Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  429  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
Luangjarmekorn L, Rojanawatsiriwef S. Oral Kaposi’s sarcoma : A rare lesion in Thai AIDS patients. CM Dent J. 20, 1999; 57-65. Not many reports on Kaposi’s sarcoma of the oral cavity in Thai patients with AIDS, have been documented. But, due to its relationship to chassification of the oral lesions related to HIV infection and AIDS definition, two cases of Kaposi’s sarcona of the gingiva and palate of Thia patients with AIDS was reported with a review of epidemiology, clinical manifestaions, investigation plan, histo- pathology and principle of treatment. Key Words: Kaposi’s sarcoma, oral cavity. Thais, AIDS. คาโปซิ ซาร์โคมาในช่องปากของผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นเอดส์มีรายงานไว้ไม่มาก แต่เพราะความสัมพันธ์ของรอยโรคชนิดนี้มีต่อการจำแนกรอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี และคำจำกัดความของโรคเอดส์ ทำให้รายงานผู้ป่วยไทยที่เป็นเอดส์ และมีคาโปซิซาร์โคมาบนเหงือกและเพดาน รวมทั้งลักษณะทางคลินิก แผนการตรวจวิเคราะห์ จุลพยาธิวิทยา และหลักการดูแลรักษาถูกนำเสนอทบทวนวิเคราะห์วิจารณ์ คำไขรหัส คาโปซิ ซาร์โคมา ช่องปาก คนไทย เอดส์ลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Magtoon, W., Donsakul, T. and Rangsiruji, A. 2006. Karyotypes of two channid fishes (family channidae): Channa maruloides and C. asiatica. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 99.อัจฉริยา รังษิรุจิ
Magtoon, W., Rangsiruji, A. and Donsakul, T. 2007. Karyotypes of Betta splendens, B. prima, Trichopsis vittatus and Trichogaster trichopterus (Family Belontiidae) from Thailand. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 94.อัจฉริยา รังษิรุจิ
Metallogenic map of Thailand (แผนที่ปริมณฑลแร่ของประเทศไทย) เผยแพร่เมื่อพ.ศ. 2535 ในProcceeding การประชุมNational conference on giological resource of Thailand : Potential for future development, 17-24 November, 1992,Bangkok,P.1-15เอกวัสน์ สิทธิถาวร
O. Surinta and S. Nitsuwat. "Handwritten Thai Character Recognition using Fourier Descriptors and Robust-C Prototype", Proceeding of the 1st National Conference on Computer and Information Technology (NCCIT2005), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 116-120, ISSN 974-19-3226-4, กรุงเทพฯ, 2005.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
Oral Status of HIV-infected Persons in Thailand1. Luangjarmekorn L2, Sererat T2, Rojanawatsiriwej S3, Sirichit V3, Serinirach R4. 1Chulalongkorn University Grant 2Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 3Department of Oral pathology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 4Department of Oral microbiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1996; 46: 246-257 The acquired immunodeficiency syndrome(AIDS) is now an untreatable chronic disease. The purpose of this study was to determine oral status of HIV-infected Thais inorder to have the best understanding in oral managements for patients.The report describes profile characteristics of the studied cases who were 175 males and 50 females with age range between 16-71 years old. The biggest group (135) was asymtomatic, while 77 were AIDS-related complex and 13 were full blown AIDS. The highest risk behavior for AIDS was heterosexual and the main reasons induced these cases to have their blood testings were related to their medical treatments, sexual transmitted diseases, lymphadenopathy, skin diseases, oral sings and symptoms, pulmonary diseases, herpes zoster and intravenous drug using. Only 26.7% which was the rest, had the test because of health checking, marriage, pregnancy, blood donor and infected partners. Dental problems among these infected cases which had been described, were about the same as in general. Other oral conditions and/or diseases were xerostomia, aphthous/ulceration, candidiasis, coated tongue, tonsillitis, hairy leukoplakia, Kaposi’s sarcoma and herpes simplex infection. These findings are useful in oral managements for HIV-infected persons as well as the others, However, the more clarification on the relationship between the oral diseases and the host’s immunity are needed. Key words: HIV-infected persons, Oral status, Oral managements, Thailand. สภาพช่องปากของผู้ป่วยติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ในประเทศไทย1. ลัคนา เหลืองจามีกร2, ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์2, สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช3, วินัย ศิริจิตร3, รัตน์ เสรีนิราช4 1ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว. ทันต. 2539; 46: 246-257 โรคเอดส์ปัจจุบันเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย การศึกษานี้เพื่อให้ได้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสภาพในช่องปากของผู้ป่วย เอช.ไอ.วี. ที่เป็นชาวไทย ผลการศึกษาพบผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ อายุระหว่าง ๑๖-๗๑ ปี เป็นเพศชาย ๑๗๕ รายเพศหญิง ๕๐ ราย ๑๓๕ รายยังไม่มีอาการของโรคติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ๗๗ รายเคย/มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ และ ๑๓ รายเป็นเอดส์เต็มขั้น พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ส่วนใหญ่เกิดจากเพศสัมพันธ์ชนิดรักต่างเพศ เหตุผลสำคัญที่ชักนำผู้ติดเชื้อมารับการตรวจคือ การมีอาการของโรคชนิดต่างๆที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการของโรคทางเพศสัมพันธ์ ต่อมน้ำเหลืองโต โรคผิวหนัง อาการในช่องปาก โรคปอด งูสวัด และยาเสพติด ร้อยละ ๒๖.๗ มารับการตรวจเพราะระบบการทำงาน แต่งงาน ตั้งครรภ์ บริจาคโลหิต และมีคู่สัมพันธ์เป็นเอดส์ ประเภทของงานทันตกรรมที่ผู้ติดเชื้อเหล่านี้สมควรได้รับการบริการเป็นเช่นเดียวกับงานทันตกรรมในผู้ป่วยโดยทั่วไป สภาพผิดปกติหรือรอยโรคที่พบในช่องปากของผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. กลุ่มนี้ได้แก่สภาวะปากแห้ง แผล/แผลร้อนใน, โรคติดเชื้อรา, ลิ้นเป็นฝ้า ต่อมทอนซิลโตอักเสบ แฮรี่ลิวโคพลาเคีย คาโปซิ และเริม ข้อมูลของการศึกษามีประโยชน์สำหรับการดูแลรักษาสภาพในช่องปากของผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยโรคอื่นๆ แต่ยังต้องการความชัดเจนในเรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากกับภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Oral Symptoms and Signs in AIDS : Finding among 23 Homosexual Men. Luangjarmekorn L. Oral Medicine Department, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Henri Dunant Road, Bangkok 10330, Thailand J Dent Assoc Thai 1987; 37: 66-76 AIDS-the acquired immunodeficiency syndrome, is an epidemic disease with a high fatality rate, mostly found in homosexual males. AIDS spreads by intimate contact, exchange of body fluids such as blood, and sharing of contaminated needles. The AIDS victim inhibits various identifiable oral symptoms as be passes through the various stages of the disease. It is necessary, therefore, to recognize these symptoms in order to take precaution during clinical procedures, to make a correct diagnosis and to refer the patient to a specialized center of possible. This report presents the symptoms and signs exhibited by 23 homosexual males, 4 of whom had AIDS and 19 of whom had some AIDS related complex. Oral features, suggestions for treatment, guidelines for dentists and their patients, and a brief review of the literature are included. อาการในช่องปากของโรคเอดส์: พบในชายรักร่วมเพศ ๒๓ คน ลัคนา เหลืองจามีกร ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว. ทันต. 2530; 37: 66-76 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคที่พบว่ากำลังแพร่ในหมู่ชายรักร่วมเพศเป็นส่วนใหญ่ มีอัตราการตายสูง และติดต่อได้โดยเพศสัมพันธ์, การได้รับเชื้อจากเลือด และสิ่งคัดหลั่ง รวมทั้งการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ผู้ป่วยโรคเอดส์มีอาการหลายอย่างที่พบได้ในช่องปากทั้งในระยะที่เป็นโรค, ระยะก่อนเป็น และระยะที่สัมพันธ์กับโรค บทความนี้ได้นำ ลักษณะอาการและอาการแสดงต่างๆ ที่พบในชายรักร่วมเพศ จำนวน ๒๓ คน รายงานพิจารณาเปรียบเทียบกับอาการของโรคเอดส์ที่มีผู้รวบรวมรายงานไว้บ้างแล้ว โดยเน้นอาการแสดงในช่องปาก รวมทั้งทบทวนข้อปฏิบัติในการดูแลแนะนำผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและทันตแพทย์ต่อไปลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Parnmen, S. and Rangsiruji, A. 2007. Secondary Structure Models of the Internal Transcribed Spacer Regions and 5.8s rRNA of Lichens in the Genus Cladonia (Cladoniaceae). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 94.อัจฉริยา รังษิรุจิ
