Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  59  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
2536 ดร.อนันต์ ทิพย์รัตน์ ผศ.ดร.ชิชนก เชิงเชาว์ ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน อ.รอหีม นิยมเดชา อ.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง. "ลักษณะรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้"เพ็ญพรรณ ทิพย์คง
2543/2000 “พรรณพฤกษ์สัตว์พื้นบ้านในเวียดนาม” รวมบทความทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (น. 223 –236) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด : กรุงเทพฯ. โสภนา ศรีจำปา
2544-การเจริญเป็นต้นใหม่ของเซลล์แขวนลอยของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 60.ในรายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ครั้งที่ 39.ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์.174-180 น.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
[ 46 ] วิริยะ ชูปวีณ, ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, และ เพ็ญพรรณ กาญภิญโญ. 039;s Technical Note . Electro-Optics Lab&ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
Essential leaf oils from Melaleuca cajuputi ปี่ที่พิมพ์ พ.ศ.2546 ใน Abstract of the 3 th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants ศักยภาพของพรรณพืชป่าชูจิตร อนันตโชค
ISSN 1686-7157 Author กนกพรรณ เสลา Title การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต / กนกพรรณ เสลา Subject การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (3) Source SCIENCE IN ACTION 5, 2 (2552) 9-11กนกพรรณ เสลา
Title Preparation of antisera for serological detection of streptococcal pneumoniae antigens / กำจร ตติยกวี, ไหม รัตนวรารักษ์, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, นิภา รุจิธรรมกุล Date 2533 Alt Author ไหม รัตนวรารักษ์ ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ ฤทัย สกุลแรมรุ่ง นิภา รุจิธรรมกุล Journal จุฬาลงกรณ์เวชสาร 34, 7 (ก.ค. 33) 501-508 ตารางนิภา รุจิธรรมกุล
Title การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Indoor Air Quality Assessment in the Dipartment of Science Service and the Thailand Stock Market Buildings / เทพวิทูรย์ ทองศรี, อมรพล ช่างสุพรรณ. Publisher กรุงเทพฯ : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2548. Material 39 หน้าเทพวิทูรย์ ทองศรี
Weaning ใน ตำรา Mechanical Ventilation, พุทฒิพรรณี วรกิจโสนาธร บรรณาธิการปฎิภาณ ตุ่มทอง
“การออกแบบและการวัดค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าพื้นฐานของรอยต่อ พี-เอ็น”, นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา, อนุชา เรืองพานิช, นิภาพรรณ กลั่นเงิน, ภาวดี มีสรรพวงศ์, รัตนาวรรณ สันบุญตัน และ สุรศักดิ์ เนียมเจริญ, การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3, 6-7 กันยายน 2550.นิภาพรรณ กลั่นเงิน (ภู่ละมัย)
• Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Chaowalit, A., Ketefian, S. (2004). Development of Moral Competence Scale (MCS) in nursing practice in Thailand. Thai Journal of Nurse Research, 8(2),144-158. • วิจิตร ศรีสุพรรณ, ประคิณ สุจฉายา, ชมนาด พจนามาตร์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์,วิภาดา คุณาวิกติกุลและสุจิตรา เทียนสวัสดิ์, (2545). การผลิตกำลังคนสาขาพยายาลศาสตร์และผดุง ครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ.2544-2551,พยาบาลสาร,29(3),1-17. • ลำดวน พัฒนศิษฎางกูร,วิภาดา คุณาวิกติกุลและวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2544). ข้อวินิจฉัยการ พยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลน่าน, พยาบาลสาร, 28(4), 28-39. • จีระพร แดนเขตต์, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์และวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2544). พฤติกรรมภาวะผู้นำ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(4), 40-55. • พิมลพรรณ ทิพาคำ,วิภาดา คุณาวิกติกุลและอรพรรณ พุมอาภรณ์. (2544).ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28(2), 48-60. • วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันทศุภวัฒน์, กิ่งแก้ว เก็บเจริญ และ อนงค์ วนากมล. (2543). การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล, พยาบาลสาร, 27(1), 29-42. • ทรียาพรรณ สุภามณี, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์. (2542) ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งและการรับรู้ความหมายในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 26(2), 40-54. • Srisuphan, W., Boontong, T., Senaratana, W., Hanucharurnkul, S., Suwanachat, P., Kunaviktikul, W. (1999). Development of the first national nursing and midwifery development plan in Thailand. Thai Journal of Nursing Research, 3(2), 123-131. • กษวรรณ ราชศักดิ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (2541). ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 25(2), 39-49. • มณทิกา แก้วทองคำ, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & อรพรรณ พุมอาภรณ์ (2540). ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้ง ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน, พยาบาลสาร, 24(1), 24-34. • สุมิตรา เวฬุวนารักษ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, & ชรินรัตน์ พุทธปวน (2539). การนำผลงานวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์, พยาบาลสาร, 23(4), 48-59. วิภาดา คุณาวิกติกุล
• ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ประสงค์ ตันพิชัย และ สันติ ศรีสวนแตง. 2544. จากวิทยาการพื้นบ้าน สู่วิทยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว: บทสะท้อนการปรับตัวของชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลาง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 22(1): 1-13. • นิตยา เงินประเสริฐศรี ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ ประสงค์ ตันพิชัย. 2544. ความเหมาะสมของนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: บทสะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 22(2): 111-125. • ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ประสงค์ ตันพิชัย และ อรุณศิริ กำลัง. 2545. มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ: กรณีศึกษาการดำเนินงานในภาคตะวันออก. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 23 (1): 1-15. • Traimongkolkul, P. and W. Suthinarakorn. 2003. Toward Sustainable development in Agriculture: A Reflection on the Learning Experiences of NGOs in Thailand. Proceedings of the 19th Annual AIAEE Conference, Raleigh, North Carolina, USA. April 8-12, 2003. • Traimongkolkul, P. and P. Tanpichai. 2004. Making Agricultural Education Relevant: Selected Case Studies in Thai Schools. Paper presented at the SEAMEO/UNESCO Educational Congress, Bangkok. May 26-28, 2004. • Wasuri, B. and P. Traimongkolkul. 2004. Development of a Teaching Model for Skill Transfer in Vocational Industrial Education. Paper presented at the SEAMEO/UNESCO Educational Congress, Bangkok. May 26-28, 2004. • Traimongkolkul, P. and P. Tanpichai. 2004. A Century of Development in Agricultural Education: The Lesson Learned and Implications for Thai Schools. Kasetsart Journal (Soc. Sci), 25(1): 33-44. • Traimongkolkul, P. and P.Tunpichai. 2004. The Lessons learned and the Present Prospect: A Critical Review of Agricultural Education in Thailand. Proceedings of the 21st AIAEE International Conference on Agricultural and Extension, San Antonio, Texas, May 25-31, 2005. (awarded the first runner-up for outstanding presentation)ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ก่องกานดา ชยามฤต, ราชันย์ ภู่มา และสมราน สุดดี. 2548. พรรณไม้ดอยเชียงดาว. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.สมราน สุดดี
การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์แปรรูปอาหารของไทย : การพัฒนาเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง สุญญากาศ โดย ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ยุทธนา ตันติวิวัฒน์, วินัย พิมพินิจ, นิลพรรณ ชานนท์เมือง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, นรา สุประพัฒน์โภคา, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทวี ทองคำ และ อนันต์ พิมพินิจ โครงการวิจัยที่ ภ. 47-24, รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์), วว., กรุงเทพฯ, 2549.เอกชัย ธรรมสัตย์
การพัฒนาเครื่องบรรจุวัสดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง โดย ธนิสร์ วัยโรจนวงศ์, ทรงฤทธ์ิ ตันชัชวาล, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทวี ทองคำ, นิลพรรณ ชานนท์เมือง, ชัยชนะ ทัตพรหม, นรา สุประพัฒน์โภคา, อรุณรัตน์ แสนสิ่ง, วินัย พิมพินิจ, สุพัฒน์ นวลโกฏ และอนันต์ พิมพินิจ โครงการวิจัยที่ ภ. 48-05, โครงการย่อยที่ 5, รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์), วว., กรุงเทพฯ, 2549.เอกชัย ธรรมสัตย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อปลานิลอบปรุงรสโดยใช้ปัจจัยชี้วัดทางประสาทสัมผัส ใน:สัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2549; 23 -24 ม.ค. 2549; คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2549. หน้า 149. สมสมร แก้วบริสุทธิ์, เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, วิรัช จิ๋วแหยม, พรชัย จารุรัตน์จามรสมสมร แก้วบริสุทธิ์
การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ / พรรณดาว รัตชะถาวร และ ชื่นจิต อาทร กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดและเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547.พรรณดาว รัตชะถาวร (ทวีทรัพย์ไชย)
คมขำ พัฒนาภรณ์, ปิยะนารถ จันทราโชติวิทย์, พรรณิภา เลาหเพ็ญแสง. สภาวะสุขภาพ ช่องปากและปัจจัยน้ำลายในหญิงมีครรภ์โรงพยาบาลแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.คมขำ พัฒนาภรณ์
โครงการจัดทำแหล่งข้อมูลกลางกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่จัดพิมพ์ 2540 , จิตตภัทร เครือวรรณ์ ระพีพรรณ ถาวรวันชัย กัลยา อุดมวิทิต อำนาจ ศรีพูนสุข ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ เสาวณี มุสิแดง จุฬารัตน์ สีห์รา ปัทมา อรรถวรเดชเสาวณี มุสิแดง
จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 2545 "โลก IT: หลงเสน่ห์พรรณไม้ ONLINE" ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) หน้า 59-60จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
จีระพงษ์ ตันตระกูล, กิ่งแก้ว ศิริวิทยากร, สุวิทย์ ชัยสุพรรณ และ ทวี ตันฆศิริ, “การผลิตวัสดุที่มีการเผาที่อุณหภูมิต่ำและมีค่าไดอิเล็กตริกสูงสำหรับใช้ทำเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า”, The First Thailand Materials Science and Technology Conference, 19-20 กรกฎาคม 2543. กรุงเทพ, 528-530.จีระพงศ์ ตันตระกูล
ดวงกมล แก้วสกุล, ศิริพงศ์ ตรีเพ็ชร์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย และวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2546, "การพัฒนาดัชนีชี้วัดและเครื่องมือในการประเมินความสามารถของระบบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3, 26-27 สิงหาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 146 - 155.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
