Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  303  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
"การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการของรัฐเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ," เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.), กุมภาพันธ์ 2548. (ผู้ร่วมวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ)ดวงมณี เลาวกุล
"ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงงานสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตัวเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน" ตีพิมพ์ในวารสาร พยาบาลสาร, 26(2), 1993, 13-23ฐิติณัฎฐฺ์ อัคคะเดชอนันต์
"งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท" วารสารวิชาการคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่3 ฉ.1 ปี2547วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (จันทศรี)
"ชื่อบทความ Catalytic pyrolysis of cassava rhizome ชื่อผู้แต่ง: Adisak Pattiya, James O. Titiloye, Anthony V. Bridgwater ชื่อหนังสือ: Sustainable Energy and Environment , November 2006"อดิศักดิ์ ปัตติยะ
"ยุทธศาสตร์การพัฒนาทวิวิธี: ความสำเร็จและความล้มเหลว," การปฎิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ความก้าวหน้าและความล้มเหลว, การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 28 , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 14-15 มิถุนายน 2548. (ผู้ร่วมวิจัยร่วมกับ ดร.อภิชาต สถิตนิรมัย)ดวงมณี เลาวกุล
"ระยะเวลารอคอย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช" พยาบาลสาร, 31(3), กรกฎาคม-กัยายน 2547, 26-39ฐิติณัฎฐฺ์ อัคคะเดชอนันต์
(1) Acute and subacute toxicopathologic effects of the periwinkle plant: Catharanthus roseus G.Don in rats and mice. M.Sc Thesis (1989). (2) Nucleotide excision repair (NER) of the plasmid borne MFA2 gene in Saccharomyces cerevisiae. Ph.D Thesis 2001. (3) Food safety on utilisation of solar-dried Thai spirurina (1999). ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (4) Safety evaluation of solar-dried Thai spirurina (1997). ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (5) Skin sensitisation in guimea pigs of the antifungal: Trolol Cream (1996). ฝ่ายเภสัช และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัย ร่วม) (6) Acute toxicity studies of antifungal lemon grass oil cream in rats (1995). ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (7) The comparative studies on properties of Ipomoea pes-caprae (L)R. BR. (1995) ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (8) Acute oral toxicity studies of ginger tablet and protincture tablet in rat. (1994) ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (9) Subchronic toxicity of new topical antiinflammatory drug from phai oil (Plygesal) in rabbits (1991).ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (10) Research and development in new topical antiinflammatory drug from Phlai Phlia Zingiber cassumunar Roxb (1989). ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยร่วม) (11) การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสะเดา : การวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท รักษาสิว และยาสีฟันจากสะเดา(2544)(ผู้วิจัยร่วม) (12) Acute and subacute toxicopathologic effects of the periwinkle plant: Catharanthus roseus G.Don in rats and mice. M.Sc Thesis (1989). (ผู้วิจัยหลัก) (13) Nucleotide excision repair (NER) of the plasmid borne MFA2 gene in Saccharomyces cerevisiae. Ph.D Thesis 2001. (ผู้วิจัยหลัก) (14) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Testalamin (2547). ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (15) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Prostalamin (2547). ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (16) การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cerebramin (2547). ฝ่าย เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (17) การทดสอบการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใน p53 gene ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Testalamin (2547). ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (18) การทดสอบการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใน p53 gene ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Prostalamin (2547). ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (19) การทดสอบการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใน p53 gene ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cerebramin (2547). ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัยหลัก) (20) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Testalamin (2547). ฝ่ายเภสัช และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัย หลัก) (21) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Prostalamin (2547). ฝ่ายเภสัช และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัย หลัก) (22) การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cerebramin (2547). ฝ่ายเภสัช และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้วิจัย หลัก)ประไพภัทร คลังทรัพย์
