Scholar Information System  

 

ภาวดี อังค์วัฒนะ

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ
Dr. Pavadee Aungkavattana
สายงาน/ตำแหน่ง วิจัยและพัฒนา
ระดับ นักวิจัย 3
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ กลุ่มวิจัยเซรามิกส์ประยุกต์ (Applied Ceramics)
กรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
กระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ Ceramic processing and fabrications with expertise in tape-casting, and extrusion
Hydrogen and fuel cell technology

ส่ง e-mail ถึง ภาวดี อังค์วัฒนะ

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วท. )
ชื่อปริญญา Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาเอก Materials Science and Engineering
เน้น Ceramic Science
สถาบันการศึกษา The Pennsylvania State University
ประเทศ U.S.A.
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2539
วิทยานิพนธ์ 1. Mixed-conducting oxide electrodes for solid oxide fuel cells (Master Thesis)
2) Crystallization and Microstructure Development in sol-gel PZT Thin Films (Doctoral Thesis)

โครงการวิจัย

Development of Ceramic membrane for Micro- and Ultra-Filtration and Zeolite membrane for Ethanol Separation
ผู้ให้ทุน Reverse Brain-Drain Project (RBD), NSTDA
ผู้วิจัยร่วม รศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
ดร.ดวงเดือน อาจองค์
นางสาวกันทิมา เหมรา
นางสาวณีรนุช ควรเชิดชู
ดร.สันติ กุลประทีปัญญา
หน่วยงานวิจัยร่วม วิทยาลัยปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา พลังงานทดแทน
สาขาวิจัย Materials Science and Engineering
ระยะวิจัย 30 กรกฎาคม 2546
ถึง 31 มกราคม 2550
สถานภาพ เสร็จสมบูรณ์
บทคัดย่อ In recent years, membrane technology has been proven to have significant energy and cost savings for micro- and ultra-filtration and separation processes over the regular thermal processes. There are a number of studies for applications in product separation (liquids, gas or vapors), chemical synthesis, pollution abatement, micro-reactors, micro-separators, sensors, electrodes and optoelectronic devices. Current thermal and chemical limitations of commercially available polymeric membranes (e.g. Polysulfone, Polyimides, Polyamides, PTFE, PE or cellulose) and the modules in which they are contained have obstructed development of many potentially large industrial applications from using this technology.
Zeolites, as synthesized or natural products, are crystalline, hydrated aluminosilicates1 which become a promising candidate for high performance membrane owing to their unique characteristics of high chemical and thermal stability and homogeneous, tunable pore structure in order to provide high permeability and selectivity. However, the widespread applications of zeolite membranes have been neglected because of two factors: 1) the support structures have not been amenable to the manufacture of membrane modules with high costs that are commercially viable for industrial processes and 2). Problem in producing a highly flux and selective zeolite membrane.
Therefore, it is proposed in this study to develop ceramic membrane for micro-and ultra-filtration and zeolite membrane for ethanol separation.