ดุษฏี โยเหลา ธำรง อุดมไพจิตรกุล ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ประทีป จินงี่ อ้อมเดือน สดมณี พรรณี บุญประกอบ มนัส บุญประกอบ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ฉันทนา ภาคบงกช ยุทธนา ไชยจูกุล สธญ ภู่คง ทัศนา ทองภักดี (2546) โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจังหวัดน่าน รายงานวิจัยฉบับที่ 88 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกย้อมตู้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด (2530-2531) เคยไปอบรมและดูงานด้านการผลิตสี และการผลิตสารช่วยย้อมที่ประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น ปี 2534 (10 วัน) ผ่านการอบรมสัมมนา “กิจกรรม 5ส” สำหรับวิทยากร, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9000, และ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วิทยากรการทำกิจกรรม 5ส ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาภายในประเทศของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน ด้านเคมีสิ่งทอของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ Utah State University (USU) และ Consortium for International Development (CID) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม (สวพ. กห.) เป็นคณะผู้วิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเส้นใยไหมไทยมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ. กห.) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542” จากโครงการเสื้อเกราะกัน- กระสุนจากเส้นใยไหมไทย 100% ได้รับเชิญเป็นล่ามกิตติมศักดิ์ในการแปลแบบ Simultaneous ให้กับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงาน เยอรมัน (VDMA) เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรสิ่งทอสมัยใหม่ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ โรง- ลา ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพของสีธรรมชาติในการย้อมผ้ายืดฝ้ายสำหรับการผลิตเสื้อผ้า เด็กอ่อนเพื่อการส่งออก” ของบริษัท กรีนแคร์ จำกัด ตั้งแต่ 15 กันยายน 2542 ถึง 15 มีนาคม 2543 ได้รับเชิญจาก สวทช. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม (Industrial Consultancy Services: ICS) ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ และบริษัทเอเชีย อีโค่- ทัชจำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม ตามความ ตกลงระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล RWTH- Aachen และภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างโปรแกรม CAI ด้วยโปรแกรม Authorware และ Advanced Authorware เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ใน หัวข้อเรื่อง ”การทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน” และ “การทำความสะอาดและการฟอก ขาวเส้นใยสังเคราะห์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2542 และวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ ณ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 2” ในหัวข้อเรื่อง ”การบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2542 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่ง” หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (ไม่จำกัดสาขา) ในวันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 08:45-12:00 น. จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 15:30-18:00 น. ณ บริษัทโอเรียลตอล การ์เม้นท์ จำกัด ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เวลา 15:00-18:00 น. ณ บริษัทวี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสี สิ่งทอ (Textile Dyeing)” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ จากกองทัพบก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง Identification of Textile Materials ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาห-กรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเชิญจาก วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การวิจัยและ พัฒนาระบบหน่วง โดยใช้แถบหน่วง (Retarder) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เวลา 10.45- 12.15 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ได้รับเชิญไปสอนครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานไทย ชื่อ โครงการ “การฝึกปฏิบัติการชุดการฝึก CBST ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการนำร่อง ณ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสิ่งทอ และการพิมพ์สิ่งทอ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ภาค-วิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี สาขาเครื่องนุ่งห่ม) และในวันที่ 22 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา) ณ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคในการควบคุมดูแลและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (TUCEM) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตรเอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การตกแต่งผ้า/การย้อม/การพิมพ์ (ผ้ายีนส์/ผ้ายืด) หลักสูตร In-house Training: Design และความรู้เรื่องแฟชั่น ปี 2001 วันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นผู้อภิปรายร่วมในการสัมมนา เรื่อง “ITAP กับการสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ SMEs” ในงานประชุมประ-จำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “เศรษฐกิจฐานความรู้ ก้าวใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สาขาสิ่งทอ) กับผู้บริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่น 11 ของบริษัท ทีที ไอเอส จำกัด หัวข้อเรื่อง “กระบวนการพิมพ์ผ้าผืน/เสื้อผ้า” วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมธารา ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้และทดสอบชุดการฝึก (สื่อสิ่ง ตามระบบ CBST เพื่อสรุปปัญหาและปรับปรุงแก้ไข (CBST Field Test Seminar) ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมคาเมลอต จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีการศึกษา CAI” จัดโดยมหาวิทยาลัยนานา ชาติมหิดล ร่วมกับบริษัท E.L.T. (Thailand) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกต กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ดร.