(2543). รูปแบบเชิงเหตุผลของการทำหน้าที่ด้านร่างกายและสังคมของผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,1(3),14-20.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
(2544). การพยาบาลผู้สูงอายุในประเทศไทย : หลักการพยาบาลแบบองค์รวมและการพยาบาลที่เป็นจริง. วารสารสภาการพยาบาลา, 16(4), 52-64ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
(2545). การศึกษาภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความเครียดในผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง:ศึกษาขณะกำลังจะออกจากโรงพยาบาลและสามเดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาล. จุลสารฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์. 12(1);1-10.พิศักดิ์ ชินชัย
(2546). กิจกรรมทางกาย และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุในเมืองไทย. วารสารวิจัยทางการพยาบาล, 7(4), 231-243.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
(2546). ผลของการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความดันโลหิตในผผู้ที่มีความดันโลหิตสูง.พยาบาลสาร, 30(3),1-15.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
(2547). เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร.31(3), 70-84.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
- The Impact of HIV/AIDS on Local Impact Organization (2001) - การส่งเสริมธุรกิจชุมชนเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือโสภณ แท่งเพ็ชร์
- บ้านระบบ pre-fabrication สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยภัทรพล เวทยสุภรณ์
-ความผาสุกทางใจผู้สูงอายุไทย 2543-ปัจจุบัน จิราพร เกศพิชญวัฒนา
1. การสอน-เอกสารการสอนใน พวค. 403 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปี 4 พ.ศ. 2540-2545 2. ทัศนคติของผู้ป่วยต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางสุขภาพ พ.ศ. 2545 3. การเยี่ยมบ้านและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย พ.ศ. 2541 สุรินทร์ จิรนิรามัย
1. ยกร่างสุนทรพจน์ของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารรัฐบาล ระหว่าง มิ.ย. 2542-2544 กุฎาธาร นาควิโรจน์
1. "กินอิ่มนอนอุ่น" ความพยายามเพื่อไปสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ตีพิมพ์ในจุลสารราชทัณฑ์ศุภโชค ควรฦๅชัย
1. Methamphetaminr overdose and fataliry 2 case Report : 2000 2. Hair analysis for morphine in heroin addicts in Thailand 3. ผลของการเติมสารแปลกปลอมในปัสสาวะต่อการตรวจทางสายเบทแลพาฟตามีนในปัสสาวะผู้เสพติด 2542พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
1. กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่ายทำการผ่าตัดตับ(Case study ' Hepatectomy) 2. คู่มือการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ห้องผ่าตัดหัวใจ 3. คู่มือการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ห้องผ่าตัดหัวใจ 4. คู่มือเครื่องผ่าตัดหัวใจชลดา ดิษรัชกิจ
1. การประเมินผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทอง 268 สายพันธุ์ (2544) (ผู้ร่วมวิจัย)สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
1. การเปรียบเทียบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการให้ผู้อ่านตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วย ตนเองและการสอนอ่านแบบปกติ พ.ศ 2544 พิมพินันท์ โอสถาพันธุ์
1. ความเป็นห่วง ความวิตกกังวล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี พ.ศ. 2544คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
1. ความผิดปกติของยีนไมโตคอนเดรียในผู้ป่วยโรคไมโตคอนเดรียชาวไทย พ.ศ.2541 ยานี ตรองพาณิชย์
1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในการนำหลักสูตรไปใช้ พ.ศ.2542ทนงศักดิ์ สุพร
1. หนังสือตำรา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 3 “หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิด การวิจัย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 55-88 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 1 “การจัดการสารสนเทศ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 1-33 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 2 “รูปแบบของการบริการเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 33-65 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ตอนที่ 12.2-12.3 “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 181-207 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 15 “การจัดการงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการ สอนชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 281-319 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 12 “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ” ใน เอกสาร การสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 31-62. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ประเด็นสำคัญในการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 181-218. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ผู้ใช้สารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 119-151. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การพัฒนาระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศ ศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 3 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 103-131. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสาร สนเทศศาสตร์และการวิจัยทางการพยาบาล เล่ม1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 175-223. สุนันท์ สีสังข์ และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 305-370. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการเอกสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2543 หน้า 261-305 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงาน โรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 103-144 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ระบบสำนักงานอัตโนมัติ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ ในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2 หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2-13.3 นนทบุรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 327-355 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 1-47 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและ การวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 49-119 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "Computers and the Information Age." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 256-272 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 และ เรื่องที่ 7.3.1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 291-320 และ 337- 341 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารนิเทศกับการบริหาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี สารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 180-190 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อมูลและการจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 153-189 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "มนุษย์กับการสื่อสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม เล่ม 2 หน่วยที่ 12 เรื่องที่ 12.2.2 และ 12.2.3 และ ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 296-332 2. บทความและเอกสารวิชาการ สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การเตรียมตัวศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด" ใน คู่มือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 5-12 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง บรรณานุกรม (Bibliography) โดยสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (The Booksellers Association of Great Britain & Ireland) แปลโดยได้รับอนุญาตจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2543 97 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การค้นคืนสารสนเทศในระบบ World Wide Web: บทบาทของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ" วารสารบรรณารักษศาสตร์ 18 (กรกฎาคม 2541) หน้า 13-25 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อคิดในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย: กรณีตัวอย่างระบบ VTLS" รังสิตสารสนเทศ 4 (มกราคม-มิถุนายน 2541) หน้า 10-18 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ "แนวโน้มหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: มุมมองจากการสังเคราะห์วรรณกรรม" ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2541 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบโอแพค (OPAC): บทเรียนจากอดีต" วารสารบรรณศาสตร์ 10 (มิถุนายน 2538) หน้า 3-11 Somporn Puttapithakporn. "Challenges of Implementation of Library Automation in Thailand: A Case of an Academic Library." Paper presented at the Workshop on Development and Utilization of Scientific and Technical Information, Institute of Science and Technology Information of China (ISTIC), Beijing, People's Republic of China, May 10-23, 1995. Somporn Puttapithakporn. "Medline on CD--ROM: National Library of Medicine Evaluation Forum (Book Review)." Library Quarterly, 61 (April 1991): 252-253. Sompit Cusripituck and Somporn Puttapithakporn. "Collection Development and Acquisitions for Library Services to Students of Sukhothai Thammathirat Open University." Library Acquisitions: Practice and Theory, 12(1988): 303-311. 3. งานวิจัย Somporn Puttapithakporn. "A Qualitative Analysis of User Error in Searching an Online Public Access Catalog System." Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, 1994. Somporn Puttapithakporn. "Interface Design and User Problems and Errors: A Case Study of Novice Searchers." RQ, (Winter 1990): 195-204. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สุภศรี กาหยี และ บุญฑา วิศวไพศาล "รายงานการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลต้นแบบสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านระบบและนโยบายสาธารณสุข. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2542สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
