Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  45  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
"การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการของรัฐเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ," เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.), กุมภาพันธ์ 2548. (ผู้ร่วมวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ)ดวงมณี เลาวกุล
Duangporn Kantachote and Wasan Innuwat. 2004. Isolation of Thiobacillus sp. for use in treatment of rubber sheet wastewater. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26: 649-657.ดวงพร คันธโชติ (ธนารักษ์พงศ์)
Kittisak Kerdprasop, Nittaya kerdprasop, Pongden Punpakdeewong, and Petchpirin Doungsuwan (2002). The effect of sampling techniques to accuracy estimation. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่, 4-5 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand.นิตยา เกิดประสพ
Nittaya Kerdprasop, Kittisak kerdprasop, Prathan Saithong, and Surasiri Noppakan (2002). Data classification techniques for cancer dataset. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่, 4-5 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand.นิตยา เกิดประสพ
กัลยาณี คุปตานนท์, พิษณุ บุญนวลและเสาวลักษณ์ ตันตระกูล. 2545. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปเศษหินปูนมาใช้เป็นสารป้องกันฝุ่น" ในการประชุมวิชาการวิศวฯ 2002 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2545.พิษณุ บุญนวล
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 มิติ พิมพ์ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) จำนวนหน้า 443อิว ไอยรากาญจนกุล
งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตพืชไร่ เช่น ปาล์มน้ำมัน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ว.สงขลานครินทร์ ปีที 23 (ฉบับพิเศษ) พ.ศ. 2544ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
จรัสศรี นวลศรี, วิจิตต์ วรรณชิตและสุวิมล กลศึก 2546. การศึกษาพันธุกรรมของส้มโอหอมหาดใหญ่โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. ว.สงขลานครินทร์ วทท. (In press)จรัสศรี นวลศรี
จักรชัย สุวรรณเนาว์, เจริญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรือง, ธงชัย ฟองสมุทร, "ผลกระทบของระยะห่างระหว่างหมุดต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเข้มของความเค้นของรอยต่อหมุดย้ำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม 2547, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทยเจริญยุทธ เดชวายุกุล
จำเป็น อ่อนทอง สุรชาติ เพชรแก้ว จรัสศรี นวลศรี มงคล แซ่หลิม และสายใจ กิ้มสงวน. 2547. วิธีมาตฐานในการเก็บตัวอย่างใบลองกองสำหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 26(3): 357-368.จำเป็น อ่อนทอง
จิตตินันท์ พงสุวรรณ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ และสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ (กันยายน-ธันวาคม 2542) ประสบการณ์การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 19(3), 86-84 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์).เพลินพิศ ฐานวิฒนานนท์
จุฑารัตน์ บุญญานุวัตร์ เยาวนิจ กิตติธรกุล และสมยศ ทุ่งหว้า. (2548). กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโครงการสงขลาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน).เยาวนิจ กิตติธรกุล
ชญานิน บุญพงษ์มณี โสเพ็ญ ชูนวล เยาวเรศ สมทรัพย์. (2548)ใ ผลของแรงสนับสนุนและการเสริมสร้างพลังอำนาจอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดต่อ ภาวะจิตใจ พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด และผลลัพธ์ของการคลอด. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร, 23(1), 37-47.โสเพ็ญ ชูนวล (ขุนศรีแก้ว)
ชนกันต์ จิตมนัส. 2545. สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันปลา. วารสารสงขลานครินทร์. 24(4):739-747. สืบค้นได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/sjst/journal/24-4/24-04-2002-739-748.pdfชนกันต์ จิตมนัส
ชนินทร์ ดำรัสการ และพิษณุ บุญนวล. 2544. "การสำรวจปัญหาการเลือกใช้วัสดุภายในเหมืองแร่". ในการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม ครั้งที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากทรพยากรธรณีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี. จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กรมทรัพยากรธรณี, สมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. วันที่ 24-26 ตุลาคม 2544. ณ โรแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร. (หน้า 1-49~1-53)พิษณุ บุญนวล
ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม และ อัมรินทร์ ทองหวาน. 2547. การประยุกต์ซีรัมจากน้ำยางจากโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบชีววิธี. ใน สัมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์กุ้ง. ห้องประชุม 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2547. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม. 2547. ความเป็นไปได้ในการอนุบาลลูกปูม้า(Portunus pelagicus) ระยะซูเอีย (Zoea) ด้วยโรติเฟอร์ Brachionus rotundiformis ที่เลี้ยงจากสาหร่ายเซลล์เดียว Chlorella และ Synechocystis โดยการใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปน้ำยางพารา. ใน รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23 สิงหาคม 2546. หน้า 51-57.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ชาญชัย ธนาวุฒิ, เชาวน์ ยงเฉลิมชัย, ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี, วิสูตร หวังวรวุฒิ, อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย, อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล และไพบูลย์ ประโมจนีย์. 2544. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดการอุทกภัยในจังหวัดสงขลา. ว.สงขลานครินทร์, 2 : หน้า 426-442.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
เชาวน์ ยงเฉลิมชัย สุธาดา ยงสถิตศักดิ์ อานันต์ คำภีระ และดนุพล ตันนโยภาส. 2547. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำปากพนังโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ว.สงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(1) : 93-102.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
เชาวน์ ยงเฉลิมชัย อานันต์ คำภีระ และสุธาดา ยงสถิตศักดิ์. 2547. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 88 หน้า.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
โชติชนะ วิลัยลักษณคณา, ประจวบ ชัยมณี, มานิต พิทยารัตน์, อรุณวดี ชนะวงศ์. แบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งไม่หมักย่อยกลูโคสที่แยกได้จากผู้ป่วย: ประสบการณ์ 3 ปีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2539;8(1):19-24.อรุณวดี ชนะวงศ์
โชติชนะ วิไลลักขณา, เพ็ญพักตร์ รังพงษ์, ภัทรวดี ศรีคำใส, อรุณวดี ชนะวงศ์, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. สปีซีส์ของมัยโคแบคทีเรียนอกเหนือจากเชื้อวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2540;9(1):25-30.อรุณวดี ชนะวงศ์
ฐิติมา สุนทรสัจ. การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจคัดกรองทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์. หนังสือประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18-20 สิงหาคม 2547.ฐิติมา สุนทรสัจ
ดนุพล ตันนโยภาส (2545) เอกสารประกอบการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมบรรพกาล ในวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภาควิชาวิสวกรรมชีววิทยา คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 68 หน้าดนุพล ตันนโยภาส
ดนุพล ตันนโยภาส (2545) เอกสารประกอบการอบรมการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 172 หน้าดนุพล ตันนโยภาส
ดนุพล ตันนโยภาส สมชัย ชัยเสน และกัลยาณี คุปตานนท์, 2545 ศักยภาพแหล่งทรายก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสงขลา วารสารสงขลานครินทร์ 24(4): 675-700.ดนุพล ตันนโยภาส
ดวงพร คันธโชติ วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ. 2548. ลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 27 (3): 601-615.ดวงพร คันธโชติ (ธนารักษ์พงศ์)
ดวงพร คันธโชติ. 2546. สรีรวิทยาของจุลินทรีย์: เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการได้พลังงาน. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 9/2546. 162 หน้าดวงพร คันธโชติ (ธนารักษ์พงศ์)
ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกย้อมตู้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด (2530-2531) เคยไปอบรมและดูงานด้านการผลิตสี และการผลิตสารช่วยย้อมที่ประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น ปี 2534 (10 วัน) ผ่านการอบรมสัมมนา “กิจกรรม 5ส” สำหรับวิทยากร, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9000, และ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วิทยากรการทำกิจกรรม 5ส ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาภายในประเทศของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาแรงงาน ด้านเคมีสิ่งทอของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ Utah State University (USU) และ Consortium for International Development (CID) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาระเบิดสาย ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม (สวพ. กห.) เป็นคณะผู้วิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาเส้นใยไหมไทยมาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ. กห.) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2542” จากโครงการเสื้อเกราะกัน- กระสุนจากเส้นใยไหมไทย 100% ได้รับเชิญเป็นล่ามกิตติมศักดิ์ในการแปลแบบ Simultaneous ให้กับสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงาน เยอรมัน (VDMA) เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรสิ่งทอสมัยใหม่ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ โรง- ลา ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพของสีธรรมชาติในการย้อมผ้ายืดฝ้ายสำหรับการผลิตเสื้อผ้า เด็กอ่อนเพื่อการส่งออก” ของบริษัท กรีนแคร์ จำกัด ตั้งแต่ 15 กันยายน 2542 ถึง 15 มีนาคม 2543 ได้รับเชิญจาก สวทช. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม (Industrial Consultancy Services: ICS) ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ และบริษัทเอเชีย อีโค่- ทัชจำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยวิศวกรรมศาสตร์แนวอุตสาหกรรม ตามความ ตกลงระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล RWTH- Aachen และภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างโปรแกรม CAI ด้วยโปรแกรม Authorware และ Advanced Authorware เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ใน หัวข้อเรื่อง ”การทำความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน” และ “การทำความสะอาดและการฟอก ขาวเส้นใยสังเคราะห์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2542 และวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ตามลำดับ ณ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสิ่งทอ “ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 2” ในหัวข้อเรื่อง ”การบรรยายภาพรวมการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2542 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่ง” หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม (ไม่จำกัดสาขา) ในวันที่ 23 มีนาคม 2543 เวลา 08:45-12:00 น. จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 เวลา 15:30-18:00 น. ณ บริษัทโอเรียลตอล การ์เม้นท์ จำกัด ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เวลา 15:00-18:00 น. ณ บริษัทวี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสี สิ่งทอ (Textile Dyeing)” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ จากกองทัพบก ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง Identification of Textile Materials ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาห-กรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2543 ครูฝึกระบบ CBST (Competency Based Skill Training) ในการทดสอบชุดฝึกเรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเชิญจาก วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การวิจัยและ พัฒนาระบบหน่วง โดยใช้แถบหน่วง (Retarder) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เวลา 10.45- 12.15 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ได้รับเชิญไปสอนครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานไทย ชื่อ โครงการ “การฝึกปฏิบัติการชุดการฝึก CBST ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการนำร่อง ณ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2543 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Apparel Merchandising หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสิ่งทอ และการพิมพ์สิ่งทอ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ภาค-วิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเต็มเวลาระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี สาขาเครื่องนุ่งห่ม) และในวันที่ 22 มีนาคม 2544 เวลา 8.30-12.00 น. (หลักสูตรการจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา) ณ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคในการควบคุมดูแลและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (TUCEM) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตรเอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การตกแต่งผ้า/การย้อม/การพิมพ์ (ผ้ายีนส์/ผ้ายืด) หลักสูตร In-house Training: Design และความรู้เรื่องแฟชั่น ปี 2001 วันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บิ๊กซี