านมอักเสบจากเชื้อ Clostridium perfringens type A ในโคสาวลูกผสมฟรีเชี่ยน. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 37, 3-5 กุมภาพันธ์ 2542. น. 506-511.เฉลียว ศาลากิจ
บทความ "มะเร็งต่อมลูกหมาก (1)" ในคอลัมน์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 (หน้า 12)ประไพภัทร คลังทรัพย์
บทความ "มะเร็งต่อมลูกหมาก (2)" ในคอลัมน์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 (หน้า 12)ประไพภัทร คลังทรัพย์
บทความ เช่น 1. การจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุพาคี 2.แนวคิดในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ 3.นโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ 4.เด็กและเยาชนที่กระทำผิด : สาเหตุและแนวทางแก้ไข 5.ค่านิยมทางเพศที่ควรปลูกฝัง 6.ปัญหาชุมชนแออัด:สาเหตุและแนวทางแก้ไขพูนศักดิ์ ประมงค์
บังอร แซ่ตั้ง, พรพิมล ศรีทองคำ, และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "การพัฒนาแอมเพอโรเมตริกกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยเทคนิคพิมพ์สกรีน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 720.พรพิมล ศรีทองคำ
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คมกริช พิมพ์ภักดี และ อุไร เต็งเจริญกุล 2547.ระดับของยาสลบ quinaldine sulfate และ 2-phenoxyethanol ในการนำสลบควบคุมระดับการสลบ และขนาดยาที่ทำให้ปลานิลวัยรุ่นลูกผสมตาย 50 เปอร์เซ็นต์ วารสารวิจัย มข. 9(1): 49-58.คมกริช พิมพ์ภักดี
เบญจมาศ กถฏอินทร์(2546). ความพึงพอใจของลูกค้าสูงอายุต่อลักษณะในห้องพักโรงแรม. หนังสือประกอบการประชุมวิชาการของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย หน้า 4 กรุงเทพฯ: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้ศุงอายุไทย.เบญจมาศ กุฏอินทร์
ประเภทบทความ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ บทความ."" , , . สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 07/09/2548 จากโครงการวิจัย การศึกษาการผลิตเม็ดผงอลูมินาโดยวิธี Spray Drying (The Study of Fabricating Alumina Granule Powder by Spray Drying Method ) สังกัด งานการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์สมนึก ศิริสุนทร
ประเภทบทความ เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนานานาชาติ บทความ. . The 4th ASEAN Microscopy Conference-The 3rd Vietnam Conference on Electron Microscopy,4, 4-7 มกราคม 2547. สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 07/09/2548 จากโครงการวิจัย การศึกษาการผลิตเม็ดผงอลูมินาโดยวิธี Spray Drying (The Study of Fabricating Alumina Granule Powder by Spray Drying Method ) สังกัด งานการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์สมนึก ศิริสุนทร
ประเภทบทความ เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาระดับประเทศ บทความชัยพร พรหมชัยธวัช, ภาวดี เมธะคานนท์, สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ, วิทยา ปั้นสุวรรณ. 'Influence of Steam Explosion Conditions on Chemicals Fractionation from Rice Straw and Cellulose Crystals Preparation for Nanocomposites Production' ประชุมประจำปี สวทช. ปี 2548, ครั้งที่ 1, วันที่ 30/03/2548. สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 30/03/2548 จากโครงการวิจัย การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร (Production of Cellulose Crystals from Rice Straw and and Bagasse as a Filler for Nanocomposites ) สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยโพลิเมอร์ชีวภาพชัยพร พรหมชัยธวัช
ประเภทบทความ เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาระดับประเทศ บทความดร. ชัยพร พรหมชัยธวัช, ดร. ภาวดี เมธะคานนท์, ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ. 'Influence of Steam Explosion Conditions on Chemicals Fractionation from Rice Straw and Cellulose Crystals Preparation for Nanocomposites Production' ประชุมประจำปี สวทช. ปี 2548, ครั้งที่ 1, วันที่ 30/03/2548. สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 30/03/2548 จากโครงการวิจัย การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ (Production of Cellulose from Rice Straw by Steam Explosion ) สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยโพลิเมอร์ชีวภาพชัยพร พรหมชัยธวัช
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะใน รพ.จุฬาฯ (ตีพิมพ์ 2545) บุรณี กาญจนถวัลย์
