Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  298  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
อัญชลี ใจดี รัชนี วีรผลิน และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์. 2541. การตอบสนองของใบผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mast) Solms)ต่อชนิดแสง. บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่เสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 . 3-5 กุมภาพันธ์ 2541. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย. 9 หน้า (Full paper in CD-ROM) ศุภจิตรา ชัชวาลย์
พัชรา ลิมปนะเวช ฐปนา อัครเอกปัญญา และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 2541. อิทธิพลของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง(Solanum tuberosum var. Spunta). บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่เสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 . 3-5 กุมภาพันธ์ 2541. จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย. 6 หน้า (Full paper in CD-ROM) ศุภจิตรา ชัชวาลย์
" Oride Film ,Fe-rich phase , Hydrogen porosity defacts and their Interactions in Cast Ai-Si-Mg akkoys Past I :Tensite properties ", K. Bangyikhan and W.D.Griffiths ,2005 (กำลังตีพิมพ์)กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
" Oride Film ,Fe-rich phase , Hydrogen porosity defacts and their Interactions in Cast Ai-Si-Mg akkoys Past II :Micratructures " K. Bangyikhan and W.D.Griffiths ,2005 (กำลังตีพิมพ์)กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
"English Tips" ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงระพิณ ทรัพย์เอนก
"Fair trade in organic rice:a case study from Thailand" ตีพิมพ์ใน Small Enterprise Development Vol.13 No.3 September 2002 ITDG Publishingนันทนา อุดมกิจ
"predoction of fictured workpiece location when ther are vaniable surface errors at the fixturing point" ตีพิมพ์ พ.ศ. 2545 สุภาพรรณ เส้งนุ้ย
"The impact of surface errors on the location and orientation of auglindrial workpiece in a fixture" ตีพิมพ์ พ.ศ. 2543สุภาพรรณ เส้งนุ้ย
"The relationship between nurse staffing and patient outcomes" ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nursing Administration,33(9) Sept-Oct 2003, 478-485ฐิติณัฎฐฺ์ อัคคะเดชอนันต์
"The Structure Control of Sputtered TaN Films on SiO2 through the Study of Evolutionary Selection Growth" ได้รับการตีพิมพ์ใน "Materials Research Society Symposium Proceedings" Volume V-16กุนท์ บุญวรเศรษฐ์ (เทพสนองสุข)
"TWO WAYS TO GROW TISSUE FOR ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM" BY PETER J. BENTLEY JULIE GREENSMITH AND SUPIYA UJJIN - ตีพิมพ์ ลง LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCCE ISBN : 3-540-28175-4 AUGUST 2005สุปิยา อุชชิน
"ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงงานสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตัวเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน" ตีพิมพ์ในวารสาร พยาบาลสาร, 26(2), 1993, 13-23ฐิติณัฎฐฺ์ อัคคะเดชอนันต์
"เงินไซซี", สารัตถะแห่งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราสยาม, กรมธนารักษ์, ด่านสุทธาการพิมพ์, 2539.ศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
"อำนาจของรัฐสภาของสหราชอาณาจักรในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักการของร่างกฎหมาย" โดย นายวสันต์ เกียวตระกูล และนางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ สิงหาคม 2542 พิมพ์ในรัฐสภาสารณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ (พรประสิทธ์)
'อิทธิพลของพารามิเตอร์การพ่นต่อโครงสร้างผิวเคลือบโครเมียมคาร์ไบด์นิกเกิลโครเมียม (Cr3C2-25wt% (NiCr)) โดยใช้เทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงความเร็วสูง' การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ, ครั้งที่ 1, วันที่ 31 ส.ค.2550 (โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์). สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 06/11/2550 จากโครงการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ใบพัดกังหันก๊าซ (Gas Turbine Component Technology ) สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมพื้นผิวและการกัดกร่อน ศุภฤกษ์ ตั้งจิตพรกูล และ ทิพบรรณ ปะละไทยทิพบรรณ ปะละไทย (สุดประเสริฐ)
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์, การสุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจโรคสัตว์ - การวิเคราะห์การกระจายของโรคอหิวาต์สุกร บทความวิจารณ์การควบคุมโรคอหิวาต์สุกร เป็นผลงานตีพิมพ์ปี 2542-2544กัญยา อาษายุทธ
- บทความวิชาการ "The King and I : Another Orientalia in commercial theatre?" ตีพิมพ์ในวารสาร Manusya 2542ปวิตร มหาสารินันทน์