1.1 วิภาวรรณ จิววะสังข์, วิมลวรรณ เหียงแก้ว, รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ. การทรงตัวในผู้สูงอายุหญิงไทยที่มีอายุและระดับกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่างกัน. วารสารกายภาพบำบัด 2547; 26(1-2): 1-9.วิมลวรรณ เหียงแก้ว (ชีวีวัฒน์)
1.Panamonta M, Sirijaicdhingkul S, Proungvitaya K(1986). Comparison of antistreptoysin O and indirect hemagglutination test for the detection of streptococcal antibodies in acute rheumatic fever patients. Bull Dep Med er,11:646-650(ผู้ร่วมวิจัย)ธนกร (คิม) ปรุงวิทยา
1.ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง พ.ศ.2543 ชมพูนุช โสภาจารีย์
1.ผลสำรวจความผิดพลาดในงานเรียนของผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์อร ธนานาค
11. The Impacts of Basic Nonformal Eduction Program in Thailand. ศึกษาให้กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อนำไป เสนอในการประชุมการศึกษาผู้ใหญ่โลก ครั้งที่ 5 ณ เมือง Hamburg, Germany. สุวิทย์ พิชญสถิต
19 วิธีจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิมพิ์ครั้ง4 2543อรทัย มูลคำ
2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้แต่งร่วมกองบรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์
2. การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน พ.ศ.2543ทนงศักดิ์ สุพร
2. การศึกษาสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นในกลุ่มผู้อพยพเข้าประเทศไทยทาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2540/2541 จิตรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย
2. การสำรวจสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย 2540 วรสุดา ยูงทอง
2. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้าน พ.ศ.2544 ชมพูนุช โสภาจารีย์
2. ความผิดปกติของยีนไมโตคอนเดรียที่นิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง 11778 ในผู้ป่วยโรค Leber's hereditary optic neuropathy (LHON) คนไทย พ.ศ.2542ยานี ตรองพาณิชย์
2. ความรับผิดชอบทางอาญาของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในการกระทำผิดทางอาญาของผู้ใช้บริการฯ พ.ศ. 2542 ศิระ บุญภินนท์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทอง (2545) (ผู้ร่วมวิจัย)สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมส่วน V3 ของ HIV ในผู้ติดเชื้อในไทยปี 2543วัฒนา อู่วาณิชย์
2. คู่มือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (2541) อัญชลี มีผดุง
2. ผู้กระทำผิดในวัยเด็กและเยาวชนกับวิวัฒนาการของแนวความคิดในอังกฤษ ตีพิมพ์ในวารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่1 พ.ศ. 2545ศุภโชค ควรฦๅชัย
2. วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กนกอร ยศไพบูลย์
2. วิสัยทัศน์ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
2. ศึกษาความต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในเขตกรุงเทพมหานคร 2539 สัจจา ทาโต
2. สรุปบทความทางวิชาการเรื่อง “แนวทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกำลังพัฒนา (สิบคำถาม ที่ผู้นำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถามตนเอง)” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประกันภัย ฉบับที่ 111 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2546ชลธิชา เอกเอี่ยมวรกุล
2.202008584 การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรั่มของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ธนกร (คิม) ปรุงวิทยา
20 วิธีจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิมพ์ครั้ง4 2543อรทัย มูลคำ
2004-การปรับการทรงตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เอกสารประกอบการประชุมวิชาการผู้สอนทางระบบประสาทครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 pp 4.1-4.13รัมภา บุญสินสุข
2004-การสัมผัสด้วยนิ้วมือ แนวทางใหม่ในการฟื้นฟูการทรงตัว เอกสารประกอบการประชุมวิชาการผู้สอนทางระบบประสาทประตจำปี 2547 pp.2.1-2.11รัมภา บุญสินสุข
21 วิธีวัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิมพ์ครั้ง4 2543อรทัย มูลคำ
2529/1986 พจนานุกรมไทย-กะเหรี่ยงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (ผู้วิจัย : คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, วิรัช นิยมธรรม และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2532-การศึกษาข้อมูลที่ผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล.,วารสารพยาบาลศาสตร์ 7(1),36-45.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
2533-การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง:กรณีตัวอย่าง.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์,13(3),13-25มาริสา ไกรฤกษ์
2533/1990 การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (ผู้วิจัย : สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2534/1991 “ดรรชนีวารสารภาษาและวัฒนธรรม.” ภาษาและวัฒนธรรม 10(1): 92-111. (ผู้วิจัย : โสภนา ศรีจำปา และ Christian Bauer) โสภนา ศรีจำปา