ปิยะพงค์ โชติพันธุ์, จินตนา นักระนาด, สุนันท์ ภัทรจินดา, พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงพันธุ์, คเชนทร เฉลิมวัฒน์, ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน, ลิขิต ชูชิต, และปรเมษฐ์ พลอยประดับ (2539) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลูกหอยนางรมเพื่อการค้า: I การจัดเตรียมและตรวจสอบระบบ, การสัมมนาผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข. ประจำปี 2537 และ 2538, หน้า 262-267.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
ปิยะพงค์ โชติพันธุ์, จินตนา นักระนาด, สุนันท์ ภัทรจินดา, พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงพันธุ์, คเชนทร เฉลิมวัฒน์, ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน, ลิขิต ชูชิต, และปรเมษฐ์ พลอยประดับ (2539) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลูกหอยนางรมเพื่อการค้า: II การเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกหอยวัยอ่อน, การสัมมนาผลการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท ข. ประจำปี 2537 และ 2538, หน้า 268-270.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
ผลของการเสริมการเสริมแร่ธาตุปลีกย่อยต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคหย่านม ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2548 ครั้งที่ วันที่ 24-25 มกราคม 2548 ห้องประชุมกวีจุติกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฉลิมพล เยื้องกลาง
ผลของการเสริมโมเนนซินต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมบราห์มันที่ได้รับฟางหมักยูเรียเป็นแหล่งของอาหารหยาบหลัก ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพล เยื้องกลาง
ผลของสาร Uniconazole ที่มีต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ ซอพเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2541สุพัฒน์ ปิยารมย์
ผลของสารเคลือบภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ มะเขือเปราะและพริก โดย มุกดา สุขสวัสดิ์ และสุวารี สายจีน. วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543)สุวารี สายจีน
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาหมักพร้อมเมล็ดที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของไวน์ลูกหว้า 2542 สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
พรรณิพา ธงทอง, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, จินตนา บุนนาคและ กฤษณา ภูเจริญ. 2548. การโคลนนิ่งยีนที่ผลิตเอมไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียในกระเพราะรูเมน ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 43, 2-4 กุมภาพันธ์ 2548: The 43th Kasetsart University Annual Conference. [CD ROM]. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครจินตนา บุนนาค
พัฒนา เหล่าไพบูลย์, อาทิตย์ ธานี, ลักขณา เหล่าไพบูลย์ และ วิเชียร ลีลาวัชรมาศ (2547) การหมักน้ำตาลผสมระหว่าง กลูโคสและัไซโลสโดย Lactococcus lactis IO-1. วารสารวิจัยม.ข. 9(1):16-22. พัฒนา เหล่าไพบูลย์
พินทรัตน์ แสนใจเป็ง, วีณัน บัณฑิตย์. . 2546. การคัดเลือกพันธุ์แคงการูพอว์ที่เหมาะสมต่อการปลูกบนที่สูง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 เมษายน 2546, หน้า 22-24.วีณัน บัณฑิตย์
พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน. 2542. การย้อมสีอสุจิแพะด้วยทริพแพนบลูและอีโอซิน. รายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8-10 ธันวาคม 2542. หน้า 293-303.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ปรารถนา เก็จวลีวรรณ, พรรณเพ็ญ พัฒนพงษ์ไพบูลย์, สุพัตรา พรหมช่วย, วรรวิสาข์ ตั้งอมร, สุภาภรณ์ พิศพันธ์, การศึกษาผลของอัตราการให้อากาศที่มีต่อปริมาณกลูโคชามีนในมันสำปะหลังหมัก, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 , 30-31 ตุลาคม 2546.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ฟิล์มดีบุกออกไซด์เจือสารฟลูออรีนที่เคลือบด้วยวิธีการจุ่ม เรืองศักดิ์ ภัทรกิจโสภณ และ สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (605 - 614) กันยายน – ตุลาคม 2550สุธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์
