Scholar Information System  
สีบค้นข้อมูล
นักเรียนทุน ก.วิทย์
การจัดสรรทุน ก.วิทย์
นักเรียนทุนรัฐบาลและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ข้อมูลทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ

ผลงานวิจัย/วิชาการ/ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์  
ข้อมูลที่แสดง

เรียงลำดับข้อมูล

จำนวนข้อมูลต่อหน้า
Clear   
ผลการสืบค้น
Total Records:  113  
ผลงานวิจัย/วิชาการ และ ปีที่ดำเนินการ/ปีที่ตีพิมพ์เจ้าของผลงาน
"ผลของตัวเร่งปฎิกิริยาคอปเปอร์บนตัวรองรับอลูมินา ไทเทเนียมออกไซด์ เซอร์โครนัยต่อการบำบัดแอมโมเนียในน้ำด้วยวิธีโอโซเนชัน "การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่14 วันที่3 ธันวาคม 2547,กรุงเทพมหานครสุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
#### 2001. #### (1) O. Gajanandana, N. Warin, C. Seepiban R. Hongprayoon and S. Attathom (2001) Development of immunoassays for detection of tomato yellow leaf curl virus. การประชุมโต๊ะกลมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมมะเขือเทศของไทยในศตวรรษใหม่ วันที่ 1-2 มีนาคม 2544 ณ ห้องทับทิม โรงแรมหนองคายแกรนด์ อ.เมือง จ.หนองคายอรประไพ คชนันทน์
'อิทธิพลของพารามิเตอร์การพ่นต่อโครงสร้างผิวเคลือบโครเมียมคาร์ไบด์นิกเกิลโครเมียม (Cr3C2-25wt% (NiCr)) โดยใช้เทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงความเร็วสูง' การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ, ครั้งที่ 1, วันที่ 31 ส.ค.2550 (โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์). สถานะ ตีพิมพ์แล้ว วันที่ตีพิมพ์ 06/11/2550 จากโครงการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ใบพัดกังหันก๊าซ (Gas Turbine Component Technology ) สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมพื้นผิวและการกัดกร่อน ศุภฤกษ์ ตั้งจิตพรกูล และ ทิพบรรณ ปะละไทยทิพบรรณ ปะละไทย (สุดประเสริฐ)
1. การลดพิษอะฟลาทอกซินโดยเอสเทอริไฟด์กลูโคแมนแนนในลูกเบ็ด พ.ศ.2545อนงค์ บิณฑวิหค (โรจนโกมล)
1. คุณภาพยาเตตราไซคลิน ไฮโดรครอไรด์ พ.ศ. 2538ศรัณยพร กิจไชยา
1. หนังสือตำรา สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 3 “หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิด การวิจัย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 55-88 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 1 “การจัดการสารสนเทศ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 1-33 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 2 “รูปแบบของการบริการเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 33-65 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ตอนที่ 12.2-12.3 “การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 181-207 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 15 “การจัดการงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ” ใน เอกสารการ สอนชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เล่ม 3 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า 281-319 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล หน่วยที่ 12 “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ” ใน เอกสาร การสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เล่ม 1 หน่วยที่ 12 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่มที่ 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 31-62. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ประเด็นสำคัญในการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ" ใน ประมวล สาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เล่ม 2 หน่วยที่ 15 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 181-218. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ผู้ใช้สารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 119-151. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การพัฒนาระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศ ศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 3 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 103-131. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสาร สนเทศศาสตร์และการวิจัยทางการพยาบาล เล่ม1 หน่วยที่ 5 นนทบุรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 หน้า 175-223. สุนันท์ สีสังข์ และสมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 305-370. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการเอกสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ เล่ม 1 หน่วยที่ 6 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช 2543 หน้า 261-305 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงาน โรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 1 หน่วยที่ 3 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 103-144 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ระบบสำนักงานอัตโนมัติ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ ในงานโรงแรมและภัตตาคาร เล่ม 2 หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2-13.3 นนทบุรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 327-355 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม เกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 1-47 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและ การวิจัยทางการเกษตร เล่ม 1 หน่วยที่ 2 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 49-119 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "Computers and the Information Age." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 256-272 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 และ เรื่องที่ 7.3.1 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 291-320 และ 337- 341 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "เทคโนโลยีสารนิเทศกับการบริหาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยี สารนิเทศเบื้องต้น เล่มที่ 1 หน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 180-190 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อมูลและการจัดการข้อมูล" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4 นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 หน้า 153-189 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "มนุษย์กับการสื่อสาร" ใน เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม เล่ม 2 หน่วยที่ 12 เรื่องที่ 12.2.2 และ 12.2.3 และ ตอนที่ 12.3 นนทบุรี สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 หน้า 296-332 2. บทความและเอกสารวิชาการ สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การเตรียมตัวศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด" ใน คู่มือการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 หน้า 5-12 