Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  139  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
"ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือกึ่งการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ", เศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง-ขึ้นต่อหรือชะลอตัว: สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548, สมาคมมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22 ธันวาคม 2547 (ร่วมกับ รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)ดวงมณี เลาวกุล
1 วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์(2543). การใช้ชีวิตอยู่กับการปกปิดตัวเองของมารดาไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารสภาการพยาบาล, 15(2),52-65. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
1. ตำราเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ (กองทุนสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
1. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2542. "การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เรื่อง การศีกษาและวิจัยทางรัฐศาสตร์ และรัฐศาสนศาสตร์ในประเทศไทยในปัจจุบัน. เชียงใหม่ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28-30 กรกฎาคม)ธันยวัฒน์ รัตนสัค
1. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2545. "การบริหารการพัฒนา." เชียงใหม่: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
1.1 วิมลวรรณ ชีวีวัฒน์, เอื้อมพร คชมิตร, ฐานิสรา โฉมเกิด. ความรู้จักและเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบำบัดของคนไทย. วารสารกายภาพบำบัด 2540; 19(1): 15-26.วิมลวรรณ เหียงแก้ว (ชีวีวัฒน์)
2. กระแสโลกาภิวัฒน์ : มุมมองของ IMF และธนาคารโลก (ปี พ.ศ.2544)พฤหัส ไวยสุครี
2. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2544. "การปฎิรูปการศึกษา: วิเคราะห์ความขัดแย้งในกระบวนการนโยบาย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2544)." เชียงใหม่: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
2. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2545. "การบริหารการพัฒนา (เล่มที่ 2)." เชียงใหม่: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
2. ผู้กระทำผิดในวัยเด็กและเยาวชนกับวิวัฒนาการของแนวความคิดในอังกฤษ ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่1 พ.ศ. 2545ศุภโชค ควรฦๅชัย
2528/1985 “ภาษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 5(1): 79-94. โสภนา ศรีจำปา
2528/1985 “สุภาษิตเวียดนาม เปรียบเทียบกับ สุภาษิต สำนวนคำพังเพยไทย.” ภาษาและวัฒนธรรม 5(2):4-26. โสภนา ศรีจำปา
2529/1986 “ปริศนาคำทายไทยและเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 6(1): 36-60. โสภนา ศรีจำปา
2529/1986 “วัฒนธรรมการตั้งชื่อและการเรียกชื่อของชาวเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 6(2): 99-109. โสภนา ศรีจำปา
2529/1986 พจนานุกรมไทย-กะเหรี่ยงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (ผู้วิจัย : คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, วิรัช นิยมธรรม และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2531/1988 “ระบบคำเครือญาติเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 7(1): 42-50. โสภนา ศรีจำปา
2531/1988 “ระบบคำสรรพนามในภาษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 7(2) : 40-55 โสภนา ศรีจำปา
2532/1989 “วรรณยุกต์ภาษาเวียดนามมาจากไหน?” ภาษาและวัฒนธรรม 8(1):38-43. โสภนา ศรีจำปา
2532/1989 “วันปีใหม่เวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 8(2): 9-12. โสภนา ศรีจำปา
2532/1989 บทสนทนาภาษาไทย-เวียดนาม. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2533/1990 “ชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนาม กลุ่มมอญ-เขมร.” ภาษาและวัฒนธรรม 9(1): 61-78. โสภนา ศรีจำปา
2533/1990 การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (ผู้วิจัย : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2534/1991 “ดรรชนีวารสารภาษาและวัฒนธรรม.” ภาษาและวัฒนธรรม 10(1): 92-111. (ผู้วิจัย : โสภนา ศรีจำปา และ Christian Bauer) โสภนา ศรีจำปา
2536/1993 “คำยืมในภาษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 12(1): 17-24. โสภนา ศรีจำปา
2537-2538 1994-1995 แบบฝึกหัดออกเสียงพยัญชนะ ร, ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสียงพยัญชนะ ควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ครั้งที่ 1: 22-24 มิถุนายน 2537 และครั้งที่ 2: 25-27 มกราคม 2538. (ผู้จัดทำ : โสภนา ศรีจำปา, ลักขณา ดาวรัตนหงษ์, วชิราภรณ์ วรรณดี, มยุรี ถาวรพัฒน์ และภัททิยา ยิมเรวัต) โสภนา ศรีจำปา
2537/1994 “การมองลักษณะทางชาติพันธุ์ภาษา การปรับเปลี่ยน และการใช้ภาษาของชุมชนที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.” ภาษาและวัฒนธรรม 13(2): 79-89. (ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน ์และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2537/1994 “คำลงท้ายภาษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 13(2): 40-48. โสภนา ศรีจำปา
2537/1994 การออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2537/1994 คู่มือการใช้เทปสำหรับฝึกออกเสียงพยัญชนะ ร,ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย และเทปคาสเสทฝึกออกเสียง 1 ตลับ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสียงพยัญชนะควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ครั้งที่ 1: 22-24 มิถุนายน 2537 และครั้งที่ 2: 25-27 มกราคม 2538. (ผู้จัดทำ : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2538/1995 “คำถามในภาษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 14(2): 105-114. โสภนา ศรีจำปา
2538/1995 “ที่มาของคำว่าเวียดนาม.” สารภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนบ้านถิ่นไทย 1(1): 2. โสภนา ศรีจำปา
2538/1995 “ประสบการณ์การออกภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 14(1): 106-118. โสภนา ศรีจำปา
2538/1995 การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา. (พิมพ์ครั้งที่ 2) นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2539/1996 “การใช้ภาษาไทยในเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม 15(2): 107-111. โสภนา ศรีจำปา
2539/1996 “ความสุภาพในภาษาเวียดนาม.” สารภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนบ้านถิ่นไทย 2(1): 2-4. โสภนา ศรีจำปา