Petroleum Environmental Activities, เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2545 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอุไรพรรณ วุฒิสิงห์ชัย
Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes Walter Z Tang และ ทวีพร ฟองทอง (หนึงในคณะผู้วิจัย)ทวีพร จง (ฟองทอง)
Preparation of Samaria-doped Ceria Nanoparticles by Spray Pyrolysis เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2553พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์
Rangsiruji, A. Pongpawe, T. and Donsakul, T. 2006. Molecular phylogenetic relationships of some Salacca in Thailand, Malaysia and Indonesia. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 98.อัจฉริยา รังษิรุจิ
Sirintorn Yibchok-anun and Walter H. Hsu. Effects of Protein Kinase C on Arginine Vasopressin-Induced Increases in IP3 and [Ca2+]i in Clonal a-Cells In-R1-G9. ประมวลเรื่องและบทคัดย่อการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 27 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่า 24-26 ตุลาคม หน้า 63, 2544.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์
Sopawan Chuakaew and Phayung Meesad, “Dye Scheduling Using a Genetic Algorithm” งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (NCCIT 2005), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, 24-25 พฤษภาคม 2548, หน้า 133-138.พยุง มีสัจ
Sunantha Sodsee and Phayung Meesad, “A Multi-Objective Bisexual Reproduction Genetic Algorithm for Computer Network Design” งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (NCCIT 2005), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, 24-25 พฤษภาคม 2548, หน้า 127-132.พยุง มีสัจ
Thailand Mineral Index (THAMINDEX) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแหล่งแร่ฐานแรกของกรมทรัพยากรธรณี ใช้งานภายในตั้งแต่ พ.ศ.2527 เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2535เอกวัสน์ สิทธิถาวร
The Application foe Ecotourism of Hot Spring and Karst Topography with Effecting to Diversity of the Resource Conservation in Thailand and Japan Sponsored by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) พ.ศ.2542 เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2542ประมาณ เทพสงเคราะห์
Title Preparation of antisera for serological detection of streptococcal pneumoniae antigens / กำจร ตติยกวี, ไหม รัตนวรารักษ์, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, นิภา รุจิธรรมกุล Date 2533 Alt Author ไหม รัตนวรารักษ์ ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ ฤทัย สกุลแรมรุ่ง นิภา รุจิธรรมกุล Journal จุฬาลงกรณ์เวชสาร 34, 7 (ก.ค. 33) 501-508 ตารางนิภา รุจิธรรมกุล
Title กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช / วรวุฒิ โปษกานนท์ Date 2543 Journal จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2,7(1 ก.ค. 2543),12,13,16 Subject(S) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ISSN x000-028xวรวุฒิ โปษกานนท์
Title กฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / วรวุฒิ โปษกานนท์ Date 2543 Journal จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2,8(1 ต.ค. 2543),13-15 Subject(S) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 การแพทย์แผนโบราณ ISSN x000-028xวรวุฒิ โปษกานนท์
Title การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Indoor Air Quality Assessment in the Dipartment of Science Service and the Thailand Stock Market Buildings / เทพวิทูรย์ ทองศรี, อมรพล ช่างสุพรรณ. Publisher กรุงเทพฯ : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2548. Material 39 หน้าเทพวิทูรย์ ทองศรี
Title การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาและไทย เสนอต่อ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน ; ผู้เขียน พนิดา เทพขุน ยุทธนา ฐานมงคล พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล และ พงษ์ศักดิ์ พรหมกร Descript ก-จ, 65, 56 หน้า ISBN 9789749534397พงษ์ศักดิ์ พรหมกร
Title การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย เสนอต่อ กระทรวงการต่างประเทศ/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน ; ผู้เขียน: ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์, นุวงศ์ ชลคุป, พงษ์ศักดิ์ พรหมกร Descript ก-จ, 56 หน้า ISBN 9789749534380พงษ์ศักดิ์ พรหมกร
Title สรุปสาระสำคัญ : พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 / วรวุฒิ โปษกานนท์ Date 2544 Alt Title พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 Journal จุลสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับไตรมาสที่ 1(2544),6-8วรวุฒิ โปษกานนท์
Waste Management in Thailand เอกสารเผยแพร่ผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากประเทศศรีลังกา กัมพูชา และผู้บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐจิบูติ เวียดนามกุลชา ธนะขว้าง
Weaning ใน ตำรา Mechanical Ventilation, พุทฒิพรรณี วรกิจโสนาธร บรรณาธิการปฎิภาณ ตุ่มทอง
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชื่อเรียกเพราะหูที่ดูจะไม่ขลัง” วารสารนวัตกรรม, DEQP, July 2002.ภัทรพล ตุลารักษ์
“การออกแบบและการวัดค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าพื้นฐานของรอยต่อ พี-เอ็น”, นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา, อนุชา เรืองพานิช, นิภาพรรณ กลั่นเงิน, ภาวดี มีสรรพวงศ์, รัตนาวรรณ สันบุญตัน และ สุรศักดิ์ เนียมเจริญ, การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3, 6-7 กันยายน 2550.นิภาพรรณ กลั่นเงิน (ภู่ละมัย)
“โครงการพระราชดำริ: พลังงานทดแทน” ความรู้คือประทีป, ExxonMobil, Vol.3/2006.ภัทรพล ตุลารักษ์
• Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Chaowalit, A., Ketefian, S. (2004). Development of Moral Competence Scale (MCS) in nursing practice in Thailand. Thai Journal of Nurse Research, 8(2),144-158. • วิจิตร ศรีสุพรรณ, ประคิณ สุจฉายา, ชมนาด พจนามาตร์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์,วิภาดา คุณาวิกติกุลและสุจิตรา เทียนสวัสดิ์, (2545). การผลิตกำลังคนสาขาพยายาลศาสตร์และผดุง ครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ.2544-2551,พยาบาลสาร,29(3),1-17. • ลำดวน พัฒนศิษฎางกูร,วิภาดา คุณาวิกติกุลและวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2544). ข้อวินิจฉัยการ พยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลน่าน, พยาบาลสาร, 28(4), 28-39. • จีระพร แดนเขตต์, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2544). พฤติกรรมภาวะผู้นำ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(4), 40-55. • พิมลพรรณ ทิพาคำ,วิภาดา คุณาวิกติกุลและอรพรรณ พุมอาภรณ์. (2544).ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(2), 48-60. • วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันทศุภวัฒน์, กิ่งแก้ว เก็บเจริญ และ อนงค์ วนากมล. (2543). การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล, พยาบาลสาร, 27(1), 29-42. • ทรียาพรรณ สุภามณี, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์. (2542) ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งและการรับรู้ความหมายในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 26(2), 40-54. • Srisuphan, W., Boontong, T., Senaratana, W., Hanucharurnkul, S., Suwanachat, P., Kunaviktikul, W. (1999). Development of the first national nursing and midwifery development plan in Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 3(2), 123-131. • กษวรรณ ราชศักดิ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (2541). ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 25(2), 39-49. • มณทิกา แก้วทองคำ, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์ (2540). ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้ง ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน, พยาบาลสาร, 24(1), 24-34. • สุมิตรา เวฬุวนารักษ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & ชรินรัตน์ พุทธปวน (2539). การนำผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 23(4), 48-59. วิภาดา คุณาวิกติกุล