2535-การนำทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง.วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,12(1),11-20มาริสา ไกรฤกษ์
2536-การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล,วารสารพยาบาลศาสตร์ 11,74-83.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
2537-2538 1994-1995 แบบฝึกหัดออกเสียงพยัญชนะ ร, ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสียงพยัญชนะ ควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ครั้งที่ 1: 22-24 มิถุนายน 2537 และครั้งที่ 2: 25-27 มกราคม 2538. (ผู้จัดทำ : โสภนา ศรีจำปา, ลักขณา ดาวรัตนหงษ์, วชิราภรณ์ วรรณดี, มยุรี ถาวรพัฒน์ และภัททิยา ยิมเรวัต) โสภนา ศรีจำปา
2537-พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย.ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาริสา ไกรฤกษ์
2537/1994 “การมองลักษณะทางชาติพันธุ์ภาษา การปรับเปลี่ยน และการใช้ภาษาของชุมชนที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.” ภาษาและวัฒนธรรม 13(2): 79-89. (ผู้แปล : สุวิไล เปรมศรีรัตน ์และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2537/1994 คู่มือการใช้เทปสำหรับฝึกออกเสียงพยัญชนะ ร,ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย และเทปคาสเสทฝึกออกเสียง 1 ตลับ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสียงพยัญชนะควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ครั้งที่ 1: 22-24 มิถุนายน 2537 และครั้งที่ 2: 25-27 มกราคม 2538. (ผู้จัดทำ : ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2538 เวทีผู้ถูกท่องเที่ยว บทความและการอภิปรายทางวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2539/1996 รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัย ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. (เอกสารอัดสำเนา) (ผู้วิจัย :สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และโสภนา ศรีจำปา) โสภนา ศรีจำปา
2540-ความต้องการการบริการของผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย,วารสารพยาบาลศาสตร์ 15(1),61-71.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
2541-การศึกษาสภาพแวดล้อมในบ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้มของผู้สูงอายุ,วารสารพยาบาลศาสตร์ 16(3),34-45.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
2544-การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาริสา ไกรฤกษ์
2544/2001 แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ผู้วิจัย : สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, อภิญญา บัวสรวง, โสภนา ศรีจำปา, อมร ทวีศักดิ์, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อิสระ ชูศรี, มยุรี ถาวรพัฒน์,ประภาศรี ดำสอาด) โสภนา ศรีจำปา
2545-ทับทิมและแซปไฟร์ ความหมายแหล่งกำเนิด และศักยภาพของไทย,อัญมณีสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 และ 4 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ,กรุงเทพฯธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช
2547 : นิทรรศการของผู้รับทุน Megalo Artist-in-tesidence 2003 ณ Megalo Gallery , 49 Phillipe Avenu, Canberra, Australiaวิทมน นิวัติชัย
2548 . ความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง . วารสาร สวนปรุง . 21 (2), 39 หน้า.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
2548-ภาวะผู้นำทางการพยาบาล.ขอนแก่น:คลังนานาวิทยา.มาริสา ไกรฤกษ์
3. การตรวจพบ Boma disease virus ในผู้ติดเชื้อ HIV ในไทยปี 2535วัฒนา อู่วาณิชย์
3. การสำรวจความเสียหายและความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง พ.ศ.2538 วราห์ เทพาหุดี
3. การสำรวจปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง:เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 2542. รายงานการประชุมทางวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2542 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทิพวรรณ มานนท์
3. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรีทีได้รับยาเคมีบำบัด 2541 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
3. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี อนงค์ รุ่งสุข
3. ประธานโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันราชภัฎ (ปี 2546)ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
3. ผลการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พ.ศ. 2539คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
3. แพทย์กับผู้ป่วยคดี พ.ศ.2544สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
3. สมรรถภาพการผลิตและลักษณะของโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีกากปาล์มเป็นหลักเสริมโมเนนซิน ปีที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2547ถนัด รัตนานุพงศ์
3. อัตราการติดผลของสายพันธุ์ฟักทองที่พัฒนาพันธุ์ ณ จ.ลำปางและสุรินทร์ (2545) (ผู้ร่วมวิจัย)สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
4. งานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้จัดการโครงการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานระยะที่ 1 มูลนิธิโครงการหลวง 2542-2544นุชสุพร กฤษฏาธาร
4. สายพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูง (2546) (ผู้ร่วมวิจัย)สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
5. การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง แบบวงจรS1- Selection 2รอบ (2547) (ผู้ร่วมวิจัย)สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
5.ตำราการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก รูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พ.ศ.2547วัลลี สัตยาศัย
[ 12 ] สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย และ ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร . เครื่องบันทึกลายนิ้วมือเชิงแสง . ม.ค.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
Agricultural and Irrigation Patterns in the Central Plain of Thailand: Preliminary analysis and prospects for agriculturalresearch and development. Bangkok, Thailand; DORAS Project 224 pp. (ผู้ร่วมวิจัย)ชัชรี นฤทุม
Author Chalermchai Kokkeadtikul Title Appropriate law to protect integrated circuit design for Thailand / Chalermchai Kakkeadtikul Date 1995 Source 232 leaves การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแนวความคิด กลไก และมาตรฐานของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวมหรือภูมิสภาพของวงจรของกฎหมายประเทศต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะหารูปแบบและมาตรการทางกฎหมาย ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการอนุวัตรการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งประเทศไทยผูกพันตนเป็นสมาชิก การศึกษาวิจัยใช้วิธีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ และแหล่งทุติยภูมิ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และมาตรฐานและปทัสฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล แนวโน้มของเทคโนโลยี เอกสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น สนธิสัญญากรุงวอชิงตันว่าด้วยการให้ความคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้เสนอว่ารูปแบบของกฎหมายที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทย ควรจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะ (Sui Generis) ตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) และควรขยายการให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงวงจรรวมเฉพาะกิจ (ASIC) ด้วย Note Typescript (photocopy) ISBN 9746323601เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
Candidiasis : A Complication in the Topical-Steriod Application (A report of 2 cases). Luangjarmekorn L1, Sererat T1. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok CU Dent J 1986; 9: 115-124. Acute candidiasis may be found as a complication during steriod treatments. This article presents evidences of acute candidiasis developing in the oral cavity of 2 patients, treating for their oral lichen planus with topical steriods. The first case was on fluocinolone acetonide solution of 0.1% concentration, and the second was on 0.1% triamcinolone acetonide in orabase. The sings and symtoms, laboratory investigations, and managements of the complication has been discussed. โรคติดเชื้อรา : สภาวะแทรกซ้อนในการใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่ (รายงานผู้ป่วย 2 ราย) ลัคนา เหลืองจามีกร1, ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต. จุฬาฯ 2529; 9: 115-124. การติดเชื้อราอย่างเฉียบพลัน เป็นสภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาสเตียรรอยด์ บทความนี้เสนอรายงานการเกิดโรคติดเชื้อราเฉียบพลัน ในผู้ป่วย 2 รายที่กำลังใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่รักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก โดยที่ผู้ป่วยรายแรกใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซโตไนด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 ใช้ไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ ในออราเบส นอกจากนั้นได้มีการกล่าวถึงการเลือกใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยรอยโรคทางคลินิก ลักษณะอาการและอาการแสดงของรอยโรค ตลอดจนวิธีจัดการดูแลรักษาสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Dental Care for HIV-Individuals. Luangjarmekorn L. Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1993; 43: 171-179 Dental care is a kind of health care services which can provid patients the comfortable life. With a thorough understanding of AIDS’ nature and it impacts, the dental professionals can play a role in affecting the well organized treatment planning for patients with AIDS and other types of HIV-infection งานบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ลัคนา เหลืองจามีกร ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว. ทันต. 2536; 43: 171-176 ทันตกรรมเป็นงานบริการในระบบการสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และการศึกษาผลกระทบของโรคเอดส์ที่มีต่อวงการทันตกรรม ย่อมมีผล ให้ทันตบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการทันตกรรมมีความพร้อม และ สามารถปรับปรุงจัดหาวิธีการที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Development of phloem-specific expression vectors and the synthesis of Shiva-1 lytic peptide gene for sugarcane transformation (ผู้ร่วมวิจัย).เสกสรร ชินวัง