ราชดำริ กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นผู้อภิปรายร่วมในการสัมมนา เรื่อง “ITAP กับการสนับสนุนเทคโนโลยีแก่ SMEs” ในงานประชุมประ-จำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “เศรษฐกิจฐานความรู้ ก้าวใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สาขาสิ่งทอ) กับผู้บริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่น 11 ของบริษัท ทีที ไอเอส จำกัด หัวข้อเรื่อง “กระบวนการพิมพ์ผ้าผืน/เสื้อผ้า” วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมธารา ถนนสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้และทดสอบชุดการฝึก (สื่อสิ่ง ตามระบบ CBST เพื่อสรุปปัญหาและปรับปรุงแก้ไข (CBST Field Test Seminar) ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมคาเมลอต จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรฝึกและพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีการศึกษา CAI” จัดโดยมหาวิทยาลัยนานา ชาติมหิดล ร่วมกับบริษัท E.L.T. (Thailand) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์ เกต กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ดร.จิระ หงษ์ลดารมย์ รศ. ดร.ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และวิทยากรท่านอื่นๆ) เป็นวิทยากรหลักสูตร วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 2/2545 ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งสำเร็จ” ในวันที่ 26 เมษายน 2545 เวลา 13.00-16.15 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับเชิญจากบริษัทเอเชียอีโค่ทัชจำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่องการเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็ม เดี่ยว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา Textile Finishing and Technical Textile จัดโดย Italian Trade Commission ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้รับเชิญจาก สวทช. เพื่อเดินทางไปทำการวินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิคในเบื้องต้น วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ และอาจารย์ปิยะพงษ์ อัศวศุภฤกษ์ เป็นวิทยากรงานสัมมนา บันไดสู่การผลิตและย้อมผ้าทออย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ผู้เข้าฟังการสัมมนาประมาณ 200 คน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ผู้อำนวยการโครงการ ITAP สวทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ รักษาการผู้อำนวยการ สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ คุณศิริพร ตันติพงษ์ รองประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุดาดวง พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านฝ้ายพรหมชนะ คุณวิกรณ์ พรหมชนะ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมชนะพาณิชย์ ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติเข้าฟังการบรรยาย - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 - ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน เยี่ยมชมโรงงานผลิตสีย้อมทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (บริษัทไทยแอมบิก้าจำกัด) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ พานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท TTL Industries จำกัด บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยมี รองผู้จัดการโรงงาน และคุณสมพร พยอมใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุปกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม - ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากร หลักสูตร "ความรู้สิ่งทอเบื้องต้น" เรื่อง การเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์วัสดุสิ่งทอเบื้องต้น และการตกแต่งสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ - ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "การวิเคราะห์ตำหนิผ้าถัก" หัวข้อเรื่อง "การฟอกย้อมผ้าถัก" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรสำหรับงานสัมมนาผู้ร่วมงาน ของบริษัทในแถบเอเซีย (Textile Strategy Workshop 2003) เรื่อง กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า (บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากกองงานวิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาบันได สู่ช่างทอมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการย้อมสีแก่กลุ่มผู้ทอผ้าในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ คณะวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จังหวัดน่าน - ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้าน ทฤษฎีการย้อมสีสิ่งทอ ในวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2546 และวันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรเรื่อง "การจัดทำกิจกรรม 5ส และการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000" ให้กับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300 คน วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ได้รับเชิญจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นวิทยากรหลักสูตร "วิศวกรรมเสื้อผ้า รุ่นที่ 1/2546" หัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุสิ่งทอ การย้อมสีสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ และการตกแต่งสิ่งทอ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอภิชาติ สนธิสมบัติ
เทคนิค posttero-anterior pressure ในผู้ป่วยปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวยื่นหรือปลิ้น,วารสารศรีนครินทร์เวชสาร,2544,16(4):239-51.อุไรวรรณ ชัชวาลย์
ธฤษวรรณ นนทพุทธ และเยาวนิจ กิตติธรกุล.(2547). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), หน้า 63-82.เยาวนิจ กิตติธรกุล
นิภาพัฒน์ ทรัพย์กรณ์ บุญเลิศ ชนกน้อย สุชาติ สุขสถิตย์ ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และ นุกูล อินทระสังขา 2545 การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) ปริมาณ Total และ Faecal Coliforms และการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างเนื้อสุกรและไก่ที่สุ่มเก็บจากตลาดสดในเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ใน การประชุมทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 10-11 สิงหาคม 2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นุกูล อินทระสังขา
ประทีป สองแก้ว, สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และ เสาวภา อังสุภานิช. 2545. การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาโดยใช้หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby). วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(4) ; 621-631.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
พรศิลป์ มณีฉาย วสัณฑ์ เพชรรัตน์ เสมอใจ ชื่อจิตต์ และจรัสศรี นวลศรี. 2548. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมโรคราเขียว (Trichoderma harzianum Rifai) ของเห็ดนางฟ้า. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27: 25-37.จรัสศรี นวลศรี
พิมพวรรณ เรืองพุทธ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ และสุกัญญา โรจนาภิวัฒน์ (กันยายน-ธันวาคม 2544). ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องจากการรักษาด้วยการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้อง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 20(3), (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)เพลินพิศ ฐานวิฒนานนท์
พิษณุ บุญนวล, จีรพันธ์ ละงู, ฐิติพันธ์ พงษ์รามัญ, ประจวบ ดอนคำมูลและอำพล กิติโชติกุล. 2545. "การประเมินค่าพารามิเตอร์ของพื้นจากข้อมูลการตรวจวัดเพื่อใช้ในการทำนายแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมืองแม่เมาะ" ใน การประชุมวิชาการวิศวฯ 2002 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2545.พิษณุ บุญนวล
พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, สุรัตน ชวนรำลึก และศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2532. การศึกษาฤทธิ์ยาสลบของไซลาซีนในแพะพื้นเมืองไทย. ว.สงขลานครินทร์, 11: 143-148.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, สุรัตน ชวนรำลึก และสมเกียรติ สายธนู. 2530. การใช้ไซลาซีน (Xylazine) ในขนาดสูงเพื่อเป็นยาระงับความรู้สึกในการทำ endoscopy ในแพะพื้นเมือง. ว.สงขลานครินทร์, 9: 169-174.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
ภาณุพงศ์ หนูชุม และสมปอง เตชะโต. 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณและการยืดยาวของยอดผักเหลียง (Gnetum gnemon Linn.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 25:565-575.สมปอง เตชะโต
มงคล แซ่หลิม, จรัสศรี นวลศรี และอุไรวรรณ นามศรี 2543 ความมีชีวิตของละอองเรณูของลองกองลางสาดและดูกู. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22:35-41.จรัสศรี นวลศรี
มงคล ประทุมมณี จิตติมา สถาพร จิราพร เลื่อนจันทร์ สมพงศ์ โอทอง สุชาติ สุขสถิต ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และ นุกูล อินทระสังขา (2547) อัตราส่วนและความสัมพันธ์ของเชื้อในกลุ่ม Staphylococcus spp. Streptococcus spp, Coliform และ E. coli ที่พบในน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ ใน การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 3 18-19 สิงหาคม 2547 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นุกูล อินทระสังขา