2539/1996 รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัย ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (เอกสารอัดสำเนา) (ผู้วิจัย :สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2540/1997 “ชื่อถนนในกรุงฮานอย.” ภาษาและวัฒนธรรม 16(1): 97-108. โสภนา ศรีจำปา
2541/1998 “สถาบันครอบครัวเวียดนาม” ภาษาและวัฒนธรรม. 17(1) : 111-117. โสภนา ศรีจำปา
2541/1998 กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2541/1998 สุภาษิตานุกรมเวียดนาม เล่ม 1. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2542 “พิพิธภัณฑสถานในประเทศสหรัฐอเมริกา” โครงการเสวนาสรรสาระทางวัฒนธรรมกชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2542/1999 “ระบบการศึกษาเวียดนาม.” ภาษาและวัฒนธรรม. 18(2) : 73-82. โสภนา ศรีจำปา
2542/1999 “วัฒนธรรมการศึกษาของเวียดนาม. เอเซียปริทัศน์. 19(1) : 35-43 โสภนา ศรีจำปา
2542/1999 คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม. นครปฐม. : สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2542/1999 สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2 นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2543 “ทัศนะต่อการดำเนินงานในสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลกชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2543/2000 Tuc ngu, thanh ngu, cac ngon Thailan. สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงฮานอย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาแลวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 “พรรณพฤกษ์สัตว์พื้นบ้านในเวียดนาม” รวมบทความทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (น. 223 –236) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด : กรุงเทพฯ. โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 “ระบบการศึกษาเวียดนาม” ภาษาและวัฒนธรรม 18(2):73-82. โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 “วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวเวียดนาม” ภาษาและวัฒนธรรม 19(1) : 103-17 โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 “สตรีเวียดนามในยุคโด๋ย เม้ย” ภาษาและวัฒนธรรม 18(1):47-53. โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 รู้จักเวียดนามผ่านภาษาและวัฒนธรรม นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล โสภนา ศรีจำปา
2544/2001 “คนในทัศนะของชาวชาวเวียดนามจากสุภาษิต” ภาษาและวัฒนธรรม 20(3) : 85-93 โสภนา ศรีจำปา
2544/2001 “โลกทัศน์ทางสังคมของชาวเวียดนามจากสุภาษิต” ภาษาและวัฒนธรรม 20(1) : 67-77. โสภนา ศรีจำปา
2544/2001 แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ผู้วิจัย : สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, อภิญญา บัวสรวง, โสภนา ศรีจำปา, อมร ทวีศักดิ์, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อิสระ ชูศรี, มยุรี ถาวรพัฒน์,ประภาศรี ดำสอาด) โสภนา ศรีจำปา
2544/2001 โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล โสภนา ศรีจำปา
2545 “พิพิธภัณฑสถานเพื่อการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ” นิตยสารกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2545กชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2546 “มองสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทยบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสุภาษิต สำนวน เวียดนาม” ภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล โสภนา ศรีจำปา
2546 “สำนวนที่แสดงความรู้ในโอกาสต่างๆของชาวเวียดนาม” วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล โสภนา ศรีจำปา
2546 ก “ความรู้และมายาคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง,” ชาติพันธุ์และมายาคติ ชูพินิจ เกษมณี และคณะ (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม หน้า 23-56ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2546 “นิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานและบทบาทที่เปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา” นิตยสารกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ 46 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2546กชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2546 “สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ในพิพิธภัณฑสถาน” นิตยสารกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2546กชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2547 “ค่านิยมของสังคมเวียดนาม: กรณีศึกษาชาวฮานอยและชาวนครโฮจิมินห์” บทความเสนอในการประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2547 โสภนา ศรีจำปา
2547 . รัชดา เครสซี่, ศรัญญา ปิมปา, วรากรณ์ ตนตรง, อรอุษา วัฒนะนุพงษ์ และ นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข: การเพิ่มระดับการแสดงออกของ cyclooxygenase-2 (COX-2) ในมะเร็งลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับการเกิด p53 accumulation และ HDM2 overexpression . เชียงใหม่เวชสาร . 43 (3).รัชดา เครสซี่ (เสือยันต์)
2548 “ความคิด สื่อ และนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลกชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2548 ม้ง (แม้ว) บทความเพื่อปรับปรุงสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือประสิทธิ์ ลีปรีชา
3. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2544. "การเรียนและการสอนรัฐศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่." รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 36, 1 (มกราคม-มิถุนายน).ธันยวัฒน์ รัตนสัค
3. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2546. "นโยบายสาธารณะ." เชียงใหม่: คนึงนิจการพิมพ์ธันยวัฒน์ รัตนสัค
4. งานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้จัดการโครงการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานระยะที่ 1 มูลนิธิโครงการหลวง 2542-2544นุชสุพร กฤษฏาธาร
4. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2545. "การปฎิรูประบบราชการญี่ปุ่น" รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 37, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม).ธันยวัฒน์ รัตนสัค
5) ฉบับพิเศษ : 135-137. วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ และ จำรูญ เล้าสินวัฒนา. 2545. ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบเลี่ยนต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชทดสอบบางชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 33(4-5) ฉบับพิเศษ : 139-141.วิรัตน์ ภูวิวัฒน์
5. งานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรม กรรมการประสานงานโครงการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานระยะที่ 2 มูลนิธิโครงการหลวง 2544-ปัจจุบันนุชสุพร กฤษฏาธาร
5. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2546. "ความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตของคนไทยภายใต้โครงการของรัฐ." รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 38, 1 (มกราคม-มิถุนายน).ธันยวัฒน์ รัตนสัค
5. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องวันหยุดและวัฒนธรรม (Cultural and Holidays) 25 ต.ค. 2544 ยุพา หลวงปราบ
6. สุมิตรา จรสโรจน์กุล และภาวดี อังค์วัฒนะ, รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส.ค. 2543สุมิตรา จรสโรจน์กุล
[ 8 ] เสาวลักษณ์ อารีย์พงศา, สาโรช เจริญกุล . วิวัฒนาการของระบบตรวจตราความปลอดภัย .เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด (อารีย์พงศา)
Chulavatnatol S,Tragulpiankit P ,Chanawong A,Viranuvatti K ,Wananukul W. pharmacist particpation in therapeutic phenyoin monitoring .ใน บุษบา จินดาจักษณ์ ,สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล,ปรีชา มนทกานติกุล และ คณะ(บรรณาธิการ).ก้าวทันเภสัชกรรมบำบัดและบทบาทเภสัชกรคุณภาพ .กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาลาบ(ประเทศไทย),2545:229สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
ISSN 1686-7157 Author กนกพรรณ เสลา Title การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต / กนกพรรณ เสลา Subject การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (3) Source SCIENCE IN ACTION 5, 2 (2552) 9-11กนกพรรณ เสลา
IT กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกัลยา อุดมวิทิต
Oral Status of HIV-infected Persons in Thailand1. Luangjarmekorn L2, Sererat T2, Rojanawatsiriwej S3, Sirichit V3, Serinirach R4. 1Chulalongkorn University Grant 2Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 3Department of Oral pathology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 4Department of Oral microbiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1996; 46: 246-257 The acquired immunodeficiency syndrome(AIDS) is now an untreatable chronic disease. The purpose of this study was to determine oral status of HIV-infected Thais inorder to have the best understanding in oral managements for patients.The report describes profile characteristics of the studied cases who were 175 males and 50 females with age range between 16-71 years old. The biggest group (135) was asymtomatic, while 77 were AIDS-related complex and 13 were full blown AIDS. The highest risk behavior for AIDS was heterosexual and the main reasons induced these cases to have their blood testings were related to their medical treatments, sexual transmitted diseases, lymphadenopathy, skin diseases, oral sings and symptoms, pulmonary diseases, herpes zoster and intravenous drug using. Only 26.7% which was the rest, had the test because of health checking, marriage, pregnancy, blood donor and infected partners. Dental problems among these infected cases which had been described, were about the same as in general. Other oral conditions and/or diseases were xerostomia, aphthous/ulceration, candidiasis, coated tongue, tonsillitis, hairy leukoplakia, Kaposi’s sarcoma and herpes simplex infection. These findings are useful in oral managements for HIV-infected persons as well as the others, However, the more clarification on the relationship between the oral diseases and the host’s immunity are needed. Key words: HIV-infected persons, Oral status, Oral managements, Thailand. สภาพช่องปากของผู้ป่วยติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ในประเทศไทย1. ลัคนา เหลืองจามีกร2, ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์2, สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช3, วินัย ศิริจิตร3, รัตน์ เสรีนิราช4 1ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว. ทันต. 2539; 46: 246-257 โรคเอดส์ปัจจุบันเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย การศึกษานี้เพื่อให้ได้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสภาพในช่องปากของผู้ป่วย เอช.ไอ.วี. ที่เป็นชาวไทย ผลการศึกษาพบผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ อายุระหว่าง ๑๖-๗๑ ปี เป็นเพศชาย ๑๗๕ รายเพศหญิง ๕๐ ราย ๑๓๕ รายยังไม่มีอาการของโรคติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ๗๗ รายเคย/มีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ และ ๑๓ รายเป็นเอดส์เต็มขั้น พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. ส่วนใหญ่เกิดจากเพศสัมพันธ์ชนิดรักต่างเพศ เหตุผลสำคัญที่ชักนำผู้ติดเชื้อมารับการตรวจคือ การมีอาการของโรคชนิดต่างๆที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการของโรคทางเพศสัมพันธ์ ต่อมน้ำเหลืองโต โรคผิวหนัง อาการในช่องปาก โรคปอด งูสวัด และยาเสพติด ร้อยละ ๒๖.๗ มารับการตรวจเพราะระบบการทำงาน แต่งงาน ตั้งครรภ์ บริจาคโลหิต และมีคู่สัมพันธ์เป็นเอดส์ ประเภทของงานทันตกรรมที่ผู้ติดเชื้อเหล่านี้สมควรได้รับการบริการเป็นเช่นเดียวกับงานทันตกรรมในผู้ป่วยโดยทั่วไป สภาพผิดปกติหรือรอยโรคที่พบในช่องปากของผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. กลุ่มนี้ได้แก่สภาวะปากแห้ง แผล/แผลร้อนใน, โรคติดเชื้อรา, ลิ้นเป็นฝ้า ต่อมทอนซิลโตอักเสบ แฮรี่ลิวโคพลาเคีย คาโปซิ และเริม ข้อมูลของการศึกษามีประโยชน์สำหรับการดูแลรักษาสภาพในช่องปากของผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยโรคอื่นๆ แต่ยังต้องการความชัดเจนในเรื่อง ความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากกับภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Tanyasaensook K, Chulavatnatol S, Harnsomburana T, Jaisue S. Study of the appropriateness of ciprofloxacin use pattern in in-patients at Lerdsin Hospital. ใน บุษบา จินดาวิจักษณ์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล และคณะ (บรรณาธิการ). ก้าวทันเภสัชกรรมบำบัดและบทบาทเภสัชกรคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2545:253. (บทคัดย่อ).สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
“วิวัฒนาการของการจัดการมลพิษ” Engineering Institute of Thailand Journal, November 2002.ภัทรพล ตุลารักษ์
• Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Chaowalit, A., Ketefian, S. (2004). Development of Moral Competence Scale (MCS) in nursing practice in Thailand. Thai Journal of Nurse Research, 8(2),144-158. • วิจิตร ศรีสุพรรณ, ประคิณ สุจฉายา, ชมนาด พจนามาตร์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์,วิภาดา คุณาวิกติกุลและสุจิตรา เทียนสวัสดิ์, (2545). การผลิตกำลังคนสาขาพยายาลศาสตร์และผดุง ครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ.2544-2551,พยาบาลสาร,29(3),1-17. • ลำดวน พัฒนศิษฎางกูร,วิภาดา คุณาวิกติกุลและวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2544). ข้อวินิจฉัยการ พยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลน่าน, พยาบาลสาร, 28(4), 28-39. • จีระพร แดนเขตต์, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2544). พฤติกรรมภาวะผู้นำ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(4), 40-55. • พิมลพรรณ ทิพาคำ,วิภาดา คุณาวิกติกุลและอรพรรณ พุมอาภรณ์. (2544).ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(2), 48-60. • วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันทศุภวัฒน์, กิ่งแก้ว เก็บเจริญ และ อนงค์ วนากมล. (2543). การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล, พยาบาลสาร, 27(1), 29-42. • ทรียาพรรณ สุภามณี, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์. (2542) ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งและการรับรู้ความหมายในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 26(2), 40-54. • Srisuphan, W., Boontong, T., Senaratana, W., Hanucharurnkul, S., Suwanachat, P., Kunaviktikul, W. (1999). Development of the first national nursing and midwifery development plan in Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 3(2), 123-131. • กษวรรณ ราชศักดิ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (2541). ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 25(2), 39-49. • มณทิกา แก้วทองคำ, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์ (2540). ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้ง ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน, พยาบาลสาร, 24(1), 24-34. • สุมิตรา เวฬุวนารักษ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & ชรินรัตน์ พุทธปวน (2539). การนำผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 23(4), 48-59. วิภาดา คุณาวิกติกุล
• Srinorakutara T., Catithammanit S., Kaewvimol L., and Saengow L. “Effect of Acid Concentration on Cassava Waste Pretreatment for Fuel Ethanol Production”, The 1st International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products”, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, March 22nd-25th, 2005 p.91 for abstract (5 pages in CD) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, “RSCE 2004 the 14th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference”, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, December 1-3, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลไร้น้ำ.” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 หน้า 57-62 • ธีรภัทร ศรีนรคุตร “พระปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน” วารสารการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 หน้า 7-13 • Srinorakutara T., Suesat C., Pitiyont B., Kitpreechavanit W., and Catithammanit S. “Utilization of Waste from Cassava Starch Plant for Ethanol Production”, “JGSEE and Kyoto University Joint International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE)”, Hilton Hua-Hin, Hua-Hin, Thailand, December1st-3rd, 2004 (oral presentation) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2546) “การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบ”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วว. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2547) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (Animal feed) ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอล”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 46-02 (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara T., Catithammanit S., and Prasertsri “A. Nutrient Concentrations in Distillers Dried Grains from Fuel Ethanol Production using Cassava (Manihot esculenta) CMR 35-64-1 as Raw Material”, The World Congress on Industrial Biotechnology and Bio-processing”, Orlando, Florida, USA, April 21-23, 2004 • Srinorakutara, T. (2003) “Development of Fuel Alcohol in Thailand”, Proceeding of the 2003 Gennencor Asia Pacific Grain & Specialty Distributors Meeting,18-21 February 2003, Sofitel Metropole Hotel, Hanoi, Vietnam, 5 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2545) “เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัสดุการเกษตร” วารสารเพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของไทย LAB.TODAY ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กันยายน-ตุลาคม 2545 (ราย 2 เดือน) หน้า 40-46 • Srinorakutara, T. (2001) “Alcohol Production from Cassava for Fuel Substitution”, Annual Report 2001, The Thai Tapioca Trade Association, p.65-69 • Srinorakutara, T., Sriphum, P., Limsila, A., Suksangpleng, S., Sukchareon, O., and Boonsing, A. (2002), “Effect of Cassava Varieties on Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 3), 1, 7 pages • Pankurddee, N., and Srinorakutara, T. (2002), “TISTR’s Strategy on Raw Material and Process Investigation for Ethanol Production”, Proceeding of the 14th International Symposium on Alcohol Fuels, 12-15 November 2002, Phuket, Thailand, Fuel Technologies (Part 5), 1, 7 pages • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและทดลองตลาดเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v)”, เสนอต่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-04 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตและศึกษาต้นทุนเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ำ (99.5%v/v) จากวัดุการเกษตรในระดับโรงงานต้นแบบ”, เสนอต่อ บริษัท ที พี เค สตาร์ช จำกัด”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 44-03 