ภาระงานปัจจุบัน 1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ (ผู้ร่วมโครงการ) 2. การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเฟอร์ฟูรอลและแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเป็น pretreatment (ผู้ร่วมโครงการ) 3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซ์เซลลูโลสจากปาล์มน้ำมันให้เป็นกลูโคสเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอลกอฮอล์ (หัวหน้าโครงการ) 4. การพัฒนาการผลิตไซลิทอลจากทะลายปาล์มน้ำมัน (วิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท) 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและปุ๋ยอินทรีย์จากปลาข้างเหลืองโดยเทคโนโลยีทางเอนไซม์ (หัวหน้าโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รอการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชน) 6. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดและการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในครีมพอกหน้าขาว (หัวหน้าโครงการ) 7. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากกล้วยหอมเหลือทิ้งโดยวิธีการทางชีวภาพ (หัวหน้าโครงการ) 8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เพื่อลดสีของน้ำทิ้งโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโดยกระบวนการดูดซับและกระบวนการทางชีวภาพ (หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ) 9. การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (หัวหน้าโครงการ) 10. การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน (หัวหน้าโครงการ) พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ภาระงานสอน / วิทยากร 1. พฤษภาคม 2548 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษสา” กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 25 คน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 2. มีนาคม 2548 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษสา” กลุ่มเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5 คน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 3. กุมภาพันธ์ 2548 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษสา” กลุ่มเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภูฟ้า จังหวัดน่าน 4. 1 ตุลาคม 2547 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าซังข้าวโพดโดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์” ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 5. 1 ตุลาคม 2547 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ” ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเรียนนวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 6. 21 กรกฎาคม 2547 อาจารย์พิเศษบรรยาย เรื่อง “Isolation and analysis of recombinant EPSP synthases from microbial pathogens for drug design purpose” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชเคมี วิชาสัมมนา 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ภาคต้น 7. 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2547 อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “DNA Replication” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาชีววิทยาของเซลล์และอณูวิทยา อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 8. 23 ธันวาคม 2546 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษสา” กลุ่มเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน จังหวัดอุทัยธานี 9. 8 ธันวาคม 2546 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ” ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเรียนนวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 10. 26 พ.ย. 2546 อาจารย์พิเศษบรรยาย เรื่อง “Isolation, expression and characterization of the aroA gene from pathogenic bacteria and cyanobacteria for drug design purpose” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อาคารแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 11. 27 พ.ย.-11 ธ.ค. 2544 อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิชา Selected Topics in Bioscience มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 12. 15 ก.ค. 2544 วิทยากรบรรยาย (อังกฤษ) เรื่อง “Recent Developments in Gene Detection Technology” ในงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูงสื่อสารผ่านล่าม ครั้งที่ 3 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ภูมิปัญญาไทยในการปลูกผักแขยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของเกษตรกรบ้านวัวยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