1-3 kW Tubular SOFC Stack for Household Distributed Generator
ผู้ให้ทุน MTEC, RBD, NSTDA
ผู้วิจัยร่วม ดร.ดวงเดือน อาจองค์
นางสาวปัตมาภรณ์ ธิมากุล
ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
ดร.สิริวชร์ ฉิมพาลี
Dr. Ronald M. Henson
Mr. Mark Henson
คุณนรินทร์ เชี่ยวชาญณรงค์
คุณสัมฤทธิ์ แซ่เจียง
หน่วยงานวิจัยร่วม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
University of South Carolina
บริษัท Henson Ceramics Limited (HCL), U.K.
บริษัท HyGen Power Co. Ltd. (Thailand)
สาขาวิชา Renewable Energy
สาขาวิจัย Hydrogen and Fuel Cell Technology
ระยะวิจัย 1 มกราคม 2548
ถึง 30 มิถุนายน 2550
สถานภาพ เสร็จสมบูรณ์
บทคัดย่อ ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็นเวลานานมาแล้ว เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ จากแสงอาทิตย์ จากแรงลม และการใช้มูลสัตว์ผลิตก๊าซสำหรับการเผาไหม้ อย่างไรก็ตาม พลังงานทดแทนดังกล่าวที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยมากและมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับพลังงานที่ผลิตได้จากน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเกิดขึ้นในประเทศอย่างจริงจัง ยกเว้นแต่กิจกรรมด้านพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ การมองหาแหล่งพลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่หลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน นิวเคลียร์ เชื้อเพลิงจากพืช เช่นเอธานอล ไบโอดีเซลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการนำมาใช้งานอย่างจริงจัง และขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจและร่วมลงทุนในการเตรียมพร้อมการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเข้าสู่ตลาดพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจึงเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคตต่อการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
-ลดปริมาณนำเข้าเชื้อเพลิง (น้ำมันและถ่านหิน)
-เป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 8%ภายในปี 2550 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน
-ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานที่นำเข้า
-ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ รวมถึง green house effect เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการวิจัยและพัฒนาหน่วยต้นแบบ1-3 kWผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านเรือน/ชุมชนนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 3 kWโดยวิธีการเปลี่ยนพลังงานเคมีจากปฏิกิริยาเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถ่านหิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากปฏิกิริยาเคมีของกาซไฮโดรเจน (เป็นกาซเชื้อเพลิง) และกาซออกซิเจนจากอากาศและยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการชาร์ตใหม่ ตราบเท่าที่มีกาซไฮโดรเจน (เป็นกาซเชื้อเพลิง) และกาซออกซิเจนจากอากาศ ก็จะทำให้เรามีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือน แหล่งที่อยู่อาศัย ชุมชนขนาดเล็กที่ห่างไกลจากโรงงานไฟฟ้าหรือแม้แต่ในรถยนต์หรือยานพาหนะ อื่น ๆ ก็ตาม หากโครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ ในขั้นตอนต่อไปก็จะสามารถมีต้นแบบในการสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงขนาดที่ใหญ่ขึ้นถึง 100-250kW เพื่อใช้งานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต เป็นต้น

โครงการพัฒนาเซรามิกส์คะตะลิสต์เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง SOFC
ผู้ให้ทุน MTEC, NSTDA
ผู้วิจัยร่วม Prof. Shigetaka Wada
ดร.ดวงเดือน อาจองค์
นางสาวปัตมาภรณ์ ธิมากุล
นางสาวกันทิมา เหมรา
ดร.จรัสพร มงคลขจิต
ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
ดร.สิริวัชร์ ฉิมพาลี
นายโกวิท เลิศวิทยานนท์
หน่วยงานวิจัยร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
สาขาวิชา ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิจัย Ceramics for Renewable Energy
ระยะวิจัย 1 มกราคม 2549
ถึง 1 มกราคม 2552
สถานภาพ กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ เซรามิกรูปร่างรวงผึ้ง (Honeycomb ceramics) สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเป็นตัวคะตะลิสต์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตัวคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ในท่อไอเสียรถยนต์ เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกรูปร่างรวงผึ้งนั้นจัดว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีบริษัทเอกชนเพียงไม่กี่บริษัทในโลกเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตในเชิงพาณิชย์ เช่น บริษัท NGK ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Corning ประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกรูปร่างรวงผึ้ง โดยเทคนิคการอัดรีด (extrusion) ผ่านหัวแบบ (die) ที่เป็นรูปร่างรวงผึ้ง ซึ่งมีผนังหนาเพียงแค่ 100 ไมครอน เท่านั้นซึ่งเทคโนโลยีการผลิตนี้จะได้รับการถ่ายทอดจากศาสตราจารย์ชิเกตากะ วาดะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Honeycomb die จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านได้ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยนี้ด้วย หากโครงการดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ นอกจากจะได้เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกรูปร่างรวงผึ้ง เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในระยะเวลาอันสั้นแล้ว ยังจะได้ต้นแบบของ Honeycomb die และเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำการผลิตเซรามิกรูปร่างรวงผึ้งเอง เพื่อใช้ในงานคะตะลิสต์สำหรับกระบวนการ reforming กาซชนิดต่าง ๆ เช่นก๊าซธรรมชาติให้เป็นกาซไฮโดรเจน เพื่อเป็นก๊าซเชื้อเพลิงในการใช้งานกับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