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง บรรณานุกรม (Bibliography) โดยสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (The Booksellers Association of Great Britain & Ireland) แปลโดยได้รับอนุญาตจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2543 97 หน้า สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การค้นคืนสารสนเทศในระบบ World Wide Web: บทบาทของบรรณารักษ์และนักวิชาชีพสารสนเทศ" วารสารบรรณารักษศาสตร์ 18 (กรกฎาคม 2541) หน้า 13-25 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "ข้อคิดในการเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย: กรณีตัวอย่างระบบ VTLS" รังสิตสารสนเทศ 4 (มกราคม-มิถุนายน 2541) หน้า 10-18 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และคณะ "แนวโน้มหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: มุมมองจากการสังเคราะห์วรรณกรรม" ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2541 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล "การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบโอแพค (OPAC): บทเรียนจากอดีต" วารสารบรรณศาสตร์ 10 (มิถุนายน 2538) หน้า 3-11 Somporn Puttapithakporn. "Challenges of Implementation of Library Automation in Thailand: A Case of an Academic Library." Paper presented at the Workshop on Development and Utilization of Scientific and Technical Information, Institute of Science and Technology Information of China (ISTIC), Beijing, People's Republic of China, May 10-23, 1995. Somporn Puttapithakporn. "Medline on CD--ROM: National Library of Medicine Evaluation Forum (Book Review)." Library Quarterly, 61 (April 1991): 252-253. Sompit Cusripituck and Somporn Puttapithakporn. "Collection Development and Acquisitions for Library Services to Students of Sukhothai Thammathirat Open University." Library Acquisitions: Practice and Theory, 12(1988): 303-311. 3. งานวิจัย Somporn Puttapithakporn. "A Qualitative Analysis of User Error in Searching an Online Public Access Catalog System." Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, 1994. Somporn Puttapithakporn. "Interface Design and User Problems and Errors: A Case Study of Novice Searchers." RQ, (Winter 1990): 195-204. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สุภศรี กาหยี และ บุญฑา วิศวไพศาล "รายงานการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลต้นแบบสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านระบบและนโยบายสาธารณสุข. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2542สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
2. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร์ จากเครือข่ายทุ่นสำรวจของโครงการซีวอทซ์ไทยแลนด์ ระหว่างปี 2535-2543, จัดพิมพ์ปี 2544-2545ชิโนรส บุญเจิม
2. การศึกษาความเป็นเบสของดลหะออกไซด์ด้วยวิธี TPD nes phone พ.ศ.2545-2547สุพรรณี ฉานะบุตร (เพ็ชรสมบัต)
2. การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับครูประถม 2528 น้อยทิพย์ ลิมยิ่งเจริญ
2. ความผิดปกติของยีนไมโตคอนเดรียที่นิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง 11778 ในผู้ป่วยโรค Leber's hereditary optic neuropathy (LHON) คนไทย พ.ศ.2542ยานี ตรองพาณิชย์
2. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ของผักคาวตอง พ.ศ.2542สุรินทร์ นิลสำราญจิต
2528 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลดาวเทียม แลนด์แซท 4 ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวภาคกลางปี 2527 (Feasibility Study of Rice Monitoring in Central Plain using Multidate Landsat 4 Imagery) -กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม,สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรัศมี สุวรรณวีระกำธร
2548 บทความลงหนังสือพิมพ์ต่างๆ (กรุงเทพธุรกิจ, Post Today, มติชน, Business Thai) - เริ่มแล้ว FTA ไทย-ออสเตรเลีย - ประตู 3 บานก่อนส่งออก - 1 กรกฎาคม ฤกษ์ดีเปิดตลาดแดนมังกร - กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (ตอนที่ 1-2) - แหล่งข้อมูล FTA - FTA ไทย-นิวซีแลนด์ : ฤาไทยจะเอาข้าวไปแลกแกะ - FTA อาเซียน-เกาหลี : ได้เห็นกันในปี 2549 - UNSEEN FTA - AEC ก้าวต่อไปของอาเซียน - พิสูจน์ DNA ของสินค้าด้วยกฎแหล่งกำเนิด - FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ - กระแสความเปลี่ยนแปลงกับ FTA FTA Booklet Series 1) FTA ไทย-สหรัฐฯ 2) FTA ไทย-อินเดียนวพล วิริยะกุลกิจ
2548-ผลของดินเนื้อปูนต่อการแสดงออกของยีน Ascorbate peroxidase ในยูคาลิปตัส ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พันธุศาสตร์:จากพื้นฐานสู่เทคโนโลยีระดับโมเลกุล วันที่ 11-13 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ หน้า 490-496.ปุณฑริกา หะริณสุต
3. การเขลนด์ยางธรรมชาติกับยางต่างชนิด (2543)ชลดา เลวิส (คุณนิธีกุล)
3. อิทธพลของอัตราปุ๋ยและอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและสารฟลาโวนอยด์ในกระชาย(2547)อัมรัตน์ โกมลมาศ
4. ประสิทธิภาพการแปรงฟันระหว่างวิธีเศอคิวล่าร์สครับกับมอดิฟายด์แยส , 2539พีระศักดิ์ มะลิแก้ว
5. ความเป็นพิษของโฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อลูกปลาตะเพียนขาว พิมพ์ในเอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2543 กองประมงน้ำจืด กรมประมง ปี พ.ศ. 2543เรณู สิริมงคลถาวร
6. สุมิตรา จรสโรจน์กุล และภาวดี อังค์วัฒนะ, รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส.ค. 2543สุมิตรา จรสโรจน์กุล
[ 18 ] ธีรีสา มัทวพันธุ์, จารุวรรณ ละอองมาลย์ . บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซด์ (Truehits) . CIO Newletter พฤษภาคม พ.ศ. 2544ธีรีสา มัทวพันธ์ (ยิ่งวรรณสิริ)
[ 19 ] ธีรีสา มัทวพันธุ์, ดิษยา แววประเสริฐ . บริการไปเว็บไซด์ด้วยชื่อภาษาไทย: บริการ Finder . CIO Newletter ตุลาคม พ.ศ. 2544ธีรีสา มัทวพันธ์ (ยิ่งวรรณสิริ)
Approaches to Reduce Oscillation and NOx in Model Aquare-sectional combustor แนวทางการลดการสั่นสะเทือนและออกไซด์ไนโตรเจนในห้องเผสไหม้หน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส ,ปี 2542มติมา อริยะชัยพานิชย์