Early Childhood Caries in Childen Aged 6-19 Months. Community Dentistry and Oral Epiddemiology 2004, 32:133-142. สถานะภาพหลัก:เป็นผู้วิจัยธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
Findings in 50 AIDS Virus-Infected Patients with Positive Oral Candida Cultures. Luangjarmekorn L1,Silverman S. Jr2, Gallo J2, McKnight M2, Migliorati C2. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok 2Division Oral Medicine, School of Dentistry, University of California, San Francisco J Dent Assoc Thai 1990; 40: 157-164 Oral candidiasis is a common complication of HIV-infected individuals. The purpose of this study was to evaluate clinical and laboratory findings to assess the impact and efficacy of antifungal treatment. This preliminary report describes findings in 50 HIV-positive, candida culture- positive subjects (49 males, 1 femal; mean age: 39 years). The group had been known HIV-positive for a mean of 28 months, and 19 met the CDC/WHO definition for AIDS (63% KS, 21% PCP). Thirty-four of the fifty patients had oral signs of candidiasis, with almost half having both atrophic (red) and pseudomembranous (White) components. In quantitating the cultures, the higher colony forming unit counts in general were correlated with clinical signs and pain. The other most common oral manifestations were periodontal disease, hairy leukoplakia and xerostomia. The most common candida species was albicans (84%). Response to initial antifungal therapy was satisfactory clinically, but erratic regarding CFU quantitation, species changes and bacterial emergence. In summary, oral candidiasis is a complex infection with uncertainties as to significance of quantitation and achieving control. Key words: HIV-infected persons, Oral candidiasis สิ่งที่ตรวจพบในผู้ป่วย 50 รายที่ติดเชื้อเอดส์กับมีเชื้อราในปาก ลัคนา เหลืองจามีกร*, Sol Silverman Jr**, John Gallo**, Margaret McKnight**, Cesar Migliorati** *ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **Division of Oral Medicine, School of Dentistry, University of California, San Francisco ว. ทันต. 2533; 40: 157-164 การติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปากเป็นสภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. หรือเชื้อเอดส์ จุดประสงค์ของการศึกษาคือการประเมินสิ่งที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ทั้งทางคลินิกและในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการรักษาโรคเชื้อราให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี รายงานเบื้องต้นฉบับนี้เป็นการอธิบายถึงสิ่งต่างๆที่พบในผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ๕๐ ราย ที่พบเชื้อราแคนดิดา (ชาย ๔๙ ราย หญิง ๑ราย อายุเฉลี่ย ๓๙ ปี) ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทราบว่ามีเชื้อเอดส์มานานเฉลี่ย ๒๘ เดือน ๓๐ รายเป็นผู้ที่มีเชื้อเอดส์ขั้นรุนแรง (๖๓% มีมะเร็งหลอดเลือดคาโปชิ ๒๑% มีปอดอักเสบจากเชื้อ นิวโมซิสติสคารินิไอ) ๓๔ ใน ๕๐ รายพบอาการติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปากและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจำนวนนี้พบรอยโรคลักษณะถลอกแดงและมีเยื่อเมือกเทียมลักษณะสีขาวปะปนอยู่ การตรวจนับโคโลนีของเชื้อราต่อหน่วยพบจำนวนโคโลนีมีความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกและความเจ็บในช่องปากของผู้ป่วย อาการในช่องปากอย่างอื่นที่พบบ่อยคือ โรคเหงือก แผ่นคราบขาวแฮรีลิวโคเพลเคีย และปากแห้ง แคนดิดาสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุด คือ อัลบิแคนส์ (๘๔%) การตอบสนองต่อรักษาอาการในระยะเริ่มแรกได้ผลทางคลินิกป็นที่น่าพอใจ แต่ยังเอาผลแน่นอนไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนโคโลนีต่อหน่วยของเชื้อรา สายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปและแบคทีเรียที่พบในช่องปากลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Fluocinolone Acetonide Solution and Triamcinolone Acetonide in Orabase in the Treatment for Oral Lichen planus1. Luangjarmekorn L2, Thongprasom K2, Taweesap W3. 1Chulalongkorn University’s grant 2Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 3Department of Phamacology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1989; 39: 156-167 The study of using fluocinolone acetonide solution (F.A.S.) and triamcinolone acetonide in orabase (T.A.O.) in the treatment of the patients with oral lichen planus was performed and the content was divided into two parts. The first part was a study on the characteristics of 80 patients with oral lichen planus; 66 patients were females and 14 patients were males. The mean age was 44.5 years. Durations of the diseases were from 1 to 120 months. The second part was the study on the efficacy of FAS and TAO in one month period of the treatment in 46 