มงคล ประทุมมณี นุชติยา ยิ้มละมัย สุไรดา สีระโก นุกูล อินทระสังขา ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ สมพงศ์ โอทอง และ สุชาติ สุขสถิต (2547) การนับจำนวนโซมาติกเซลล์พร้อมกับจำนวนแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำนมดิบด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องอีพิฟลูออเรสเซนซ์ ใน การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 3 18-19 สิงหาคม 2547 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นุกูล อินทระสังขา
มาลี ประทุมศรี, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ และสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ (กันยายน-ธันวาคม 2542) ประสบการณ์การให้การดูแลของพยาบาลและการได้รับการดูแลของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 19(3), 42-46 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์)เพลินพิศ ฐานวิฒนานนท์
เยาวนิจ กิตติธรกุล, ปาริฉัตร พงศ์พานิช, ธฤษวรรณ นนทพุทธ. (2548). ผูหญิงมุสลิม ปัจจัยที่เอื้อต่อบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ปัตตานี. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม).เยาวนิจ กิตติธรกุล
เยาวพา จิระเกียรติกุล และปนัดดา ลิ้มประดิษฐานนท์. การเพิ่มจำนวนยอดและชักนำให้เกิดรากของต้นฟิโลเดนดรอนซานาดูด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กำลังตีพิมพ์)เยาวพา จิระเกียรติกุล
เรวัตร ทักษิณะมณี และสมทรง ศุภศิลป์ (2531) ค่าปกติของซีรั่มพรีอัลบูมินในคนไทย. ศรีนครินทร์เวชสาร 1, 277-281. สมทรง ณ นคร
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ (2544) การวางแผนกลยุทธ์และมหาวิทยาลัย, เอกสารประกอบการฝึกอบรม 2-4 กรกฎาคม 2544, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, 77 หน้า.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ และสมปอง เตชะโต 2543 ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกและเพาะเลี้ยงโปรโต พลาสต์ของส้มแขก (Garcinia atroviridis Griff.) ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22:411-420.สมปอง เตชะโต
ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ และสมปอง เตชะโต. 2545. การปรับปรุงเทคนิคการแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์จากใบอ่อนมังคุด (Garcinia mangostana L.). ว. สงขลานครินทร์ วทท. 24:217-225.สมปอง เตชะโต
วรรณา เลี้ยววาริณ สมศักดิ์ มณีพงศ์ และชัยรัตน์ นิลนนท์. (2548). การประเมินผลการทดสอบฟอสฟอรัสในดินกรดเขตร้อนบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย. ว.สงขลานครินทร์ วทท.27 (2) : 239-256.ชัยรัตน์ นิลนนท์
วราณี เพ็ชรสงฆ์, ช่อลดา พันธุเสนา และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ (กันยายน-ธันวาคม 2542) ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 19(3), 20-32 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์)เพลินพิศ ฐานวิฒนานนท์
วันธณี วิรุฬห์พานิช แสงอรุณ สุขเกษม อุบลวรรณ ตันสกุล และรุ่งฤดี หมาดยูโซ๊ะ (2540). แบบแผนสุขภาพ: การพัฒนาข้อวินิจฉัยการพยาบาลของการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยโรคเลือด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 17(1-4), 24-43.วันธณี วิรุฬพานิช (ฟองแก้ว)
วิภู พิวัฒน์, เจริญยุทธ เดชวายุกุล, วิริยะ ทองเรือง, ชลดา เลวิส, "การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลของมอดูลัสของชั้นกาวต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม 2547, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทยเจริญยุทธ เดชวายุกุล
วุฒิพร พรหมขุนทอง และ อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล. 2548. ผลของสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus (Burchell). ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1) : 115-132.วุฒิพร พรหมขุนทอง
วุฒิพร พรหมขุนทอง, วรรณชัย พรหมเกิด และดุสิต นาคะชาต. 2548. ผลของวัตถุดิบพืช 5 ชนิด ต่อสัมประสิทธิ์การย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.). ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1) : 101-113.วุฒิพร พรหมขุนทอง
วุฒิพร พรหมขุนทอง, อัจฉริยา มูสโกภาศ และ ดุสิต นาคะชาต. 2548. ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสจากวัตถุดิบพืชในปลาดุกพันธุ์ผสม. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1) : 171-185.วุฒิพร พรหมขุนทอง
วุฒิพร พรหมขุนทอง, อัจฉริยา มูสโกภาศ. 2548. ผลของเอนไซม์ไฟเตสต่อการเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัสจากวัตถุดิบพืชในปลานิลแดงแปลงเพศ. ว.สงขลานครินทร์. วทท. 27 (ฉบับพิเศษ 1) : 151-170.วุฒิพร พรหมขุนทอง
