Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  75  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
"ผลของตัวเร่งปฎิกิริยาคอปเปอร์บนตัวรองรับอลูมินา ไทเทเนียมออกไซด์ เซอร์โครนัยต่อการบำบัดแอมโมเนียในน้ำด้วยวิธีโอโซเนชัน "การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่14 วันที่3 ธันวาคม 2547,กรุงเทพมหานครสุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
(2) อรประไพ คชนันนท์, นุชนาถ วารินทร์, ชาญณรงค์ ศรีภิบาล, รัชนี ฮงประยูร และ สุพัฒน์ อรรถธรรม (2544) การทดสอบคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ. ครั้งที่ 4, 30 มีนาคม -1 เมษายน 2544 หน้า 177-178อรประไพ คชนันทน์
1. คู่มือภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา. (2544-2545) วราภรณ์ จุลปานนท์
2. การปกครองและการพัฒนาในแอฟริกา (2545-2546)วราภรณ์ จุลปานนท์
2. การศึกษาสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นในกลุ่มผู้อพยพเข้าประเทศไทยทาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2540/2541 จิตรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย
2.202008584 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรั่มของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ธนกร (คิม) ปรุงวิทยา
2535-2540 : การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจเบื้องต้นในการผลิตยีสต์ขนมปัง (Bafer's Yeast) การวิจัยการตลาดของทุเรียนผล, ทุเรียนกวน และทุเรียนแช่แข็ง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต Particle Board จากแกลบ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกลูโคส การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจสังคมของงานวิจัยและพัฒนา: งานศึกษาปัญหา, สร้างทางเลือก, และกำหนดโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสลา การศึกษาโอกาสและแนวทางในการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผัก ผลไม้สดเพื่อการส่งออก การศึกษาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม การศึกษาแหล่งและที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันน้ำท่วม จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โครงการศึกษาจัดหาปอเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษธเนส เตชะเสน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแอฟริกา (ตำราตีพิมพ์ ปี 2541)วราภรณ์ จุลปานนท์
[ 40 ] ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร. มาสร้างแผ่นติดตั้งแอพพลิเคชันภาษาไทยกันดีกว่า . นิตยสาร WinMagศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
[12] พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์, กองพล อารีรักษ์ และกองพัน อารีรักษ์, "การตรวจจับฮาร์มอนิกบนแกนดีคิวสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 7 ตุลาคม 2554, หน้า 1207-1219.กองพัน อารีรักษ์
[13] เอนก ง้อตระกูล, กองพล อารีรักษ์ และกองพัน อารีรักษ์, "การเปรียบเทียบการตรวจจับฮาร์มอนิกสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบอนุกรม", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 7 ตุลาคม 2554, หน้า 1221-1232.กองพัน อารีรักษ์
Candidiasis : A Complication in the Topical-Steriod Application (A report of 2 cases). Luangjarmekorn L1, Sererat T1. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok CU Dent J 1986; 9: 115-124. Acute candidiasis may be found as a complication during steriod treatments. This article presents evidences of acute candidiasis developing in the oral cavity of 2 patients, treating for their oral lichen planus with topical steriods. The first case was on fluocinolone acetonide solution of 0.1% concentration, and the second was on 0.1% triamcinolone acetonide in orabase. The sings and symtoms, laboratory investigations, and managements of the complication has been discussed. โรคติดเชื้อรา : สภาวะแทรกซ้อนในการใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่ (รายงานผู้ป่วย 2 ราย) ลัคนา เหลืองจามีกร1, ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต. จุฬาฯ 2529; 9: 115-124. การติดเชื้อราอย่างเฉียบพลัน เป็นสภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาสเตียรรอยด์ บทความนี้เสนอรายงานการเกิดโรคติดเชื้อราเฉียบพลัน ในผู้ป่วย 2 รายที่กำลังใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่รักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก โดยที่ผู้ป่วยรายแรกใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซโตไนด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 ใช้ไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ ในออราเบส นอกจากนั้นได้มีการกล่าวถึงการเลือกใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยรอยโรคทางคลินิก ลักษณะอาการและอาการแสดงของรอยโรค ตลอดจนวิธีจัดการดูแลรักษาสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Fluocinolone Acetonide Solution and Triamcinolone Acetonide in Orabase in the Treatment for Oral Lichen planus1. Luangjarmekorn L2, Thongprasom K2, Taweesap W3. 1Chulalongkorn University’s grant 2Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 3Department of Phamacology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1989; 39: 156-167 The study of using fluocinolone acetonide solution (F.A.S.) and triamcinolone acetonide in orabase (T.A.O.) in the treatment of the patients with oral lichen planus was performed and the content was divided into two parts. The first part was a study on the characteristics of 80 patients with oral lichen planus; 66 patients were females and 14 patients were males. The mean age was 44.5 years. Durations of the diseases were from 1 to 120 months. The second part was the study on the efficacy of FAS and TAO in one month period of the treatment in 46 cases. These cases were classified as 22 erosive, 20 atrophic and 4 reticular types. The cured patients were 19 out of 25 cases (76%) in FAS group and were 10 out of 21 (48%) in TOA group. There were no significant difference in numbers cured patients, regarding to their disease severity. The result of this part, therefore, only showed that besides of triamcinolone acetonide in orabase, fluocinolone acetonide 0.1% solution could be used in the palliative treatment oral lichen planus without any clinically harmful effects during one year follow up. Key words: Oral lichen planus, Fluocinolone acetonide, triamcinolone acetonide การใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์กับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบส รักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก1 ลัคนา เหลืองจามีกร2, กอบกาญจน์ ทองประสม2, วณี ทวีทรัพย์3. 1ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต 2532; 39: 156-167 การศึกษาการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน (fluocinolone acetonide solution-FAS) กับไทรแอมซิโนโล โลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส(triamcinolone acetonide in orabase-T.A.O.) ในการรักษาผู้ป่วยไลเคน พลานัสในช่องปากครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนแรกเป็นการศึกษาลักษณะของผู้ป่วยไลเคน พลานัสทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน ในส่วนนี้พบว่า ผู้ป่วย ๘๐ คนนั้นเป็นเพศหญิง ๖๖ คน เพศชาย ๑๔ คน อายุเฉลี่ยของกลุ่ม ๔๔.๕๐ ปี ระยะเวลาการเกิดโรคอยู่ระหว่าง ๑-๑๒๐ เดือน ผู้ป่วยเหล่านี้พบมีไลเคน พลานัสในช่องปากชนิดเรติคิวลาร์ (reticular) อย่างเดียว ๕ % ชนิดอโทรปิก (atropic) ๓๓.๗๕ % และชนิดอิโรซิฟ (erosive) ๖๑.๒๕% ตำแหน่งในช่องปากที่พบรอยโรคมากที่สุดได้แก่ บริเวณกระพุ้งแก้มด้านใน รองลงไปได้แก่ เหงือก ริมฝีปาก เพดานปาก และลิ้นตามลำดับ ส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษาผลของยาในเวลา ๑ เดือน ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน ๔๖ ราย พบมีรอยโรคไลเคน พลานัส ชนิดต่างๆดังนี้คือ อิโรซีฟ ๒๒ ราย อโทรปิก ๒๐ ราย และเรติคิวลาร์ ๔ ราย ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์หายจากโรคไลเคน พลานัส หลังใช้ยา เอฟ.เอ.เอส มีจำนวนทั้งหมด ๑๙ ราย ใน ๒๕ ราย (๗๖%) และ ๑๐ ราย ใน ๒๑ ราย (๔๘%) ที่ใช้ ที.เอ.โอ ความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยที่หายหลังจากใช้ยาทั้งสองชนิดไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อแบ่งจำนวนผู้ป่วยออกตามความรุนแรงของรอยโรค ดังนั้นผลการศึกษาส่วนนี้จึงเป็นเพียงแสดงให้ทราบว่า นอกจากไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส แล้วยังมีฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน ๐.๑% ที่สามารถนำมาใช้บรรเทาอาการของไลเคน พลานัสในช่องปาก โดยไม่ปรากฎผลเสียข้างเคียงทางคลินิกที่รุนแรงให้เห็นในระยะที่ติดตามผลการรักษาเป็นเวลา ๑ ปีลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
gloeosporioides (Penx.) Penz. & Sacc. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 34(1-3) พิเศษ : 408-411.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
