Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  23  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
1 บทความ ความช่วยเหลือต่างประเทศของกรมการผังเมือง ข่าวสารกรมการผังเมือง 2541สมหมาย ปรีชาศิลป์
1. เขียน/จัดทำคู่มือ “จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์” ของกรมการประกันภัย (มกราคม 2545)ชลธิชา เอกเอี่ยมวรกุล
11. The Impacts of Basic Nonformal Eduction Program in Thailand. ศึกษาให้กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อนำไป เสนอในการประชุมการศึกษาผู้ใหญ่โลก ครั้งที่ 5 ณ เมือง Hamburg, Germany. สุวิทย์ พิชญสถิต
• วิทยากรในการสัมมนาโครงการกิจกรรมทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาวิชาการพยาบาลในอนาคต ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ จัดโดยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ • วิทยากรในการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพพยาบาลไตเทียมในประเทศไทย โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธและกลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลโรคไต” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องประชุมโรงแรมปรินส์ตั๊นพาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย • วิทยากรอภิปรายเรื่อง “เพื่อคุณภาพผู้สูงวัยในอนาคต: จากความรู้สู่ชุมชน” ในการประชุมวิชาการประจำปีการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29 มกราคม 2547 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของการบริการพยาบาล” ในวันที่ 7 มกราคม 2547 โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • วิทยากรบรรยายในเรื่อง “บทบาทผู้บริหารระดับสูงทางการพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการการพยาบาล” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลจากทั่วประเทศ วันที่ 6 มกราคม 2547 เวลา 13.00-16.00 ณ สำนักฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง จัดโดยวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ • วิทยากรอภิปรายเรื่อง “การคัดเลือกตัวชี้วัดและผลการพยาบาลในโรงพยาบาล” ในวันที่ 19 มีนาคม 2546 เวลา 13.00-15.00 น ณ. โรงแรมมารวยการ์เดน กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการแพทย์ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข • วิทยากรในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคตกับการพยาบาล” ณ โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ธันวาคม 2544 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลจิตเวชบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 23 มกราคม 2544 • วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคติดเชื้อ ในหัวข้อเรื่อง “การติดเชื้อในโรงพยาบาลในดัชนีของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ณ โรงแรมการ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2543 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลจิตเวชบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 28 ธันวาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาล จัดโดยกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเสริมสร้างอำนาจในพยาบาล” ณ โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพการพยาบาล การตรวจสอบทางการพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2542 • วิทยากรในการจัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการ • พยาบาล” มีนาคม 2543 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลจิตเวช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” และ “การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 และ 22 กรกฎาคม 2542 • วิทยากรในการประชุมสมาคมพยาบาลภาคเหนือบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จากการประกันคุณภาพการพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” วันที่ 12 พฤษภาคม 2542 • วิทยากรในการอบรมผู้บริหารการพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับผู้บริหารการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา วันที่ 3-5 มีนาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปีของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การรับรองคุณภาพสถานบริการสุขภาพ” วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การนำทฤษฎีการพยาบาลไปใช้ในกระบวนการพยาบาล” วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2540 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของพยาบาล โรงพยาบาลแมคคอร์มิค บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพการพยาบาล” วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2540 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลโรงพยาบาลประสาท ในหัวข้อเรื่อง “การเสนอโครงการพัฒนา • คุณภาพการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลประสาท กรมการแพทย์ จ. เชียงใหม่ • วันที่ 27-28 สิงหาคม 2539 • วิทยากรในการประชุมวิชาการของพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมคุณภาพการพยาบาล” วันที่ 10 พฤษภาคม 2539 • วิทยากรในการอบรมพยาบาลโรงพยาบาลประสาท ในหัวข้อเรื่อง “ศิลปการบริหารการบริการพยาบาล” ณ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ วันที่ 11-17มิถุนายน 2539 วิภาดา คุณาวิกติกุล
