Scholar Information System  

 

ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
สายงาน/ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ระดับ 9
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
กรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ -Data Mining Text Mining
-Thai Processey

ส่ง e-mail ถึง ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ / MATHEMATICS
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2522

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา Master Degree / ปริญญาโท
สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร ์/ Computer Science
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2526

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย : ท.ม. )
ชื่อปริญญา DOCTOR OF SCIENCE
สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร ์/ Computer Science
สถาบันการศึกษา GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 1998
วิทยานิพนธ์ An Automatic Indexing for Thai Text Retrieval

ผลงานวิจัย/วิชาการ
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาวาจา (Object Oriented Programming in Java)
 • ข้อควรพิจารณาระบบการสืบค้นสารสนเทศไทย, ว.วิทยาศาสตร์ ก.ก. 17(1): 35-44,2542
 • ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียน Netscape Browser (Self Tutorial Courseware for Netscape Browser) ทุน มก. 2543
 • โครงการนำร่อง Science Net (ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มก. 2544)
 • การจัดกลุ่มเอกสารข้อความภาษาไทยแบบอัตโนมัติโดยใช้เศษของคำ (An automatic Document Clustering using fragmented words) ทุน มก.2544
 • การศึกษารูปแบบชุดทดสอบแบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ทุน มก.2545
 • การพิสูจน์หาหัวเรื่องที่มีนัยสำคัญและย่อความของข้อความภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (ทุนคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 2545)
 • การค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษา : ไทย-อังกฤษ (ทุนคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 2545)
 • เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ผลกระทบของงานวิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์(ทุน ศูนย์พันธุ์วิศวกรรม 45)
 • ตัวแทนจำหน่ายอัตโนมัติสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B (ทุน RTG ของ AIT 45)
 • Flashlight Detection in Indoor Sport Videos for Highlight Generation,to be present at the 2005 ECTI International Conference (ECTI-CON2005),Pattaya,Thailand,May 12-13,2005.
 • พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อกรรมวิธีการหาความหมายที่แอบแฝงสำหรับย่อความเอกสารภาษาไทย การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 43 1-4 กุมภาพันธ์ 2548.
 • Improving Fractal Image Compression by the Estimation of Rotation Angles,The 8th National Computer Science and Engineering Conference NCSEC 2004 in Songkla,Thailand.
 • Word Sense Disambiguation using Parallel Corpora for Cross Language Information Retrieval,The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004) 13-14 May 2004,Pattaya,Thailand
 • Thitiporn Tubtimtate and Chuleerat Jaruskulchai, Word Sense Disambiguation using Parallel Corpora for Cross Language Information Retrieval, The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004) 13-14 May 2004, Pattaya, Thailand.
 • Ausdang Thangthai and Chuleerat Jaruskulchai, Text Summarization using Singular Value Decomposition for Thai, The 7th National Computer Science and Engineering Conference, Chonburi, Thailand, October 28-30, 2003.
 • Duangmalai Klongdee and Chuleerat Jaruskulchai, N-Gram Signature and Digital Search Approach to Music Retrieval, The 7th National Computer Science and Engineering Conference, Chonburi, Thailand, October 28-30, 2003.
 • ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, ฆนาศัย กรึงไกร, อติชาติ ขานทอง และ วัลลภา ตันติประสงค์ชัย, เทคโนโลยีการย่อความภาษาไทย, The 7th National Computer Science and Engineering Conference, Chonburi, Thailand, October 28-30, 2003.
 • Canasai Kruengkrai and Chuleerat Jaruskulchai, Learning to Extract Relevant Sentences with One-Class Support Vector Machines. To appear in The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT-2003), September 3-5, 2003, Songkhla, Thailand.
 • Phongphun Phumphuong and Chuleerat Jaruskulchai, Thai Sentence Boundary Detection by using Support Vector Machine, To appear in The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT-2003), September 3-5, 2003, Songkhla, Thailand.
 • Canasai Kruengkrai and Chuleerat Jaruskulchai, Generic Text Summarization Using Local and Global Properties of Sentences. The 2003 IEEE/WIC International Conference on Web Intelligence (WI-2003). Halifax, Canada, October 13-17, 2003
 • Chuleerat Jaruskulchai and Canasai Kruengkrai,A Pratical Text Summarizer by Paragraph Extraction for Thai, In Proceedings of the Sixth International Workshop on Information Retrieval with Asian Languages (IRAL 2003), Sapporo, Japan, July 7, 2003