Major Presentation 1. Sakda Daduang Active Proteins In Scorpion, Wasp And Fire Ant Venom. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 2. Nunthawun Uawonggul, Prapenpuksiri Rungsa, Sophida Sukprasert, Paroonkorn Incamnoi, Sompong Thammasirirak, and Sakda Daduang. Phospholipase Activity From Thai King Cobra, Cobra, Scorpion, Wasp And Ant Venoms. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 3. Paroonkorn Incamnoi, Sompong Thammasirirak, Arunrat Chaveerach, Wandee Bunyatratchata, Nunthawun Uawonggul, and Sakda Daduang. Purification and Characterization of A ‘Short' Imperatoxin-Like Peptide From Heterometrus Laoticus Venom. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 4. Prapenpuksiri Rungsa, Nunthawun Uawonggol, Sophida Sukprasert, Paroonkorn Incamnoi, Sompong Thammasirirak, and Sakda Daduang. Purification And Activity of Hyaluronidase from Thai Dead, Great Banded Wasps Venom (Vespa Tropica). The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 5. Sophida Sukprasert, Theerawat Namonsai, Prapenpuksiri Rungsa, Nunthawun Uawonggul, Sompong Thammasirirak, Jureerut Daduang, and Sakda Daduang. Proteomic Study of The Thai Banded Wasp Venom, Vespa affinis. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 6. Siwaporn Lacheangkhong, Sompong Thammasirirak, Akhom Kesorn, and Sakda Daduang. Development of Strips for Human Blood Identification in Forensic Science Specimen. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 7. Natthaporn Kuendee, Ajjima Thongbo, Sompong Thammasirirak, and Sakda Daduang Development of Urease Strip for Mercury Detection. The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development. Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, May 7-8, 2009. 8. Prapenpuksiri Rungsa, Nunthawun Uawonggul, Sophida Sukprasert, Paroonkorn Incamnoi, Theerawat Namonsai, Sompong Thammasirirak and Sakda Daduang Main Protein Components in Thai Dead, Great Banded Hornet, Vespa Tropica, Venom The Third Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Frontiers in Protein Research” Chulabhorn Research Institute Conference Center, Bangkok, Thailand, August 28-29, 2008. 9. Sophida Sukprasert, Nunthawun Uawonggul, Paroonkorn Incomnoi, Sompong Thammasirirak, Tasanee Jamjanya and Sakda Daduang, An Allergen from Thai Red Fire Ant, Solenopsis geminata : Characterization and Antibody Production 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference “Biochemistry of Cell Regulation” Megaron Athens International Conference Centre, Athens, Greece, June 28th to July 3rd, 2008 10. Sakda Daduang, Heteroscorpine (HS) toxin from Venom of Thai Giant Scorpion (Heterometrus sp.) with antibacterial activities. BIT Life Sciences’ 1st Annual Peptide and Protein Conference (PepCon-2008) “From Concept to Market” Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen (เซินเจิ้น), People republic of China, 22-24 April 2008. 11. Sakda Daduang, Sompong Thammasirirak, Tassanee Jamjanya, Nunthawun Uawonggul, Sophida Sukprasert, Theerawat Namonsai, “Amino acid sequence determination and investigation of activity of proteins and peptides in venom from local animals in the Northeastern part of Thailand”, นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 12. Sakda Daduang, Nunthawun Uawonggul, Sompong Thammasirirak, Takeshi Nakamura, Michiyuki Matsuda, “Bacterial Expression of Recombinant Heteroscorpine-1 (HS-1) Gene and Protein Purification”, The Second Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Odysseys in Protein Research” In Honor of Professor M.R. Jisnuson Svasti’s 60th Birthday. Chulabhorn Research Institute Conference Center, Bangkok, Thailand, September 20-21, 2007. 13. Sophida Sukprasert, Sompong Thammasirirak, Tasanee Jamjanya and Sakda Daduang การแยกบริสุทธิ์โปรตีนออกฤทธิ์ในน้ำพิษมดคันไฟไทย (Solenopsis geminata) Purification of an active protein in venom of Thai Red fire ant (Solenopsis geminata) The 32st Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 Oct 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand 14. Nunthawun Uawonggul, Wipaporn Ruangjirachuporn, Tarinee Arkaravichien, Pornpimol Jearranaiprepame, Arunrat Chaveerach, Sompong Thammasirirak, Wandee Bunyatratchata and Sakda Daduang, Anti-acanthamoebic activity of Heteroscorpine-1 (HS-1) Neurotoxin from Heterometrus laoticus Thai Scorpion Venom. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 Oct 2005, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท.31) ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 15. Sakda Daduang, Nunthawun Uawonggul, Arunrat Chaveerach, Sompong Thammasirirak, Tarinee Arkaravichien, Takeshi Nakamura, Michiyuki Matsuda, Michimoto Kobayashi, Seisuke Hattori, Manami Sone, Naoki Mochizuki. Purification and Characterization of Novel Toxin Heteroscorpine-1 (HS-1) from Heterometrus laoticus Scorpion Venom. The 2nd Yamada Symposium on Key Natural Organic Molecules in Biological Systems. 10-14 September 2005, Awaji Yumebutai International Conference Center, Hyogo, Japan 16. Nunthawun Uawonggul, Arunrat Chaveerach, Sompong Thammasirirak, Tarinee Arkaravichien, Wandee Bunyatratchata, Wipaporn Ruangjirachuporn, Pornpimol Jearranaiprepame, and Sakda Daduang. Investigation of Anti-microorganism Activity of Heteroscorpine-1 (HS-1), Neurotoxin from Heterometrus laoticus Thai Scorpion Venom. The 2nd Yamada Symposium on Key Natural Organic Molecules in Biological Systems. 10-14 September 2005, Awaji Yumebutai International Conference Center, Hyogo, Japan 17. Nunthawun Uawonggul, Sakda Daduang. Arunrat Chaveerach, Sompong Thammasirirak and Tarinee Arkaravichien. Screening of plants act against Heterometrus laoticus venom activity on fibroblast cell lysis. The 30th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21 Oct 2004, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand. 18. Chidchanok Khamlert, Sompong Thammasirirak, Nunthawun Uawonggul, Thanawitch Lawitpithayawong, Mikio Kobayashi and Sakda Daduang, Development of Urease Strip for Heavy Metal Determination, The second Thailand Research Fund (TRF) Undergraduate Technology Development Exhibition, 30 April – 2 May 2004 IT Mall, Fortune Town, Bangkok. Thailand. 19. Sakda Daduang, Nunthawun Uawonggul, Arunrat Chaveerach, Sompong Thammasirirak and Tarinee Arkaravichien, Production of antibodies against proteins in giant scorpion (Heterometrus laoticus) venom. The 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 Oct 2003, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 20. Daduang, S., Sattayasai, N., Sattayasai, J., and Chahomchuen, T. (2001) Localization of 42 kDa Glutamate-Sensitive Protein in Retina. Proc 19th International Australasian Winter Conference on Brain Research, 19-22 Aug 2001, Queenstown, New Zealand. 21. Daduang, S., and Fukui, Y.(1995) Studies of role of phosphatidyl inositol 3-kinase (PI3K) in cell contact inhibition. The 68th Japanese Biochemical Society Symposium, 16-18 Sep, Sendai, Japan (abstract in Japanese) 22. Daduang, S., Matsuda, M., Shizawa, Y., Fukui, Y. and Onodera, K. (1993) Production of monoclonal antibodies specific to carboxyl terminal Region of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) 85 kD subunit. The 1993 Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry Symposium, 30 March–3 April, Sendai, Japan (abstract in Japanese)ศักดา ดาดวง
WORAWAN02.doc การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเส้นใบเหลืองของกระเจียบเขียว.2548 รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 19-20 พฤษภาคม 2544. ศูนย์การศึกษานานาชาติวรวรรณ ชาลีพรหม (ศักดิ์วงศ์)