จิระ หงษ์ลดารมย์ รศ. ดร.ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และวิทยากรท่านอื่นๆ) เป็นวิทยากรหลักสูตร วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 2/2545 ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 26 เมษายน 2545 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับเชิญจากบริษัทเอเชียอีโค่ทัชจำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็ม เดี่ยว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา Textile Finishing and Technical Textile จัดโดย Italian Trade Commission ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้รับเชิญจาก สวทช. เพื่อเดินทางไปทำการวินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิคในเบื้องต้น วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ และอาจารย์ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ เป็นวิทยากรงานสัมมนา บันไดสู่การผลิตและย้อมผ้าทออย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 200 คน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ผู้อำนวยการโครงการ ITAP สวทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ รักษาการผู้อำนวยการ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ คุณศิริพร ตันติพงษ์ รองประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุดาดวง พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ คุณวิกรณ์ พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชนะพาณิชย์ ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติเข้าฟังการบรรยาย - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 - ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน เยี่ยมชมโรงงานผลิตสีย้อมทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (บริษัทไทยแอมบิก้าจำกัด) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท TTL Industries จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยมี รองผู้จัดการโรงงาน และคุณสมพร พยอมใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุปกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากร หลักสูตร "ความรู้สิ่งทอเบื้องต้น" เรื่อง การเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์วัสดุสิ่งทอเบื้องต้น และการตกแต่งสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ - ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "การวิเคราะห์ตำหนิผ้าถัก" หัวข้อเรื่อง "การฟอกย้อมผ้าถัก" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรสำหรับงานสัมมนาผู้ร่วมงาน ของบริษัทในแถบเอเซีย (Textile Strategy Workshop 2003) เรื่อง กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากกองงานวิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาบันได สู่ช่างทอมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการย้อมสีแก่กลุ่มผู้ทอผ้าในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ คณะวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จังหวัดน่าน - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้าน ทฤษฎีการย้อมสีสิ่งทอ ในวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรเรื่อง "การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000" ให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300 คน วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรหลักสูตร "วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2546" หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ และการตกแต่งสิ่งทอ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอภิชาติ สนธิสมบัติ
เต็ม สมิตินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2544). บริษัท ประชาชน. สถานะภาพในการทำวิจัย: เป็นผู้ตรวจและแก้ชื่อพันธุ์ไม้ในวงศ์ Labiatae และ Verbenaceaeสมราน สุดดี
ธนิตย์ หนูยิ้ม ชัยรัตน์ นิลนนท์ และปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. 2545. ผลของการยกโคกและไม่ยกโคกต่อสภาพแวดล้อมดินและการเจริญเติบโตของพรรณไม้ป่าพรุบางชนิดในพื้นที่พรุเสื่อมสภาพ. วารสารงานวิจัย ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร. 3:107-136.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
นพพล เล็กสวัสดิ์, รณชัย ปรารถนาผล, ชาติชาย โขนงนุช, รัตนา อัตตปัญโญ, เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, สุกัลยา ปาละกูล, สุภาพร ฟองดวง, พรรณทิวา พุทธาเทพ, ขวัญตา เสมอเชื้อ, ฐิติพร กันจันวงศ์, ณัฐพงษ์ กาละปัน, พูนศิริ พระทอง, อุทุมพร อภิวงศ์งาม, กิติยา แลวงศ์นิล, พีรวัส ใจวังโลก, กฤช สิทธิวางค์กูล, สุรีย์ อาชวะสมิต, พัสสพงศ์ ชัยแก้ว, ธีระภัทร จึงอยุ่สุข, นพพร เล็กสวัสดิ์, พิทยาภรณ์ โองอินทร์. 2551. การผลิตเอทานอลจากลำไยอบแห้ง. รายงานฉบับสมบูรณ์. 253 หน้า.นพพล เล็กสวัสดิ์
นพพล เล็กสวัสดิ์, วรายุทธ เนติกานต์, ธาริณี ทิมาบุตร, พรรณทิวา พุทธาเทพ, ฐิติพร กันจันวงศ์, พูนศิริ พระทอง, สุภเวท มานิยม. 2551. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอาร์ฟีนิลอะซิติลคาร์บินอลจากกากของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง. รายงานฉบับสมบูรณ์. 84 หน้า.นพพล เล็กสวัสดิ์