การบริการสังคม 2547-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา META IMAGE CO.,LTD. ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัย ฝึกอบรม วางแผนการสื่อสาร และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชินี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2531 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 2536 – ปัจจุบัน บรรยายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2543 – ปัจจุบัน การพูดในโอกาสต่างๆ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการบริหารงาน 2543 – ปัจจุบัน เทคนิคการประชุม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการบริหารงาน 2543 – ปัจจุบัน การพัฒนาทักษะการบริหารระดับอำนวยการกรุงเทพมหานคร กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน 2536 – ปัจจุบัน การสร้างสรรค์และการผลิตสิ่งโฆษณา 2536 – ปัจจุบัน ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2536 – 2545 การผลิตงานประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2549 การพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มีนาคม 2549 การพัฒนาฐานข้อมูลความรู้การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กุมภาพันธ์ 2549 การเขียนบทความทางวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มกราคม 2549 การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการสมานฉันท์ โดยส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 2549 การบริการที่ดี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 2549 ผู้นำยุคใหม่ สื่อมวลชนยุคใหม่ เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจการพัฒนา เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลทุ่งสง 2549 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ร.ร.สตรีนนทบุรี 2549 ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ 2549 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ บริษัท สยามวรินทร์ จำกัด 2549 Message Development Process, International Center Development Communication, Kasetsart University 2549 การรณรงค์การเลือกตั้ง 2549 การใช้สื่อบุคคลและการปฏิบัติการเลือกตั้ง 2549 การเสวนาประชาคมกระบวนการยุติธรรมในการทำงานแบบบูรณการจังหวัดนนทบุรี 2549 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร อบจ.ภูเก็ต 2548 การประชาสัมพันธ์และการตอบข้อร้องเรียนในงานประกันสังคม 2548 การวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุมน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชาเลนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548 การสื่อสารการตลาดในงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2548 สื่อมวลชนสัมพันธ์ในงานบริหารโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2548 สุขภาพจิตที่ดีในการทำงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ สถาบันธัญลักษณ์ 2547 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2547 การสำรวจการรับฟังความคิดเห็น การบริการและพรบ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2547 การสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลพิจิตร 2547 ภาพลักษณ์วิชาชีพการพยายาบาล โรงพยาบาลพิจิตร 2547 การสร้างภาพลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข 2546 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ 2546 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2546 การประชาสัมพันธ์และการโต้ตอบทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ 2546 การบริหารประเด็นทางการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม 2546 การเป็นวิทยากรเยาวชนต้านยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) 2546 การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2545 ภาวะผู้นำ(LEADERSHIP) กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 2544 - 2545 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมบริษัท Dole(Thailand) Co.,Ltd. 2544 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม สำนักประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2544 แนวโน้มและการพัฒนาทักษะการโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 การจัดทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2538 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 สัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ติดเชื้อ HIV 2544/2544 นงลักษณ์ สุวิสินธุ์
โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการและจัดทำโปรแกรมการรายงานผลการวิเคราะห์ระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการและการให้บริการข้อมูลของห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Web - based) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการจรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, พัชราภรณ์ อารีย์, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, มาลัย มุตตารักษ์. 2004 . ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม , เชียงใหม่, 92 Page.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
นภารัตน์ ธราพร, รัชนี สรรเสริญ, และ จินตนา วัชรสินธุ์. (2547). ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าความโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์, 12(2), 60-73.จินตนา วัชรสินธุ์