Candidiasis : A Complication in the Topical-Steriod Application (A report of 2 cases). Luangjarmekorn L1, Sererat T1. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok CU Dent J 1986; 9: 115-124. Acute candidiasis may be found as a complication during steriod treatments. This article presents evidences of acute candidiasis developing in the oral cavity of 2 patients, treating for their oral lichen planus with topical steriods. The first case was on fluocinolone acetonide solution of 0.1% concentration, and the second was on 0.1% triamcinolone acetonide in orabase. The sings and symtoms, laboratory investigations, and managements of the complication has been discussed. โรคติดเชื้อรา : สภาวะแทรกซ้อนในการใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่ (รายงานผู้ป่วย 2 ราย) ลัคนา เหลืองจามีกร1, ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต. จุฬาฯ 2529; 9: 115-124. การติดเชื้อราอย่างเฉียบพลัน เป็นสภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาสเตียรรอยด์ บทความนี้เสนอรายงานการเกิดโรคติดเชื้อราเฉียบพลัน ในผู้ป่วย 2 รายที่กำลังใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่รักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก โดยที่ผู้ป่วยรายแรกใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซโตไนด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 ใช้ไตรแอมซิโนโลน อะเซโตไนด์ ในออราเบส นอกจากนั้นได้มีการกล่าวถึงการเลือกใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยรอยโรคทางคลินิก ลักษณะอาการและอาการแสดงของรอยโรค ตลอดจนวิธีจัดการดูแลรักษาสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Early Treatment of Class II Division 1 Deep Bite with Twin Blocks ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2544 ในหัวข้อเรื่อง Early Treatment:It's Now or Never ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2544 ณ ห้องแกรนด์สยามบอลรูม โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯมารศรี ชัยวรวิทย์กุล
Fluocinolone Acetonide Solution and Triamcinolone Acetonide in Orabase in the Treatment for Oral Lichen planus1. Luangjarmekorn L2, Thongprasom K2, Taweesap W3. 1Chulalongkorn University’s grant 2Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University 3Department of Phamacology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University J Dent Assoc Thai 1989; 39: 156-167 The study of using fluocinolone acetonide solution (F.A.S.) and triamcinolone acetonide in orabase (T.A.O.) in the treatment of the patients with oral lichen planus was performed and the content was divided into two parts. The first part was a study on the characteristics of 80 patients with oral lichen planus; 66 patients were females and 14 patients were males. The mean age was 44.5 years. Durations of the diseases were from 1 to 120 months. The second part was the study on the efficacy of FAS and TAO in one month period of the treatment in 46 cases. These cases were classified as 22 erosive, 20 atrophic and 4 reticular types. The cured patients were 19 out of 25 cases (76%) in FAS group and were 10 out of 21 (48%) in TOA group. There were no significant difference in numbers cured patients, regarding to their disease severity. The result of this part, therefore, only showed that besides of triamcinolone acetonide in orabase, fluocinolone acetonide 0.1% solution could be used in the palliative treatment oral lichen planus without any clinically harmful effects during one year follow up. Key words: Oral lichen planus, Fluocinolone acetonide, triamcinolone acetonide การใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์กับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบส รักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก1 ลัคนา เหลืองจามีกร2, กอบกาญจน์ ทองประสม2, วณี ทวีทรัพย์3. 1ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต 2532; 39: 156-167 การศึกษาการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน (fluocinolone acetonide solution-FAS) กับไทรแอมซิโนโล โลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส(triamcinolone acetonide in orabase-T.A.O.) ในการรักษาผู้ป่วยไลเคน พลานัสในช่องปากครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนแรกเป็นการศึกษาลักษณะของผู้ป่วยไลเคน พลานัสทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน ในส่วนนี้พบว่า ผู้ป่วย ๘๐ คนนั้นเป็นเพศหญิง ๖๖ คน เพศชาย ๑๔ คน อายุเฉลี่ยของกลุ่ม ๔๔.๕๐ ปี ระยะเวลาการเกิดโรคอยู่ระหว่าง ๑-๑๒๐ เดือน ผู้ป่วยเหล่านี้พบมีไลเคน พลานัสในช่องปากชนิดเรติคิวลาร์ (reticular) อย่างเดียว ๕ % ชนิดอโทรปิก (atropic) ๓๓.๗๕ % และชนิดอิโรซิฟ (erosive) ๖๑.๒๕% ตำแหน่งในช่องปากที่พบรอยโรคมากที่สุดได้แก่ บริเวณกระพุ้งแก้มด้านใน รองลงไปได้แก่ เหงือก ริมฝีปาก เพดานปาก และลิ้นตามลำดับ ส่วนที่ ๒ เป็นการศึกษาผลของยาในเวลา ๑ เดือน ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน ๔๖ ราย พบมีรอยโรคไลเคน พลานัส ชนิดต่างๆดังนี้คือ อิโรซีฟ ๒๒ ราย อโทรปิก ๒๐ ราย และเรติคิวลาร์ ๔ ราย ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์หายจากโรคไลเคน พลานัส หลังใช้ยา เอฟ.เอ.เอส มีจำนวนทั้งหมด ๑๙ ราย ใน ๒๕ ราย (๗๖%) และ ๑๐ ราย ใน ๒๑ ราย (๔๘%) ที่ใช้ ที.เอ.โอ ความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยที่หายหลังจากใช้ยาทั้งสองชนิดไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อแบ่งจำนวนผู้ป่วยออกตามความรุนแรงของรอยโรค ดังนั้นผลการศึกษาส่วนนี้จึงเป็นเพียงแสดงให้ทราบว่า นอกจากไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ ในออราเบส แล้วยังมีฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชัน ๐.๑% ที่สามารถนำมาใช้บรรเทาอาการของไลเคน พลานัสในช่องปาก โดยไม่ปรากฎผลเสียข้างเคียงทางคลินิกที่รุนแรงให้เห็นในระยะที่ติดตามผลการรักษาเป็นเวลา ๑ ปีลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Hypoglycemic Activity of some plants in Abutilon species. K. Anulalukanapakorn, D. Pattamadilok, J. Bansiddhi and Y. Mettamehtar. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่13 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯกัลยา อนุลักขณาปกรณ์
Orthodontic Effects and Management of Third Molars เอกสารคำบรรยาย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2543 Mission Possible in Orthodontics โดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2543 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯมารศรี ชัยวรวิทย์กุล