 • Chuleerat Jaruskulchai, Atichart Khanthong, and Wanlapa Tantiprasongchai, 2003, A Framework for Delivery of Thai Content through Mobile Devices, Closing Gaps in the Digital Divide Regional Conference on Digital GMS, February 26-28, 2003, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
 • เมธี โขนงนุช และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, 2546, การจัดกลุ่มเอกสารแบบขนานโดยขั้นตอนวิธี Spherical K-Means แบบปรับจุดเริ่มต้น, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-5กุมภาพันธ์ 2546.
 • เกศสุดา ตุริยากรณ์ และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, 2546, ระบบคำถาม - คำตอบประยุกต์ใช้กับข้อความภาษาไทย, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-5กุมภาพันธ์ 2546.
 • Arthit Pasukyued, Chulerat Jaruskulchai, HIGH SPEED ITEMSET MATCHING FOR ASSOCIATION RULE, Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop 2003 (ICEP2003), 30-31 January 2003, Songkhla, Thailand.
 • Jantima Polpinij, Chuleerat Jaruskulchai, and Peter Haddawy, Factors Affect to Automobile Insurance Risk in Thailand Analyzed by Bayesian Netwo rk,Intech 2002, Ha noi,Vietnam, December 3-5, 2002
 • Canasai Kuengkrai, Chuleerat Jaruskulchai, Building Inverted Files Through Efficient Dynamic Hashing, will be appeared in NCSEC 02 Pattaya, Thailand.
 • Canasai Kuengkrai, Chuleerat Jaruskulchai, A Parallel Learning Algorithm for Text Classification,KDD-2002 The Eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, July 23 - 26, 2002 Edmonton, Alberta, Canada
 • พงศ์ไทย จันทร์พวง และ นายนรินทร์ สวนลำใย, Distrbuted Real-Time Groupware Collaborative System and Protocols , ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ของเนคเทค ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (NSC 2002) (ผศ. ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ที่ปรึกษาโครงการ) (ภาพวันงาน)
 • Canasai Kruengkrai and Chuleerat Jaruskulchai, A Parallel Learning Algorithm for Text Classification on PIRUN Beowulf Cluster, will be appeared at PAKDD 2002 Workshops,Text Mining in Conjunction with The Sixth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD-02) Presentation Slides
 • Jantima Polpinij,Chuleerat Jaruskulchai and Peter Haddawy, Bayesian Classification Approach for Personal Automotive Marketing Analysis, 17th International Conference on Computers and Their Applications (CATA 2002),San Francisco, California, USA, 4-6 April 2002.
 • Jantima Polpinij, Chuleerat Jaruskulchai, and Peter Haddawy, A Probabilistic Analysis of Factors Affecting Consumer Purchase of Insurance Policies , InTech 2001, Bangkok Thailand.
 • Canasai Kruengkrai and Chuleerat Jaruskulchai,Thai Text Classification Based on Naive Bayes, Technical Report , Department of Computer Science, Kasetsart University, September, 2001
 • วีรยา ศรีพิมลวรรณ และ ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, การค้นคืนข้ามภาษาจากภาษาไทยไปภาษาอังกฤษ, The Fifth National Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 November 2001, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, เจษฎา กันทะเสนา, สถาพร คิ้วสุวรรณสุข, การจัดกลุ่มเอกสารสำหรับข้อความภาษาไทย, The Fifth National Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 November 2001, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • ฆนาศัย กรึงไกร, ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, Thai Text Document Clustering Using Parallel Spherical K-means Algorithm on PIRUN Linux Cluster (in Thai) , The Fifth National Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 November 2001, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • Jaruskulchai Chuleerat, (PDF) Dictionary Based Thai CLIR:Experimental survey of Tahi CLIR, CLEF 2001 Workshop, 3-4 Sepxember,Darmstadt, Germany.
 • ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543 ราคา 260 บาท
 • ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, ข้อควรพิจารณาระบบการค้นคืนสารสนเทศไทย, ว.วิทยาศาสตร์ ม.ก. 17(1): 35-44, 2542
 • Jaruskulchai C., in NCSEC'98, Nov 19, 98 Kasetsart University
 • Jaruskulchai C., An Automaic Indexing for Thai Text Retrieval, Ph.D. Thesis, George Washington University, USA, Aug 31, 98
 • Jaruskulchai C., An Automatic Thai Lexical Acqisition from Text , 5th. Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligent,PRICAI'98,Sigapore,22-27 Nov,98
 • Thai Text Retrieval: Simple Term Weight and Basic Thai Morphological Rules
 • An Example of Documents and Queries (Appendix A)
 • A List of Thai Stopwords (Appendix F)
 • Brief : High Frequency words in Thai Text
 • Thai Text segmentation : Problems and Potential Solutions (Postscripx) Submitted to the Sixth Annual Workshop on Science and Technology Exchange between Thai Professionals in North America and Thailand
 • พนมกร จันทร์เจริญ , คณิต ทองชิว, อุมาพร ศิระธรานนท์ , บังอร ชาญเชียวชิงชัย, ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, การพัฒนารูปแบบตัวพิมพ์อักษรไทยเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ , โครงการวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, 2532, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th