การศึกษาผลของสิ่งเจือปนในก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินและกลไกการเสื่อมสภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
ผู้ให้ทุน MTEC
ผู้วิจัยร่วม ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ
ดร.สิริวัชร์ ฉิมพาลี
ดร.จรัสพร มงคลขจิต
ดร.ดวงเดือน อาจองค์
นางสาวสุดา วรรณกิตติ
นางสาวกันทิมา เหมรา
นายวิศาล ลีลาวิวัฒน์
หน่วยงานวิจัยร่วม University of South Carolina, USA
สาขาวิชา Materials Science and Engineering
สาขาวิจัย New Energy
ระยะวิจัย 30 พฤศจิกายน 2552
ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2555
สถานภาพ เสร็จสมบูรณ์ (ปิดโครงการ)
บทคัดย่อ เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง (Solid oxide fuel cells) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังได้พลังงานความร้อนออกมาเป็นผลพลอยได้และมีขนาดของหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดอีกด้วย ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงของแข็งคือการที่ใช้อุณหภูมิในการทำงานสูง (600-800ºC) ซึ่งจะทำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินได้อีกด้วย การที่สามารถใช้ก๊าซเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดนี้เองเป็นข้อดีที่เด่นที่สุดของเซลล์เชื้อเพลิงอ็อกไซด์ของแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์เชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ก๊าซเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินนั้นมักจะมีก๊าซอื่น ๆ หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆปะปนมาด้วยซึ่งสิ่งเจือปน (contaminants) เหล่านี้มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งอย่างมาก ดังนั้น ในโครงการวิจัยนี้จึงได้เสนอการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อทำความเข้าใจถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านกลไกของสิ่งเจือปนในก๊าซเชื้อเพลิงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อเสถียรภาพและอายุการใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งอีกด้วย
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลุ่มวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง ณ University of South Carolina (USC) ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Assoc. Prof. Sirivatch Shimpalee และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซึ่งได้มีผลงานวิจัยร่วมกันในเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงอ็อกไซด์ของแข็งในโครงการหน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิง 1-3kW สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงของแข็งแบบท่อเพื่อใช้งานในบ้านและชุมชนระหว่างปี 2549-2551 และโครงการวิจัยประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและในข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ทางคณะนักวิจัยได้ร่วมกันเสนองานวิจัยที่เป็นการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานโดยจะทำการศึกษาครอบคลุมถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังจะกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต่อไป

การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของวัสดุอลูมินา-มัลไลต์-เซอร์โคเนียสำหรับวัสดุทนไฟ
ผู้ให้ทุน MTEC
ผู้วิจัยร่วม ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ
ดร.จรัสพร มงคลขจิต
น.ส. กันทิมา เหมรา
น.ส. สุดา วรรณกิต
สาขาวิชา Materials Science
สาขาวิจัย Ceramics
ระยะวิจัย 6 พฤษภาคม 2554
ถึง 31 สิงหาคม 2556
สถานภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
บทคัดย่อ วัสดุทนไฟระบบ Al2O3: SiO2:ZrO2 ซึ่งมีโครงสร้างของวัสดุเป็นประเภทอลูมินา (corundum) มัลไลท์ (mullite) และโครงสร้าง baddeleyite จัดว่ามีความสำคัญในการนำไปใช้งานทางด้านการก่อสร้างเตาเผาอุณหภูมิสูง เตาหลอมแก้ว วัสดุสำหรับสร้างผนังเตาเผาและเตาหลอมแก้ว ท่อเซรามิกส์ roller สำหรับเตาเผาประเภท fast-firing ที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกส์และแก้ว เนื่องจากวัสดุระบบนี้ มีความแข็งแรงเชิงกลสูง มีสมบัติการเปลี่ยนแปลงต่อความร้อนอย่างฉับพลันดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีประเภทอัลคาไลน์ซึ่งพบในเคลือบเซรามิกส์เป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมานั้น มีเพียงการกล่าวถึงการปรับปรุง performance ของระบบวัสดุ Al2O3-SiO2-ZrO2 ในแง่การนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟกันอย่างกว้างขวาง หากแต่องค์ความรู้พื้นฐาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเฟส (phase transformations) และโครงสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง chemical compositions ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบวัสดุ Al2O3-SiO2-ZrO2 ในขั้นตอนของการเผา (sintering) นั้น ยังมีการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนน้อยมาก โครงการวิจัยนี้ต้องการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่ององค์ประกอบของเฟส (phase composition) องค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) ของระบบวัสดุ mullite (Al2O3-SiO2) และ ZrO2 การเกิดเฟสของแก้ว (vitreous phase) และการเปลี่ยนแปลงของเฟส (phase transformation) ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมบัติต่าง ๆ ที่ต้องการในการใช้งานเชิงวัสดุทนไฟได้