บทความ 1. Spiritual Distress Scale วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545;14(1):17-26 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครแต่งร่วมกัย พ.ต.ต.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ 17-26. 3. สายสมร เฉลยกิตติ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2545). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 14 (3) : 23-31. 4. อารีย์วรรณ อ่วมตานี และสุชาดา รัชชุกูล. (2546). การสนับสนุนทางการพยาบาลในการคลอดของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2):11-19. 5. นิตยา สง่าวงษ์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2546). ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2) : 44-53. 6. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย สุรีพร ธนศิลป์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2546). ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15 (2) : 67-72. 7. สุณี สุวรรณพสุ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2547). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานต่อความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหารงาน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 5 (2) : 49-57. 8. สุรีพร ธนศิลป์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปอดอักเสบในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี. วารสารโรคเอดส์, 17 (4): 185-196. 9. เกศริน จันทร์นิมิตรศรี และอารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ผลของโปรแกรมฝึกพฤติกรรมบริการพยาบาลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในบริการของพยาบาล หน่วยพักรอดูอาการผู้ป่วยนอก. วารสารพยาบาลศาสตร์, 23 (3): 34-42. 10. สุรีย์ โพธาราม และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. ( 2548). ปัจจัยพยากรณ์ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 6 (2) : 32-43. 11. ศิริลักษณ์ กุลลวะนิธีวัฒน์ และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2548). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก., 6 (2) : 44-53. 12. อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับพิเศษ : 12-21. 13. ทิพย์รัตน์ กลั่นสกุล และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 (1) : 68-83. 14. ดาวใจ จี้เพชร และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี. (2549). ผลของการฝึกทักษะการสื่อสารต่อสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 18 (2) : 61-72.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
บทความเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับวิถีใหม่ในราชสำนักสยาม 2547 ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง "พระปกเกล้า-รำไพพรรณี : พระคู่ขวัญแห่งแผ่นดินสยาม จัดโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 พฤษภาคม 2547ดินาร์ บุญธรรม
ประสงค์ ธัมมะปาละ และ ศิริพรรณ ทวีสุข. 2547. การจำแนกพื้นที่สวนป่าไม้สักโดยใช้เทคนิคทางด้านรีโมทเซนซิงบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 5(3): 22-32.ศิริพรรณ ทวีสุข
ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และนพรัตน์ บำรุงรักษ์. 2540. "การศึกษาลักษณะพืชพรรณป่าชายเลนบริเวณแหลมตะลุมพุกฝั่งอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", ในการสัมมนาระบบป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 25-28 สิงหาคม 2540 จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ปรียา หวังสมนึก, ปวีณา พงษ์ดนตรี จีรพรรณ พิมพ์สมบูรณ์ (2548) “การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตพลัมบาจินเจตมูลเพลิงขาว (Plumbago zeylanica Linn.)” ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงานประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 26-29 เมษายน 2548 พัทยา ชลบุรี หน้า 143ปวีณา พงษ์ดนตรี
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สอนหนังสือ 1. เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑืเพื่อการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2549 2. ให้คำปรึกษาในหัวข้อเรื่อง ”การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 3. ให้คำปรึกษาในหัวข้อเรื่อง ”การพัฒนาหีบห่อ” โครงการเติมความรู้ทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหาร สถานที่ วังรี รีสอร์ท จังหว้ดนครนายก ปี 2528, 2529 และ 2550 4. ให้คำปรึกษาในหัวข้อเรื่อง ”การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เดือนมิถุนายน 2550 5. เป็นวิทยากรบรรยายในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสิงห์บุรี และ สุพรรณบุรี ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี และ สุพรรณบุรีปี 2528, 2529 และ 2550 6. เป็นวิทยากรบรรยายคลินิกเทคโนโลยีในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนยืวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาไชยวุฒิ เกตุหลิม
ผจงจิต อินทสุวรรณ มนัส บุญประกอบ พรรณี บุญประกอบ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม (2547) การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย รายงานการวิจัยฉบับที่ 97 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผลงานวิจัยเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2535เทวัญ ผุงศิริ