• Srinorakutara T., Catithammanit S., Kaewvimol L., and Saengow L. “Effect of Acid Concentration on Cassava Waste Pretreatment for Fuel Ethanol Production”, The 1st International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products”, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, March 22nd-25th, 2005 p.91 for abstract (5 pages in CD) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, “RSCE 2004 the 14th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference”, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, December 1-3, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลไร้น้ำ.” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 หน้า 57-62 • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “พระปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 หน้า 7-13 • Srinorakutara T., Suesat C., Pitiyont B., Kitpreechavanit W., and Catithammanit S. “Utilization of Waste from Cassava Starch Plant for Ethanol Production”, “JGSEE and Kyoto University Joint International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE)”, Hilton Hua-Hin, Hua-Hin, Thailand, December1st-3rd, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2546) “การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วว. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2547) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Animal feed) ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอล”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 46-02 (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, The World Congress on Industrial Biotechnology and Bio-processing”, Orlando, Florida, USA, April 21-23, 2004 • Srinorakutara, T. (2003) “Development of Fuel Alcohol in Thailand”, Proceeding of the 2003 Gennencor Asia Pacific Grain & Specialty Distributors Meeting,18-21 February 2003, Sofitel Metropole Hotel, Hanoi, Vietnam, 5 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2545) “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัสดุการเกษตร” วารสารเพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของไทย LAB.TODAY ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กันยายน-ตุลาคม 2545 (ราย 2 เดือน) หน้า 40-46 • Srinorakutara, T. (2001) “Alcohol Production from Cassava for Fuel Substitution”, Annual Report 2001, The Thai Tapioca Trade Association, p.65-69 • Srinorakutara, T., Sriphum, P., Limsila, A., Suksangpleng, S., Sukchareon, O., and Boonsing, A. (2002), “Effect of Cassava Varieties on Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 3), 1, 7 pages • Pankurddee, N., and Srinorakutara, T. (2002), “TISTR’s Strategy on Raw Material and Process Investigation for Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 5), 1, 7 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและทดลองตลาดเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v)”, เสนอต่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-04 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและศึกษาต้นทุนเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v) จากวัดุการเกษตรในระดับโรงงานต้นแบบ”, เสนอต่อ บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-03 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02/ย 2 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคอีสาน” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-30 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคตะวันออก” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-31 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “จัดทำบันทึกข้อตกลง (TOR) เพื่อกำหนดการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุนโครงการผลิตเอทานอล 99.5%จากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง” เสนอต่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 45-07 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การปรับปรุง/พัฒนาโรงงานต้นผลิตเอทานอลไร้น้ำของ วท.” เสนอต่อ บริษัทแสงโสม จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-05 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ อ.-น. 43-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังเส้น เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-16, (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2543) “การศึกษาความเหมาะสมของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังหรือพืชอื่น ๆ เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 43-05, (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara, T., Sitdhipol J., Niwasabutra, K., Saman, P., Nusuwan, O., Thawarn, C., Peanpipob, W., and Sukcharoen, O. (2000) “Effect of Yeast Strains and Molasses Concentrations on Quality and Quantity of Ethanol Production”, The 12th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology: Impacts & Trends Organized by Mahidol University in association with BIOTEC, and Thai Society for Biotechnology (TSB), 1-3 November 2000, Felix Hotel, Kanchanaburi, Thailand, p. 205 • Srinorakutara, T. (2000) “Overview of Bio-Ethanol Production Technologies in Thailand”, Workshop on Biomass Derived Ethanol as Automotive Fuels in Thailand 2000, Session II: Ethanol Production Technologies, Organized & Sponsored by Ford Motor Company, NSATDA, and NEDC, 30-31 August 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. • Srinorakutara, T. (2000). “The influence of Serum Concentration on tPA Production from CHO Cell”, The Kasetsart Journal (Natural Sciences), 34, 79-84. • Srinorakutara, T., Jang, J., Takagi, M., and Yoshida, T. (1999) “Effect of Serum Concentration on tPA Production”, Journal of Science Chulalongkorn University, 24, 125-132. • วัลลภา อรุณไพโรจน์ ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2542) “การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยและคุณภาพกากน้ำตาลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ, วท., กรุงเทพฯ (สงวนลิขสิทธิ์) • Srinorakutara, T. (1998). “Determination of yeast cell wall thickness and cell diameter using new methods”, Journal of Fermentation and Bioengineering, 86, 253-260. • Srinorakutara, T. (1998). “Study on effect of diluents osmotic pressure on yeast cell strength and cell size using a novel micromanipulation technique”, World Journal of Microbial & Biotechnology, 14, 719-725. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ศจี ปิยะพงศ์ และ สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2540) “ความเป็นไปได้ของการผลิตและการใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง”, วท., กรุงเทพฯ. • Srinorakutara, T. (1997). “Influence of Yeast Strains on Cell Mechanical Property”, The 9th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology & The 2nd JSPS-NRCT-DOST-LIPI-VCC seminar, Biotechnology: An Essential Tool for Furture Development? Host by Suranaree University Of Technology (SUT) in association with Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), National Research Council of Thailand (NRCT), Thai Society for Biotechnology (TSB), 19-22 November 1997, Suranaree University Of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 159. • Zhang, Z., Srinorakutara, T. and Thomas, C.R. (1997). “Modelling the Osmolarity Effect on the Bursting Strength of Yeast Cells”, Proceeding of the 1997 Jubilee Research Event, Nottingham, England, 1, 825-828. • Srinorakutara, T. (1997) “Mechanical strength of Yeast (Part II)”, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, England, 293 pp. • “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต”, วท. กรุงเทพฯ. (รายงานลับเฉพาะ).  ภาคที่ 1 การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์, พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ประสงค์ บุญส่ง, ปรีชา รุ่งแกร, ประสิทธิ บำรุงสุข, สยาม สินสวัสดิ์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และวรรณี สมพร (2539), หน้า 1-61.  ภาคที่ 3 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2539), หน้า 76-96.  ภาคที่ 4 การวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร และไชยวัตร พวงธนศาสตร์ (2539), หน้า 97-120. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1996). “Osmolarity Effect on Yeast Cell Strength and Cell Size”, Proceeding of the 1996 IChemE Research Event - Second European Conference for Young Researchers in Chemical Engineering, Leeds, England, 1, 151-153. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1995). “Mechanical Properties of Yeast”, Proceeding of the 23rd Australasian Chemical Engineering Conference, Adelaide, South Australia, Australia, 3, 45-49. • Srinorakutara, T. (1995) “Mechanical strength of Yeast (Part I)”, Mphil. Thesis, University of Birmingham, England, 212 pp. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัฒน์ พวงธนสาร, สันทัด ศิริรอนันต์ไพบูลย์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต, วรรณี สมพร และ ประคอง พันธุ์อุไร (2537) “การผลิตแบคทีเรียฆ่าลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต เพื่อใช้ปราบยุงในประเทศไทย”, กำหนดการและบทคัดย่อประชุมประจำปีของศูนย์ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับความหลาก หลาย ทางชีวภาพ, วันที่ 8-9 กันยายน 2537 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน, กรุงเทพฯ. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Sirianantapiboon, S., Artjariyasripong, S., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1993) “Semi-Pilot scale Production of Bacillus sphaericus For Mosquito Control in Thailand”, การประชุมทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการทำจุลินทรีย์มาใช้ควบคุม และกำจัดยุงในประเทศไทย (Future Prospect on the use of Microbial Larvicides for Mosquito Control Programes in Thailand จัดโดย กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันที่ 29 มิถุนายน 2536 ณ ห้องเลิศนภาลัย โรงแรมฮิลตัน ปาร์คนายเลิศ, กรุงเทพฯ • สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ประไพศรี สมใจ และ ธีรภัทร ศรีนรคุตร “การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ”, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Sirianuntapiboon, S., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1991) “Large Scale Production and Product Formulation of Bacillus sphaericus strain 1593 for Mosquito Larvicide in Thailand”, paper presented at “Meeting on Microbiological Control of Mosquitoes” UNEP/Bangkok MIRCEN/TISTR, Rama Gardens Hotel, Bangkok, April 24, 1991. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัตร พวงธนสาร, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และ วรรณี สมพร (2534) “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สาธิต : การใช้แบคทีเรียฆ่ายุงทดแทนสารเคมีเพื่อลดมลพิษและมลภาวะของสิ่ง แวดล้อม”, กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมประจำปี เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, จัดโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, วันที่ 21 มิถุนายน 2534 • Srinorakutara, T. (1990) “Equipment Design for Ethanol Plant and Ethanol Fermentation with the Aid of Computer”, The JSPS-NRCT Scientific Cooperation Program, TISTR (confidential report), Bangkok, 100 pp. • Srinorakutara, T. (1990)“Study on Design Scaling-up of Alcohol Plant With the Production Capacity of 30,000 Litres per Day”, TISTR (confidential report), Bangkok, 128 pp. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ศจี ปิยะพงศ์, อำพล เอื้อารี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยยุทธ์ กลิ่นสุคนธ์, ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ, วัชระ สุนทรสาร, สมชาย ดารารัตน์, นารา พิทักษ์อรรณพ, ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และสุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2533) “การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เสนอต่อบริษัทบ่อทองอุตสาหกรรมจำกัด”, วท. (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2533) “คู่มื่อการทำงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องหมัก 300 ลิตร”, วท., กรุงเทพฯ, 27 หน้า. • Srinorakutara, T., Vanadurongwan, V. and Suknaisilp, S. (1989), “Effect of some Parameters on Ethanol Production from Agricultural Products in Continuous Column Fermenter”, Proceeding of the JSPS-NRCT Seminar, Songkha, Thailand. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2532) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน เสนอต่อบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด”, วท., (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2532) “กระบวนการเชื่อม Gas Tungsten-Arc Welding (TIC)”, วท., กรุงเทพฯ, 56 หน้า. • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2531) “ผลของตัวแปรบางตัวที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรในเครื่องหมักคอลัมน์แบบต่อเนื่อง”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 120 หน้า • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ประไพศรี สมใจ, อำพล เอื้ออารี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ดำรง คามีศักดิ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, และชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์. (2530). “การผลิตเอทานอลจากวัสดุเกษตร เพื่อเป็นพลังงานทดแทน”, วท., กรุงเทพฯ, 46 หน้า • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2525). “Process Simulation”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, กรุงเทพฯ, 160 • ฯลฯธีรภัทร (คนอง) ศรีนรคุตร
• อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง • ทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-105. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่องสำหรับผ้าใยผสมพอลิเอส • เตอร์ และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราช • มงคล, 2542 หน้า 1-132. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสุรพล ตรงต่อศักดิ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2, • พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 หน้า 1-150. • Parys, M. C., ER3: Concept in Modern Dyeing, Department of Textile and Chemical Engineering, • Faculty of Engineering Technology, Rajamangala Institute of Technology, 1992. (แปลและเรียบเรียง • โดย อภิชาติ สนธิสมบัติ และวัฒนชัย ตรุศบรรจง, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ณ ภาควิชา • วิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 หน้า 1-16. • Holme, I., The Method of Improvement Productivity and Quality in Dyeing and Finishing Factory, • Seminar in Garments & Textile Asia’90, July 5-8, 1990. (แปลและเรียบเรียงโดย ชัยยุทธ ช่างสาร และ • อภิชาติ สนธิสมบัติ) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และ สุรพล ตรงต่อศักดิ์ ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรง • ย้อม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม, วันที่ • 27 กุมภาพันธ์ 2541 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-84. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ระบบทางเคมีสิ่งทอเชิงวิศวกรรม (หัว • ข้อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม), ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน • เทคโนโลยีราชมงคล, 2542, หน้า 1-57. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน, สัมมนา • ที่ บริษัท พี.แอล. จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2542 และ 6 พฤศจิกายน 2542, หน้า 1-86. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน และ • เส้นใยสังเคราะห์, สัมมนาที่ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนา • อุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 14 และ28 สิงหาคม 2542, หน้า 1-37. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ, สัมมนาที่ • วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการ • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 30 ตุลาคม 2542, หน้า 1-35. • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ” • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ทางด้านสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แฟชั่น • เส้นใยสังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ หน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย หรือคนไทย • เป็นเจ้าของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-47. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา PRE-PROJECT, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-12. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง Identification of Textile Materials, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้น • ใย, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-113. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ, ภาควิชาวิศวกรรม • สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-76. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสารช่วยทางสิ่งทอ, ภาควิชา • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-103. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการย้อมสีสิ่งทอ 2, • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-71. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาระบบการตกแต่งสิ่งทอ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-118. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ด้านสิ่งทอและเคมีสิ่งทอ (เล่มที่ 2), ภาควิชา- • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 24. อภิชาติ สนธิสมบัติ, กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ (Textile Chemical Processing), คณะวิศวกรรมศาสตร์ • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-327. • 25. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีด้านสิ่งทอ (Textile Material Safety Data • Sheet; TMSDS), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-205. • 26. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ระบบการย้อมสิ่งทอ 1 (เครื่องย้อมวัสดุสิ่งทอ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี • ราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 27. อภิชาติ สนธิสมบัติ, การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547, หน้า 1-34. • 28. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การทำความสะอาดสิ่งทอ”, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547. • 29. อภิชาติ สนธิสมบัติ, VCD บรรยายเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ” (1 ชั่วโมง), คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548. • 30. อภิชาติ สนธิสมบัติ, รวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548 (จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ). • 31. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไร • ได้จริงหรือ?” 26-27 พ.ค. 48 จัดโดย โครงการ ITAP สวทช. (2548)อภิชาติ สนธิสมบัติ