1 กันยรัตน์ โหละสุต. (2550). ชีวเคมีวิศวกรรม (Biochemical Engineering). พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันยรัตน์ โหละสุต (คมวัชระ)
1. "กินอิ่มนอนอุ่น" ความพยายามเพื่อไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ตีพิมพ์ในจุลสารราชทัณฑ์ศุภโชค ควรฦๅชัย
1. Biology of Clupeichthys aesarnensis (Clupeidae) in Ubolratana reservoir,with special reference to food and feeding habits. พิมพ์วารสาร Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie Vol.79 No. 1 ปี 1994เรณู สิริมงคลถาวร
1. Teaching Conversation : Approach Design and Procedure พ.ศ.2544 (ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการ) ใน Thai TESOL BULLETIN (หน้า 58-67) (Vol.14 No.1)ศศิธร ศูนย์กลาง
1. การเก็บรักษามะม่วงอกร่องหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้สารพาราฟีนเคลือบผิว พ.ศ. 2532 พิมพ์เผยแก่สภาวิจัยแห่งชาติและตามห้องสมุดของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาโดยได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาวิจัยแห่งชาติ วิเรขา กาญจนศิริ (ผลวัฒนะ)
1. การแช่อิ่มสุญญากาศ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ มิถุนายน 2548 2. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid) จดหมายข่าว วว. มกราคม 2549ปนิดา บรรจงสินสิริ
1. การศึกษาการดำเนินงานธุรกิจของสำนักพิมพ์ พ.ศ. 2536 ผกามาศ ผจญแกล้ว
1. ความต้องการนักกายภาพบำบัดและทรัพยากรในงานบริการกายภาพบำบัด (ระหว่างตีพิมพ์) สุวิทย์ อริยชัยกุล
1. ตีพิมพ์ใน the Proceedings of SCI2001 Conference, Orlando, FL, พ.ศ. 2544 กรกฏ แสนชัย
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โอเดียนสโตร์, พิมพ์ 2543) สวัสดิ์ โนนสูง
1. บทความที่พิมพ์ใน Jovrwol of KU ปี 2003 กมลรัฐ อินทรทัศน์
1. บทความเรื่อง "Salinization in Northeast Thailand" พิมพ์เผยแพร่ใน Tonan Aja Keukyu (Southeast Asian Studies) , Vol.24,No.2 , September 1986สมภพ วงศ์สมศักดิ์
1. บาทความ the Dichotomy of Social Values between East and Wast in My Antonia and The Great Gatsby ตีพิมพ์ใน Thoughts ปี 1998ศุภกาณจน์ เยี่ยมหาญ
1. ผลิตภาพของการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตภาคเกษตร(เครื่องจักรกล) : อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี (ตีพิมพ์ : พ.ศ.2522) ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เสาวคนธ์ พีระพันธุ์
1. พจนานุกรมรัสเซีย-ไทย ขนาด 35,000 คำ (ยังไม่ได้ตีพิมพ์) รมย์ ภิรมนตรี
1. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความรุนแรงของปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้น หาสาเหตุของปัญหา และเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 2. วิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำตะกอนดินในทะเลที่มีการสะสมตัวและปนเปื้อนมลพิษไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านเทคนิควิธีการและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 3. กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคและขั้นตอนในการฟื้นฟูคุณภาพตะกอนดินในทะเลที่ปนเปื้อน 4. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวโดยใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด 5. จัดทำบทความวิชาการสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 6. ให้คำปรึกษาหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 7. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านเทคนิควิชาการในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำทะเลชนชนก อรุณเลิศ
1. หนังสือตำรา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 3 “หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิด การวิจัย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 55-88 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 1 “การจัดการสารสนเทศ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 1-33 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 2 “รูปแบบของการบริการเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 33-65 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ตอนที่ 12.2-12.3 “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 181-207 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 15 “การจัดการงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการ สอนชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 281-319 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 12 “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ” ใน เอกสาร การสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 31-62. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ประเด็นสำคัญในการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 181-218. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ผู้ใช้สารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 119-151. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การพัฒนาระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศ ศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 3 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 103-131. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสาร สนเทศศาสตร์และการวิจัยทางการพยาบาล เล่ม1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 175-223. สุนันท์ สีสังข์ และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 305-370. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการเอกสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2543 หน้า 261-305 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงาน โรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 103-144 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ระบบสำนักงานอัตโนมัติ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ ในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2 หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2-13.3 นนทบุรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 327-355 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 1-47 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและ การวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 49-119 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "Computers and the Information Age." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 256-272 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 และ เรื่องที่ 7.3.1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 291-320 และ 337- 341 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารนิเทศกับการบริหาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี สารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 180-190 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อมูลและการจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 153-189 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "มนุษย์กับการสื่อสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม เล่ม 2 หน่วยที่ 12 เรื่องที่ 12.2.2 และ 12.2.3 และ ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 296-332 2. บทความและเอกสารวิชาการ สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การเตรียมตัวศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด" ใน คู่มือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 5-12 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง บรรณานุกรม (Bibliography) โดยสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (The Booksellers Association of Great Britain & Ireland) แปลโดยได้รับอนุญาตจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2543 97 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การค้นคืนสารสนเทศในระบบ World Wide Web: บทบาทของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ" วารสารบรรณารักษศาสตร์ 18 (กรกฎาคม 2541) หน้า 13-25 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อคิดในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย: กรณีตัวอย่างระบบ VTLS" รังสิตสารสนเทศ 4 (มกราคม-มิถุนายน 2541) หน้า 10-18 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ "แนวโน้มหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: มุมมองจากการสังเคราะห์วรรณกรรม" ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2541 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบโอแพค (OPAC): บทเรียนจากอดีต" วารสารบรรณศาสตร์ 10 (มิถุนายน 2538) หน้า 3-11 Somporn Puttapithakporn. "Challenges of Implementation of Library Automation in Thailand: A Case of an Academic Library." Paper presented at the Workshop on Development and Utilization of Scientific and Technical Information, Institute of Science and Technology Information of China (ISTIC), Beijing, People's Republic of China, May 10-23, 1995. Somporn Puttapithakporn. "Medline on CD--ROM: National Library of Medicine Evaluation Forum (Book Review)." Library Quarterly, 61 (April 1991): 252-253. Sompit Cusripituck and Somporn Puttapithakporn. "Collection Development and Acquisitions for Library Services to Students of Sukhothai Thammathirat Open University." Library Acquisitions: Practice and Theory, 12(1988): 303-311. 3. งานวิจัย Somporn Puttapithakporn. "A Qualitative Analysis of User Error in Searching an Online Public Access Catalog System." Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, 1994. Somporn Puttapithakporn. "Interface Design and User Problems and Errors: A Case Study of Novice Searchers." RQ, (Winter 1990): 195-204. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สุภศรี กาหยี และ บุญฑา วิศวไพศาล "รายงานการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลต้นแบบสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านระบบและนโยบายสาธารณสุข. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2542สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