ผลงานวิจัย/วิชาการ
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง "เมมเบรนเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการกรองระดับไมโครเมตร" เลขที่คำขอ 0901003898 ยื่นจด 31 ส.ค. 2552 (ผู้ประดิษฐ์ : ภาวดี อังค์วัฒนะ กันทิมา เหมรา ดวงเดือน อาจองค์)
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง "สูตรระบบตัวเติมอินทรีย์สำหรับการรีดขึ้นรูปเซรามิกส์รูปร่างรังผึ้ง (Organic Additive Formulations for Honeycomb Ceramics Extrusion) เลขที่คำขอ 0901003449 ยื่นจด 30 ก.ค. 2552 (ผู้ประดิษฐ์ : จรัสพร มงคลขจิต สุดา วรรณกิตติ ภาวดี อังค์วัฒนะ )
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง "สูตรเนื้ออะลูมินาเซรามิกสำหรับการอัดรีดแบบท่อ" เลขที่คำขอ 0601005855 ยื่นจด 24 พ.ย. 2549 (ผู้ประดิษฐ์ : ภาวดี อังค์วัฒนะ กันทิมา เหมรา ดวงเดือน อาจองค์ สุจิตตรา วงศ์เกษมจิตต์ ณีรนุช ควรเชิดชู สันติ กุลประทีปัญญา)
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง "กระบวนการเตรียมสารเซอร์โคเนีย (Zirconia,ZrO2) โครงสร้างแบบแก่นและเปลือกโดยวิธีการเคลือบด้วยสารละลาย (Solution-powder coating)" เลขที่คำขอ 0601001802 ยื่นจด 21 เม.ย. 2549 (ผู้ประดิษฐ์ : ภาวดี อังค์วัฒนะ ดรุณี วัฒนะศิริเวช วันชัย ศิริชนะ)
 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2722 จดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง “เนื้อเซรามิกที่มีความพรุนตัวสูงและเคลือบด้วยสารละลายนาโนซิลเวอร์และกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว” (กรกฎาคม 2549) ผู้ประดิษฐ์ : ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะและนางสาวปัตมาภรณ์ ธิมากุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • P. Aungkavattana, B. Haartz, C.O. Ruud, and S. Trolier-McKinstry, “In-Situ X-Ray Studies of Phase Transformation in Lead Zirconate Titanate Thin Films During Annealing”, Thin Solid Films, 268, pp 102-107, (1995).
 • P. Aungkavattana and S. Trolier-McKinstry, “Microstructure Development in Lead Zirconate Titanate Ferroelectric Thin Film During Annealing”, IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISAF), (1996).
 • S. Trolier-McKinstry, P. Aungkavattana, F. Chu, J. Lacey, J-P. Maria, J. F. Shepard Jr., T. Su, and F. Xu, “The Impact of Domains on the Dielectric and Electromechanical properties of Ferroelectric Thin Films”in MRS Proc. 493: Ferroelectric Thin Films VI ed R.E. Treece, R.E. Jones, C. M. Foster, S. B. Desu, and I. K. Yoo p. 59 (1998).
 • (Invited) S. Panyakeow and P. Aungkavattana, “Nanotechnology Status in Thailand” in Nanotechnology: The Technology for the 21st Century, Vol. II The Full Report, The APEC Center for Technology, August 2002, ISBN 974-229-337-6
 • (Invited) P. Aungkavattana and P. Timakul, “Progress in Solid Oxide Fuel Cell Materials Development at MTEC”, The 6th International Symposium, Proceedings Global Renaissance by Green Energy Revolution, Nagaoka, Japan, 26-27 January, (2006).
 • (Invited) P. Aungkavattana, “Strategic Planning for Hydrogen Infrastructure and Fuel Cell Technology in Thailand” in The 12th Annual Meeting of Thai Professionals in North America and Thailand (Theme: Roadmap for Thailand Technology and Education, Sheraton Wall Center, Vancouver, Canada (May 18-19, 2002).