ผู้แต่ง: สุริยา สาสนรักกิจ; นวลพรรณ ณ ระนอง; วีนา ชูโชติ; สุพจน์ บุญแรง; เปรมสุดา สมาน; โสภณ สิริศรัทธา; อัจฉรา คอประเสริฐศักดิ์; จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์; สุรสิทธิ์ ชัยสวัสดิ์; ทวิช ทำนาเมือง; กนกอร จารุจารีต ชื่อเรื่อง: การผลิตสารสีธรรมชาติจากสาหร่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร Article title: Production of natural colours from algae for food industry ชื่อเอกสาร : สาระสังเขปผลงานวิจัยของ วท. 2543 Source title : Abstracts of TISTR technical reports 2000 หน่วยงานจัดพิมพ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ ปีพิมพ์: 2543 หน้า: ส่วนที่ 1: หน้า 36-37, ส่วนที่ 2: หน้า 34-36 จำนวนหน้า: 105 หน้าจักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์
พรพรรณ แสงมาลา, ดร.สกล ธีระวรัญญ ,“อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพด้านความยืดหยุ่นของร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ”, การประชุมวิชาการสมาคมการยศาสตร์ไทย กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2547สกล ธีระวรัญญู
พรรณทิพา นิกาญจน์กูล และพยุง มีสัจ, “ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2548 หน้า 44-50.พยุง มีสัจ
พรรณทิวา พุทธาเทพ, ขวัญตา เสมอเชื้อ, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2551. การใช้ยีสต์และแบคทีเรียในการผลิตเอทานอลจากสารสกัดจากลำไยอบแห้งและโมลาซในอัตราส่วน 1:1. งานวันวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551, 7-8 กุมภาพันธ์ 2551, นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์.นพพล เล็กสวัสดิ์
พรรณทิวา พุทธาเทพ, ขวัญตา เสมอเชื้อ, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2551. การประยุกต์ใช้กระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบสองเฟสในการผลิต PAC ด้วยจุลินทรีย์ที่ใช้ลำไยอบแห้งเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน. งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 (IRPUS51 Project Expo), 28 – 30 มีนาคม 2551, รอยัล พารากอน ฮอลล์, ชั้น 5 สยามพารากอน, กรุงเทพ. โครงการวิจัย R50D03006. หนังสือรวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550. หน้า 469. ISBN 978-974-10-2018-8.นพพล เล็กสวัสดิ์
พรรณทิวา พุทธาเทพ, ขวัญตา เสมอเชื้อ, รณชัย ปรารถนาผล, นพพล เล็กสวัสดิ์. 2551. การผลิตเอทานอลและเซลล์รวมสำหรับกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชั่นจากสารผสมระหว่างสารสกัดจากลำไยอบแห้งกับกากน้ำตาลในสภาวะตั้งนิ่ง. วารสารอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2: (อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)นพพล เล็กสวัสดิ์
พรรณนิภา มาลานิตย์ และ นิคม แหลมสัก. 2545. อิทธิพลของรูปแบบการเรียงแถบไม้ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40. สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หน้า 334-342.นิคม แหลมสัก
พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ การบริหารคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร. ปีที่10 หน้าที่1พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ
พรรณิพา ธงทอง, ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, จินตนา บุนนาคและ กฤษณา ภูเจริญ. 2548. การโคลนนิ่งยีนที่ผลิตเอมไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียในกระเพราะรูเมน ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 43, 2-4 กุมภาพันธ์ 2548: The 43th Kasetsart University Annual Conference. [CD ROM]. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครจินตนา บุนนาค
พรรณี หนูซื่อตรง และ รุ้งตะวัน สุภาพผล “ไลโปโซม (1) : เครื่องมือทางการแพทย์” วชิรเวชสาร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2542, หน้า 149-162.รุ้งตะวัน สุภาพผล (แสงจันทร์)
พัชราภรณ์ อารีย์, ประติมา ภัทโรวาสน์, เทียมศร ทองสวัสดิ์, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ศรีพรรณ กันธวัง, ละออ ตันติศิรินทร์. 2546 . ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ .ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
พัชราภรณ์ อารีย์, ประติมา ภัทโรวาสน์, เทียมศร ทองสวัสดิ์, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ศรีพรรณ กันธวัง, ละออ ตันติสิรินทร์. 2547 . ความต้องการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดของผู้บริหารโรงพยาบาล . nursing journal . 31 (1) : 38-48.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
พัชรี วรกิจพูนผล, เนตรทอง ทะยา, นวพรรณ ปะปานาและนวลอนงค์ ครุฑพันธ์. (2547). การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด. พยาบาลสาร, 31(3): 58 – 69.พัชรี วรกิจพูนผล (เจริญสวัสดิ์)
เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ปรารถนา เก็จวลีวรรณ, พรรณเพ็ญ พัฒนพงษ์ไพบูลย์, สุพัตรา พรหมช่วย, วรรวิสาข์ ตั้งอมร, สุภาภรณ์ พิศพันธ์, การศึกษาผลของอัตราการให้อากาศที่มีต่อปริมาณกลูโคชามีนในมันสำปะหลังหมัก, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 , 30-31 ตุลาคม 2546.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
มานี รักษาเกีรติศักดิ์ ,ปฏิภาณ ตุ่มทอง ,พุฑฒิพรรณี วรกิจโภคาทร,สุวิมล รัตนพงศ์เจริญ, วรรณี แย้มชุติ The causes and effects of airway incidents on-post -surgical ICU patients. Siriraj Hosp Gaz 2001;53:218-23มานี รักษาเกียรติศักดิ์
มุขดา รัตนาภาสกร รพีพรรณ เอื้อเวนิชกุล จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร และปราจีน วีรกุล 2539. “ชนิดของแบคทีเรึยในน้ำเชื้อสดและการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง” เวชชสารสัตวแพทย์ 26(4): 369-378. (ดำเนินงาน 10%)จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