มงคล ประทุมมณี นุชติยา ยิ้มละมัย สุไรดา สีระโก นุกูล อินทระสังขา ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ สมพงศ์ โอทอง และ สุชาติ สุขสถิต (2547) การนับจำนวนโซมาติกเซลล์พร้อมกับจำนวนแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำนมดิบด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องอีพิฟลูออเรสเซนซ์ ใน การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 3 18-19 สิงหาคม 2547 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นุกูล อินทระสังขา
มาลัย จงเจริญ, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, จุฑารัตน์ เศรษกุล และ กันยา ตันติวิสุทธิกุล 2547. ผลตอบแทนในการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคลูกผสมเลือดชาร์โรเล่ส์ เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2547ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หน้าที่ 307-314ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
มาลัย จงเจริญ, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, จุฑารัตน์ เศรษกุล, กันยา ตันติวิสุทธิกุล 2547. การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคลูกผสมเลือดชาร์โรเล่ส์ : คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2547 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หน้าที่ 298-306ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รณชัย สิทธิไกรพงษ์. 2535. การใช้หนอนแมลงวันในอาหารลูกสุกรน้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม .วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 10(1):23-30.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ระยะท้องว่างหลังคลอดลดลงในโคนมให้ลูกในฤดูร้อน: ผลการวิเคราะห์จากโมเดลของ Cox. พ.ศ.2543 วิทยา สุริยาสถาพร
รัฐภูมิ ขำศิริ, วัชระ พบพร, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ผลของความต้านทานแท่งหลักดินและระยะห่างจุดต่อสายตัวนำลงดินต่อแรงดันคร่อมฉนวนลูกถ้วยสำหรับระบบจำหน่าย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 505-510.ทัศนีย์ ชยาวนิช (อรรชุนเดชะ)
รายงานโครงการจัดทำข้อเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย : การใช้ฟลูออไรด์ สนับสนุนโดย เครือข่ายวิจัยสุขภาพ สกว. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ (ผลฉาย)
รูปแบบการจัดการ SW HACCP ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานลูกชิ้น : 2545 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
ลูกยอ : สมุนไพรธรรมชาติ.วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.ปีที่ 50 ฉบับที่ 160 (ก.ย. 2545) หน้า 13-16.วริศรา แสงไพโรจน์
วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี และ อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์. 2544. Plastid transformation : ทางเลือกใหม่ในการถ่ายยีนเข้าสู่พืช. วารสารข่าวศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง. 15(2): 8-10.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์
วารสารระดับประเทศ กฤษณพร ชื่นรังสิกุล, พรพิมล ศรีทองคำ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2546, "โมดิฟายด์อิเล็กโทรดโดยอนุภาคโรเดียม สำหรับตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส", วารสารวิชาการเนคเทค, ปีที่ 4, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม-ตุลาคม, หน้า 463-470.พรพิมล ศรีทองคำ
วารุณี ภู่สัจจพงษ์ อรพิน เกิดชูชื่น และสิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2546, น้ำตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสในรากข้าวและสารหลั่งรากข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 339-350.อรพิน เกิดชูชื่น
วิทยา ปั้นสุวรรณ พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ (2548) เฟอร์ฟูรอลและแอลฟลาเซลลูโลสจากชานอ้อย. เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล (S&T in Thailand: Towards the Molecular Economy) การประชุมประจำปี สวทช. 2548.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. 2539. อิทธิพลของความเข้มแสงระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Chinese kale : Brassica alboglaba Bailey) ที่ปลูกในโรงเรือนตาข่าย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 14(2) : 3-10.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. 2542. ผลของโรงเรือนตาข่ายสามลักษณะต่อผลผลิตของผักกาดหัวที่ปลูกในช่วงฤดูฝน. รายงานการประชุมวิชาการ 30 ปีเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร. หน้า 248-255.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. 2543. การเจริญเติบโตและผลผลิตของกระหล่ำดอกที่ปลูกภายในโรงเรือนตาข่ายภายใต้การพรางแสง 3 ระดับ. วารสารเกษตร 16(3) : 291-300.