Scholar Information System  

 

ชัยวัฒน์ คงสม

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์ คงสม
สายงาน/ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ 8
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
กรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 1.Forest Economics
2.Investment Analysis and Forest Valuation
3.Risk Analysis

ส่ง e-mail ถึง ชัยวัฒน์ คงสม

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก การจัดการลุ่มนำ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2529

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก การจัดการลุ่มนำ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2532
วิทยานิพนธ์ การกระจายช่องว่างขนาดต่างๆของดินในสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆกันบริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ของประเทศไทย

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา Ph.D. (Forest Resources Management)
สาขาวิชาเอก Forest Economics
เน้น Forest economics
สถาบันการศึกษา Mississippi State University
ประเทศ USA
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2545
วิทยานิพนธ์ Envestment Analysis of Encalyptus Plantations in Thailand Based on Francial Risk and Return

โครงการวิจัย

โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหารจากไร่นาถึงผู้บริโภคภายใต้องค์ประกอบของสายโซ่แห่งคุณค่าอาหาร
ผู้ให้ทุน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาขาวิจัย เศรษฐศาสตร์เกษตร
สถานภาพ เสร็จสิ้นโครงการ

ผลงานวิจัย/วิชาการ
 • Analysis of the Investment of Encalyptus Camaldulensis Pulpwpood Plantations in Thailand Based on Financial Risk and Return ในlสุทธิปริทัศน์ วารสารวิชาการม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2545
 • งานตำรา/เอกสารการสอน
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. ระบบนิเวศป่าบกและการจัดการ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 161-205.
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. สิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติเศรษฐกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัย
  • หน้า 169-200
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในมิติทรัพยากรและเศรษฐกิจ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 233-261
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. งานส่งเสริมการป่าไม้ในประเทศและต่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 1-29
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2548. การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ. ในหน่วยที่ 9 การจัดการป่าไม้เชิงธุรกิจ ในเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 36-50 และ62-66
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 13-28
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 181-213
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 199-229
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2547. การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 285-312
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2534. การป่าไม้ชุมชนในระบบฟาร์มป่าไม้. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการป่าไม้ชุมชน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 589-625.
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2534 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าไม้. ในกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดินด้านการทำเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อการป่าไม้: เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 656-660.
  • ชัยวัฒน์ คงสม 2534. ระบบนิเวศป่าบกประเภทไม่ผลัดใบ. ในเอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้, สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 55-96.
 • ผลงานทางวิชาการ
  • การพัฒนาชุมชนปากเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา 3 ตำบลคือ ตำบลบางตะไนย์ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองพระอุดม รายงานการวิจัยโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย 2546
  • โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหาร จากไร่นาถึงผู้บริโภคภายใต้องค์ประกอบของสายโซ่แห่งคุณค่าอาหาร (Food Value Chain) 2547
  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการตลาดผลิตผลในระบบวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด 2545
  • Analysis of the Investment of Encalyptus Camaldulensis Pulpwpood Plantations in Thailand Based on Financial Risk and Return. ในสุทธิปริทัศน์ 16(49) พฤษภาคม-สิงหาคม: 40-46. 2545
  • Optimum rotation of Eucalyptus calmaldulensis plantations in Thailand based on financial return and risk. pp179-183. In:Forest law and economics:Proceedings of the 31st Annual Southern Forest Economics Workshop, March 27-28, 2001 Atlanta, Georgia. 2544
  • Pore size distribution of soil in the tropical rain forest and the rubber plantation in southern Thailand. Thai Journal of Forestry 8(1) January-April: 42-59. 2532

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th