The Application of Fluocinolone Acetonide Solution in the Treatment of Lichen Planus. Luangjarmekorn L1, Thongprasom K1. 1Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thialand. CU Dent J 1986; 9: 17-24. Topical coricosteriods, taken in the form of fluocinolone acetonide solution, have been effective in reducing pain and inflammation of chronic ulcerations associated lichen planus. The reported group was comprised of 13 patients with oral lichen planus. During fluocinolone acetonide solution was applied, all of patients had complete disappeared of symptoms within 1-8 weeks. The white striae still remained in 12 cases, only one case of atrophic lichen planus whose striae has gone in the third-month of drug application. There was no serious side effects, only epithelial desquamation, xerostomia and candidiasis were noticed and cured. การใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซทโตไนด์ ในการรักษาไลเคน พลานัส ลัคนา เหลืองจามีกร1, กอบกาญจน์ ทองประสม1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ทันต. จุฬาฯ 2529; 9: 17-24 คอร์ติโคสเตียรอยด์ในรูปสารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซโตไนด์ เป็นยาเฉพาะที่ซึ่งสามารถนำมาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวด รอยอักเสบแดง และรอยแผลเรื้อรังที่เกิดจากโรคไลเคน พลานัสในช่องปาก จากการติดตามผลการใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซทโตไนด์ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคไลเคน พลานัสในช่องปากจำนวน 13 ราย พบว่าลักษณะอาการต่างๆ ของรอยโรคหายไป เมื่อใช้ยานี้ทาได้ 1-8 สัปดาห์ เหลือแต่เส้นลายสีขาวที่ไม่มีอาการเจ็บ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วย 1 รายที่เคยมีรอยโรคอโทรฟิคไลเคน พลานัส เมื่อได้ใช้ยานี้ทาได้ 3 เดือน อาการและรอยโรคหายหมดไป ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ มีแต่การหลุดลอกของเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่ทา เกิดอาการปากแห้งและภาวะของการติดเชื้อแคนดิดาเฉียบพลัน ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
The Industrial Production of Fluocinolone Acetonide Orabase 0.1% in Treatment of Oral Lichen Planus. Thongprasom K1, Luangjarmekorn L1, Taweesap W1. 1Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok CU Dent J 1994; 17: 97-106 Forty OLP patients were studied and divided into two groups : twenty of tthe first group was treated with topical fluocinolone acetonide orabase 0.1% prepared by the Faculty of Dentistry Chulalongkorn University FAO ( I ). The other twenty of second group was treated with the same drug prepared by the Government Phar-maceutical Organisation of Thailand - FAO ( II ). The number of female patients was greater than that of males in both groups. Mean age of both groups was 50 years. The side of lesions were most commonly found at the buccal mucosa followed by gingiva, mucobuccal fold, tongue, palate and lips respectively. During four weeks of treatment the lesions could be cured with no statistically significant difference between the two groups (p>0.05) This study showed that FAO ( II ) could be effectively treated patients with oral lichen planus without any clinical side-effects. ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ ออราเบส ความเข้มข้น 0.1% ที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรมกับการรักษา ไลเคน พลานัส ในช่องปาก กอบกาญจน์ ทองประสม1, ลัคนา เหลืองจามีกร1, วณี ทวีทรัพย์1. 1คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ว ทันต. จุฬาฯ 2537; 17: 97-106 จากการศึกษาผู้ป่วย 40 ราย ที่เป็นไลเคน พลานัส ในช่องปาก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาทาเฉพาะที่ชนิดฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ ออราเบส 0.1% ที่เตรียมขึ้นโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FAO ( I ) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาชนิดเดียวกันเตรียมขึ้นโดยองค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย FAO (II ) กลุ่มละ 20 ราย เท่ากัน พบว่าทั้งสองกลุ่มผู้ป่วยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มประมาณ 50 ปี ตำแหน่งรอยโรคที่พบมากที่สุดคือบริเวณกระพุ้งแก้ม รองลงมาคือเหงือก รอยต่อระหว่างกระพุ้งแก้มกับเหงือก ลิ้น เพดานปาก และริมฝีปากตามลำดับ ส่วนการรักษาผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ พบว่าจำนวนรอยโรคไลเคน พลานัสที่หายทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P> 0.05) การศึกษาในครั้งนี้แสดงว่า ยาที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขององค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยไลเคน พลานัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบผลข้างเคียงทางคลินิกลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Topical Steroid and Antifungal Agent in the Treatment of Oral Lichen Planus : Report of Two Cases. Luangjarmekorn L1, Jainkittivong A1. 1Oral Medicine Department, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Henri Dunant Road, Bangkok 10300, Thailand J Dent Assoc Thai 1986; 36: 9-16 Topical and systemic steriods have been introduced to treat lichen planus, which is a chronic inflammatory diseases of skin and mucous membrane. In some cases, however, the symptoms may not be treated by only steriods. This paper presents two cases of oral lichen planus treated with the combination of topical steriod and antifungal agents. In the first case, persistent oral lesions had been seen for months. Histopathological and clinical features indicated the lesions to be lichen planus. Few spores and mycilia of Candida were found in smears taking from the lesions. This patient was asymptomatic after using the topical steriod and anti fungal agents. In the second case, the patients oral lesions were diagnosed as oral lichen planus by using the same criteria as in the first case. Candida was also found in his mouth. Treatment with only topical steriod resulted in the lesional improvement but erosion and symptoms remained. Later, the patient was treated with the combination of such steriod and antifungal agents, dramatic healing was noticed and he became asymptomatic. The clinical manifestations, the therapeutic aspects and the possibly associated pathogenesis of the lesions are also diseased in order to gain the best benefit for eary detection and treatment. การใช้สเตียรอยด์ดฉพาะที่และยาต้านเชื้อราในการรักษาไลเคน พลานัส ในช่องปาก : รายงานผู้ป่วย ๒ ราย ลัคนา เหลืองจามีกร1, อารีย์ เจนกิตติวงศ์1. 1ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว. ทันต. 2529; 36: 9-16. มีผู้นำสเตียรอยด์เฉพาะที่และสเตียรอยด์ทางระบบมาใช้ในการรักษาไลเคน พลานัส ซึ่งเป็นโรคอักเสบเรื้อรังที่พบได้บนผิวหนังและเยื่อเมือก แต่บางครั้งการใช้สเตียรอยด์อย่างเดียวไม่สามารถควบคุมอาการของรอยโรคนั้นๆได้ บทความนี้นำเสนอรายงานการใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่ร่วมกับยาต้านเชื้อราในการรักษารอยโรคไลเคน พลานัสในช่องปาก ๒ ราย ผู้ป่วยรายแรก มีรอยโรคเรื้อรังในช่องปากมานานหลายเดือน ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคทางคลินิกที่เป็นไลเคน พลานัส จากการขูดเนื้อบริเวณรอยโรคพบสปอร์และมัยซีเลียของเชื้อราแคนดิดา อาการของรอยโรคดีขึ้นมากและหมดไปเมื่อรักษาด้วยสเตียรอยด์เฉพาะที่และยาต้านเชื้อรา ผู้ป่วยรายที่สอง รอยโรคได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไลเคน พลานัส ด้วยวิธีการเดียวกับรายแรก รวมทั้งการตรวจพบเชื้อราแคนดิดาจากรอยโรคด้วยแต่เป็นจำนวนน้อย การอักเสบของรอยโรคลดลงบ้างหลังจากการใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่ แต่ยังคงมีรอยแผลถลอกและอาการเจ็บอยู่ หลังจากให้ผู้ป่วยใช้ยาต้านเชื้อราร่วมด้วย รอยโรคดีขึ้นอย่างมาก แผลหายไปและไม่มีอาการในที่สุด และเพื่อให้ได้ประโยชน์กับการรักษาผู้ป่วยมากที่สุด ลักษณะธรรมชาติ อาการทางคลินิก แนวทางการรักษา และข้อควรพิจารณาถึงสาเหตุอื่นที่อาจเกี่ยวข้องเสริมความรุนแรงของรอยโรคได้นำมาบรรยายไว้ด้วยลัคนา เหลืองจามีกร (ถนอมสิงห์)