1. อิทธิพลของการจัดการรีดนมที่มีรูปแบบวงรอบการสืบพันธุ์และสุขภาพในโคนมลูกผสมโฮล์สไตน์ ฟรีเชียน พ.ศ. 2546 ( กำลังจัดพิมพ์)นรินทร บุญพราหมณ์
1.Cerpen-cerpen dai negeri Thai 1969-1985(shot stories of Thailand 1969-1985),1980, จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสภาภาษาและหนังสือกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียรัตติยา สาและ
1.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ - Internat.Marit.Health,1999,50,1-4"SOMKIAT SIRIRUTTANAPRUK THE SITUATION OF MARITIME OCCUPATIONAL HEALTH IN THAILAND" -กุมารเวชสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ค.- ส.ค. 2545 "สถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพเด็กที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย" -ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี "บทที่ 7 การสอบสวนโรคที่เกิดเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่ม" 2. ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ -โครงการพัฒนาสมุดสุขภาพเกษตรกร -โครงการพัฒนาสมุดสุขภาพสำหรับพนักงาน -โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมการทำงานอย่างยั่งยืนในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
2 กันยรัตน์ โหละสุต (2555) การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2552 ลำดับที่ 51 จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ISBN 978-616-223-185-8 หรือ พิมพ์ครั้งที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์กันยรัตน์ โหละสุต (คมวัชระ)
2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้แต่งร่วมกองบรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์
2. The fish community of Ubolratana Reservoir, Thailand. พิมพ์ในหนังสือ Lake fish and fisheries of Southeast Asia and Africa ปี 1999เรณู สิริมงคลถาวร
2. การจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย พ.ศ. 2545 ผกามาศ ผจญแกล้ว
2. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร์ จากเครือข่ายทุ่นสำรวจของโครงการซีวอทซ์ไทยแลนด์ ระหว่างปี 2535-2543, จัดพิมพ์ปี 2544-2545ชิโนรส บุญเจิม
2. การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การร่วมกิจกรรมและความคาดหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2535 พิมพ์เผยแพร่ เป็นรูปเล่มเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติและตามห้องสมุดต่างๆ ของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ วิเรขา กาญจนศิริ (ผลวัฒนะ)
2. ตีพิมพ์ใน the Proceedings Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Winnipeg, พ.ศ. 2545 กรกฏ แสนชัย
2. บทความ Third World Women Fight back, ตีพิมพ์ใน Thoughts ปี 2002ศุภกาณจน์ เยี่ยมหาญ
2. บทความที่พิมพ์ใน Jovrwol of Sustainable Deverlopment กมลรัฐ อินทรทัศน์
2. ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ใน J. of Med. Virol 2002 วรรณา ผู้มีโชคชัย
2. ผู้กระทำผิดในวัยเด็กและเยาวชนกับวิวัฒนาการของแนวความคิดในอังกฤษ ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่1 พ.ศ. 2545ศุภโชค ควรฦๅชัย
2. รัสเซียยุคปูติน (ตีพิมพ์ 2544) รมย์ ภิรมนตรี
2. สรุปบทความทางวิชาการเรื่อง “แนวทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา (สิบคำถาม ที่ผู้นำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถามตนเอง)” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประกันภัย ฉบับที่ 111 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2546ชลธิชา เอกเอี่ยมวรกุล
2. เอกสารการสอนระดับประกาศนียบัตรของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 5 รายวิชา (7 บท/หน่วย) ปี 2536-2538ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
2.การอ่านและการเขียนภาษามาลายูด้วยอักษรยาวี,2530,จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเสถียรโกเศฐ-นาคประทีปรัตติยา สาและ
20 วิธีจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิมพ์ครั้ง4 2543อรทัย มูลคำ
21 วิธีวัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิมพ์ครั้ง4 2543อรทัย มูลคำ
2532 : การออกแบบและสร้างบัฟเฟอร์ เครื่องพิมพ์สำหรับเชื่อมโยงเครื่งอพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกันเอกชัย แสงอินทร์
2538/1995 การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา. (พิมพ์ครั้งที่ 2) นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. โสภนา ศรีจำปา