รุ้งตะวัน สุภาพผล และ พรรณี หนูซื่อตรง “ไลโปโซม (2) : ในทางเภสัชวิทยา” วชิรเวชสาร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2543, หน้า 181-197.รุ้งตะวัน สุภาพผล (แสงจันทร์)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, ธีระพล บันสิทธิ์, เกรียงไกร โชประการ และนิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2547 ระบบการเลี้ยงและระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกรป่า แก่นเกษตร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 หน้า 27-33.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
วันดี อ่อนเรียบร้อย, ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, วันชนะ เธียรธนาคม และวันชัย เอกอรพรรณ, 2543, ""การศึกษาสัญญาณบาร์กเฮาเซนของวัสดุเฟอร์โรแมกเนติกภายใต้ความเค้นแบบดึง"", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 254.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
วารุณี ภู่สัจจพงษ์ อรพิน เกิดชูชื่น และสิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2546, น้ำตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสในรากข้าวและสารหลั่งรากข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 339-350.อรพิน เกิดชูชื่น
วิจิตร ศรีสุพรรณ, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, ประทิน ไชยศรี, สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, วิลาวัณย์ พิเชียร เสถียร & จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ.(2545).การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย . พยาบาลสาร ,29(2),1-12.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, ปริศนา สุนทรไชย, วราภรณ์ พงษ์เรืองเกียรติ, ผ่องพรรณ อุปพันธ์วงศ์. (2545). ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด.จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 12(2):13-26.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
วิลาวัณย์ เสนารัตน์, วิจิตร ศรีสุพรรณ, ชลอศรี แดงเปี่ยม, อำไพ ชนะกอก, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, วารุณี แก่นสุข, และคณะ(2547). การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเยงใหม่. พยาบาลสาร ปีที่ 31 ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม. จำนวน16หน้ายุวยงค์ จันทรวิจิตร (เยาวพานนท์)
ศักยภาพของพรรณพืชป่า ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2546 เป็นเอกสารรายงานการวิจัยขอกรมป่าไม้ชูจิตร อนันตโชค
ศิริพรรณ ทวีสุข และ ชัยณรงค์ แต้มสาระ. 2536. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อสวนสาธารณะ ใน การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง" (19-21 พฤษภาคม 2536) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล: 427-441.ศิริพรรณ ทวีสุข
ศิริพรรณ ทวีสุข และ อนุภิชญ์ ศุภนิทัศนาภร. 2536. ลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าดิบแล้งบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 เล่มที่ 1 (พฤษภาคม-ตุลาคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 36-49.ศิริพรรณ ทวีสุข
ศิริพรรณ ทวีสุข. 2536. ความต้องการพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร ใน การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง" (19-21 พฤษภาคม 2536) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล: 609-627.ศิริพรรณ ทวีสุข
ศิริพรรณ ทวีสุข. 2537. การเจริญเติบโตของไม้โตเร็วบางชนิดที่ปลูกบนดินชุดรังสิต บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใน ธรรมศาสตร์วิชาการ (27 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2537) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 526-552.ศิริพรรณ ทวีสุข
ศิริพรรณ ทวีสุข. 2545. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านรีโมทเซนซิง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (15 มีนาคม 2545) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 120-124.ศิริพรรณ ทวีสุข
สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข, รพีพรรณ นาคะสิริ, สมชาย อุรพีพล, พร้อมพงศ์ หิรัญเจริญนนท์. ผลของเทอร์โมไซคลิง การเป่าทรายและซีเมนต์เรซินต่อแรงยึดเฉือนระหว่างทองบริสุทธิ์-เรซิน-เนื้อฟัน. ว. ทันต มหิดล 2548 ; 25(1) : 29-38สมชาย อุรพีพล
สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข, รพีพรรณ นาคะสิริ, สมชาย อุรพีพล, พร้อมพงศ์ หิรัฐเจริญนนท์. ผลของเทอร์โมไซคลิง การเป่าทราย และซีเมนต์เรซินต่อแรงยึดเฉือนระหว่างทองบริสุทธิ์-เรซิน-เนื้อฟัน. ว. ทันต. มหิดล 2549 ; 25(1-3) : 29.สมชาย อุรพีพล
สมศักดิ์ วรมงคลชัย, กัญญาวีร์ สุวรรณชัย , ภัทรภูมิ สุพรรณสมบูรณ์, และ สุภาณี ชนะวงศ์ , พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโอลิฟินส์ที่ใช้แล้วกับ แป้งมันสำปะหลัง, วารสารสุนารี , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน , 2543.สมศักดิ์ วรมงคลชัย
สิริพร โรจนนันต์ สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ วีรภัทร ธรรมเจริญ ฉลองชัย โพธินาเเค อภิชาติ ดารากัย 2549 “กรณีศึกษา พิริยะ กลางสุพรรณ สิริพร โรจนนันต์ จุลศิริ ศรีงามผ่อง 2549 “การศึกษาเพื่อลดการแตกหักในการ ปั๊มขึ้นรูปครีบระบายความร้อน” การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3 วันที่ 5-6 มกราคม 2549 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ หน้า 147-152.สิริพร โรจนนันต์ (หิรัญอุทก)
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เวชสิทธ์ โทบุราณ พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2546. ผลการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพของเนื้อสะโพก (Biceps Femoris) ของโคลูกผสม บราห์มัน x พื้นเมืองไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 6(1) (มกราคม-มิถุนายน): 23-38.ประสาน ตังควัฒนา
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, เวชสิทธ์ โทบุราณ, พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2457. ผลของการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพซากของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองไทย วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (submitted).ประสาน ตังควัฒนา