Web service (ปี 2546) เช่นจัดทำสถิติเยี่ยมชมเว็บไซด์ประเทศไทยปิยะ ตัณฑวิเชียร
“GIS – A Tool for Equal Education Opportunity Planning.” ใน การประชุมระดับนานาชาติ The First SEAMEO Education Congress ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร 26-29 มีนาคม 2544.วินิตา เผ่านาค
• S. Aimmanee, and M.W. Hyer, “Deformation and Blocking Force Characteristics of Rectangular THUNDER Type Actuators,” Proceeding of ICEST 2005, May 19-21, 2005, Konkuk University, Seoul, South Korea • S. Aimmanee, and J.R. Vinson, “Analysis and Optimization of Foam Reinforced Web Core Composite Sandwich Panels under In-Plane Compressive Loads,” Proceedings of the American Society for Composites 15th Technical Conference, O. O. Ochoa, Ed., 373-382, 2000 • สนติพีร์ เอมมณี และ เอกชัย คล้ายวงศ์วาลย์, “คุณสมบัติทางกลของแผ่นแซนด์วิชภายใต้ภาระดัด,” สัมมนาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม 2542 โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท พัทยาใต้ ชลบุรีสนติพีร์ เอมมณี
กนกกานต์ ลายสนธิ์, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่ายเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 168-173.ทัศนีย์ ชยาวนิช (อรรชุนเดชะ)
กนกพร สมพรไพลิน และรุทธิ์ มณีประเสริฐ. การแสดงออกของสารกลุ่มเฟลโนวอยด์ตอบสนองต่อสภาวะเครียดที่ไม่มีชีวิตของต้นกระเพราแดง บทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมษายน 2548 ชลบุรี 140กนกพร สมพรไพลิน
กนกพร สมพรไพลิน. สารเฟลโวนอยด์ในอาหารและผลต่อสุขภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. 2547.กนกพร สมพรไพลิน
กฤษณ์ ประสงค์เจริญ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และรัชนี ไพศาล, 2547, "Improvement of Deep Drawing Process by Using Tool with Hard Film Coating", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 73-75.วารุณี เปรมานนท์ (พรเบญจภักดิ์กุล)
กฤษณ์ ประสงค์เจริญ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และรัชนี ไพศาล, 2547, "Improvement of Deep Drawing Process by Using Tool with Hard Film Coating", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 73-75.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
กฤษดา แซ่หลี, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "A Study of Diamond Film Coating by Hot Filament Chemical Vapour Deposition under Atmospheric Pressure", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 34-36.สมนึก จารุดิลกกุล
กัลยา ศุพุทธมงคล, ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์, สิริอร ชุมวรรณ. ผลของการใช้ซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นวัสดุหารอยกดเกินต่อการยึดอยู่ของเดือยฟัน. ว. ทันต. มหิดล 2549 ; 26(2) : 159.กัลยา ศุพุทธมงคล
กาญจนาวดี คงขึม, ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "ผลของการให้แสงต่อการกำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 210 -218.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
กานดา หวังชัย พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล และ จำนงค์ อุทัยบุตร. 2547. ผลของโอโซนต่อการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลลำไยสด. ว. วิทย.กษ.35 5-6 (พิเศษ) : 47-50.กานดา หวังชัย
กายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มและไม่ทนเค็มหลังจากได้รับเกลือโซเดียมคลอไรด์ วท.ท. 2545 อรัญญา พิมพ์มงคล
การเก็บรักษาปลายยอดที่เลี้ยงในหลอดทดลองของจำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin ในไนโตรเจนเหลว โดยวิธี encapsulation-vitrification. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่14 วันที่ 11-13 มีนาคม 2548 ณโรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ : 442-448 ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ (ปริญญาพงษ์)
การจดสิทธิบัตรเรื่อง วัสดุเคลือบผิวไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้ในการกำจัดมลพิษและฆ่าเชื้อโรค (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
การใช้กรดซิตริกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไดไซยานาไดเอไมด์เป็นสารกันยับผ้าฝ้าย 2545/ทุน MTECวิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน
การติดฉลากไทโรซีน-3 ออกทรีโอไทด์ด้วยเทคนิเชียม-99เอ็ม เพื่อใช้เป็นเภสัชภัณฑ์รังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยเนื้องอก (ปี 2544-2546) Research Contract THA8974 (OAEP-IAEA,1998-2000)เฉลิมสิน เพิ่มเติมสิน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์จากเครือข่ายทุ่นสำรวจของโครงการซีวอทช์- ไทยแลนด์ ระหว่างปี 2535 - 3543ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล (ช่วยจันทร์)
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์จากเครือข่ายทุนสำรวจของโครงการซีวอทซ์ไทยแลนด์ ระหว่างปี 2535-2543 (ปี 2544-2545)ระวีวรรณ นุชประมูล
การปรับโครงสร้างการไฟฟ้าประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ พ.ศ. 2542พรสุรีย์ กอนันทา
การป้องกันการบาดเจ็บของฟันและกระดูกขากรรไกรจากการเล่นกีฬาโดยใช้สิ่งกันฟันกระแทก (เมาท์การด์)/2010มุขดา ศิริเทพทวี
การศึกษาการทำให้ midsole และ outsole ยึดติดกันโดยไม่อาศัยกาวและพัฒนาปรับปรุงสภาวะการผลิตและสูตรคอมพาวด์ midsole และคอมพาวด์ outsole, University Fair 2005, 12-15 January 2005ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์
การศึกษาผลกระทบของปริมาณสารเจือที่มีต่อลักษณะการตอบสนองต่อกาซ ของดีบุกออกไซด์กาซเซ็นเซอร์อภิญญา ภาณุภัทร (วุ่นบำรุง)
การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุสำหรับเป็นสารคู่ทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์ [สกอ.ร่วมกับสกว.47]ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีโซล เจล 2545ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของ ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพาราสุธรรม นิยมวาส
การออกแบบและประเมินศักยภาพของสารสังเคราะห์พวกเพปไตด์เพื่อยับยั้งโปรตีนในกระบวนการต่อต้านโรคไขข้อและถุงลมโป่งพอง วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2537จงกลณี จงอร่ามเรือง