2542 Excursion Guidebook for "Workshop on Industrial Minerals and offshore Aggregates สำหรับองค์กรความร่วมมือ CCOP Diatomaceous Sedimontation in the Tertiaary Lampang Basin , Nortern Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Paleolimnology ฉบับที่22เชิดศักดิ์ อรรถอารุณ
2542-2543 ร่วมงานวิจัยโครงการการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมอภิชาติ จันสด
2543-Starting Kits for SME จำนวน 520 หน้า จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดชา อัครศรีสวัสดิ์
2543/2000 Tuc ngu, thanh ngu, cac ngon Thailan. สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงฮานอย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาแลวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว โสภนา ศรีจำปา
2543/2000 “พรรณพฤกษ์สัตว์พื้นบ้านในเวียดนาม” รวมบทความทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (น. 223 –236) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด : กรุงเทพฯ. โสภนา ศรีจำปา
2544 การสำรวจและวิจัยคุณสมบัติของดินเบาลำปางเพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม รายงานวิชาการ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี Atlas of Mineral Resources of the ESCAP Reqion volume 16 Mineral Resources ofn Thailand จัดพิมพ์โดย ESCAP และกรมทรัพยากรธรณี เทคนิคการสำรวจแร่ยิปซัม รายงานวิชาการ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ
2547 “การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์” คู่มือการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดพิมพ์โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรกชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
2548 บทความลงหนังสือพิมพ์ต่างๆ (กรุงเทพธุรกิจ, Post Today, มติชน, Business Thai) - เริ่มแล้ว FTA ไทย-ออสเตรเลีย - ประตู 3 บานก่อนส่งออก - 1 กรกฎาคม ฤกษ์ดีเปิดตลาดแดนมังกร - กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (ตอนที่ 1-2) - แหล่งข้อมูล FTA - FTA ไทย-นิวซีแลนด์ : ฤาไทยจะเอาข้าวไปแลกแกะ - FTA อาเซียน-เกาหลี : ได้เห็นกันในปี 2549 - UNSEEN FTA - AEC ก้าวต่อไปของอาเซียน - พิสูจน์ DNA ของสินค้าด้วยกฎแหล่งกำเนิด - FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ - กระแสความเปลี่ยนแปลงกับ FTA FTA Booklet Series 1) FTA ไทย-สหรัฐฯ 2) FTA ไทย-อินเดียนวพล วิริยะกุลกิจ
2548 : "Cittradharma" The painting book of the images of Buddha จัดพิมพ์โดยบริษัทยันตรกิต (Yontrakit Grop)วิทมน นิวัติชัย
2548 “การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์” คู่มือการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดพิมพ์โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรกชพร (วรรณา) หัสดิน (ธรรมจริยา)
3. การประเมินคุณสมบัติทางเคมีของวัตุดิบและน้ำมันหอมระเหยจากลำต้นใต้ดินกระชายดำ พ.ส. 2545 (รอตีพิมพ์)ประไพ วงศ์สินคงมั่น
3. กลยุทธการรับมืออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ระบบสารในสหราชอาณาจักร ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่2 พ.ศ. 2545ศุภโชค ควรฦๅชัย
3. การศึกษาความเป็นได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับปริญญาตรี 4 ปี พ.ศ. 2545 ผกามาศ ผจญแกล้ว
3. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาซิวแก้ว พิมพ์ในรายงานประจำปีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2537เรณู สิริมงคลถาวร
3. กำลังเขียนต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 4 เรื่อง หัสดี อัพภาสกิจ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแอฟริกา (ตำราตีพิมพ์ ปี 2541)วราภรณ์ จุลปานนท์
3. โครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ลายผ้าขิตจังหวัดยโสธร (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2540 (ตีพิมพ์) ปัณฑิตา ตันติวงศ์
3. ตีพิมพ์ใน the Proceedings of SCI2002 Conference, Orlando, FL, พ.ศ. 2545 กรกฏ แสนชัย
3. ธันยวัฒน์ รัตนสัค. 2546. "นโยบายสาธารณะ." เชียงใหม่: คนึงนิจการพิมพ์ธันยวัฒน์ รัตนสัค
3. บทความ Revenpe Tragedy : The Moralidy Beneath the Mayhem, ตีพิมพ์ใน วารสารอักษรศาสตร์ ม.ค.- มิ.ย. 2002 ศุภกาณจน์ เยี่ยมหาญ
3. บทความเรื่อง "Mekang 's terrace-gravel in Nakhon Phanom" พิมพ์เผยแพร่ใน Annual CCOP Meeting Season เดือนตุลาคม พ.ศ. 2534สมภพ วงศ์สมศักดิ์
3. สมรรถภาพการผลิตและลักษณะของโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีกากปาล์มเป็นหลักเสริมโมเนนซิน ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2547ถนัด รัตนานุพงศ์
4. การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดินในระบบน้ำไหลผ่าน พิมพ์ในรายงานประจำปีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2540เรณู สิริมงคลถาวร
4. การวิเคราะห์การแพร่ของรอยแตกร้าวในแม่พิมพ์พลาสติก, พ.ศ.2545 ศุภฤกษ์ ศิริเวทิน