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การผลิตเอทานอลเกรดสูงจากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อทดลองตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ ภ. 45-02/ย 2 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคอีสาน” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-30 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคตะวันออก” เสนอต่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-31 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2545) “จัดทำบันทึกข้อตกลง (TOR) เพื่อกำหนดการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการลงทุนโครงการผลิตเอทานอล 99.5%จากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง” เสนอต่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 45-07 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การปรับปรุง/พัฒนาโรงงานต้นผลิตเอทานอลไร้น้ำของ วท.” เสนอต่อ บริษัทแสงโสม จำกัด, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-05 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, รหัสโครงการ อ.-น. 43-02 (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2544) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังเส้น เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต”, พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 44-16, (หัวหน้าโครงการ) • ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2543) “การศึกษาความเหมาะสมของการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลเป็นมันสำปะหลังหรือพืชอื่น ๆ เสนอต่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิต” พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วท. กรุงเทพฯ, (รายงานลับเฉพาะ), รหัสโครงการ บ. 43-05, (หัวหน้าโครงการ) • Srinorakutara, T., Sitdhipol J., Niwasabutra, K., Saman, P., Nusuwan, O., Thawarn, C., Peanpipob, W., and Sukcharoen, O. (2000) “Effect of Yeast Strains and Molasses Concentrations on Quality and Quantity of Ethanol Production”, The 12th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology: Impacts & Trends Organized by Mahidol University in association with BIOTEC, and Thai Society for Biotechnology (TSB), 1-3 November 2000, Felix Hotel, Kanchanaburi, Thailand, p. 205 • Srinorakutara, T. (2000) “Overview of Bio-Ethanol Production Technologies in Thailand”, Workshop on Biomass Derived Ethanol as Automotive Fuels in Thailand 2000, Session II: Ethanol Production Technologies, Organized & Sponsored by Ford Motor Company, NSATDA, and NEDC, 30-31 August 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. • Srinorakutara, T. (2000). “The influence of Serum Concentration on tPA Production from CHO Cell”, The Kasetsart Journal (Natural Sciences), 34, 79-84. • Srinorakutara, T., Jang, J., Takagi, M., and Yoshida, T. (1999) “Effect of Serum Concentration on tPA Production”, Journal of Science Chulalongkorn University, 24, 125-132. • วัลลภา อรุณไพโรจน์ ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2542) “การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยและคุณภาพกากน้ำตาลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ, วท., กรุงเทพฯ (สงวนลิขสิทธิ์) • Srinorakutara, T. (1998). “Determination of yeast cell wall thickness and cell diameter using new methods”, Journal of Fermentation and Bioengineering, 86, 253-260. • Srinorakutara, T. (1998). “Study on effect of diluents osmotic pressure on yeast cell strength and cell size using a novel micromanipulation technique”, World Journal of Microbial & Biotechnology, 14, 719-725. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ศจี ปิยะพงศ์ และ สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2540) “ความเป็นไปได้ของการผลิตและการใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง”, วท., กรุงเทพฯ. • Srinorakutara, T. (1997). “Influence of Yeast Strains on Cell Mechanical Property”, The 9th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology & The 2nd JSPS-NRCT-DOST-LIPI-VCC seminar, Biotechnology: An Essential Tool for Furture Development? Host by Suranaree University Of Technology (SUT) in association with Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), National Research Council of Thailand (NRCT), Thai Society for Biotechnology (TSB), 19-22 November 1997, Suranaree University Of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 159. • Zhang, Z., Srinorakutara, T. and Thomas, C.R. (1997). “Modelling the Osmolarity Effect on the Bursting Strength of Yeast Cells”, Proceeding of the 1997 Jubilee Research Event, Nottingham, England, 1, 825-828. • Srinorakutara, T. (1997) “Mechanical strength of Yeast (Part II)”, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, England, 293 pp. • “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต”, วท. กรุงเทพฯ. (รายงานลับเฉพาะ).  ภาคที่ 1 การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์, พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ประสงค์ บุญส่ง, ปรีชา รุ่งแกร, ประสิทธิ บำรุงสุข, สยาม สินสวัสดิ์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และวรรณี สมพร (2539), หน้า 1-61.  ภาคที่ 3 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2539), หน้า 76-96.  ภาคที่ 4 การวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง • โดย พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร และไชยวัตร พวงธนศาสตร์ (2539), หน้า 97-120. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1996). “Osmolarity Effect on Yeast Cell Strength and Cell Size”, Proceeding of the 1996 IChemE Research Event - Second European Conference for Young Researchers in Chemical Engineering, Leeds, England, 1, 151-153. • Srinorakutara, T., Zhang, Z. and Thomas, C.R. (1995). “Mechanical Properties of Yeast”, Proceeding of the 23rd Australasian Chemical Engineering Conference, Adelaide, South Australia, Australia, 3, 45-49. • Srinorakutara, T. (1995) “Mechanical strength of Yeast (Part I)”, Mphil. Thesis, University of Birmingham, England, 212 pp. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัฒน์ พวงธนสาร, สันทัด ศิริรอนันต์ไพบูลย์, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต, วรรณี สมพร และ ประคอง พันธุ์อุไร (2537) “การผลิตแบคทีเรียฆ่าลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาธิต เพื่อใช้ปราบยุงในประเทศไทย”, กำหนดการและบทคัดย่อประชุมประจำปีของศูนย์ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับความหลาก หลาย ทางชีวภาพ, วันที่ 8-9 กันยายน 2537 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน, กรุงเทพฯ. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Sirianantapiboon, S., Artjariyasripong, S., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1993) “Semi-Pilot scale Production of Bacillus sphaericus For Mosquito Control in Thailand”, การประชุมทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการทำจุลินทรีย์มาใช้ควบคุม และกำจัดยุงในประเทศไทย (Future Prospect on the use of Microbial Larvicides for Mosquito Control Programes in Thailand จัดโดย กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วันที่ 29 มิถุนายน 2536 ณ ห้องเลิศนภาลัย โรงแรมฮิลตัน ปาร์คนายเลิศ, กรุงเทพฯ • สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ประไพศรี สมใจ และ ธีรภัทร ศรีนรคุตร “การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ”, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. • Suyanandana, P., Sukhumavasi, J., Srinorakutara, T., Puangtanasarn, C., Sirianuntapiboon, S., Pantuwatana, S., Sarisut, N. and Somporn W. (1991) “Large Scale Production and Product Formulation of Bacillus sphaericus strain 1593 for Mosquito Larvicide in Thailand”, paper presented at “Meeting on Microbiological Control of Mosquitoes” UNEP/Bangkok MIRCEN/TISTR, Rama Gardens Hotel, Bangkok, April 24, 1991. • พวงเพ็ญ สูยะนันทน์, จิราภรณ์ สุขุมาวาสี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยวัตร พวงธนสาร, สมศักดิ์ พันธุวัฒนา, ณรงค์ สาริสุต และ วรรณี สมพร (2534) “การผลิตแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง Bacillus sphaericus ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สาธิต : การใช้แบคทีเรียฆ่ายุงทดแทนสารเคมีเพื่อลดมลพิษและมลภาวะของสิ่ง แวดล้อม”, กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมประจำปี เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, จัดโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, วันที่ 21 มิถุนายน 2534 • Srinorakutara, T. (1990) “Equipment Design for Ethanol Plant and Ethanol Fermentation with the Aid of Computer”, The JSPS-NRCT Scientific Cooperation Program, TISTR (confidential report), Bangkok, 100 pp. • Srinorakutara, T. (1990)“Study on Design Scaling-up of Alcohol Plant With the Production Capacity of 30,000 Litres per Day”, TISTR (confidential report), Bangkok, 128 pp. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ศจี ปิยะพงศ์, อำพล เอื้อารี, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, ไชยยุทธ์ กลิ่นสุคนธ์, ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ, วัชระ สุนทรสาร, สมชาย ดารารัตน์, นารา พิทักษ์อรรณพ, ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และสุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี (2533) “การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ เสนอต่อบริษัทบ่อทองอุตสาหกรรมจำกัด”, วท. (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2533) “คู่มื่อการทำงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องหมัก 300 ลิตร”, วท., กรุงเทพฯ, 27 หน้า. • Srinorakutara, T., Vanadurongwan, V. and Suknaisilp, S. (1989), “Effect of some Parameters on Ethanol Production from Agricultural Products in Continuous Column Fermenter”, Proceeding of the JSPS-NRCT Seminar, Songkha, Thailand. • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ , ธีรภัทร ศรีนรคุตร และคณะ (2532) “การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน เสนอต่อบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด”, วท., (รายงานลับเฉพาะ), กรุงเทพฯ • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2532) “กระบวนการเชื่อม Gas Tungsten-Arc Welding (TIC)”, วท., กรุงเทพฯ, 56 หน้า. • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2531) “ผลของตัวแปรบางตัวที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรในเครื่องหมักคอลัมน์แบบต่อเนื่อง”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 120 หน้า • พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ, ประไพศรี สมใจ, อำพล เอื้ออารี, สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ดำรง คามีศักดิ์, ธีรภัทร ศรีนรคุตร, และชัชชัย ชัยสัตตปกรณ์. (2530). “การผลิตเอทานอลจากวัสดุเกษตร เพื่อเป็นพลังงานทดแทน”, วท., กรุงเทพฯ, 46 หน้า • ธีรภัทร ศรีนรคุตร (2525). “Process Simulation”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, กรุงเทพฯ, 160 • ฯลฯธีรภัทร (คนอง) ศรีนรคุตร
• ลัคนา เหลืองจามีกร. อาการและอาการแสดงในช่องปากใน ลัคนา เหลืองจามีกร สมศรี โรจน์วัฒน์ศิริเวช ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์ เอดส์กับทันตแพทย์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2532 ตอนที่ 3 หน้า 26-48. • ลัคนา เหลืองจามีกร. แนวทางการดูแลรักษาช่องปากของผู้ติดเชื้อเอดส์ เอกสารเย็บเล่มประกอบการบรรยายเรื่อง AIDS $ Its managements ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2538, ตค. 17-18. จำนวน 40 หน้า • ลัคนา เหลืองจามีกร และคณะ รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการดูแลรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ในประเทศไทย เอกสารเย็บเล่มเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย งบประมาณปี 2541-2543 กรุงเทพฯ 2544, จำนวน 45 หน้า (File : LL 26)ลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
• อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 1, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง • ทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-105. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่องสำหรับผ้าใยผสมพอลิเอส • เตอร์ และเซลลูโลส, พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราช • มงคล, 2542 หน้า 1-132. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสุรพล ตรงต่อศักดิ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมีสิ่งทอ 2, • พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542 หน้า 1-150. • Parys, M. C., ER3: Concept in Modern Dyeing, Department of Textile and Chemical Engineering, • Faculty of Engineering Technology, Rajamangala Institute of Technology, 1992. (แปลและเรียบเรียง • โดย อภิชาติ สนธิสมบัติ และวัฒนชัย ตรุศบรรจง, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ณ ภาควิชา • วิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541 หน้า 1-16. • Holme, I., The Method of Improvement Productivity and Quality in Dyeing and Finishing Factory, • Seminar in Garments & Textile Asia’90, July 5-8, 1990. (แปลและเรียบเรียงโดย ชัยยุทธ ช่างสาร และ • อภิชาติ สนธิสมบัติ) • อภิชาติ สนธิสมบัติ และ สุรพล ตรงต่อศักดิ์ ในหัวข้อเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรง • ย้อม, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม, วันที่ • 27 กุมภาพันธ์ 2541 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือนักย้อมสี: ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 หน้า 1-84. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ระบบทางเคมีสิ่งทอเชิงวิศวกรรม (หัว • ข้อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในโรงย้อม), ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน • เทคโนโลยีราชมงคล, 2542, หน้า 1-57. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน, สัมมนา • ที่ บริษัท พี.แอล. จอห์น อินดัสทรีส์ จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2542 และ 6 พฤศจิกายน 2542, หน้า 1-86. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน และ • เส้นใยสังเคราะห์, สัมมนาที่ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนา • อุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 14 และ28 สิงหาคม 2542, หน้า 1-37. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ, สัมมนาที่ • วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการ • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ, 30 ตุลาคม 2542, หน้า 1-35. • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ” • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ทางด้านสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แฟชั่น • เส้นใยสังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ หน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย หรือคนไทย • เป็นเจ้าของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-47. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา PRE-PROJECT, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะ • วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-12. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง Identification of Textile Materials, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, คู่มือประกอบระบบการฝึกอาชีพแบบอิงเกณฑ์ (CBST) • เรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรง • งาน, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2543. • อภิชาติ สนธิสมบัติ และสมประสงค์ ภาษาประเทศ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้น • ใย, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-113. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ, ภาควิชาวิศวกรรม • สิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-76. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสารช่วยทางสิ่งทอ, ภาควิชา • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543, หน้า 1-103. • สุชาติ อินทรโชติ และอภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการย้อมสีสิ่งทอ 2, • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-71. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาระบบการตกแต่งสิ่งทอ 2, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544, หน้า 1-118. • อภิชาติ สนธิสมบัติ, คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ด้านสิ่งทอและเคมีสิ่งทอ (เล่มที่ 2), ภาควิชา- • วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 24. อภิชาติ สนธิสมบัติ, กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ (Textile Chemical Processing), คณะวิศวกรรมศาสตร์ • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-327. • 25. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีด้านสิ่งทอ (Textile Material Safety Data • Sheet; TMSDS), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545, หน้า 1-205. • 26. อภิชาติ สนธิสมบัติ, ระบบการย้อมสิ่งทอ 1 (เครื่องย้อมวัสดุสิ่งทอ), คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี • ราชมงคล, 2545, หน้า 1-59. • 27. อภิชาติ สนธิสมบัติ, การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547, หน้า 1-34. • 28. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การทำความสะอาดสิ่งทอ”, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547. • 29. อภิชาติ สนธิสมบัติ, VCD บรรยายเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีกับงานสิ่งทอ” (1 ชั่วโมง), คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548. • 30. อภิชาติ สนธิสมบัติ, รวมสุดยอดเว็บไซต์สิ่งทอทั่วโลก Hot Textile Websites, คณะวิศวกรรม • ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548 (จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ). • 31. อภิชาติ สนธิสมบัติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “สุดยอดการจัดการสิ่งทอ : เทคโนโลยีสะอาด ทำกำไร • ได้จริงหรือ?” 26-27 พ.ค. 48 จัดโดย โครงการ ITAP สวทช. (2548)อภิชาติ สนธิสมบัติ
กนกพร สมพรไพลิน ธีรวัฒน์ ประกอบผล ณัฐ แต่แดงเพชร. การสร้างเครื่องมือเจลอิเลคโทรโฟรีซิสแบบประหยัดสำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอโมเลกุล. บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่ 1 B-2/6 สิงหาคม 2546.กนกพร สมพรไพลิน
กันยรัตน์ โหละสุต (2554). วิวัฒนาการ การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสีย สู่การปลูกต้นไม้แล้วได้ไฟฟ้า , วารสารเทคนิค Energy saving, ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 เมษายน 2554. หน้า 80-81.กันยรัตน์ โหละสุต (คมวัชระ)
กาญจนาวดี คงขึม, ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "ผลของการให้แสงต่อการกำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 210 -218.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