กนกพร สมพรไพลิน และรุทธ์ มณีประเสริฐ. อิทธิพลของสภาวะเครียดจากเมแทบอลิซึมต่อชีวสังเคราะห์แอนโทไซยานินในกระเพราแดง. บทคัดย่อผลงานวิจัยลาดกระบัง ครั้งที่ 1 C-1/22 สิงหาคม 2546.กนกพร สมพรไพลิน
กฤตยศ เชาวนปรีชา, เฉลิมราช วันทวิน และมารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, 2548, "สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสาหร่ายเกลียวทองที่ตรึงบนตัวกลางก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสียสังเคราะห์จากการเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
กาญจน์กรอง ปิยะไพร และวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2548, "การปรับปรุงการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง กรณีศึกษา รถโดยสารประจำทาง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า TRP-6 ถึง TRP11.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
กาญจนาวดี คงขึม, ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "ผลของการให้แสงต่อการกำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 210 -218.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
กานดา หวังชัย. 2535. ผลของจิบเบอเรลลิค แอซิด ต่อการพัฒนาตาดอก และการการ เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของดอกและผลของลองกอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กานดา หวังชัย
การดำเนินงานขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย, ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับทะเล", ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, 27 สิงหาคม 2548.วรากร พรห์โมบล
การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน pfmdrl ของเชื้อ Plasmodium falciparum ด้วยวิธี PCR-RFLP 2547. Poster presentation ในการประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนการบริการสุขภาพครั้งที่2 โรงแรมแอมบาเดอร์ กรุงเทพฯปนัดดา เทพอัคศร
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย / โปสเตอร์ 1. 16-19 เมษายน 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production” การประชุมวิชาการ International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry (ISWFPC) ครั้งที่ 13 Auckland, New Zealand 2. 28-30 มีนาคม 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “เฟอร์ฟูรอลและแอลฟลาเซลลูโลสจากชานอ้อย” การประชุมประจำปี สวทช. 2548. วิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล (S&T in Thailand: Towards the Molecular Economy) 3. กุมภาพันธ์ 2548: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากส้มเหลือทิ้ง” การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. 29 กรกฎาคม 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การใช้โฟโตคะตะลิสต์ในการลดสีน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษ” การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 5. 29 กรกฎาคม 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากส้มเหลือทิ้ง” การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปีที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 6. 3-6 กุมภาพันธ์ 2547: การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (อังกฤษ) เรื่อง “การแยกและการวิเคราะห์เอนไซม์ EPSP synthase ชนิดรีคอมบิแนนท์จากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อการพัฒนาตัวยา” The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology” and JSPS-NRCT Symposium “The Forefront of Bioinformatics Application”. โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. 7. 30-31 ตค. 2546: การเสนองานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าซังข้าวโพดโดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์” การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13. โรงแรมรอแยลฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประเทศไทย 8. 29 กค. 2546: การเสนองานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและปุ๋ยอินทรีย์” การประชุมวิชาการประจำปีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9. 1-9 กุมภาพันธ์ 2545: การเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอินทรีย์ในผัก ผลไม้ และสมุนไพรเมืองร้อนบางชนิดด้วยเทคนิค HPLC” การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. 20 – 21 มีค. 2544: The Organizing Committee of The International Symposium on “Paper Mulberry for Rural Development”, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand 11. 20 – 21 ตค. 2542: Poster presentation on “Is glyphosate a good leading compound for anti-pseudomonad agent” in the Royal Society Discussion Meeting, London, UK 12. 21 – 23 กย. 2541: Poster presentation on “Purification of EPSP synthase from Haemophilus influenzae” in the Biochemical Society Meeting No.667, University of Leicester, UK. 13. 29 มิย. – 1 กค. 2541: Training on “Molecular Biology Computing”, Kings College, London, UK 14. 31 มีค. – 2 เมย. 2541: Poster presentation on “Construction of Pseudomonas aeruginosa cosmid library” in the Biochemical Society Meeting No.665, University of Southampton, UK. 15. 29 –31 กค. 2540: Poster presentation on “Cloning and expression of recombinant aroA gene in Escherichia coli” in the Biochemical Society Meeting No.662, University of Dundee, UK. พิลาณี ไวถนอมสัตย์
การเปรียบเทียบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ต่อแอนติเจนของเชื้อรา ,สาคร พรประเสริฐ, มงคล โชตยาภรณ์, รณชัย ปรารถนาผล,2547รณชัย ปรารถนาผล
การผลิตมอโนโคนัลแอนติบอดีต่อไวรัสตับอักเสบ พ.ศ.2538อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
การผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในโรงงานต้นแบบเป็นพลังงานทดแทน. 2528. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 70 หน้า.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนอิออนิกที่มีโครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้นตรงโดยเทคนิค HPLC / จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล และ ยุภัณฑ์ มิลเลอร์ กรุงเทพฯ: กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์ กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, [ระหว่าง 2539-2543].จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนอิออนิกที่มีโครงสร้างแบบกิ่งและแบบเส้นตรงโดยเทคนิค HPLC / จันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล และ ยุภัณฑ์ มิลเลอร์. 76 หน้า กรุงเทพฯ: กลุ่มงานอินทรีย์เคมีวิเคราะห์ กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, [ระหว่าง 2539-2543].ยุภัณฑ์ มิลเลอร์ (อัศวภาพล)
การศึกษาปริมาณและการกระจายตัวของกำมะถันในถ่านหินแอ่งแม่ละเมา พ.ศ.2539ฐปณี อุ่นอารีย์กุล
การศึกษาสภาพแวดล้อมการทำงานและสุขภาพลูกจ้างในอุตสาหกรรมที่ใช้แอสเบสตอส (2543)ทวีสิทธิ์ บุญธรรม
การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากข้าวสุวัสสา (วิไล) พงษ์อำไพ (ลือวิสุทธิชาติ)
การสร้างและผลิตโปรตีน CFP-10 จาก Mycobacterium tuberculosis coli โดยวิธีพันธุวิศวกรรม 2547. Poster presentation ในการประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนการบริการสุขภาพครั้งที่2 โรงแรมแอมบาเดอร์ กรุงเทพฯปนัดดา เทพอัคศร
การสังเคราะห์ไฮดรอกซีแอปาไทต์ และวัสดุประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์ พศ. 2544-2545ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
การหาตำแหน่งบนผิวของไวรัสตับอักเสบบีที่มีความจำเพาะกับโมโนโคลนอลแอนติบอดี โคลน HB3 โดย Phage Display Peptide Library 2547. Poster presentation ในการประชุมวิชาการร่วมระหว่างหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนการบริการสุขภาพครั้งที่2 โรงแรมแอมบาเดอร์ กรุงเทพฯปนัดดา เทพอัคศร
กำชัย รุ่งเพชรรัตน์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากการนึ่งปลาของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนชนิดประจุเป็นลบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 143-145.สมนึก จารุดิลกกุล
เกศินี ยะจอม, สิริลักษณ์ ปิยวรนนท์, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2550. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารแอนทราควิโนนจากผงรากต้นยอ. งานวันวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550, 28 กุมภาพันธ์ 2550, นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์.นพพล เล็กสวัสดิ์
เกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์ และ นครทิพย์ พร้อมพูล, การปรับปรุงยูเอ็มแอลเซคสำหรับการแสดงแบบรูปการควบคุมการเข้าถึง poster session presented at the 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2008), Kanchanaburi, Thailand, May 7-9, 2008นครทิพย์ พร้อมพูล (ศรีประยูรธรรม)