• Lertworasirikul S., Fang S. –C., Joines J. A. and Nuttle H. L. W., A possibility approach to fuzzy data envelopment analysis, the 8th International Conference on Fuzzy Theory and Technology, 2001. • Lertworasirikul S., Fang S. –C., Joines J. A. and Nuttle H. L. W., Fuzzy data envelopment analysis, the 9th Bellman Continuum, 2002. • Lertworasirikul S., Fang S. –C., Joines J. A. and Nuttle H. L. W., Fuzzy Data Envelopment Analysis (DEA): A Possibility approach, Fuzzy Sets and Systems 139(2): 379-394, 2003. • Lertworasirikul S., Fang S. –C., Joines J. A. and Nuttle H. L. W., Fuzzy Data Envelopment Analysis: Credibility Approach, the edited book “Fuzzy Sets based Heuristics for Optimization”, Physica Verlag, 2003. • Lertworasirikul S., Fang S. –C., Nuttle H. L. W., and Joines J. A., Fuzzy Data Envelopment Analysis (FBCC), Fuzzy Optimization and Decision Making 2(4): 337-358, 2003. • Aiemchareon, S., Lertworasirikul, S., and Tipsuwan, Y. ”Fuzzy logic for sensory evaluation of tastes.” Proceedings of the 6th Agro-Industrial Conference, 28-29 May 2004. CD-ROM. Nakhon Pathom: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University. • Lertworasirikul, S. “Development of lime leaf cracker.” Proceedings of the 7th Agro-Industrial Conference. 22-24 June 2005. CD-ROM. Chiang Mai: Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. • Lertworasirikul, S. “Effect of antioxidant on quality of fried cracker during storage.” Proceedings of the 7th Agro-Industrial Conference. 22-24 June 2005. CD-ROM. Chiang Mai: Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. • Pankaeo, K., Lertworasirikul, S., and Haruthaithanasan, V. “Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components.” Proceedings of the 7th Agro-Industrial Conference. 22-24 June 2005. CD-ROM. Chiang Mai: Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University. • Lertworasirikul S., and Fang S. –C., A possibility approach to fuzzy linear programming, the 11th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005) on Fuzzy Logic, Soft Computing, and Computational Intelligence: Theories and Applications, 2005. • เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล. 2547. “ข้าวเกรียบสมุนไพร” บทความทางวิชาการประกอบรายการ ธ.ก.ส. – มก. เติมปัญญาสู่เกษตรกรผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 21 หน้า. • เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล. 2547. “Food Chain Management” เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อสนับสนุนกองทุน รศ.ดร.นฤดม บุญ-หลง เพื่อการศึกษาและวิจัยในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 28 หน้า.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
• Srinorakutara T., Catithammanit S., Kaewvimol L., and Saengow L. “Effect of Acid Concentration on Cassava Waste Pretreatment for Fuel Ethanol Production”, The 1st International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products”, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, March 22nd-25th, 2005 p.91 for abstract (5 pages in CD) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, “RSCE 2004 the 14th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference”, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, December 1-3, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลไร้น้ำ.” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 หน้า 57-62 • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “พระปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 หน้า 7-13 • Srinorakutara T., Suesat C., Pitiyont B., Kitpreechavanit W., and Catithammanit S. “Utilization of Waste from Cassava Starch Plant for Ethanol Production”, “JGSEE and Kyoto University Joint International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE)”, Hilton Hua-Hin, Hua-Hin, Thailand, December1st-3rd, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2546) “การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วว. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2547) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Animal feed) ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอล”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 46-02 (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, The World Congress on Industrial Biotechnology and Bio-processing”, Orlando, Florida, USA, April 21-23, 2004 • Srinorakutara, T. (2003) “Development of Fuel Alcohol in Thailand”, Proceeding of the 2003 Gennencor Asia Pacific Grain & Specialty Distributors Meeting,18-21 February 2003, Sofitel Metropole Hotel, Hanoi, Vietnam, 5 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2545) “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัสดุการเกษตร” วารสารเพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของไทย LAB.TODAY ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กันยายน-ตุลาคม 2545 (ราย 2 เดือน) หน้า 40-46 • Srinorakutara, T. (2001) “Alcohol Production from Cassava for Fuel Substitution”, Annual Report 2001, The Thai Tapioca Trade Association, p.65-69 • Srinorakutara, T., Sriphum, P., Limsila, A., Suksangpleng, S., Sukchareon, O., and Boonsing, A. (2002), “Effect of Cassava Varieties on Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 3), 1, 7 pages • Pankurddee, N., and Srinorakutara, T. (2002), “TISTR’s Strategy on Raw Material and Process Investigation for Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 5), 1, 7 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและทดลองตลาดเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v)”, เสนอต่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-04 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและศึกษาต้นทุนเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v) จากวัดุการเกษตรในระดับโรงงานต้นแบบ”, เสนอต่อ บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-03 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02/ย 2 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคอีสาน” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-30 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคตะวันออก” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-31 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “จัดทำบันทึกข้อตกลง (TOR) เพื่อกำหนดการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุนโครงการผลิตเอทานอล 99.5%จากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง” เสนอต่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 45-07 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การปรับปรุง/พัฒนาโรงงานต้นผลิตเอทานอลไร้น้ำของ วท.” เสนอต่อ บริษัทแสงโสม จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-05 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ อ.-น. 43-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังเส้น เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-16, (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2543) “การศึกษาความเหมาะสมของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังหรือพืชอื่น ๆ เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 43-05, (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara, T., Sitdhipol J., Niwasabutra, K., Saman, P., Nusuwan, O., Thawarn, C., Peanpipob, W., and Sukcharoen, O. (2000) “Effect of Yeast Strains and Molasses Concentrations on Quality and Quantity of Ethanol Production”, The 12th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology: Impacts & Trends Organized by Mahidol University in association with BIOTEC, and Thai Society for Biotechnology (TSB), 1-3 November 2000, Felix Hotel, Kanchanaburi, Thailand, p. 205 • Srinorakutara, T. (2000) “Overview of Bio-Ethanol Production Technologies in Thailand”, Workshop on Biomass Derived Ethanol as Automotive Fuels in Thailand 2000, Session II: Ethanol Production Technologies, Organized & Sponsored by Ford Motor Company, NSATDA, and NEDC, 30-31 August 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. • Srinorakutara, T. (2000). “The influence of Serum Concentration on tPA Production from CHO Cell”, The Kasetsart Journal (Natural Sciences), 34, 79-84. • Srinorakutara, T., Jang, J., Takagi, M., and Yoshida, T. (1999) “Effect of Serum Concentration on tPA Production”, Journal of Science Chulalongkorn University, 24, 125-132. • วัลลภา อรุณไพโรจน์ ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2542) “การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยและคุณภาพกากน้ำตาลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ, วท., กรุงเทพฯ (สงวนลิขสิทธิ์) • Srinorakutara, T. (1998). “Determination of yeast cell wall thickness and cell diameter using new methods”, Journal of Fermentation and Bioengineering, 86, 253-260. • Srinorakutara, T. (1998). “Study on effect of diluents osmotic pressure on yeast cell strength and cell size using a novel micromanipulation technique”, World Journal of Microbial & Biotechnology, 14, 719-725. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ศจี ปิยะพงศ์ และ สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2540) “ความเป็นไปได้ของการผลิตและการใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง”, วท., กรุงเทพฯ. • Srinorakutara, T. (1997). “Influence of Yeast Strains on Cell Mechanical Property”, The 9th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology & The 2nd JSPS-NRCT-DOST-LIPI-VCC seminar, Biotechnology: An Essential Tool for Furture Development? Host by Suranaree University Of Technology (SUT) in association with Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), National Research Council of Thailand (NRCT), Thai Society for Biotechnology (TSB), 19-22 November 1997, Suranaree University Of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 159. • Zhang, Z., Srinorakutara, T. and Thomas, C.R. (1997). “Modelling the Osmolarity Effect on the Bursting Strength of Yeast Cells”, Proceeding of the 1997 Jubilee Research Event, Nottingham, England, 1, 825-828. • Srinorakutara, T. (1997) “Mechanical strength of Yeast (Part II)”, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, England, 293 pp. • “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต”, วท. กรุงเทพฯ. (รายงานลับเฉพาะ).  ภาคที่ 1 การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์, พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ประสงค์ บุญส่ง, ปรีชา รุ่งแกร, ประสิทธิ บำรุงสุข, สยาม สินสวัสดิ์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และวรรณี สมพร (2539), หน้า 1-61.  ภาคที่ 3 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2539), หน้า 76-96.  ภาคที่ 4 การวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร และไชยวัตร พวงธนศาสตร์ (2539), หน้า 97-120. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1996). “Osmolarity Effect on Yeast Cell Strength and Cell Size”, Proceeding of the 1996 IChemE Research Event - Second European Conference for Young Researchers in Chemical Engineering, Leeds, England, 1, 151-153. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1995). “Mechanical Properties of Yeast”, Proceeding of the 23rd Australasian Chemical Engineering Conference, Adelaide, South Australia, Australia, 3, 45-49. • Srinorakutara, T. (1995) “Mechanical strength of Yeast (Part I)”, Mphil. Thesis, University of Birmingham, England, 212 pp. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัฒน์ พวงธนสาร, สันทัด ศิริรอนันต์ไพบูลย์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต, วรรณี สมพร และ ประคอง พันธุ์อุไร (2537) “การผลิตแบคทีเรียฆ่าลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต เพื่อใช้ปราบยุงในประเทศไทย”, กำหนดการและบทคัดย่อประชุมประจำปีของศูนย์ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับความหลาก หลาย ทางชีวภาพ, วันที่ 8-9 กันยายน 2537 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน, กรุงเทพฯ. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Sirianantapiboon, S., Artjariyasripong, S., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1993) “Semi-Pilot scale Production of Bacillus sphaericus For Mosquito Control in Thailand”, การประชุมทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการทำจุลินทรีย์มาใช้ควบคุม และกำจัดยุงในประเทศไทย (Future Prospect on the use of Microbial Larvicides for Mosquito Control Programes in Thailand จัดโดย กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันที่ 29 มิถุนายน 2536 ณ ห้องเลิศนภาลัย โรงแรมฮิลตัน ปาร์คนายเลิศ, กรุงเทพฯ • สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ประไพศรี สมใจ และ ธีรภัทร ศรีนรคุตร “การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ”, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Sirianuntapiboon, S., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1991) “Large Scale Production and Product Formulation of Bacillus sphaericus strain 1593 for Mosquito Larvicide in Thailand”, paper presented at “Meeting on Microbiological Control of Mosquitoes” UNEP/Bangkok MIRCEN/TISTR, Rama Gardens Hotel, Bangkok, April 24, 1991. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัตร พวงธนสาร, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และ วรรณี สมพร (2534) “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สาธิต : การใช้แบคทีเรียฆ่ายุงทดแทนสารเคมีเพื่อลดมลพิษและมลภาวะของสิ่ง แวดล้อม”, กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมประจำปี เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, จัดโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, วันที่ 21 มิถุนายน 2534 • Srinorakutara, T. (1990) “Equipment Design for Ethanol Plant and Ethanol Fermentation with the Aid of Computer”, The JSPS-NRCT Scientific Cooperation Program, TISTR (confidential report), Bangkok, 100 pp. • Srinorakutara, T. (1990)“Study on Design Scaling-up of Alcohol Plant With the Production Capacity of 30,000 Litres per Day”, TISTR (confidential report), Bangkok, 128 pp. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ศจี ปิยะพงศ์, อำพล เอื้อารี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยยุทธ์ กลิ่นสุคนธ์, ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ, วัชระ สุนทรสาร, สมชาย ดารารัตน์, นารา พิทักษ์อรรณพ, ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และสุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2533) “การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เสนอต่อบริษัทบ่อทองอุตสาหกรรมจำกัด”, วท. (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2533) “คู่มื่อการทำงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องหมัก 300 ลิตร”, วท., กรุงเทพฯ, 27 หน้า. • Srinorakutara, T., Vanadurongwan, V. and Suknaisilp, S. (1989), “Effect of some Parameters on Ethanol Production from Agricultural Products in Continuous Column Fermenter”, Proceeding of the JSPS-NRCT Seminar, Songkha, Thailand. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2532) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน เสนอต่อบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด”, วท., (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2532) “กระบวนการเชื่อม Gas Tungsten-Arc Welding (TIC)”, วท., กรุงเทพฯ, 56 หน้า. • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2531) “ผลของตัวแปรบางตัวที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรในเครื่องหมักคอลัมน์แบบต่อเนื่อง”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 120 หน้า • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ประไพศรี สมใจ, อำพล เอื้ออารี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ดำรง คามีศักดิ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, และชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์. (2530). “การผลิตเอทานอลจากวัสดุเกษตร เพื่อเป็นพลังงานทดแทน”, วท., กรุงเทพฯ, 46 หน้า • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2525). “Process Simulation”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, กรุงเทพฯ, 160 • ฯลฯธีรภัทร (คนอง) ศรีนรคุตร
• Thongprasom K, Luangjarmekorn L, Buranasin P. Scanning electron microscopy of oral lichen planus. The First Dental Rescareh Meeting abstract 1989. • Thongprasom K, Luangjarmekorn L, Sererat T, Taweesap W. Fluocinolone acetonide orabase in the treatment of oral lichen planus. Fifth annual Scientific Meeting. International Association for Dental Research. Southeast Asian Divison 1990 : 22. • Thongprasom K, Luangjarmekorn L, Sererat T Taweesap W. The comparison of using fluocinolone acetonide in orabase in the treatment of oral lichen planus. 10th Annual Meeting British Society for Oral Medicine Cambridge UK 1991. • Okanurak K, Sornmani S, Mandel J. and Luangjarmekorn L, Dentists and AIDS : Knowledge, Attitude and Preventive Behavior. Abstract Book vol.2. of 7th International Conference on AIDS. Florence, 1991, June 16-21, p. 429. (File : LL 22). • Okanurak K, Sornmani S, Luangjarmekorn L and Mandel J. Can Traditional Path of Training Change Dentists’s Attitude and Infection Control Practice? Abstract Book Vol 2. Of 9th International Conference on AIDS and 4th STD World Congress. Berlin 1993, June 6-11, p. 949. • (File : LL 23). • Luangjarmekorn L, Sererat T, Sirichitrs V, et.al. Dental Problems among HIV-Thai Persons. Abstract Book Vol I. Of 9th International Conference on AIDS and 4th STD. World Congress. Berlin 1993, June 6-11, p. 437. (File : LL 24 ). • ลัคนา เหลืองจามีกร กิตติพงษ์ ดนุไทย สมพร สวัสดิสรรพ์ รัชดาภรณ์ ศรีอีสาณ • ผลของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ต่อการเสื่อมของเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก ในหนังสือการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 14-17 ตุลาคม 2546 หน้า 62. ( File : LL 25)ลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
• ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ประสงค์ ตันพิชัย และ สันติ ศรีสวนแตง. 2544. จากวิทยาการพื้นบ้าน สู่วิทยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว: บทสะท้อนการปรับตัวของชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลาง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 22(1): 1-13. • นิตยา เงินประเสริฐศรี ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ ประสงค์ ตันพิชัย. 2544. ความเหมาะสมของนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 22(2): 111-125. • ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ประสงค์ ตันพิชัย และ อรุณศิริ กำลัง. 2545. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ: กรณีศึกษาการดำเนินงานในภาคตะวันออก. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 23 (1): 1-15. • Traimongkolkul, P. and W. Suthinarakorn. 2003. Toward Sustainable development in Agriculture: A Reflection on the Learning Experiences of NGOs in Thailand. Proceedings of the 19th Annual AIAEE Conference, Raleigh, North Carolina, USA. April 8-12, 2003. • Traimongkolkul, P. and P. Tanpichai. 2004. Making Agricultural Education Relevant: Selected Case Studies in Thai Schools. Paper presented at the SEAMEO/UNESCO Educational Congress, Bangkok. May 26-28, 2004. • Wasuri, B. and P. Traimongkolkul. 2004. Development of a Teaching Model for Skill Transfer in Vocational Industrial Education. Paper presented at the SEAMEO/UNESCO Educational Congress, Bangkok. May 26-28, 2004. • Traimongkolkul, P. and P. Tanpichai. 2004. A Century of Development in Agricultural Education: The Lesson Learned and Implications for Thai Schools. Kasetsart Journal (Soc. Sci), 25(1): 33-44. • Traimongkolkul, P. and P.Tunpichai. 2004. The Lessons learned and the Present Prospect: A Critical Review of Agricultural Education in Thailand. Proceedings of the 21st AIAEE International Conference on Agricultural and Extension, San Antonio, Texas, May 25-31, 2005. (awarded the first runner-up for outstanding presentation)ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
• ภาณุมาศ ศรีพัชราวุธ ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร สุเทวี ศุขปราการ เกษม พิลึก และ ลพ ภวภูตานนท์. 2537. การเปรียบเทียบความทนเค็มของมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ .น. 147-157. ใน การประชุมสรุปผลงานวิจัยผักและถั่ว ครั้งที่ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศูนย์ภูมิภาคของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • สุเทวี ศุขปราการ ภาณุมาศ ศรีพัชราวุธ พิเชษฐ เวชวิฐาน และจำนอง โสมกุล. 2537. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการขยายเมล็ดพันธุ์พริก. น. 465-476. ใน การประชุมสรุปผลงานวิจัยผักและถั่ว ครั้งที่ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศูนย์ภูมิภาคของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • สุเทวี ศุขปราการ L. M. Engle จิตจำนง ทุมแสน อรรัตน์ มงคลพร ภาณุมาศ ศรีพัชราวุธ พิเชษฐ เวชวิฐาน วินัย แสงแก้ว และ รพีพร ศรีสถิตย์ 2537. การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักของประเทศไทย.น. 568-576. ใน การประชุมสรุปผลงานวิจัยผักและถั่ว ครั้งที่ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศูนย์ภูมิภาคของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ภาณุมาศ ฤทธิไชย. 2543. อิทธิพลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8(2): 15-21. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Sukprakarn, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2003. Effects of fruiting on plant growth and distribution of dry matter in okra (Abelmoschus esculentus). The Bulletin of the University Farm, Faculty of Agriculture, Kyoto Prefectural University. 23: 1-5. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Sukprakarn, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2003. Cultivar differences in flowering response of okra (Abelmoschus esculentus) in spring and autumn. The Scientific Reports of Kyoto Prefectural University, Human Environment and Agriculture. 55: 49-55. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Sukprakarn, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2004. Morphological properties of flower and fruit in okra (Abelmoschus esculentus). The Scientific Reports of Kyoto Prefectural University, Human Environment and Agriculture. 56: 67-74. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Sukprakarn, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2004. Flowering response to photoperiod in okra (Abelmoschus esculentus). Journal of the Japanese Society of Agricultural Technology Management. 11(1): 33-41. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Sukprakarn, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2004. Effects of photoperiod on flower bud initiation of some okra (Abelmoschus esculentus) cultivars in spring and autumn. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 73(4): 312-318.. • Rithichai P., Y. Fujime, S. Terabayashi, N. Okuda and S. Date. 2004. Micromorphological observations on flower bud differentiation and development of okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench). Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 73(5): 421-428..ภาณุมาศ ฤทธิไชย (ศรีพัชราวุธ)
• วิทยากรในการสัมมนาโครงการกิจกรรมทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาวิชาการพยาบาลในอนาคต ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ จัดโดยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ • วิทยากรในการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพพยาบาลไตเทียมในประเทศไทย โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธและกลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลโรคไต” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องประชุมโรงแรมปรินส์ตั๊นพาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย • วิทยากรอภิปรายเรื่อง “เพื่อคุณภาพผู้สูงวัยในอนาคต: จากความรู้สู่ชุมชน” ในการประชุมวิชาการประจำปีการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29 มกราคม 2547 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของการบริการพยาบาล” ในวันที่ 7 มกราคม 2547 โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • วิทยากรบรรยายในเรื่อง “บทบาทผู้บริหารระดับสูงทางการพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการการพยาบาล” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลจากทั่วประเทศ วันที่ 6 มกราคม 2547 เวลา 13.00-16.00 ณ สำนักฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง จัดโดยวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ • วิทยากรอภิปรายเรื่อง “การคัดเลือกตัวชี้วัดและผลการพยาบาลในโรงพยาบาล” ในวันที่ 19 มีนาคม 2546 เวลา 13.00-15.00 น ณ. โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการแพทย์ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข • วิทยากรในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตกับการพยาบาล” ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ธันวาคม 2544 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลจิตเวชบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 23 มกราคม 2544 • วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคติดเชื้อ ในหัวข้อเรื่อง “การติดเชื้อในโรงพยาบาลในดัชนีของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ณ โรงแรมการ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2543 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลจิตเวชบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 28 ธันวาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาล จัดโดยกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเสริมสร้างอำนาจในพยาบาล” ณ โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพการพยาบาล การตรวจสอบทางการพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการ • พยาบาล” มีนาคม 2543 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลจิตเวช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” และ “การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 และ 22 กรกฎาคม 2542 • วิทยากรในการประชุมสมาคมพยาบาลภาคเหนือบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จากการประกันคุณภาพการพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” วันที่ 12 พฤษภาคม 2542 • วิทยากรในการอบรมผู้บริหารการพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับผู้บริหารการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา วันที่ 3-5 มีนาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปีของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การรับรองคุณภาพสถานบริการสุขภาพ” วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การนำทฤษฎีการพยาบาลไปใช้ในกระบวนการพยาบาล” วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของพยาบาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพการพยาบาล” วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2540 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลโรงพยาบาลประสาท ในหัวข้อเรื่อง “การเสนอโครงการพัฒนา • คุณภาพการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลประสาท กรมการแพทย์ จ. เชียงใหม่ • วันที่ 27-28 สิงหาคม 2539 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมคุณภาพการพยาบาล” วันที่ 10 พฤษภาคม 2539 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลโรงพยาบาลประสาท ในหัวข้อเรื่อง “ศิลปการบริหารการบริการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ วันที่ 11-17มิถุนายน 2539 วิภาดา คุณาวิกติกุล
• อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง • ทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-105. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่องสำหรับผ้าใยผสมพอลิเอส • เตอร์ และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราช • มงคล, 2542 หน้า 1-132. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสุรพล ตรงต่อศักดิ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2, • พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 หน้า 1-150. • Parys, M. C., ER3: Concept in Modern Dyeing, Department of Textile and Chemical Engineering, • Faculty of Engineering Technology, Rajamangala Institute of Technology, 1992. (แปลและเรียบเรียง • โดย อภิชาติ สนธิสมบัติ และวัฒนชัย ตรุศบรรจง, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ณ ภาควิชา • วิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 หน้า 1-16. • Holme, I., The Method of Improvement Productivity and Quality in Dyeing and Finishing Factory, • Seminar in Garments & Textile Asia’90, July 5-8, 1990. (แปลและเรียบเรียงโดย ชัยยุทธ ช่างสาร และ • อภิชาติ สนธิสมบัติ) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และ สุรพล ตรงต่อศักดิ์ ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรง • ย้อม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม, วันที่ • 27 กุมภาพันธ์ 2541 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-84. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ระบบทางเคมีสิ่งทอเชิงวิศวกรรม (หัว • ข้อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม), ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน • เทคโนโลยีราชมงคล, 2542, หน้า 1-57. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน, สัมมนา • ที่ บริษัท พี.แอล. จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2542 และ 6 พฤศจิกายน 2542, หน้า 1-86. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน และ • เส้นใยสังเคราะห์, สัมมนาที่ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนา • อุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 14 และ28 สิงหาคม 2542, หน้า 1-37. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ, สัมมนาที่ • วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการ • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 30 ตุลาคม 2542, หน้า 1-35. • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ” • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ทางด้านสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แฟชั่น • เส้นใยสังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ หน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย หรือคนไทย • เป็นเจ้าของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-47. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา PRE-PROJECT, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-12. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง Identification of Textile Materials, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้น • ใย, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-113. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ, ภาควิชาวิศวกรรม • สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-76. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสารช่วยทางสิ่งทอ, ภาควิชา • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-103. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการย้อมสีสิ่งทอ 2, • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-71. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาระบบการตกแต่งสิ่งทอ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-118. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ด้านสิ่งทอและเคมีสิ่งทอ (เล่มที่ 2), ภาควิชา- • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 24. อภิชาติ สนธิสมบัติ, กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ (Textile Chemical Processing), คณะวิศวกรรมศาสตร์ • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-327. • 25. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีด้านสิ่งทอ (Textile Material Safety Data • Sheet; TMSDS), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-205. • 26. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ระบบการย้อมสิ่งทอ 1 (เครื่องย้อมวัสดุสิ่งทอ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี • ราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 27. อภิชาติ สนธิสมบัติ, การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547, หน้า 1-34. • 28. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การทำความสะอาดสิ่งทอ”, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547. • 29. อภิชาติ สนธิสมบัติ, VCD บรรยายเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ” (1 ชั่วโมง), คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548. • 30. อภิชาติ สนธิสมบัติ, รวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548 (จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ). • 31. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไร • ได้จริงหรือ?” 26-27 พ.ค. 48 จัดโดย โครงการ ITAP สวทช. (2548)อภิชาติ สนธิสมบัติ
กฏหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ ตำราหลักสูตรการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธิ สถาบันพระปกเกล้านพพร โพธิรังสิยากร
กนกพร สมพรไพลิน ธีรวัฒน์ ประกอบผล ณัฐ แต่แดงเพชร. การสร้างเครื่องมือเจลอิเลคโทรโฟรีซิสแบบประหยัดสำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอโมเลกุล. บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่ 1 B-2/6 สิงหาคม 2546.กนกพร สมพรไพลิน
กนกพร สมพรไพลิน และรุทธ์ มณีประเสริฐ. อิทธิพลของสภาวะเครียดจากเมแทบอลิซึมต่อชีวสังเคราะห์แอนโทไซยานินในกระเพราแดง. บทคัดย่อผลงานวิจัยลาดกระบัง ครั้งที่ 1 C-1/22 สิงหาคม 2546.กนกพร สมพรไพลิน
กนกพร สมพรไพลิน และรุทธิ์ มณีประเสริฐ. การแสดงออกของสารกลุ่มเฟลโนวอยด์ตอบสนองต่อสภาวะเครียดที่ไม่มีชีวิตของต้นกระเพราแดง บทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมษายน 2548 ชลบุรี 140กนกพร สมพรไพลิน
กนกพร สมพรไพลิน. แนวทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. ปีที่ 11 ฉบับที่2. 2545.กนกพร สมพรไพลิน
กนกพร สมพรไพลิน. สารเฟลโวนอยด์ในอาหารและผลต่อสุขภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. 2547.กนกพร สมพรไพลิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2546 สมุนไพรน่ารู้ (1) ผักคาวตองบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2548 สมุนไพรน่ารู้ (2) ปัญจขันธ์บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
กรรณ จินดาประเสริฐ และอภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น. 2543. ผลกระทบของอ่างเก็บน้ำต่อลักษณะดิน และการแจกกระจายของดินเค็มท้ายอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 18(1) : 13-28อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
กรอบโครงสร้างระบบข้อมูลทรัพยากรธรณี ยังไม่ได้เผยแพร่เอกวัสน์ สิทธิถาวร
กรินทร์ กลิ่นขจร, "ความเชื่อผสาน"ใ ใน "มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย". คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. (พ.ศ.2547)กรินทร์ กลิ่นขจร
ก่องกานดา ชยามฤต, ราชันย์ ภู่มา และสมราน สุดดี. 2548. พรรณไม้ดอยเชียงดาว. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.สมราน สุดดี
กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ศักดา พรึงลำภู, พีระศักดิ์ มะลิแก้ว, นฤมนัส คอวนิช. การทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ความถี่ในการรับประทานอาหารในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ 2544 “Prevention and remedies of disability” สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, กรุงเทพ, 28-30 พฤศจิกายน, 2544.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