กานต์ เสารยะวิเศษ, พารา ลิมมะณีประเสริฐ และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์. การรู้จำลายมือเขียนตัวเลขไทยโดยใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ (Recognition of Handwritten Thai Number using Fuzzy C-means Clustering) วารสารวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISSN 1685-4578, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 8-13, 2545.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
การช่วยเหลือผู้กระดูกหักและข้อเคลื่อน.ใน:อรวรรณ แก้วบุญชู สุลี ทองวิเชียร สมพร เตรียมชัยศรี และอาภาพร เผ่าวัฒนา.การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ.กทม.:อรุณการพิมพ์,2547.หน้า 39-50.อาภาพร เผ่าวัฒนา
การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์แปรรูปอาหารของไทย : การพัฒนาเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง สุญญากาศ โดย ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ยุทธนา ตันติวิวัฒน์, วินัย พิมพินิจ, นิลพรรณ ชานนท์เมือง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, นรา สุประพัฒน์โภคา, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทวี ทองคำ และ อนันต์ พิมพินิจ โครงการวิจัยที่ ภ. 47-24, รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์), วว., กรุงเทพฯ, 2549.เอกชัย ธรรมสัตย์
การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง: รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์; ปฬาณี ฐิติวัฒนา; พัฒนา อนุรักษ์พงศธร; จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์; ตุลวิทย์ สถาปนจารุ; รัฐชา ชัยชนะ; ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ; ณัฐวุฒิ อินทร; พัชรีพันธ์ รัตโนดม. . กรุงเทพฯ. 2548, 772 หน้าณัฐวุฒิ อินทร
การศึกษาสมบัติของโปรตีนอัลบูมิน และกลอบูลินจากหัวมันสำปะหลัง มนตรี จุฬาวัฒนทล; จริยา สุขะปาน ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 : กำหนดการและบทคัดย่อ 19-21 ตุลาคม 2541 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ, 2541, หน้า 576-577 (1048 หน้า)จริยา สุขะปาน
การออกแบบและทดสอบรถเก็บเกี่ยวผลไม้ จีรวัฒน์ ด่านทองหลาง; บัณฑิต จริโมภาส; ชาญชัย กาญจนศิริสมบัติ; เอนก สุขเจริญ; ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ใน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเกษตร. นครปฐม, 2537, หน้า 214-223 (271 หน้า)ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
ขนิษฐา นันทบุตร. 2546. การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอิสาน(ระยะที่1). วารสารวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 21(3): 40-54.ขนิษฐา นันทบุตร
ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนโดยผู้เรียนชาวญี่ปุ่น,2543 นภสินธุ์ แผลงศร
โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิก องค์การการค้าโลกและการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (กรณีอาหารแปรรูป และ อุตสาหกรรม เครื่องหนัง ) ร่วมกับ อ.ชโยดม สรรพศรี ผศ.ดร. จิตตภัทร เครือวรรณ์ รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 2545.จูน เจริญเสียง (นวลตรณี)
งานตำรา/เอกสารการสอน • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. ระบบนิเวศป่าบกและการจัดการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 161-205. • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติเศรษฐกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัย • หน้า 169-200 • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติทรัพยากรและเศรษฐกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 233-261 • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. งานส่งเสริมการป่าไม้ในประเทศและต่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 1-29 • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ. ในหน่วยที่ 9 การจัดการป่าไม้เชิงธุรกิจ ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 36-50 และ62-66 • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 13-28 • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 181-213 • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 199-229 • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 285-312 • ชัยวัฒน์ คงสม 2534. การป่าไม้ชุมชนในระบบฟาร์มป่าไม้. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 589-625. • ชัยวัฒน์ คงสม 2534 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าไม้. ในกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินด้านการทำเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อการป่าไม้: เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 656-660. • ชัยวัฒน์ คงสม 2534. ระบบนิเวศป่าบกประเภทไม่ผลัดใบ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 55-96. ชัยวัฒน์ คงสม
งานตำรา/เอกสารการสอน • อัจฉรา โพธิ์ดี “ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม” ในเอกสารการสอน ชุดวิชาการจัดการฟาร์ม (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 • ภรณี ต่างวิวัฒน์ และอัจฉรา โพธิ์ดี “สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก” ในประมวลสาระชุดวิชา การส่งเสริมการเกษตรนานาชาติ เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 • อัจฉรา โพธิ์ดี และชาญชัย โตวิวัฒน์ “สารเทศทางการผลิตและการค้าทางการเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 • อัจฉรา โพธิ์ดี “การวิจัยธุรกิจการเกษตร” ในประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยเพื่อการ พัฒนาการส่งเสริมการเกษตร เล่ม 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 • อัจฉรา โพธิ์ดี “การวิจัยการตลาดและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรกรรม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 • อัจฉรา โพธิ์ดี “หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตพืช” ในเอกสารการสอนชุดวิชา หลักการจัดการการผลิตพืช เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 • อัจฉรา โพธิ์ดี “ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 • อัจฉรา โพธิ์ดี “ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย : ปศุสัตว์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร(ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 • กิจกรรมการวิเคราะห์การทำฟาร์ม ใช้ในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน • กิจกรรมการวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจการเกษตร ใช้ในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน อัจฉรา โพธิ์ดี
First  Prev  1  2  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th