คณิต วิชิตพันธุ์ 2546 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ วารสารเเก่นเกษตรคณิต วิชิตพันธุ์
คมกริช พิมพ์ภักดี บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ พนารัตน์ ขัติยนนท์ 2547. การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับ (commercial adsorbents) ในการดูดซับสารอะฟลาทอกซิน บี 1. ฟีด แอนด์ ไลฟสต็อค 1(2): 40-43.คมกริช พิมพ์ภักดี
คุรภาพถ่านหินแอ่งวังเหนือและแอ่งแม่ทะ พ.ศ.2548ฐปณี อุ่นอารีย์กุล
จินตนา บุนนาค. Hitoshi Ito พิทยา อดุลยธรรม และ วชิรา พริ้งศุลกะ. 2540. "ผลของรังสีแกรมมาต่อเชื้อราและการผลิตแอฟลาท็อกซินของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสเฟลวัสในพริกแห้งและพริกไทย" 35, 3-5 กุมภาพันธ์ 2540: The 35th Kasetsart University Annual Conference สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร. 545-552 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จินตนา บุนนาค
จินันทนา จอมดวง และ วิชชา สอาดสุด. 2546. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Gliocladium virens ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และโรคแอนแทรกโนสบนผลมะม่วง. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 24-27 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม โซฟิเทล ราชาออคิด จ. ขอนแก่น.จินันทนา จอมดวง
จิรัสสา มีกลิ่นหอม, วรรณวิไล อินทนู, จิระเดช แจ่มสว่าง, พัชรา โพธิ์งาม และวาริน อินทนา. 2546. การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากผิวพืชในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก. รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 24-27 พฤศจิกายน 2546. โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น.พัชรา โพธิ์งาม
จุฑามาศ วงศ จิตรัตน , รุ งทิวา วัจฉละฐิติ, รังสรรค ชัยเสวิกุล, นิพนธ พวงวรินทร . การศึกษานําร องเรื่องผลการทํากายภาพบําบัดร วมกับยาแอมเฟตามีนในการฟ นตัวของประสาทรับสัมผัสและการเคลื่อนไหวในผู ป วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน. สารศิริราช2539; 48(7): 577-84รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ (ชาญพิทยานุกูลกิจ)
ชำแหละแอนนา การแปลงโฉมครูสาวชาวอังกฤษให้เป็นวีรสตรีอเมริกัน (ได้รับทุนจาก สกว.)เฉลิมศรี จันทสิงห์
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์. 2532. สถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 20 หน้า.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
ตำราแบคทีเรียแอนแอโรมส์ พ.ศ.2546สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
ตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี นิลุบล ทองชัย
ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกย้อมตู้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด (2530-2531) เคยไปอบรมและดูงานด้านการผลิตสี และการผลิตสารช่วยย้อมที่ประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น ปี 2534 (10 วัน) ผ่านการอบรมสัมมนา “กิจกรรม 5ส” สำหรับวิทยากร, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9000, และ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วิทยากรการทำกิจกรรม 5ส ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาภายในประเทศของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน ด้านเคมีสิ่งทอของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ Utah State University (USU) และ Consortium for International Development (CID) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม (สวพ. กห.) เป็นคณะผู้วิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเส้นใยไหมไทยมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ. กห.) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542” จากโครงการเสื้อเกราะกัน- กระสุนจากเส้นใยไหมไทย 100% ได้รับเชิญเป็นล่ามกิตติมศักดิ์ในการแปลแบบ Simultaneous ให้กับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงาน เยอรมัน (VDMA) เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรสิ่งทอสมัยใหม่ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ โรง- ลา ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพของสีธรรมชาติในการย้อมผ้ายืดฝ้ายสำหรับการผลิตเสื้อผ้า เด็กอ่อนเพื่อการส่งออก” ของบริษัท กรีนแคร์ จำกัด ตั้งแต่ 15 กันยายน 2542 ถึง 15 มีนาคม 2543 ได้รับเชิญจาก สวทช. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม (Industrial Consultancy Services: ICS) ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ และบริษัทเอเชีย อีโค่- ทัชจำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม ตามความ ตกลงระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล RWTH- Aachen และภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างโปรแกรม CAI ด้วยโปรแกรม Authorware และ Advanced Authorware เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ใน หัวข้อเรื่อง ”การทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน” และ “การทำความสะอาดและการฟอก ขาวเส้นใยสังเคราะห์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2542 และวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ ณ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 2” ในหัวข้อเรื่อง ”การบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2542 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่ง” หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (ไม่จำกัดสาขา) ในวันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 08:45-12:00 น. จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 15:30-18:00 น. ณ บริษัทโอเรียลตอล การ์เม้นท์ จำกัด ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เวลา 15:00-18:00 น. ณ บริษัทวี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสี สิ่งทอ (Textile Dyeing)” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ จากกองทัพบก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง Identification of Textile Materials ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาห-กรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเชิญจาก วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การวิจัยและ พัฒนาระบบหน่วง โดยใช้แถบหน่วง (Retarder) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เวลา 10.45- 12.15 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ได้รับเชิญไปสอนครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานไทย ชื่อ โครงการ “การฝึกปฏิบัติการชุดการฝึก CBST ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการนำร่อง ณ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสิ่งทอ และการพิมพ์สิ่งทอ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ภาค-วิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี สาขาเครื่องนุ่งห่ม) และในวันที่ 22 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา) ณ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคในการควบคุมดูแลและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (TUCEM) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตรเอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การตกแต่งผ้า/การย้อม/การพิมพ์ (ผ้ายีนส์/ผ้ายืด) หลักสูตร In-house Training: Design และความรู้เรื่องแฟชั่น ปี 2001 วันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นผู้อภิปรายร่วมในการสัมมนา เรื่อง “ITAP กับการสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ SMEs” ในงานประชุมประ-จำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “เศรษฐกิจฐานความรู้ ก้าวใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สาขาสิ่งทอ) กับผู้บริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่น 11 ของบริษัท ทีที ไอเอส จำกัด หัวข้อเรื่อง “กระบวนการพิมพ์ผ้าผืน/เสื้อผ้า” วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมธารา ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้และทดสอบชุดการฝึก (สื่อสิ่ง ตามระบบ CBST เพื่อสรุปปัญหาและปรับปรุงแก้ไข (CBST Field Test Seminar) ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมคาเมลอต จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีการศึกษา CAI” จัดโดยมหาวิทยาลัยนานา ชาติมหิดล ร่วมกับบริษัท E.L.T. (Thailand) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกต กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ดร.จิระ หงษ์ลดารมย์ รศ. ดร.ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และวิทยากรท่านอื่นๆ) เป็นวิทยากรหลักสูตร วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 2/2545 ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 26 เมษายน 2545 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับเชิญจากบริษัทเอเชียอีโค่ทัชจำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็ม เดี่ยว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา Textile Finishing and Technical Textile จัดโดย Italian Trade Commission ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้รับเชิญจาก สวทช. เพื่อเดินทางไปทำการวินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิคในเบื้องต้น วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ และอาจารย์ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ เป็นวิทยากรงานสัมมนา บันไดสู่การผลิตและย้อมผ้าทออย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 200 คน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ผู้อำนวยการโครงการ ITAP สวทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ รักษาการผู้อำนวยการ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ คุณศิริพร ตันติพงษ์ รองประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุดาดวง พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ คุณวิกรณ์ พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชนะพาณิชย์ ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติเข้าฟังการบรรยาย - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 - ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน เยี่ยมชมโรงงานผลิตสีย้อมทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (บริษัทไทยแอมบิก้าจำกัด) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท TTL Industries จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยมี รองผู้จัดการโรงงาน และคุณสมพร พยอมใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุปกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากร หลักสูตร "ความรู้สิ่งทอเบื้องต้น" เรื่อง การเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์วัสดุสิ่งทอเบื้องต้น และการตกแต่งสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ - ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "การวิเคราะห์ตำหนิผ้าถัก" หัวข้อเรื่อง "การฟอกย้อมผ้าถัก" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรสำหรับงานสัมมนาผู้ร่วมงาน ของบริษัทในแถบเอเซีย (Textile Strategy Workshop 2003) เรื่อง กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากกองงานวิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาบันได สู่ช่างทอมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการย้อมสีแก่กลุ่มผู้ทอผ้าในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ คณะวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จังหวัดน่าน - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้าน ทฤษฎีการย้อมสีสิ่งทอ ในวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรเรื่อง "การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000" ให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300 คน วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรหลักสูตร "วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2546" หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ และการตกแต่งสิ่งทอ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอภิชาติ สนธิสมบัติ
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นระบบนำส่งแอนติเจนใ ใน ประณีต โอปณะโสภิตม วัลลภ วีระรังสรรค์ (บรรณาธิการ), ระบบนำส่งชีววัตถุและการประเมินประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 1 หน้า 139-147). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
ธงไชย ศรีนพคุณ, สุพัตรา สิทธิเวชไทย, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, การประยุกต์ใช้โปรแกรมซิมูลเลทเตดแอนนีลลิ่งแบบขนานโดยเครื่อง AMATA, วิศวกรรมสาร มก. , เมษายน-กรกฎาคม 2547.ธงไชย ศรีนพคุณ
ธราพงษ์ สูญราช และภาณุทัต บุญประมุข, 2549, "การปรับปรุงอัตราการรู้จำสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อโดยใช้เวฟเลต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1041-1044.ภาณุทัต บุญประมุข
นพพล เล็กสวัสดิ์, สุภเวท มานิยม, สุธีกานต์ สุวรรณธีรางกูร, ธนพร วงศ์จินดารักษ์, วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร, ธิดารัตน์ สืบสง่า, สิริลักษณ์ ปิยวรนนท์, เกศินี ยะจอม. 2550. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดสารแอนทราควิโนนจากส่วนต่างๆ ของต้นยอ (Morinda sp.) ระหว่างวิธีสกัดดั้งเดิมด้วยคลอโรฟอร์ม-เมทานอล-อีเทอร์ และวิธีสกัดแบบอื่นๆ. รายงานฉบับสมบูรณ์. 115 หน้า.นพพล เล็กสวัสดิ์
นันทรัช สินธุพิสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และกฤษดา อภิชิตนรานนท์, 2548, "การดักจับฝุ่นโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 117.สมนึก จารุดิลกกุล
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 59-60.สมนึก จารุดิลกกุล
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2546, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน : การศึกษาไฮโดรไดนามิกและการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 14-4.สมนึก จารุดิลกกุล
นิแอ นิฮะ พีระศักดิ์ ศิริวัฒน์ สมพงศ์ โอทอง นพดล ศุกระกาญจน์ และ นุกูล อินทระสังขา (2548) การประยุกต์การวิเคราะห์ไนเตรทในน้ำเสียที่มีความเค็มโดยวิธี Copper-Cadmium Reduction Column และการใช้ชุดวิเคราะห์ไนไตรท์สำเร็จรูปของ Merck Ltd. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย 19(1) : 113-121.นุกูล อินทระสังขา
นุกูล อินทระสังขา นิแอ นิฮะ, พีระศักดิ์ ศิริวัฒน์ สุนันท์ พ้นภัย และ สมพงศ์ โอทอง (2547) การบำบัดสาร อนินทรีย์ไนโตรเจนแบบสมบูรณ์ในน้ำทิ้งที่มีความเค็มโดยกระบวนการให้อากาศและไม่ให้อากาศด้วยระบบบำบัดเอสบีอาร์แบบสองขั้นตอน ใน การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 มกราคม 2547. สงขลา.นุกูล อินทระสังขา
บทความ เช่น 1. การจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุพาคี 2.แนวคิดในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ 3.นโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ 4.เด็กและเยาชนที่กระทำผิด : สาเหตุและแนวทางแก้ไข 5.ค่านิยมทางเพศที่ควรปลูกฝัง 6.ปัญหาชุมชนแออัด:สาเหตุและแนวทางแก้ไขพูนศักดิ์ ประมงค์
บทความทางวิชาการ 1. ศักดา ดาดวง (2540) Antisense Therapy, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2540 หน้า 270-273. 2. ศักดา ดาดวง (2541) มอโนโคลนัลแอนติบอดี : อดีตและปัจจุบัน, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2541 หน้า 235-245. 3. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล, ศักดา ดาดวง. (2547) แมงป่องช้าง : สัตว์พิษผู้ลึกลับ นิตยสารสารคดี 19 (227) หน้า 110-120. (สัดส่วนการมีส่วนร่วม 50%) 4. Sakda Daduang and Nunthawun Uawonggul, Chapter 92 “Herbal Therapies of Snake and Insect Bites in Thailand”, Encyclopedia of Botanicals Medicine in Clinical Practice (editor V.R. Preedy and R.R. Watson), (2008) p.814-822. 5. นันทวัน เอื้อวงศ์กูล, ศักดา ดาดวง (2552) พิษแมงป่อง : น่ากลัวหรือน่าใช้ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2552 หน้า 157-162.ศักดา ดาดวง
บรรยายทางวิชาการในการสัมนาประจำปีของสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มลรัฐแอตแลนต้า ในว้นที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เรื่องเกี่ยวกับ Moral Development in Buddhist temple preschools in Thailand. รัฐดาว พิศาลพงศ์
บังอร แซ่ตั้ง, พรพิมล ศรีทองคำ, และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "การพัฒนาแอมเพอโรเมตริกกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยเทคนิคพิมพ์สกรีน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 720.พรพิมล ศรีทองคำ
ปทุมพร แม้นพงษ์, วิทยา บุตรทองมูล, ปรัชญา มหายศนันท์ และสมนึก จารุดิลกกุล, 2548, "การดูดซับก๊าซแอมโมเนียด้วยฟองแก๊สแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 119.สมนึก จารุดิลกกุล
ปนัดดา เทพอัคศร, เครือวัลย์ พลจันทร์, กษมา สุภนรานนท์, นรินทร์ หอยสังข์. การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจน ชนิดผิวของไวรัสตับอักเสบบีโดยวิธี Emzyme Linked Immunoosorbent Assay(ELISA). พ.ศ.2540ปนัดดา เทพอัคศร
ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน, 2545ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ปวิชนันท์ กษ์สัจ ศิวาพร ศิวเวชช และ วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 2546 การสกัดสารแอนติออกซิแดนต์จากเปลือกถั่วเขียว การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 5 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่30-31 พค 2546 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ หน้า 429-435วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2548, "การบำบัดแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ปุณณมา ศิริพันธ์โนน, ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ และ สุภาณี ชนะวงศ์, การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์กับพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 2546; 12,2: 36-45.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
ผการัตน์ ถาวรวงค์, สุนทรี ศรีโกไสย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ. 2004 . ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมฟาตามีน , เชียงใหม่.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ผการัตน์ ถาวรวงค์, สุนทรี ศรีโกไสย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ. 2547 . ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน (Nursing Diagnoses Among Patients with Amphetamine Induced Psychotic Disorders) . วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (The journal of psychiatric nursing and mental health . 18 (1) : 60-75.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี และธิติมา วงษ์ชีรี, 2542, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 77-92.เฉลิมชัย วงษ์อารีย์