 • (Invited) Pavadee Aungkavattana, Solid Oxide Fuel Cell : The Future of Power Generation, Proceedings of the 1st International Congress on Ceramics : A Global Roadmap, The American Ceramics Society, Wiley & Son , Jan (2007).
 • N.Kuanchertchoo,S.Kulprathipanja,P.Aungkavattana, D.Atong,K.Hemra,T.Rirksomboon and S. Wongkasemjit, Preparation of Uniform and Nano-sized NaA Zeolite Using Silatrane and Alumatrane Precursors, Journal of Applied Organometallic Chemistry, 2006; 20 :775-783.
 • N.Kuanchertchoo,R. Suwanpreedee, S.Kulprathipanja, P.Aungkavattana, D.Atong,K.Hemra,T.Rirksomboon and S. Wongkasemjit, Effects of Synthesis Parameters on Zeolite Membrane Formation and Performance, Journal of Applied Organometallic Chemistry, April (2007).
 • (Invited) P. Aungkavattana, P. Timakul, D. Atong, C. Mongkolkachit, S. Wanakitti,K. Lertwittayanon, M. Hills, and M. Henson, “Component Materials and Design for Tubular Solid Oxide Fuel Cell”, Annual Meeting of The Ceramic Society of Japan, March 19-22, 2008, Nagaoka, Japan.
 • P. Timakul, S. Jinawath and P. Aungkavattana, “Fabrication of Electrolyte Materials for Solid Oxide Fuel Cell by Tape-Casting”, Ceamics International 34 (2008) 867-871.
 • S. Kuharuangrong, T. Dechakupt, P. Aungkavattana, “Effects of Co and Fe addition on the Properties of Lanthanum Strontium Manganite”, Materials Letters 58 (2004) pp1964-1970.
 • (Invited) P. Aungkavattana, “Fuel Cell R&D Status in Thailand” International Conference Symposium “Renewable Resources and Renewable Energy: A Global Challenge (ICS-UNIDO), June 10-12, (2004)Trieste, Italy.
 • Pavadee Aungkavattana, “Fuel Cell Research Status in Thailand”, Advances in Technology of Materials and Material Processing Journal (ATM), Vol. 6 [2], (2004).
 • (Invited) Pavadee Aungkavattana, “Development of Fuel Cell R&D in Thailand”, The Annual Workshop of Thai Professionals in North America and Canada: Next Generation ATPAC: The New Resources of Thailand, April 9-11, 2004, San Francisco, U.S.A.
 • P. Aungkavattana, S. Charojrochkul, H. Mahaudom, A. Kittiwanichawat, W. Wattana, M. Henson, S. Kuharuangrong, S. Assabumrungrat, S. Srichai, J. Charoensuk, W. Khan-ngern, P. Khamphakdi, and N. Nakayothin, “Fuel Cell Technology in Thailand”, (ICCCI 2003), Vol. 146,
  Ceramic Transactions (“Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials”), The American Ceramic Society, (2004).
 • (Invited) P. Aungkavattana, “Fuel Cells/Hydrogen: Latest Developments and Implementation”,IBC NGV-CNG-LCNG-Hydrogen-Biodiesel Outlook 2006, International Summit, 8-9 Dec 2005, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand (2005).
 • (Invited) P. Aungkavattana, “Hydrogen and Fuel Cells : The Future of Power Generation”, THAI POWER 2006 Conference Proceedings, 22-23 June 2006 at The Sukhothai Hotel Bangkok, Thailand