ศศิธร พุมดวง. (2548). ดนตรีบำบัด. สงขลานครินทร์เวชสาร, 23, 185-191.ศศิธร พุมดวง
ศศิธร พุมดวง. (2548). อุปสรรคและปัญหาการลดปวดในระยะคลอด. สงขลานครินทร์เวชสาร, 23, 53-59.ศศิธร พุมดวง
ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ และนาวี หนุนอนันต์. 2548. มดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27(2): 267-280.ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์
ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์, ณัฐนาฏ ณ วงศ์ และ พิมพา ศิลาวัชนาไนย. 2547. ด้วงบนเรือนยอดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 26(3): 369-384.ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์
สมทรง ณ นคร และ ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. (2004). จริยธรรมการวิจัยของการใช้ยาหลอกในการวิจัย. เอกสารประกอบการบรรยาย (1) หัวข้อ “Ethics in Research” โดย ผศ.ดร.สมทรง ณ นคร เวลา 14.45-16.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2547 ในโครงการ “การเขียนโครงร่างวิจัยสุขภาพจิตและ จิตเวช” วันที่ 7-9 ธันวาคม 2547 ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (2) หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยทางคลินิก” โดย ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ เวลา 13.45-15.15 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2547 ในการฝึกอบรม “จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองเกี่ยวข้อง กับมนุษย์ ครั้งที่ 11” วันที่ 23-24 ธันวาคม 2547 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สมทรง ณ นคร
สมปอง เตชะโต และภานุพงศ์ หนูชุม. 2545. การขยายพันธุ์ผักเหลียงโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 24:365-369.สมปอง เตชะโต
สมปอง เตชะโต และวิทูล ไชยภักดี. 2546. ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับมังคุด ว. สงขลานครินทร์ วทท. 25:435-449.สมปอง เตชะโต
สมปอง เตชะโต วิทูล ไชยภักดี และเริ่มอรุณ รักเผือก 2545 ผลของสารปฏิชีวนะซีโฟทาซิม และคานามัยซินต่อการสร้างแคลลัสและพัฒนาการเป็นพืชต้นใหม่จากใบและแคลลัสมังคุด ว.สงขลานครินทร์ วทท. 24:561-568.สมปอง เตชะโต
สมปอง เตชะโต สมัชชา นาคสมบัติ และจารุวรรณ บุญศิริ 2545 ผลของพันธุ์ และชิ้นส่วนต่อการสร้างแคลลัสและการขยายพันธุ์หน้าวัวด้วยวิธีการไมโครพรอพาเกชัน ว.สงขลานครินทร์ วทท. 24:569-578.สมปอง เตชะโต
สมปอง เตชะโต อาสลัน หิเล และอิบรอเฮม ยีดำ. 2547. การชักนำเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสและพืชต้นใหม่จากใบอ่อนปาล์มน้ำมันต้นโตที่ให้ผลผลิตดี. ว. สงขลานครินทร์ วทท.26:617-628.สมปอง เตชะโต
สมปอง เตชะโต. 2544. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันใช้เพื่อการขยายพันธุ์ได้จริงหรือ: กรณีการวิจัยที่ผ่านมา. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 23:753-761.สมปอง เตชะโต
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ คณะ. (2547).แบบแผนความคิดทางลบของผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 24 (3): 201-212.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2547). ทำวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพดี?. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 24 (1): 53-59.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ และ จารุณี จันทร์ประมุข. 2530. การใช้วัสดุต่างชนิดล่อลูกหอยนางรม (Crassostrea sp.). วารสารสงขลานครินทร์, 9: 375-379.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ (จันทร์ประมุข)
สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ, เสาวภา อังสุภานิช และจารุณี เชี่ยววารีสัจจะ. 2543. ทรัพยากรป่าชายเลนและประมงทะเล. หน้า 109-112. ใน 25 ปีคระทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
สมัชชา นาคสมบัติ และสมปอง เตชะโต. 2544. การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์จากใบนมตำเลีย (Hoya spp.) และการปลูกถ่ายยีน. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 23:193-201.สมปอง เตชะโต
สหลาภ หอมวุฒิพงศ์, ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, “ผลกระทบของการใช้เถ้าถ่านหิน 5 แหล่งในปริมาณสูงต่อกำลังอัดและการต้านทานกรดของคอนกรีต” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26(2), 2547, หน้าที่ 269-283ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ 2530 . ผู้ฝึกและกรรมการเทนนิส. ปัตตานี : ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
สายชล จันมาก จรัสศรี นวลศรี ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2548. การศึกษาความแปรปรวนและความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 27: 473-485จรัสศรี นวลศรี