กาญจน์กรอง ปิยะไพร และวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2548, "การปรับปรุงการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง กรณีศึกษา รถโดยสารประจำทาง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า TRP-6 ถึง TRP11.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
กานต์ เสารยะวิเศษ, พารา ลิมมะณีประเสริฐ และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. การรู้จำลายมือเขียนตัวเลขไทยโดยใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ (Recognition of Handwritten Thai Number using Fuzzy C-means Clustering) วารสารวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISSN 1685-4578, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 8-13, 2545.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
การกระตุ้นการสุกของพริกขี้หนูด้วยเอทธีฟอน (ผลงานวิจัย) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี / สุภาพร โคว้นฤมิตร. กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2541.สุภาพร โค้วนฤมิตร
การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ = Operations management / by ไฮเซอร์, เจย์ Added Authors: จินตนัย ไพรสณฑ์ Heizer, Jay Render, Barry จักรินทร์ ศุขหมอก Call No.: TS 155 ฮ92 2549 Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2549 ISBN: 974987384X Description: 342 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม Subject: การจัดการผลิตภัณฑ์ การบริหารงานผลิต Additional Title: Operations managementจักรินทร์ ศุขหมอก
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและดัชนีการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์อกร่องทอง และพันธุ์มันหวาน (Growth Development, Biochemical Changes and Harvesting Index of Mango (Magifera Indica L.) cv. Oakrongtong and Munvan) (มีการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในปี 2539)นิธิมา วัฒนโยธิน
การช่วยเหลือผู้กระดูกหักและข้อเคลื่อน.ใน:อรวรรณ แก้วบุญชู สุลี ทองวิเชียร สมพร เตรียมชัยศรี และอาภาพร เผ่าวัฒนา.การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ.กทม.:อรุณการพิมพ์,2547.หน้า 39-50.อาภาพร เผ่าวัฒนา
การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ; กฤษณพงศ์ กีรติกร; นภฉัตร ธารีลาภ; Narongrit Sombatsompop; Krissanapong Kirtikara; Napachat Tareelap (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2011-08-28)นภฉัตร ธารีลาภ
การใช้ Acoustic Emission ในการตรวจสอบรอยบกพร่องในงาน Machine อาษา ประทีปเสน
การใช้บิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารช่วยให้คงตัวในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและมายองเนส พ.ศ. 2545 กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
การใช้และปัญหาที่พบในเทคนิค แคบปิลาริอิเล็กโตรโพรีซีส ปีที่ 9 ฉบับที่ 20ก/2001 ในงานศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุวรรณา วรรัตน์
การตรวจสอบสมุนไพรไทยที่มีผลยับยั้งเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ.2539มาณู ดีอุดม
การตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนตัวพยุงในรูปบีดส์จากไคโตซาน / วราภรณ์ สุทธิวิชัยพร, สายพิณ ทานัชฌาสัย และวรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 828 หน้า 476-483สายพิณ ทานัชฌาสัย
การเตรัยมความพร้อมสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อรรณพ เรืองวิเศษ
การเตรียมความพร้อมสำหรับหลังสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสยาม เจริญเสียง
การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสมุนไพร: เตยหอม, ผักเชียงดา, เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
การทดสอบฤทธิ์สงบระงับของสมุนไพรไทย : เมล็ดลูกหว้า 2542-2544 เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
การทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ RoHS , มาณพ สิทธิเดช และ คณะ บทความเผยแพร่ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ - คลังความรู้ STKC , 6 หน้ามาณพ สิทธิเดช
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ http://wiki.nectec.or.th/ntl/Main/TublamuReport3วาสนา วิรัตน์โยสินทร์
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย / โปสเตอร์ 1. 16-19 เมษายน 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production” การประชุมวิชาการ International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry (ISWFPC) ครั้งที่ 13 Auckland, New Zealand 2. 28-30 มีนาคม 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “เฟอร์ฟูรอลและแอลฟลาเซลลูโลสจากชานอ้อย” การประชุมประจำปี สวทช. 2548. วิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล (S&T in Thailand: Towards the Molecular Economy) 3. กุมภาพันธ์ 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากส้มเหลือทิ้ง” การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. 29 กรกฎาคม 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การใช้โฟโตคะตะลิสต์ในการลดสีน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษ” การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 5. 29 กรกฎาคม 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากส้มเหลือทิ้ง” การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 6. 3-6 กุมภาพันธ์ 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (อังกฤษ) เรื่อง “การแยกและการวิเคราะห์เอนไซม์ EPSP synthase ชนิดรีคอมบิแนนท์จากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อการพัฒนาตัวยา” The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology” and JSPS-NRCT Symposium “The Forefront of Bioinformatics Application”. โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. 7. 30-31 ตค. 2546: การเสนองานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าซังข้าวโพดโดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์” การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13. โรงแรมรอแยลฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประเทศไทย 8. 29 กค. 2546: การเสนองานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและปุ๋ยอินทรีย์” การประชุมวิชาการประจำปีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9. 1-9 กุมภาพันธ์ 2545: การเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้ และสมุนไพรเมืองร้อนบางชนิดด้วยเทคนิค HPLC” การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. 20 – 21 มีค. 2544: The Organizing Committee of The International Symposium on “Paper Mulberry for Rural Development”, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand 11. 20 – 21 ตค. 2542: Poster presentation on “Is glyphosate a good leading compound for anti-pseudomonad agent” in the Royal Society Discussion Meeting, London, UK 12. 21 – 23 กย. 2541: Poster presentation on “Purification of EPSP synthase from Haemophilus influenzae” in the Biochemical Society Meeting No.667, University of Leicester, UK. 13. 29 มิย. – 1 กค. 2541: Training on “Molecular Biology Computing”, Kings College, London, UK 14. 31 มีค. – 2 เมย. 2541: Poster presentation on “Construction of Pseudomonas aeruginosa cosmid library” in the Biochemical Society Meeting No.665, University of Southampton, UK. 15. 29 –31 กค. 2540: Poster presentation on “Cloning and expression of recombinant aroA gene in Escherichia coli” in the Biochemical Society Meeting No.662, University of Dundee, UK. พิลาณี ไวถนอมสัตย์
การบริการสังคม 2547-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา META IMAGE CO.,LTD. ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัย ฝึกอบรม วางแผนการสื่อสาร และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชินี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2531 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 2536 – ปัจจุบัน บรรยายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2543 – ปัจจุบัน การพูดในโอกาสต่างๆ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการบริหารงาน 2543 – ปัจจุบัน เทคนิคการประชุม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการบริหารงาน 2543 – ปัจจุบัน การพัฒนาทักษะการบริหารระดับอำนวยการกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน 2536 – ปัจจุบัน การสร้างสรรค์และการผลิตสิ่งโฆษณา 2536 – ปัจจุบัน ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2536 – 2545 การผลิตงานประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2549 การพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มีนาคม 2549 การพัฒนาฐานข้อมูลความรู้การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กุมภาพันธ์ 2549 การเขียนบทความทางวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มกราคม 2549 การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการสมานฉันท์ โดยส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2549 การบริการที่ดี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 2549 ผู้นำยุคใหม่ สื่อมวลชนยุคใหม่ เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจการพัฒนา เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลทุ่งสง 2549 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ร.