 • K. Lertwittayanonh, S. Wada, P. Aungkavattana, “Feasibility Study on the Forming of Alumina Beads by Agar Gel-casting”, Material Science & Technology 2006 Conference and Exhibition (MS&T), The American Ceramics Society, (2006).
 • Khanthima HEMRA, Duangduen ATONG and Pavadee AUNGKAVATTANA, “Preparation of Micro-Porous Alumina Sheet Support for Ceramic Membrane by Extrusion”, Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, Vol. 1, No. 4 (2007), pp.547-555.
 • N.Kuanchertchoo,S.Kulprathipanja, P.Aungkavattana, D.Atong, K.Hemra, T.Rirksomboon and S.Wongkasemjit, Preparation of Uniform and Nano-sized NaA Zeolite Using Silatrane and Alumatrane Precursors, Journal of Applied Organometallic Chemistry, 2006; 20 :775-783.
 • N.Kuanchertchoo,R. Suwanpreedee, S.Kulprathipanja, P.Aungkavattana, D.Atong,K.Hemra,T.Rirksomboon and S. Wongkasemjit, Effects of Synthesis Parameters on Zeolite Membrane Formation and Performance, Journal of Applied Organometallic Chemistry, April (2007).
 • P. Timakul, S. Jinawath and P. Aungkavattana, “Fabrication of Electrolyte Materials for Solid Oxide Fuel Cell by Tape-Casting”, Ceamics International 34 (2008) 867-871.
 • Andres Lozano, C., Ohashi, M., Shimpalee, S., Aungkavattana, P., Van Zee, J W., 2011.Comparison of hydrogen and methane as fuel in micro-tubular SOFC using electrochemical analysis. J. of Electrochem. Soc., 158 (10), B1235-1245.
 • Jiratchaya Ayawanna, Darunee Wattanasiriwech, Suthee Wattanasiriwech, Pavadee Aungkavattana, "Effects of cobalt metal addition on sintering and ionic conductivity of Sm(Y)-doped ceria solid electrolyte for SOFC", Solid State Ionics, Volume 180, Issues 26–27, 19 October 2009, Pages 1388-1394
 • Dacho Kunnakorn, Thirasak Rirksomboon, Pavadee Aungkavattana, Neeranut Kuanchertchoo, Duangduen Atong, Khantima Hemra, Santi Kulprathipanja, Sujitra Wongkasemjit, "Optimization of synthesis time for high performance of NaA zeolite membranes synthesized via autoclave for water–ethanol separation", Desalination, Volume 280, Issues 1–3, 3 October 2011, Pages 259-265
 • Dacho Kunnakorn, Thirasak Rirksomboon, Pavadee Aungkavattana, Neeranut Kuanchertchoo, Duangduen Atong, Santi Kulprathipanja, Sujitra Wongkasemjit, "Performance of sodium A zeolite membranes synthesized via microwave and autoclave techniques for water–ethanol separation: Recycle-continuous pervaporation process"
  Desalination, Volume 269, Issues 1–3, 15 March 2011, Pages 78-83
 • D. Kunnakorn, T. Rirksomboon, K. Siemanond, P. Aungkavattana, N. Kuanchertchoo, P. Chuntanalerg, K. Hemra, S. Kulprathipanja, R.B. James, S. Wongkasemjit, "Techno-economic comparison of energy usage between azeotropic distillation and hybrid system for water–ethanol separation", Renewable Energy, Volume 51, March 2013, Pages 310-316

รางวัลที่เคยได้รับ
ลำดับรางวัลทางวิชาการรางวัลเกียรติยศ/ทั่วไป
1NSTDA Technopreneur Award 2009
2โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานเด่นประจำปี 2552 ของ MTEC เรื่อง 1-3 kW Tubular SOFC Stack for Household Distributed Generator

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th