4. เยี่ยมชนเรือนจำสุไหงบูโลจักร ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่3 พ.ศ. 2545ศุภโชค ควรฦๅชัย
5. ความเป็นพิษของโฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อลูกปลาตะเพียนขาว พิมพ์ในเอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2543 กองประมงน้ำจืด กรมประมง ปี พ.ศ. 2543เรณู สิริมงคลถาวร
5. โปรแกรมทักษะความเข้าใจ (Cognitive Skills Program) ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่2 พ.ศ. 2546ศุภโชค ควรฦๅชัย
6. ความต้องการโปรตีนในอาหารปลาตะพาก พิมพ์ในรายงานประจำปีสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2544 เรณู สิริมงคลถาวร
6. มาตรฐานเรือนจำ (Prison Standard) ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่3 พ.ศ. 2546ศุภโชค ควรฦๅชัย
7. พลวัตประชากรปลาซิวแก้วในอ่างน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พิมพ์ในเอกสารวิชาการ ฉบับที่ 2/2545 กองวิศวกรรมประมง กรมประมง ปี พ.ศ. 2545เรณู สิริมงคลถาวร
[ 42 ] ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร. สร้างเอกสารก่อนพิมพ์ด้วย Visual basic . นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
[ 43 ] ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร. การพิมพ์ภาพกราฟิคด้วย VB . นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
A Numerical Study on the Effect of Spur Gear Tooth Shaving on Elasto-hydrodynamic Lubrication ปีที่ตีพิมพ์ 2549 ฉบับที่ตีพิมพ์ 3 ระดับนานาชาติ(ในประเทศ)มนต์ศักดิ์ พิมสาร
A Study of ground coarse fly ashes with defferent Finenexes from narious sources as pozzolanic materials ตีพิมพ์ใน Cement and Concrete composites ปี 2001ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
Alternative subcell discretisations for viscoelastic flow: Stress interpolation วารสาร ระดับนานาชาติ(ต่างประเทศ) ฉบับที่ตีพิมพ์ 146 หน้าที่ 59-7 ปีที่ตีพิมพ์ 2007บำรุง พ่วงเกิด
AU : Kimkong I, Mutirangura A, Pimtanothai N TI : The Association between HLA-E gene and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis BK / CONF : หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ED : สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง 2002 ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : 349ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
AU : Orataiwun P, Nunthapisud P, Pimtanothai N TI : Emm typing of streptococcus group C and group G from Thai patients by sequencing method BK / CONF : หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ED : สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง 2002 ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร : 348ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
AU : ณัฏฐิยา พิมทะโนทัย TI : ระบบ HLA : ความสัมพันธ์ต่อโรคต่างๆ BK / CONF : หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ED : สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง, ธาดา สืบหลินวงศ์, พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ และ วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์ 2000 ; โรงพิมพ์ ที. พี. พรินท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร : 455-464ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
Brush up on Your English (2010) พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์มนนิภา สมพงษ์
Bus Safety in Thailand (ได้รับรางวัล Katahira Awards จากประเทศญี่ปุ่น) 2542 พิมพ์และเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ 130 ประเทศทั่วโลก REAAA Conference ณ.กรุงโตเกียว วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์
C. Lynch, D. F. Bliss, M. Snure, V. Tassev, C. Yapp, G. Bryant, K. Termkoa, J. Li, W. Goodhue, D. Fenner, M. Allen, “Thick Orientation-Patterned GaAs Grown by Low-Pressure HVPE on Fusion Bonded Templates”, อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งตีพิมพ์ (Optical Materials)กรองทิพย์ เติมเกาะ
Chaowalit, A, Hatthakit, U.,Nasae, T.,Suttharangsee, W., Parker, M. (2002). Exploring Ethical Dilemmas and Resolutions in Nursing Practice : A Qualitiative Study in sonthern Thailand. Thai Journal of Nursing (กำลังรอพิมพ์) อุไร หัถกิจ
Children's Use of Medicines, Their Involvement in Medication Use Proceess and Parental Basic Knowledge Concerning Med Use. ตีพิมพ์ปี2544 วรารัตน์ นิลวาศ (อนุวงศ์)
Conformational change of pseudouridine 55 synthase upon its association with RNA substrate ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nucleic Acids Research 2004,Vol.32 , No.4กุลวดี พรรณเชษฐ์
First  Prev  1  2  3  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th