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ เกษม สร้อยทอง และ ประพันตรี แก้วคง. 2544. อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianun สายพันธุ์ PC 01 และอัตราส่วนของวัสดุปลูก ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 วันที่ 5- 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 262-267.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ และ อารดา มาสริ. 2544. การเจริญเติบโตและผลผลิตของกะหล่ำดอกที่ปลูกในช่วงฤดูฝนภายในโรงเรือนตาข่ายพรางแสง. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 268-274.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. 2542. ผลของโรงเรือนตาข่ายสามลักษณะต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ พื้นที่และความหนาของใบผักกาดหัวที่ปลูกในช่วงฤดูฝน. รายงานการประชุมวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร. หน้า 228-240.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. 2542. ผลของโรงเรือนตาข่ายสามลักษณะต่อปริมาณพลังงานแสงที่พืชได้รับ อุณหภูมิใบ การปิดเปิดปากใบ และการคายน้ำของใบผักกาดหัวที่ปลูกในช่วงฤดูฝน. รายงานการประชุมวิชาการ 30 ปีเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร. หน้า 241-247.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2545. การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกแคงการูพอว์บนที่สูง, . การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544, 30 ตุลาคม 2544, เชียงใหม่, หน้า 33-43.วีณัน บัณฑิตย์
วีณัน บัณฑิตย์, พินทรัตน์ แสนใจเป็ง. . 2546. ผลของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโตของแวกซ์ฟลาวเวอร์, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25 เมษายน 2546, หน้า 54-57.วีณัน บัณฑิตย์
เวชสิทธิ์ โทบุราณ, วุฒิชัย สีเผือก, เมธา วรรณพัฒน์, ฉลอง วชิราภากร และ กฤตพล สมมาตย์. 2540. ผลของระดับโปรตีนในอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงต่อสมรรถนะการอัตราการเจริญเติบโตของโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันที่ได้รับฟางหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบหลัก. วารสารวิจัย มข. 2(1) : 43-53.ฉลอง วชิราภากร
เวชสิทธิ์ โทบุราณ, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, ฉลอง วชิราภากร, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รักพงษ์ เพชรคำ. 2541. ระดับการใช้มันสำปะหลังในอาหารข้นเสริมสำหรับการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 8(1-2) : 28-38.ฉลอง วชิราภากร
ศรีสุนันท์ กิจภักดีกุล และเยาวพา จิระเกียรติกุล. 2545. ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 (2):47-53.เยาวพา จิระเกียรติกุล
ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ และ วรา พานิชเกรียงไกร ผลกระทบของยาอามีทราสต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสและฮอร์โมนอินสุลินในสุนัข วารสารผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ฯ 13 (4): 11-24, 2544.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์
ศิริพรรณ ทวีสุข. 2537. การเจริญเติบโตของไม้โตเร็วบางชนิดที่ปลูกบนดินชุดรังสิต บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใน ธรรมศาสตร์วิชาการ (27 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2537) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 526-552.ศิริพรรณ ทวีสุข
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและพืชผักสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการทิพวรรณ ลิมังกูร
ศึกษาความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ จ.สกลนคร (2541) สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
ศึกษาระยะปลูกและความหนาแน่นที่เหมาะสมเพื่อการปลูกขยาย พันธุ์ใหม่ในกลุ่มชุดดินที่20 และ25 (2543)สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
สมชาย โอฬารกนก. 2540. อิทธิพลของลำดับครอกต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ ของแม่สุกรลูกผสมสองสายเลือด. รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 14. 26-29 มกราคม 2540. สงขลา.สมชาย โอฬารกนก
สมทรง ณ นคร, อมรรัตน์ รัตนสิริ และสมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ (2535) การส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรใช้เป็นยาและเพิ่มรายได้ครอบครัวแก่ชาวชนบท. แก่นเกษตร 20, 153-161. สมทรง ณ นคร