สุจรรยา (บุญวรรณโณ) พงศ์สวรรค์ และเชาวน์ ยงเฉลิมชัย. 2546. พลวัตของที่ดินในพื้นที่ทำสวนยางพารา จังหวัดสงขลา. ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9(2) : 199-214.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
สุชาติ บรรจงการ และเยาวนิจ กิตติธรกุล (2545). พลวัตของชุมชนและการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล กรณีศึกษาตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม), หน้า 147-159.เยาวนิจ กิตติธรกุล
สุชาติ สุขสถิต สมพงศ์ โอทอง มงคล ประทุมมณี ใจพร ไชยชาย นุกูล อินทระสังขา และ ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ (2547) การวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยาและองค์ประกอบน้ำนมรวมของฟาร์มโคนมในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ใน การประชุมทางวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 3 18-19 สิงหาคม 2547 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นุกูล อินทระสังขา
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, เวชสิทธ์ โทบุราณ, พรพรรณ แสนภูมิ และประสาน ตังควัฒนา. 2547. ผลของการเสริมวิตามินอีต่อคุณภาพของเนื้อสันนอก (longissimus dorsi) ของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (Accepted).ประสาน ตังควัฒนา
สุนทร วิทูสุรพจน์, เทคนิคสำหรับการให้บริการเชิงคุณภาพกับผู้ใช้เดี่ยวภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Differentiated Services, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, สงขลา, 4-5 กรกฎาคม 2545.สุนทร วิทูสุรพจน์
สุเมธ อังคะศิริกุล, ประเสริฐ คันธมานนท์ และ บวร ปภัสราทร, ""การเปรียบเทียบซอฟ์แวร์ช่วยออกแบบวงจรขนาดใหญ่มาก"", การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กุมภาพันธ์ 2531,ประเสริฐ คันธมานนท์
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และบพิธ ทศเทพพิทักษ์, 2546, "Finite Element Analysis of the Ring Test Using DEFORM-2D", การประชุมวิชาการ "วิศวฯ มอ.วิชาการ", 21-22 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 1-7.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี และ Prof. Y. Tanaka. 2541. ขนาดอนุภาคของยางธรรมชาติจากต้นยางที่มีอายุและพันธุ์ต่าง ๆ กัน (NR-Latex Particle Sizes from Different Ages and Clones of Trees) การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2541. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี หน้า 239-245.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี. 2547. การผลิตยางธรรมชาติ (Natural Rubber Productions). ISBN 974-644-082-9. พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขปรับปรุง. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
แสงอรุณ อิสระมาลัย, ขนิษฐา นาคะ, อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์. (2547). การทบทวนงานวิจัยสุขภาพภาคใต้: งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ. สงขลา: สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (อัดสำเนา)แสงอรุณ อิสระมาลัย
อรัญ งามผ่องใส. 2547. สารเคมีควบคุมศัตรูพืช (Pesticides). ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช. คณะทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา. 348 หน้า.อรัญ งามผ่องใส
อัจฉรา หนูเพชร ดวงพร คันธโชติ และ วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล. 2547. การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับมนุษย์จากอาหารหมักของไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26: 659-670.ดวงพร คันธโชติ (ธนารักษ์พงศ์)
อัญชนา โสภณ ดวงพร คันธโชติ และ ณรงค์ ณ เชียงใหม่. 2547. สภาวะสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” เทศบาลนครหาดใหญ่ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26: 71-82.ดวงพร คันธโชติ (ธนารักษ์พงศ์)
อิฐมวลเบาสำหรับก่อผนังจากเถ้าลอยลิกไนต์" การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย" 14-16 พฤษภาคม 2546 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จัดโดยคณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ 2545-2546 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ลดา พันธ์สุขุมธนา
อิว ไอยรากาญจนกุล "ไมโครวัน คอมไพเลอร์", ภ.คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, พ.ศ.2532, 226 หน้าอิว ไอยรากาญจนกุล
อิว ไอยรากาญจนกุล และ สมชัย ยืนนาน "ซอฟแวร์ในการผลิตตัวแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง", วารสารสงขลานครินทร์ 10(3) : 273-280อิว ไอยรากาญจนกุล

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th