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2547, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 74.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2547, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 74.กุศล พร้อมมูล
ขนิษฐา ตัณมุขยกุล, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์. การรักษาไลเคนพลานัสชนิดมีแผลในช่องปาก โดยการฉีดสเตียรอยด์บริเวณรอยโรคร่วมกับการให้เสตียรอยด์ทางระบบ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2543; 3(1):134-139.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
ขบวนการคอมมิวนิสด์เวียดนาม จัดพิมพ์โดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ปี 2539 เชิดเกียรติ อัตถากร
ขวัญชนก ดวงฉวี. พิชญดา เกตุเมฆ. และ นวลจันทร์ เถระพัฒน์. การหาขนาดเกรนของวัสดุไวแสงระบบซิลเวอร์เฮไลด์ที่ไวต่อรังสีเอ็กซ์ที่ให้ความดำสูงสุด. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2545 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 20-22 มีนาคม 2545 หน้า 226. พิชญดา เกตุเมฆ
เข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สงขลา วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2552เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
คณิต วิชิตพันธุ์ 2546 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ วารสารเเก่นเกษตรคณิต วิชิตพันธุ์
คมกริช พิมพ์ภักดี บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ พนารัตน์ ขัติยนนท์ 2547. การศึกษาประสิทธิภาพของสารดูดซับ (commercial adsorbents) ในการดูดซับสารอะฟลาทอกซิน บี 1. ฟีด แอนด์ ไลฟสต็อค 1(2): 40-43.คมกริช พิมพ์ภักดี
คู่มือก้าวแรกสู่วิชาชีพครูพลศึกษา , เอกสารการสอนแฮนด์บอล , เอกสารการสอนแบดมินตัน ปี2540มยุรี ถนอมสุข
จันทร์เจ้า มงคลนาวิน และ บัณฑิต เชี่ยวเจริญ,"การทำเหมืองข้อมูลผู้ใช้ระบบบริการเว็บไซด์ กรณีศึกษา: HomeDD.com",จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 103, ,มกราคม- มีนาคม 2548 ,หน้า 30-42จันทร์เจ้า มงคลนาวิน
จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ วิน เชยชมศรี และบุญเกื้อ วัชรเสถียร. การเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าแบบเอสดีเอส-พอลิอะคริลาไมด์เจลเพื่อศึกษาซีรัมโปรตีนจากจระเข้พันธุ์ไทย หนูวิสตาร์ และคน. วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ฉบับเสริม) เมษายน 2548. หน้า 303.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอเบอรีนต่อสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.): การศึกษาถึงระดับเมมแบรน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงค์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20-21 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค, และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอร์เบอรีนต่อองค์ประกอบกรดไขมันในเซลล์เมมเบรนและไทลาคอยด์เมมเบรนของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.)", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T), ปีที่ 3, ฉบับพิเศษ 1, หน้า 279-286.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ วรวิทย์ พันธุ์เมธิศร์ จันทร์พร เจ้าทรัพย์ และ ณรงค์ จึงสมานญาติ. "ผลการใช้สารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์และการบ่มเนื้อที่มีต่อความนุ่มของเนื้อโค."วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พิเศษ) (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2545).น. 346-350.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
เจริญ พัฒนตรีกูณฐ์, อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ, สุขสันต์ พรหมบัญพงศ์, และไชยา ดำคำ, 2549, "การศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอของใบมีดกลึงทังเสตนคาร์ไบด์ (เคลือบผิวด้วย Al2O3) ในกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง SCM420", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 120.ไชยา ดำคำ
เฉลิมพล คล้ายนิล, ไชยา ดำคำ, สุขสันต์ พรหมบัญพงศ์ และอัษฎา จิรประยุกต์เลิศ, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของสภาวะการกลึงเหล็กกล้าสเตนเลสด้วยใบมีดคาร์ไบด์ที่มีผลต่อการสึกหรอใบมีดตัดและความขรุขระของพื้นผิว", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 129.ไชยา ดำคำ
เฉลียว เกตุแก้ว, ทัศนีย์ ชยาวนิช และชำนาญ ห่อเกียรติ, 2546, "ค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟเนื่องจากไฟดับประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 406-411.ทัศนีย์ ชยาวนิช (อรรชุนเดชะ)
ชฎาภา ธยามานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Synthesis of Mesoporous Materials by Sol-Gel Method: An Application in Toluene Adsorption", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-474.สมนึก จารุดิลกกุล
ชโรธร จินดารมย์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "Preparation of Hydroxyapatite Nanoparticles Using an Emulsion Liquid Membrane System", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 417-419.สมนึก จารุดิลกกุล
ชีวิน อรรพสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 201 - 209.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.วารุณี เปรมานนท์ (พรเบญจภักดิ์กุล)
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.กุศล พร้อมมูล
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ เรณู รวยรื่น อรพิน เกิดชูชื่น และ เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2542, "การใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม ( Spodoptera exigua Hubner)", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, วันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 153-163.อรพิน เกิดชูชื่น
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2547, "Anti HSV-1 Activity of Spirulina platensis Polysaccharide", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 92.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "คุณสมบัติการต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex ชนิดที่ 1 ของโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายสไปรูลินา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
ดุษฎี ตันหัน มยุรี จัยวัฒน์ และ นงนุช รักสกุลไทย 2537. ผลของการใช้สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ในปลาสด ในสัมมนาวิชาการ สาขาประมง งานประชุมวิชาการทางการเกษตร ครั้งที่ 33 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 101-106.ดุษฎี ตันหัน
ดุษฎี ตันหัน สมบัติ คานนท์ มยุรี จัยวัฒน์ และ นงนุช รักสกุลไทย 2537. การตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ลักลอบใช้ในสัตว์น้ำ ในสัมมนาวิชาการสาขาประมง งานประชุมวิชาการทางการเกษตร ครั้งที่ 33 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 39-46.ดุษฎี ตันหัน