สมบูรณ์ แสงมณีเดช., ขวัญเกศ กนิษฐานนท์, ตรองรัก บุญเติม, ทศพล จุฬาลักษณานุกูล, ทินกร แสงงาม, ทิพยวรรณ สอนง่ายดี, ธนิดา วังคำ. 2547. ประสิทธิภาพของรากหางไหลสดและน้ำสกัดในการควบคุมลูกน้ำยุง (Efficacy of Fresh Derris Root and Its Crude Water-Extract in Control of Mosquito Larvae) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 14(1): 87-93.สมบูรณ์ แสงมณีเดช
สมบูรณ์ แสงมณีเดช., ขวัญเกศ กนิษฐานนท์, วัฒน์วิทย์ นาคต้อย, วารุธ สกุลตาล, ศักดา กาบคำ, สมจิตร บุษดี, สายัญ อันภูวงศ์. 2547. การใช้สารสกัดจากรากหางไหลแห้งในการควบคุมลูกน้ำยุง (Use of Dried Derris Root Extract in Control of Mosquito Larvae) วารสารวารสารวิจัย มข. 9(1): 10-15.สมบูรณ์ แสงมณีเดช
สมปอง เตชะโต และวิทูล ไชยภักดี. 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับมังคุด ว. สงขลานครินทร์ วทท. 25:435-449.สมปอง เตชะโต
สมพร ณ นคร, ปิยพันธ์ คงนิล, และไพโรจน์ สุขสวัสดิ์. 2546. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรทต่อการออกดอกติดผลนอกฤดูของลำไยพันธุ์เพชรสาครที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้. วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ปีที่ 6(2) (มกราคม-เมษายน 2546) : 42-50สมพร ณ นคร
สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และ จารุณี จันทร์ประมุข. 2530. การใช้วัสดุต่างชนิดล่อลูกหอยนางรม (Crassostrea sp.). วารสารสงขลานครินทร์, 9: 375-379.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ (จันทร์ประมุข)
สมัชชา นาคสมบัติ และสมปอง เตชะโต. 2544. การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์จากใบนมตำเลีย (Hoya spp.) และการปลูกถ่ายยีน. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 23:193-201.สมปอง เตชะโต
สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2549, "ผลของปริมาณแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและไข่ขาวผงต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 17-36.พินิจ กำหอม
สันติ ประสิทธิ์ผล ปราจีน วีรกุล และจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 2542. “การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ”เวชชสารสัตวแพทย์ 29(1): 33-43. จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
สาทิสส์ ทรงชน และสถาพร ลักษณะเจริญ, 2549, "การออกแบบและสร้างเครื่องจัดเรียงลูกแบดมินตันแบบกึ่งอัตโนมัติ",สาทิสส์ (ทวนทอง) ทรงชน
สาโรช งามขำ ปราจีน วีรกุล และจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 2540. “อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอด เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย และผลตอบสนองยาต้านจุลชีพ” จุลสารปศุสัตว์เขต 7 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1: 3-18. จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง "สูตรเนื้ออะลูมินาเซรามิกสำหรับการอัดรีดแบบท่อ" เลขที่คำขอ 0601005855 ยื่นจด 24 พ.ย. 2549 (ผู้ประดิษฐ์ : ภาวดี อังค์วัฒนะ กันทิมา เหมรา ดวงเดือน อาจองค์ สุจิตตรา วงศ์เกษมจิตต์ ณีรนุช ควรเชิดชู สันติ กุลประทีปัญญา)ภาวดี อังค์วัฒนะ
สิริกุล วะสี 2548. พันธุ์และการปลูกมะละกอ. เพื่อนแท้เกษตรไทย ปีที่2 ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม 2548. หน้า12-21.สิริกุล วะสี
สิริขจร ตังควัฒนา และประสาน ตังควัฒนา. 2542. ลูกสุกรแฝดที่มีอกและท้องติดกัน: รายงานสัตว์ป่วย. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(1-2):51-55.ประสาน ตังควัฒนา
สิริพร ฉัตรทิพากร, ศิริวรรณ องค์ไชย, ปรัชญา คงทวีเลิศ, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร. ระดับของไฮยาลูโรแนนในน้ำลายจากสภาวะที่มีความแตกต่างของระดับการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2547; 54(3):170-175.สิริพร ฉัตรทิพากร
สิริพร โรจนนันต์ สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ เชาวนันต์ บุดดาเคย ประพจน์ ชื่นมณี สมชาย พัฒน์สินศิริ 2550 “อิทธิพลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีผลต่อการดีดตัวกลับของอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส” การ ประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4 วันที่ 4-5 มกราคม 2550 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ หน้า. 33-39สิริพร โรจนนันต์ (หิรัญอุทก)
สุขใจกับลูกวัยรุ่น พ.ศ. 2535 พนม เกตุมาน