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, เวชสิทธ์ โทบุราณ, พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2547. ผลของการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพของเนื้อสันนอก (longissimus dorsi) ของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (Accepted).ประสาน ตังควัฒนา
สุพรรณ เลิศทอง, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, พูนทรัพย์ โสภารัตน์. (2546).การติดเชื้อในโรง พยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลพะเยา.พยาบาลสาร ,30(3),78-90.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
สุรัตน์วดี จิวะจินดา ศรีพรรณ มุขสมบัติ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล มณี ตันติรุ่งกิจ สมพิศ ไม้เรียง และชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล. น. 5-9. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ EM. ในเอกสารประกอบการสัมมนาการแถลงผลการดำเนินการวิจัย โครงการวิจัย EM และผลของการใช้ต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม. 29 กันยายน 2538 ณ ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมรามาการ์เดนท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯสุรัตน์วดี จิวะจินดา
สุรัตน์วดี จิวะจินดา ศรีพรรณ มุขสมบัติ ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และสมพิศ ไม้เรียง. 2539. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ EM ตอนที่ 1 : การศึกษาองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ในทางป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ธาตุอาหารและองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ ว.เกษตรศาสตร์(วิทย.) 30(5):9-16.สุรัตน์วดี จิวะจินดา
สุวิทย์ อุปสัย คมกริช พิมพ์ภักดี บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล พรรณชมพู ม่วงลาย ปรียาภรณ์ สุระชน 2551. ผลของการใช้ผงถ่านหุงต้มผสมในอาหารสุกรเพื่อเป็นสารดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิน ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวทยาของตับสุกร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 18 (2): 109-119.คมกริช พิมพ์ภักดี
อนุวัฒน์ นทีวัฒนา 2543. พรรณปลาหมึกในน่านน้ำไทย เอกสารเสวนาวิชาการเรื่อง การศึกษาวิชาการหอยปี 2000 ภาควิชวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. หน้า 95-129อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
อรพิน เกิดชูชื่น และผ่องพรรณ พุทธาโร, 2545, อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตต่อ growth rate, leaf area index และ net assimilation rateของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 233-244.อรพิน เกิดชูชื่น
อรพิน เกิดชูชื่น และผ่องพรรณ พุทธาโร. 2545. อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟตต่อ growth rate, leaf area index และ net assimilation rate ของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2545 หน้าที่ 233-244.อรพิน เกิดชูชื่น
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์, วรรณพร เห็นแสงวิไล และ คมขำ ตวงวิไล. การศึกษาพฤติกรรม ทันตสุขภาพและภาวะสุขภาพช่องปากของนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-2526 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.คมขำ พัฒนาภรณ์
อาภารัตน์ มหาขันธ์, ประไพภัทร คลังทรัพย์, พรรณรัตน์ รัตนโชติ, วัลลภา อรุณไพโรจน์, โทโมฮารุ ซาโน, มาโกโตะ เอ็ม วาตานาเบ, คูนิมิตซึ คายา และ พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ. 2542. ความเป็นพิษของสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในประเทศไทย. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 1. ปีที่ 14. หน้า 7-10.อาภารัตน์ มหาขันธ์ (เชษฐสุมน)
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ศิริพร มหาเนตร, อำไพ จาระวัชรพาณิชกุล, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, มาลี เอื้ออำนวย, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, สุนีย์ จันทณ์มหาเสถียร, สุภาพ ใบแก้ว, ภทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, อรพิน พรหมตัน, พิสมัย ยลภักตร์, ศุจิกา ภูมิโคกรัตน์ (มกราคม 2546) การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฆฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ศิริพร สิงหเนตร, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, มาลี เอื้ออำนวย, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, สุภาพ ใบแก้ว, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, อรพิน พรหมตัน, พิศมัย ยลภักตร์, ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์. 2545 . การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
อุเทน คำน่าน, วิบูลย์ ชื่นแขก, สุทินกร พรรณคำ, ศักดา สมกุล และ พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล, “การขนานวงจรเรียงกระแสกระแสแบบบูสชนิด 1 เฟส ที่ถูกควบคุมด้วยชุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29 (EECON29), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 9-10 พฤศจิกายน 2549, หน้า 381-384.ศักดา สมกุล
อุไร หัถกิจ, เนารารอย สิงห์ช้างชัย, อุษณีย์ ตัณตรีบรศ์, ถนอมศรี อินทนนท์, อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ทันมาส ชิณวงค์, รังสิยา นารินทร์, นัยนา หนูปัล, รามพร คงกำเนิด, และสายฝน เอกวรากุล : (2544). รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาชุมชนภาคใต้. รายงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขอุไร หัถกิจ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th