พนม ท้าวดี, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การควบคุมวงจรกรองแอกทีฟแบบขนาน 3 เฟสโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีการตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกอย่างง่าย",เชิดชัย ประภานวรัตน์
พาขวัญ โสมา, มยุรี กระจายกลาง และวาสนา ณ ฝั้น. (2547). ‘ผลของแคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซิเตรทและกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน’.วารสารเกษตรนเรศวร. 7 (1) : 83 – 101.มยุรี กระจายกลาง
พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อกรรมวิธีการหาความหมายที่แอบแฝงสำหรับย่อความเอกสารภาษาไทย การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 43 1-4 กุมภาพันธ์ 2548.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล. 2545 . ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน , Chiang Mai, Thailand.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล. 2545 . ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน . พยาบาลสาร . 29 (4) : 1-12.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ภาณุทัต บุญประมุข และพรพจน์ หันหาบุญ, 2549, "การลดเวลาในการประมวลผลของระบบรู้จำคำพูดภาษาไทยโดยใช้การนอร์มัลไลซ์ตามวิถีโค้ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 969-972.ภาณุทัต บุญประมุข
ภาระงานปัจจุบัน 1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ (ผู้ร่วมโครงการ) 2. การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเฟอร์ฟูรอลและแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเป็น pretreatment (ผู้ร่วมโครงการ) 3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซ์เซลลูโลสจากปาล์มน้ำมันให้เป็นกลูโคสเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอลกอฮอล์ (หัวหน้าโครงการ) 4. การพัฒนาการผลิตไซลิทอลจากทะลายปาล์มน้ำมัน (วิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท) 5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและปุ๋ยอินทรีย์จากปลาข้างเหลืองโดยเทคโนโลยีทางเอนไซม์ (หัวหน้าโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รอการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชน) 6. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดและการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในครีมพอกหน้าขาว (หัวหน้าโครงการ) 7. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเพคตินจากเปลือกและกากกล้วยหอมเหลือทิ้งโดยวิธีการทางชีวภาพ (หัวหน้าโครงการ) 8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เพื่อลดสีของน้ำทิ้งโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโดยกระบวนการดูดซับและกระบวนการทางชีวภาพ (หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ) 9. การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (หัวหน้าโครงการ) 10. การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน (หัวหน้าโครงการ) พิลาณี ไวถนอมสัตย์
รายงานวิจัยเรื่อง "การกำจัดสาหร่ายจากบ่อน้ำทิ้งของบ่อบำบัดโดยตัวกรองพลาสติกหยาบในถังกรองแนวนอนแบบสองขั้นตอน" โดย รศ.ดร.โดม สิทธิเวทย์, รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวินและน.ส. จารินี ภู่พราหมณ์, งานสัมมนาวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2548โดม สิทธิเวทย์
รูปแบบการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในชุมชนแออัด จ.ขอนแก่น 2544ขนิษฐา นันทบุตร
วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร, ธิดารัตน์ สืบสง่า, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2550. การสกัดสารแอนทราควิโนนจากผงรากต้นยอด้วยคลอโรฟอร์ม เมทานอล และไดเอทิลอีเทอร์. งานวันวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550, 28 กุมภาพันธ์ 2550, นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์.นพพล เล็กสวัสดิ์
วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร, สิริลักษณ์ ปิยวรนนท์, เกศินี ยะจอม, ธิดารัตน์ สืบสง่า, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2550. การสกัดสารแอนทราควิโนนจากต้นยอด้วยคลอโรฟอร์ม เมทานอล ไดเอทิล อีเทอร์ และวิธีการสกัดแบบอื่นๆ. งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 5 (IRPUS50 Project Expo), 20 – 22 เมษายน 2550, รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5 สยามพารากอน, กรุงเทพ. โครงการวิจัย R14913002 หน้า 311.นพพล เล็กสวัสดิ์
วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์ คมกริช ธิราช และมีชัย วิณนะโรจน์ การผลิตถ่านอัดก้อนจากผงถ่านแอนทราไซต์และวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์
วัชราภรณ์ ทศพร,ประไพ ศิวโมกษธรรม,ชัชศรี เขื่อนสุวรรณ,การตรวจหาระดับแอนติ เอช บี เอส ในกลุ่มทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ หลังจากฉีดป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (อยู่ระหว่างการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์)วัชราภรณ์ ทศพร
วิทยา ปั้นสุวรรณ พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ (2548) เฟอร์ฟูรอลและแอลฟลาเซลลูโลสจากชานอ้อย. เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล (S&T in Thailand: Towards the Molecular Economy) การประชุมประจำปี สวทช. 2548.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
วิบูลย์ ชื่นแขก " การประมาณค่าความเหนี่ยวนำสำหรับวงจรแปลงผันไฟฟ้าสลับ-ไฟตรง เฟสเดียวแบบแอกทีฟที่ใช้สวิตช์ตัวเดียว" การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21, หน้า 541-544, 12-13 พฤศจิกายน 2541วิบูลย์ ชื่นแขก
วุฒิพร พรหมขุนทอง และ อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล. 2548. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus (Burchell). ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1) : 115-132.วุฒิพร พรหมขุนทอง
ศักดา สมกุล, พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล และ วิบูลย์ ชื่นแขก, “ระบบควบคุมอย่างง่ายสำหรับวงจรกรองกำลังแอกตีฟแบบขนาน 3 เฟส ที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่ายเพียงชุดเดียว,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 27 (EECON27), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 6-7 พฤศจิกายน 2547, หน้า 229-232.ศักดา สมกุล
ศักดา สมกุล, วิบูลย์ ชื่นแขก และ พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล, “วงจรกรองกำลังแอกตีฟแบบขนาน 3 เฟส ที่ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับประมาณกระแสชดเชยฮาร์มอนิกส์,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 26 (EECON26), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6-7 พฤศจิกายน 2546, หน้า 636-641.ศักดา สมกุล
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย, เมธา วรรณพัฒน์ และ ฉลอง วชิราภากร. 2531. การศึกษาระดับของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและกรดไขมันระเหยได้ในของเหลวรูเมนของโคและกระบือที่กินฟางข้าวเป็นอาหารหลัก. ใน : รายงานการประชุมวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, กรุงเทพฯ. หน้า 41-50.ฉลอง วชิราภากร
ศึกษา เรียบเรียง และแปลเรื่อง "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวข้องกับสารแอมโมเนีย (Guidelines on Safe Use and Handling of Ammonia) ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ISBN: 974-9652-32-0กนกกาญจน์ สุขสันติชัย
สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมแอซิดออยล์เพื่อใช้ผลิตกรดไขมันซึ่งมี EPA และ DHA เข้มข้น โดยวิธีการตกผลึกด้วยยูเรีย สมสมร แก้วบริสุทธิ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 2540, 143 แผ่นสมสมร แก้วบริสุทธิ์
สิริพร ฉัตรทิพากร, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร. การแสดงออกของทูเมอร์เนกโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟา ในผู้ป่วยโรคไทรเจมินัล นิวราเจีย: รายงานเบื้องต้น. วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์. 2546; 53(3):154-160.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
สิริพร ฉัตรทิพากร, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร. การแสดงออกของทูเมอร์เนกโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟา ในผู้ป่วยโรคไทรเจมินัล นิวราเจีย: รายงานเบื้องต้น. วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์. 2546; 53(3):154-160.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
สิริพร ฉัตรทิพากร, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, นิพนธ์ ฉัตรทิพากร. การแสดงออกของทูเมอร์เนกโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟา ในผู้ป่วยโรคไทรเจมินัล นิวราเจีย: รายงานเบื้องต้น. วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์. 2546; 53(3):154-160.สิริพร ฉัตรทิพากร
สุนทร วิทูสุรพจน์, การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051, บ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), ISBN 974-510-281-4, พ.ศ. 2537.สุนทร วิทูสุรพจน์
อจลี งอกเสมอ, วีณัน บัณฑิตย์. 2546 . การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวชั้นโดยเครื่องหมายเอเอฟแอลพี . วารสารเกษตร . 19 (3) : 240-248.วีณัน บัณฑิตย์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th