cases. These cases were classified as 22 erosive, 20 atrophic and 4 reticular types. The cured patients were 19 out of 25 cases (76%) in FAS group and were 10 out of 21 (48%) in TOA group. There were no significant difference in numbers cured patients, regarding to their disease severity. The result of this part, therefore, only showed that besides of triamcinolone acetonide in orabase, fluocinolone acetonide 0.1% solution could be used in the palliative treatment oral lichen planus without any clinically harmful effects during one year follow up. Key words: Oral lichen planus, Fluocinolone acetonide, triamcinolone acetonide การใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์กับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบส รักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก1 ลัคนา เหลืองจามีกร2, กอบกาญจน์ ทองประสม2, วณี ทวีทรัพย์3. 1ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต 2532; 39: 156-167 การศึกษาการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน (fluocinolone acetonide solution-FAS) กับไทรแอมซิโนโล โลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส(triamcinolone acetonide in orabase-T.A.O.) ในการรักษาผู้ป่วยไลเคน พลานัสในช่องปากครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนแรกเป็นการศึกษาลักษณะของผู้ป่วยไลเคน พลานัสทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน ในส่วนนี้พบว่า ผู้ป่วย ๘๐ คนนั้นเป็นเพศหญิง ๖๖ คน เพศชาย ๑๔ คน อายุเฉลี่ยของกลุ่ม ๔๔.๕๐ ปี ระยะเวลาการเกิดโรคอยู่ระหว่าง ๑-๑๒๐ เดือน ผู้ป่วยเหล่านี้พบมีไลเคน พลานัสในช่องปากชนิดเรติคิวลาร์ (reticular) อย่างเดียว ๕ % ชนิดอโทรปิก (atropic) ๓๓.๗๕ % และชนิดอิโรซิฟ (erosive) ๖๑.๒๕% ตำแหน่งในช่องปากที่พบรอยโรคมากที่สุดได้แก่ บริเวณกระพุ้งแก้มด้านใน รองลงไปได้แก่ เหงือก ริมฝีปาก เพดานปาก และลิ้นตามลำดับ ส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษาผลของยาในเวลา ๑ เดือน ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน ๔๖ ราย พบมีรอยโรคไลเคน พลานัส ชนิดต่างๆดังนี้คือ อิโรซีฟ ๒๒ ราย อโทรปิก ๒๐ ราย และเรติคิวลาร์ ๔ ราย ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์หายจากโรคไลเคน พลานัส หลังใช้ยา เอฟ.เอ.เอส มีจำนวนทั้งหมด ๑๙ ราย ใน ๒๕ ราย (๗๖%) และ ๑๐ ราย ใน ๒๑ ราย (๔๘%) ที่ใช้ ที.เอ.โอ ความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยที่หายหลังจากใช้ยาทั้งสองชนิดไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อแบ่งจำนวนผู้ป่วยออกตามความรุนแรงของรอยโรค ดังนั้นผลการศึกษาส่วนนี้จึงเป็นเพียงแสดงให้ทราบว่า นอกจากไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส แล้วยังมีฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน ๐.๑% ที่สามารถนำมาใช้บรรเทาอาการของไลเคน พลานัสในช่องปาก โดยไม่ปรากฎผลเสียข้างเคียงทางคลินิกที่รุนแรงให้เห็นในระยะที่ติดตามผลการรักษาเป็นเวลา ๑ ปีลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Histoplasmosis: A Case Report. Luangjarmekorn L1, Aneksuk V1. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn Universuty, Banngkok. CU Dent J 1980; 3: 191-199. Histoplasmosis is a rare disease causing by intracellular fungus Histoplasma capsulatum. It is interested in oral and clinical findings which are similar to other diseases such as carcinomar, leukemia, leishmaniasis ect. There is many types so the diagnosis must be done carefully. There is a case report of a 42 years old man whom was referred to oral medicine department by a physician of Chulalongkorn hospital for evaluation of oral lesions. The treatment with amphotericin B. is effective with no evidence of recurrence. Histoplasmosis (รายงานผู้ป่วย) ลัคนา เหลืองจามีกร1, วิไลวรรณ อเนกสุข1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต. จุฬาฯ 2533; 3: 191-199. Histoplasmosis เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Histoplasma capsulatum ที่พบได้ค่อนข้างยาก ที่น่าสนใจเพราะว่ามีอา การในช่องปาก และอาการทาง systemic คล้ายกับอาการในช่องปากของโรคอื่นๆ เช่น carcinoma, leukemia, lieshmania sis ฯลฯ โรคนี้มีหลายชนิด จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคอย่างละเอียดจากรายผู้ป่วย 1 ราย ซึ่งส่งมาปรึกษาเกี่ยวกับแผลใน ช่องปากที่มีอาการทาง systemic ร่วมด้วย เมื่อได้รับการรักษาด้วย amphotericine B. ก็ได้ผลดีไม่มีการ recurrenceลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Hypoglycemic Activity of Tinospora crispa (Linn) Mier ex Hook f. & Thoms in rats. K. Anulalukanapakorn, O. Pancharoen and J. Bansiddhi รายงานในการประชุมวิชาการเรื่อง "การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน" เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่กัลยา อนุลักขณาปกรณ์
Jaengsawang, C., Suwansri, S. and Pattamasut, P. 1989. Ethylene diamine tetraacetic acid in canned crabmeat . Thai J Toxicol. 5(1):45-49. (ผู้ร่วมวิจัย)ศจี สุวรรณศรี
First  Prev  1  2  3  4  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th