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เวชสิทธ์ โทบุราณ พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2546. ผลการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพของเนื้อสะโพก (Biceps Femoris) ของโคลูกผสม บราห์มัน x พื้นเมืองไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 6(1) (มกราคม-มิถุนายน): 23-38.ประสาน ตังควัฒนา
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, เวชสิทธ์ โทบุราณ, พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2457. ผลของการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพซากของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองไทย วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (submitted).ประสาน ตังควัฒนา
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, เวชสิทธ์ โทบุราณ, พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2547. ผลของการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพของเนื้อสันนอก (longissimus dorsi) ของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (Accepted).ประสาน ตังควัฒนา
สุธรรม นิยมวาส และ เล็ก สีคง, "การสังเคราะห์วัสดึเซรามิกผสม อะลูมินาซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยปฏิกิริยาคาร์โบรีดักชัน ของดินขาว", การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ วัสดุ และปิโตรเลียม ครั้งที่ 7, จ.เชียงใหม่, 1-3 ธันวาคม 2547, หน้า 7:10-7:17สุธรรม นิยมวาส
สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์. การกำจัดสีย้อมฟาสบลูบีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยวิธีโอโซเนชัน วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน 2549 หน้า 7-12.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
สุรชัย โค้วสุวรรณ, ฉลอง วชิราภากร และ นิโรจน์ ศรสูงเนิน. 2540. ผลของระดับมันเส้นในอาหารข้นต่อการให้นมระหว่างโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 50% และ 75%. ใน : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย". สัญชัย จตุรสิทธา บรรณาธิการ. หน้า 229-240. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่.ฉลอง วชิราภากร
สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ และ คมขำ พัฒนาภรณ์. การศึกษา ความชุกของรอยโรคในช่องปากของเด็กติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกใน เชียงใหม่ : การศึกษานำร่องภาคตัดขวาง. เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.คมขำ พัฒนาภรณ์
โสภิตา ฉัตรเจริญทอง และประสิทธิ์ ใจศิล.2546.ความดีเด่นของลูกผสมและสหสัมพันธ์ในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในงา.แก่นเกษตร 31(2):76-89.ประสิทธิ์ ใจศิล
โสระยา ร่วมรังษี และ สืบศักดิ์ เสนาวงค์. 2543. ผลของเวลาปลูกต่อการออกดอกของฟรีเซีย. วารสารเกษตร. 16(2): 170-176.โสระยา ร่วมรังษี
โสระยา ร่วมรังษี และ สืบศักดิ์ เสนาวงค์. 2544. ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของฟรีเซียกระถาง. ว.วิทย. o 32(1-4): 17-24.โสระยา ร่วมรังษี
อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น. 2538. ผลตกค้างของกำมะถันในแปลงปลูกองุ่นบนชุดดินเลย. วารสารนิเวศวิทยา 22(3) : 68-72.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
อรพิน เกิดชูชื่น ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และฐิติพันธ์ ขำภู่, 2544, "อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคื่นช่ายที่ปลูกในระบบพืชไร้ดิน," วารสารอาหาร, ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2544): 119-134.อรพิน เกิดชูชื่น
อรพิน เกิดชูชื่น ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และฐิติพันธุ์ ขำภู่. 2544. อิทธิพลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคื่นช่ายที่ปลูกในระบบพืชไร้ดิน. วารสารอาหาร. 31(2): 119-134.อรพิน เกิดชูชื่น
อรพิน เกิดชูชื่น และ ลักขณา แต่แดงเพชร, 2542, "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนองุ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, วันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 153-163.อรพิน เกิดชูชื่น
อรพิน เกิดชูชื่น, 2547 , การปลูกและการดูแลรักษาองุ่น, โปสเตอร์เสนอในงานอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมในสวนองุ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2547.อรพิน เกิดชูชื่น
อรพิน เกิดชูชื่น, 2547 ,การปลูกและการดูแลรักษาองุ่น, โปสเตอร์เสนอในงานอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมในสวนองุ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2547อรพิน เกิดชูชื่น
First  Prev  1  2  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th