บทความ 1. Spiritual Distress Scale วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545;14(1):17-26 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครแต่งร่วมกัย พ.ต.ต.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ 17-26. 3. สายสมร เฉลยกิตติ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2545). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 14 (3) : 23-31. 4. อารีย์วรรณ อ่วมตานี และสุชาดา รัชชุกูล. (2546). การสนับสนุนทางการพยาบาลในการคลอดของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2):11-19. 5. นิตยา สง่าวงษ์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2546). ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2) : 44-53. 6. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย สุรีพร ธนศิลป์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2546). ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2) : 67-72. 7. สุณี สุวรรณพสุ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2547). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานต่อความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหารงาน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 5 (2) : 49-57. 8. สุรีพร ธนศิลป์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี. วารสารโรคเอดส์, 17 (4): 185-196. 9. เกศริน จันทร์นิมิตรศรี และอารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ผลของโปรแกรมฝึกพฤติกรรมบริการพยาบาลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในบริการของพยาบาล หน่วยพักรอดูอาการผู้ป่วยนอก. วารสารพยาบาลศาสตร์, 23 (3): 34-42. 10. สุรีย์ โพธาราม และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. ( 2548). ปัจจัยพยากรณ์ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 6 (2) : 32-43. 11. ศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 6 (2) : 44-53. 12. อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับพิเศษ : 12-21. 13. ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 (1) : 68-83. 14. ดาวใจ จี้เพชร และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). ผลของการฝึกทักษะการสื่อสารต่อสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 (2) : 61-72.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
บทความ เรื่อง การประกันภัยในการขนส่งสินค้า ลงเวปไซด์กรมการประกันภัยอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
บทความ เรื่อง หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงตามสัญญาประกันภัยทางทะเล วารสารกรมการประกันภัยฉบับที่ 108 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
บทความ เรื่อง หลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยทางทะเล วารสารครบรอบ 24 ปี กรมการประกันภัยอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
บทความทางวิชาการ - “พระธาตุกับผู้หญิง มุมมองจากแม่ญิงล้านนา” พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1259 / พิมพ์ครั้งที่ 2 ใน ผู้หญิงกับพระธาตุ. เชียงใหม่: มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2547 / พิมพ์ครั้งที่ 3 ใน ผู้หญิงห้ามเข้า จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าในเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2548. - “Understanding Asian Cities: A Case of Chiang Mai.” Presented at workshop on Understanding Aaian Cities, Mae Nam Hotel, Organiged by Asian Coalition for Housing Rights, 2003. - “อาการกบต้ม(สุก)” ใน นพีสีเชียงใหม่ พิมพ์เพื่อฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - “อนาคตของเมืองเชียงใหม่: เมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองทันสมัย” วารสารอาษาสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545. - “การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน” เอกสารประกอบการประชุมฝึกอบรม หัวข้อ การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน, 20 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - “แนวคิดเมืองยั่งยืน” นำเสนอในการประชุมหัวข้อ อู้ฟู่เรื่องเมืองเจียงใหม่ครั้งที่ 1: ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, 23 กุมภาพันธ์ 2545 จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, 2545. - “เมืองยั่งยืน” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 22 มกราคม 2545 ,น.5-8. - “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติ: ขยะ” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 21 ธันวาคม 2544. - “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติ: อากาศเสีย” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 20 พฤศจิกายน 2544. - “เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต” ใน มนุษยศาสตร์สาร. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ มกราคม - มิถุนายน 2544, น. 15-28. - “เหตุแห่งการพังทะลายของตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์” มติชนรายวัน. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2544, น 2. - “การอนุรักษ์เมืองกับการฟื้นฟูจิตวิญญานชุมชน” ใน สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น. ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544, น. 84-103. - บรรณาธิการ, สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น. ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544, น.139. - บรรณาธิการ,เชียงใหม่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2543, 117 น. - “เมืองเชียงใหม่ก้าวสู่คริสตศตวรรษที่ 21” ใน เชียงใหม่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2543, น. 89-96. - “ภาพรวมของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ” หัวข้อ Thailand Urban Cultural Heritage Workshop ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ที่ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การท่องเที่ยวประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและธนาคารโลก, 2542. - “การผังเมืองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” ใน สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542, น. 82-99. - “เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย: กรณีเมืองเชียงใหม่”. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2541, 125 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2539, 164 น. - เชียงใหม่เอกนครระดับภูมิภาค. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น, 2539, 23 น. - “สังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์: แง่มุมด้านการผังเมือง” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาทางวิชาการ อยู่อย่างไรในสังคมไทยปัจจุบัน. จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539, 10 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. ปรับปรุงและพิมพ์ครั้ง ที่ 2. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2537, 23 น. - เชียงใหม่: เอกนครระดับภูมิภาค. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครอง - ท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537, 23 น. - ความเป็นมาของเฮือนหม่อนตุด. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537, 10 น. - รายงานการวิจัย บทบาทเมืองขนาดกลางในการพัฒนาภูมิภาค : ศึกษากรณีเมืองเชียงราย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536, 218 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2535, 101 น. - “การผังเมือง” ใน คู่มือ NGOs ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง กรมการปกครอง และ GTZ, 2535. - “Lessons from Thailand’s Development” Presented at Indochina Dialogue Meeting, Phanom Pehn, December 1989, pp. 23-25. - “ความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ : อดีตและแนวโน้ม” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง ปัญหาเชียงใหม่, 11-13 ธันวาคม 2534, น. 49-56. - “การเติบโตของเมืองเชียงราย” เอกสารประกอบการสัมมนา เชียงรายในทศวรรษหน้า. 21-22 พฤศจิกายน 2534. - “บทวิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่” โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพ: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2534, น.15-25. - Report on GIS Demonstration Project on Mae Taeng Watershed, Social Research Institute, Chiang Mai University. 1988, 73 pp. - “การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง” เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ”, 2533. - “ปัญหาการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่” จดหมายข่าวสถาบันวิจัยสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ตุลาคม 2533, น. 30-35. - “โครงการเมืองใหม่เชียงใหม่” ไทยนิวส์. 27 ธันวาคม 2533, น. 9-10.ดวงจันทร์ เจริญเมือง (อาภาวัชรุตม์)
บทความเผยแพร่ : ประสบการณ์การศึกษาชั้นนายร้อยกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ชื่อนิตยสาร : นิตยสารธนาธิปัตย์ ของกรมการเงินทหารบก ปีที่ตีพิมพ์ : เล่มที่ 3 ปี 2547 บรรณาธิการ : พ.อ. ไพบูลย์ ปลอดมีชัยนิลวรรณ ไวกาสี
ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, พัชราภรณ์ อารีย์, มาลัย มุตตารักษ์. 2005 . ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม , 58 Page.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
เป็นผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา: 2552 การปรับปรุงโรงานผลิตนำมันไบโอดีเซลโดยใช้โปรแกรมการจำลองแบบตะวันฉาย โพธิ์หอม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาแรงงานไทยในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงของแรงงาน” (ปัจจุบัน)วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2543-ปัจจุบันอกนิษฐ์ จินตนุกูล
โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด พ.ส.2544 ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
โปรแกรมการคิดต้นทุนด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอย, กรมควบคุมมลพิษ 2552กุลชา ธนะขว้าง
โปรแกรมการผลิตตัววิเคราะห์วากยสัมพันธ์ พ.ศ.2535อิว ไอยรากาญจนกุล
พัชราภรณ์ อารีย์, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, มาลัย มุตตารักษ์. 2004 . ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม , 54 Page.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ภาวะพันลึกในกลุ่ม นรผช.ทพ. และโครงการนำร่อง ว.ทันตกรรม กรมการแพทย์กฤษดา ปัญจนุวัฒน์
ลินจง โปธิบาล, วิภาดา คุณวิกติกุล, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, วณิชา พึ่งชมภู และวชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุ เขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
ลินจง โปธิบาล, วิภาดา คุณวิกติกุล, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, วณิชา พึ่งชมภู และสุภาพ อารีย์เอื้อ, การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
วิจัย "พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออก" 2540 อารีรัตน์ ขำอยู่
สุรินธร กลัมพากร นทีชา ปิ่นยะกุล จรรยา เสียงเสนาะ จารุวรรณ เหมะธร วิไล กุศลวิสิษฐ์กุล. (2547). ผลของโปรแกรมการสอนโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานฝ่ายพัสดุไปรษณีย์. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 18(2), 36-48.สุรินธร กลัมพากร

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th