ร.สตรีนนทบุรี 2549 ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ 2549 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ บริษัท สยามวรินทร์ จำกัด 2549 Message Development Process, International Center Development Communication, Kasetsart University 2549 การรณรงค์การเลือกตั้ง 2549 การใช้สื่อบุคคลและการปฏิบัติการเลือกตั้ง 2549 การเสวนาประชาคมกระบวนการยุติธรรมในการทำงานแบบบูรณการจังหวัดนนทบุรี 2549 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร อบจ.ภูเก็ต 2548 การประชาสัมพันธ์และการตอบข้อร้องเรียนในงานประกันสังคม 2548 การวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุมน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชาเลนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การสื่อสารการตลาดในงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2548 สื่อมวลชนสัมพันธ์ในงานบริหารโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2548 สุขภาพจิตที่ดีในการทำงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สถาบันธัญลักษณ์ 2547 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2547 การสำรวจการรับฟังความคิดเห็น การบริการและพรบ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2547 การสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลพิจิตร 2547 ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยายาบาล โรงพยาบาลพิจิตร 2547 การสร้างภาพลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข 2546 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ 2546 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2546 การประชาสัมพันธ์และการโต้ตอบทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ 2546 การบริหารประเด็นทางการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม 2546 การเป็นวิทยากรเยาวชนต้านยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) 2546 การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2545 ภาวะผู้นำ(LEADERSHIP) กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 2544 - 2545 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมบริษัท Dole(Thailand) Co.,Ltd. 2544 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม สำนักประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2544 แนวโน้มและการพัฒนาทักษะการโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 การจัดทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2538 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 สัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
การปนเปื้อนของปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำตะกอนและหอยแมลงภู่ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (Petroleum Hydrocarbons Contamination in Water, Sediments and Green Mussel Perna Viridis from the Lower Chao Phraya River), 2538 (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย)เชาวน์ นกอยู่
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา พศ 2545อนุศักดิ์ สมิตสันต์
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2545 Three Dimensional Counferattack โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2545 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เรื่อง Sagittal Discrepancies (Class III)มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
การประมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่-บทสำรวจและบทวิจารณ์พรมแดนความรู้ วารสารเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2547 หน้า 1-49นิธินันท์ วิศเวศวร
การประเมินข้อสะโพกหลวมจากภาพรังสีในสุนัข ตอนที่1:เทคนิคใหม่ในการจัดท่าถ่ายภาพรังสีในท่ากด เวชชสารสัตวแพทย์ 2545ไพวิภา กมลรัตน์ (สุทธิพงศ์)
การประเมินข้อสะโพกหลวมจากภาพรังสีในสุนัข ตอนที่2:เปรียบเทียบเทคนิคการจัดท่าถ่ายภาพรังสีในท่ากดในสุนัขที่มีข้อสะโพกเจริญผิดปกติ เวชชสารสัตวแพทย์ 2545ไพวิภา กมลรัตน์ (สุทธิพงศ์)
การประเมินข้อสะโพกหลวมจากภาพรังสีในสุนัข พ.ศ.2545ไพวิภา กมลรัตน์ (สุทธิพงศ์)
การปรับปรุงพระราชบัญญัติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมห่งชาติ (2544-2545)ชาคริต สิทธิเวช
การปรับปรุงพลังงานผิวของแผ่นพอลิโพรพิลีน ด้วยคอโรนาดิสชาร์จ และอาร์กอนพลาสมา โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546สิริวรรณ พัฒนาฤดี
การปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์พริก สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
การเปรียบเทียบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ต่อแอนติเจนของเชื้อรา ,สาคร พรประเสริฐ, มงคล โชตยาภรณ์, รณชัย ปรารถนาผล,2547รณชัย ปรารถนาผล
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของสตรีมีครรภ์ในจังหวัดเชียงใหม่ การเผยแพร่ : เชียงใหม่วารสาร, ปีที่ 43 ฉบับที่3 (เสริม),กันยายน 2547.ลาวัลย์ สมบูรณ์
การผ่าตัดปลูกกระดูกที่พื้นโพรงอากาศแมกซิลลาร์เพื่อการใส่รากเทียม: ผลการศึกษาทางคลินิกและรังสีวิทยา พ.ศ. 2543ศรีจินดา อายตวงษ์
การเผยแพร่วิธีการตรวจสอบและประกันข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แก่หน่วยงานอื่นจุฬาลักษณ์ บุญปักษ์ (สุทธิเวชกุล)
การเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมกิตติศักดิ์ ชัยสรรค์
การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์แปรรูปอาหารของไทย : การพัฒนาเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง สุญญากาศ โดย ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ยุทธนา ตันติวิวัฒน์, วินัย พิมพินิจ, นิลพรรณ ชานนท์เมือง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, นรา สุประพัฒน์โภคา, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทวี ทองคำ และ อนันต์ พิมพินิจ โครงการวิจัยที่ ภ. 47-24, รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์), วว., กรุงเทพฯ, 2549.เอกชัย ธรรมสัตย์
การพัฒนาเครื่องบรรจุวัสดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง โดย ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ทรงฤทธ์ิ ตันชัชวาล, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทวี ทองคำ, นิลพรรณ ชานนท์เมือง, ชัยชนะ ทัตพรหม, นรา สุประพัฒน์โภคา, อรุณรัตน์ แสนสิ่ง, วินัย พิมพินิจ, สุพัฒน์ นวลโกฏ และอนันต์ พิมพินิจ โครงการวิจัยที่ ภ. 48-05, โครงการย่อยที่ 5, รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์), วว., กรุงเทพฯ, 2549.เอกชัย ธรรมสัตย์
การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานสถานที่ผลิตนมพร้อมดื่มตามหลักการ GMP สากลทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
การพัฒนาตัวติดตามจำเพาะต่อเชื้อ…Salmonell spp.… เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 19 26-30 พ. ค. 2547วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อปลานิลอบปรุงรสโดยใช้ปัจจัยชี้วัดทางประสาทสัมผัส ใน:สัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2549; 23 -24 ม.ค. 2549; คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2549. หน้า 149. สมสมร แก้วบริสุทธิ์, เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, วิรัช จิ๋วแหยม, พรชัย จารุรัตน์จามรสมสมร แก้วบริสุทธิ์
การพัฒนาพันธบัตรเอเชีย ตลาดทุนเอเชียพร้อมหรือไม่พรพิมล สุคันธวณี
การพัฒนาระบบคุณภาพต้นแบบโรงงานนมพร้อมดื่มขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และจัดทำคู่มือต้นฉบับ รวมบริหารงานคุณภาพทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
การพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวโพด: รายงานการวิจัยและพัฒนา ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์; อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล; กิตติเดช โพธิ์นิยม; สุทธิพร เนียมหอม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ ฯ. 2545, 12 แผ่นศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
การพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวโพด: รายงานการวิจัยและพัฒนา ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์; อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล; กิตติเดช โพธิ์นิยม; สุทธิพร เนียมหอม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ ฯ. 2545, 12 แผ่นอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
การพัมนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับจังหวัด รายงานวิจัย 2547.เวทินี สุขมาก
การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งพริกหวาน พ.ศ.2544มยุรี กระจายกลาง
การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตและการใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ.2546 การประชุมและแสดงผลงานทางวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังครั้งที่ 1ทิพวรรณ ลิมังกูร
การยืดอายุการเก็บรักษาพริกยักษ์ พ.ศ.2544มยุรี กระจายกลาง
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเดียว , วิศวสาร ลาดกระบัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 , กันยายน 2550มนต์ศักดิ์ พิมสาร
First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th