ทรงยศ อนุชปรีดา, รุ้งสิริ โชติปฎิเวชกุล, พรงาม ลิ้มตระกูล. ผลของเคอร์คิวมินอยด์ต่อการทำงานของโปรโมเตอร์ของยีนเอ็มดีอาร์ 1 ในเซลล์ปากมดลูกของมนุษย์. โปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 27 การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิกรุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล
เทิดศักดิ์ อาลัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2546, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
เทิดศักดิ์ อาลัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2546, "อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ในการตัดไม้ยางพาราโดยใช้ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.กุศล พร้อมมูล
ธนจันทร์ มหาวนิช และ Shelly J. Schmidt 2546 การเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออนในระบบทางไออนิกไฮโดรคอลลอยด์ เสนอในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่5, 30-31 พฤษภาคม, กรุงเทพธนจันทร์ มหาวนิช
ธีรธิดา บุตรดา และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "ผลของตำแหน่งของเครื่องเติมอากาศต่อการกวนผสมในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 219 -229.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ธีรนุช เจริญกิจ จักรพงษ์ พิมพิมล และสุชาดา ทองศรี. 2548. สถานการณ์ตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนผลลำไยสดที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน(บทคัดย่อ).เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 .26-29 เมษายน 2548 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี.หน้า 228.ธีรนุช เจริญกิจ (จันทรชิต)
นพพล เล็กสวัสดิ์. 2551. โปรแกรมลดขนาดหน่วยความจำภาพในสไลด์พาวเวอร์พอยท์, เลขคำขอ xxxxxx, สัญลักษณ์ ว1.xxxx สำนักลิขสิทธิ์ ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, วันที่รับคำขอ xx/xx/2551.นพพล เล็กสวัสดิ์
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Perception of Risk Society in Thailand ในการประชุม นานาชาติ Society for Risk Analysis Europe ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2550ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
นิเกิลเมตัลไฮไดรด์ : แบตเตอรี่เพื่อสถานภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น /บุญชัย งามวงศ์วัฒนา แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 133 (พ.ย. 2536) 100-104บุญชัย งามวงศ์วัฒนา
นิรันดร์ สัพพวิญญู, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "ผลของการใช้ไคโตซานต่อการลอกคราบของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 114-123.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
บทความ เรื่อง การประกันภัยในการขนส่งสินค้า ลงเวปไซด์กรมการประกันภัยอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
บทความทางวิชาการ - “พระธาตุกับผู้หญิง มุมมองจากแม่ญิงล้านนา” พิมพ์ครั้งที่ 1 ใน มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1259 / พิมพ์ครั้งที่ 2 ใน ผู้หญิงกับพระธาตุ. เชียงใหม่: มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2547 / พิมพ์ครั้งที่ 3 ใน ผู้หญิงห้ามเข้า จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าในเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2548. - “Understanding Asian Cities: A Case of Chiang Mai.” Presented at workshop on Understanding Aaian Cities, Mae Nam Hotel, Organiged by Asian Coalition for Housing Rights, 2003. - “อาการกบต้ม(สุก)” ใน นพีสีเชียงใหม่ พิมพ์เพื่อฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - “อนาคตของเมืองเชียงใหม่: เมืองประวัติศาสตร์หรือเมืองทันสมัย” วารสารอาษาสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545. - “การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน” เอกสารประกอบการประชุมฝึกอบรม หัวข้อ การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน, 20 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. - “แนวคิดเมืองยั่งยืน” นำเสนอในการประชุมหัวข้อ อู้ฟู่เรื่องเมืองเจียงใหม่ครั้งที่ 1: ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, 23 กุมภาพันธ์ 2545 จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, 2545. - “เมืองยั่งยืน” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 22 มกราคม 2545 ,น.5-8. - “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติ: ขยะ” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 21 ธันวาคม 2544. - “ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติ: อากาศเสีย” ใน วารสารเชียงใหม่ปริทัศน์ ฉบับที่ 20 พฤศจิกายน 2544. - “เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต” ใน มนุษยศาสตร์สาร. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ มกราคม - มิถุนายน 2544, น. 15-28. - “เหตุแห่งการพังทะลายของตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์” มติชนรายวัน. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2544, น 2. - “การอนุรักษ์เมืองกับการฟื้นฟูจิตวิญญานชุมชน” ใน สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น. ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544, น. 84-103. - บรรณาธิการ, สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น. ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544, น.139. - บรรณาธิการ,เชียงใหม่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2543, 117 น. - “เมืองเชียงใหม่ก้าวสู่คริสตศตวรรษที่ 21” ใน เชียงใหม่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2543, น. 89-96. - “ภาพรวมของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ” หัวข้อ Thailand Urban Cultural Heritage Workshop ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ที่ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การท่องเที่ยวประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและธนาคารโลก, 2542. - “การผังเมืองกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” ใน สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542, น. 82-99. - “เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย: กรณีเมืองเชียงใหม่”. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2541, 125 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2539, 164 น. - เชียงใหม่เอกนครระดับภูมิภาค. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น, 2539, 23 น. - “สังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์: แง่มุมด้านการผังเมือง” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาทางวิชาการ อยู่อย่างไรในสังคมไทยปัจจุบัน. จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539, 10 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. ปรับปรุงและพิมพ์ครั้ง ที่ 2. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2537, 23 น. - เชียงใหม่: เอกนครระดับภูมิภาค. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครอง - ท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537, 23 น. - ความเป็นมาของเฮือนหม่อนตุด. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537, 10 น. - รายงานการวิจัย บทบาทเมืองขนาดกลางในการพัฒนาภูมิภาค : ศึกษากรณีเมืองเชียงราย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536, 218 น. - บรรณาธิการ. เชียงใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2535, 101 น. - “การผังเมือง” ใน คู่มือ NGOs ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง กรมการปกครอง และ GTZ, 2535. - “Lessons from Thailand’s Development” Presented at Indochina Dialogue Meeting, Phanom Pehn, December 1989, pp. 23-25. - “ความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ : อดีตและแนวโน้ม” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง ปัญหาเชียงใหม่, 11-13 ธันวาคม 2534, น. 49-56. - “การเติบโตของเมืองเชียงราย” เอกสารประกอบการสัมมนา เชียงรายในทศวรรษหน้า. 21-22 พฤศจิกายน 2534. - “บทวิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่” โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพ: ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2534, น.15-25. - Report on GIS Demonstration Project on Mae Taeng Watershed, Social Research Institute, Chiang Mai University. 1988, 73 pp. - “การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง” เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ”, 2533. - “ปัญหาการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่” จดหมายข่าวสถาบันวิจัยสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-ตุลาคม 2533, น. 30-35. - “โครงการเมืองใหม่เชียงใหม่” ไทยนิวส์. 27 ธันวาคม 2533, น. 9-10.ดวงจันทร์ เจริญเมือง (อาภาวัชรุตม์)
บทความทางวิชาการ • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. โภชนาการกับภาวะนิ่วในไต. วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2536 หน้า 87-92. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส: การใช้ประโยชน์ทางคลินิก. ศรีนครินทรวิโรฒเวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2537. หน้า 18-24. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. Alkaline phosphatase: Laboratory analysis. วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2538 หน้า 15-23. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. ความสำคัญของไอโซเมอร์ของยาบ้า เอฟีดรีน และยาอี. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2543 หน้า 41-57. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. ปัจจัยทางพันธุกรรมกับการติดเหล้า. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 หน้า 177-186. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. การตรวจอัลกอฮอล์ในลมหายใจ. วชิรเวชสาร ปีที่ 44 เล่ม 3 กันยายน พ.ศ. 2543 หน้า 267-272 • Veeravan Lekskulchai. Caffeine: An adulterant in illicit metamphetamine. Thai J Pharmacol 23; 2001: 23-30. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. อาวุธเคมีภัณฑ์. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16; 2002: 65-73. • Veeravan Lekskulchai. Toxicity of Appetite Suppressants: Fenfluramine and PPA. Thai J Pharmacol 24; 2002: 45-53. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. พิษจากการใช้สเตรอยด์อย่างไม่เหมาะสม. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 (1); 2003: 57 – 66. • วีรวรรณ เล็กสกุลไชย. แบตเตอรี่ที่หมดสภาพการใช้งาน: ขยะอันตราย. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 (2); 2004: 179-98. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
บทความทางวิชาการและบทฟื้นฟูวิชาการ 1. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. "แรงจูงใจในการทำงาน" จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2536; 37(7): 435-42. 2. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. "คุณภาพของบริการทางการแพทย์กับแนวคิดทางการตลาด" จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2537; 38(4): 169-78. 3. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และ มยุรี จิรวิศิษฏ์. "การใช้อัตราตายของผู้ป่วยเพื่อประเมินคุณภาพบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล: แนวคิด ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องแม่นยำ" จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2538; 39(7): 607-15. 4. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. "การจัดการคุณภาพทั้งองค์กรในโรงพยาบาล: แนวคิด การนำไปปฏิบัติ และความสำเร็จ " จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2539; 40(10):861-75 . 5. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. “การรับรองโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา.” ใน: มีใจ มีคุณภาพ. เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation).” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2541 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์. กรุงเทพมหานคร: 2-31 – 2-40. 6. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. “เส้นทางสู่ Hospital Accreditation: ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางและเป้าหมาย.” ใน: เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติเรื่อง การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1.” วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2541 ณ แพทยสมาคม. กรุงเทพมหานคร: 71-3. 7. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์: มุ่งที่ผลลัพธ์หรือมุ่งที่กระบวนการ. บทบรรณาธิการ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2542. 43 (9): 615-6. 8. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. เมนเนจด์แคร์: การดูแลรักษาภายใต้การจัดการ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2542. 43 (9): 617-30. 9. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. การบริหารจัดการโรงพยาบาลบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน. วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข 2543. 3(1): 40 – 45. 10. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และภิรมย์ กมลรัตนกุล. เหตุจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ: การคาดการณ์ผลกระทบของความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อระบบบริการสุขภาพ. แพทยสภาสาร 2546. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
บุญมาก รุ่งเรือง และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล “การศึกษาวัสดุประสานชนิดใหม่ที่ได้จากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าแกลบ,” วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 12 ฉบับ ที่ 1, หน้า 8-14, พ.ศ. 2544ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
First  Prev  1  2  Next  Last

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th