Scholar Information System  

 

บุญญานาถ นาถวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ์
Miss Boonyanath Nathwong
สายงาน/ตำแหน่ง นักวิจัย
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาเอก
แหล่งทุน ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ว.ว. )
สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (Plant Biotechnology)
สถาบันการศึกษา University of East Anglia
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2540

โครงการวิจัย

ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว (rice tungro baciliform virus) อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม
ผู้ให้ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้วิจัยร่วม บุญญานาถ นาถวงษ์
หน่วยงานวิจัยร่วม ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล
ระยะวิจัย 1 พฤษภาคม 2541
ถึง 2 ตุลาคม 2543
สถานภาพ โครงการที่สำเร็จแล้ว
บทคัดย่อ ไวรัสโรคใบสีส้มในข้าว สายพันธุ์ชัยนาท จัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มของไวรัสโรคใบสีส้มที่พบในประเทศไทย จีโนมของไวรัสมีลักษณะเป็นวงกลมดีเอ็นเอเส้นคู่ ถูกสกัดออกมาอนุภาค เพื่อใช้สร้าง RTBV-CN full length clone (pRTBVCN) สำหรับการหาลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท และสำหรับการสร้าง RTBV-CN one-and-bit-mer clone เพื่อการศึกษาไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทโดยตรง ซึ่ง RTBV-CN one-and-bit-mer clone ที่ได้มีความสามารถในการติดเชื้อในต้นข้าวได้ดี และผลการวิเคราะห์ลำดับรหัสพันธุกรรมพบว่า จีโนมของไวรัสโรคใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทมีลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 8010 เบส ประกอบไปด้วยช่วงการถอดรหัส 4 ช่วง ที่สามารถแปลรหัสได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ขนาด 10 กิโลดาลตันขึ้นไป โดยที่โปรตีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ โปรตีนจากช่วงการถอดรหัสที่ 3 มีน้ำหนักมวลจากการคำนวณประมาณ 194 กิโลดาลตัน ซึ่งคาดว่าโปรตีนขนาดใหญ่นี้จะถูกตัดทอนลง โดยเอนไซม์แอสพาร์ติกโปรตีเอสที่สร้างโดยไวรัสเอง เพื่อปลดปล่อยโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างกันไปได้แก่ โปรตีนเปลือกหุ้มและเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส ในส่วนของเปลือกนอกของอนุภาคไวรัส ผลการทดลองบ่งชี้ว่า มีโปรตีนเปลือกหุ้มอยางน้อย 2 ชนิดที่มีขนาด 37 และ 27 กิโลดาลตัน ประกอบกันเป็นเปลือกภายนอกของอนุภาค แต่การตรวจสอบโปรตีนโดยวีธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า มีเฉพาะแต่เพียงแถบโปรตีนขนาด 37 กิโลดาลตันเท่านั้น ที่ปรากฏขึ้น โดยสันนิษฐานว่ากรดอะมิโนไลซีน และอาร์จินีน ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นพวกกรดอะมิโนที่มีความเป็นด่าง ที่มีอยู่มากในบริเวณปลายด้านอะมิโนของโปรตีนขนาด 27 กิโลดาลตัน คือสาเหตุของการเคลื่อนที่ช้าผิดปกติของโปรตีนตัวนี้ ทำให้โปรตีนขนาด 27 กิโลดาลตันมีอัตราการเคลื่อนที่เท่ากับโปรตีนขนาด 37 กิโลดาลตัน

การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย
ผู้ให้ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้วิจัยร่วม บุญญานาถ นาถวงษ์
หน่วยงานวิจัยร่วม ศช.(หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช)
ระยะวิจัย 1 ตุลาคม 2543
ถึง 31 มีนาคม 2546
สถานภาพ โครงการที่สำเร็จแล้ว
บทคัดย่อ ภายหลังการระบาดของโรคใบหงิกอย่างรุนแรงครั้งล่าสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2534 การสำรวจโรค ใบหงิกของข้าว ในพื้นที่การทำนาทั่วประเทศในระหว่างปี 2543 - 2545 พบการเกิดโรคใบหงิกใน 7 พื้นที่ ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้แก่ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, อ. เมือง จ. พิษณุโลก, อ. วังทอง จ.พิษณุโลก, อ. บึงนาราง จ. พิจิตร, อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร, อ.เมือง จ. ชัยนาท และแปลงทดลองข้าวพระตำหนักสวนจิตรลดา กรุงเทพ จากการศึกษาความแตกต่างของลำดับรหัสพันธุกรรม และลำดับกรดอะมิโนจากจีโนมสายที่ 5 และ 8 ของไวรัสโรคใบหงิกทั้ง 7 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับลำดับรหัสพันธุกรรม และลำดับกรดอะมิโนจากจีโนมสายที่ 5 และ 8 ของ ไวรัสโรคใบหงิก ที่มีการรายงานไว้ 4 ปีก่อนหน้าการสำรวจโดยโครงการนี้ พบว่าลำดับรหัสพันธุกรรมและลำดับกรดอะมิโนของจีโนมสายที่ 5 มีความคล้ายคลึงกันถึง 99.5 % ความแตกต่างในระดับลำดับรหัสพันธุกรรม ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเพียง 1-2 ตำแหน่งในไวรัสโรคใบหงิก 3 สายพันธุ์จากทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ในขณะที่ลำดับรหัสพันธุกรรมและลำดับกรดอะมิโนของจีโนมสายที่ 8 แม้จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันถึง 99 % แต่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้ง 7 สายพันธุ์ โดยมีอยู่ 2 ตำแหน่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างกรดอะมิโนของไวรัสทั้ง 7 สายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่ กับของไวรัสที่ได้มีรายงานไว้ 4 ปีก่อนหน้า

การสร้างดีเอ็นเอมาตราฐานขนาด 50 base pair จากจีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท
ผู้ให้ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้วิจัยร่วม บุญญานาถ นาถวงษ์
หน่วยงานวิจัยร่วม ศช.(หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช)
ระยะวิจัย 1 พฤศจิกายน 2546
ถึง 12 พฤศจิกายน 2547
สถานภาพ โครงการที่สำเร็จแล้ว
บทคัดย่อ การแยกชิ้นดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าในแผ่นวุ้น (gel electrophoresis) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสูงอันหนึ่งในการวิจัยเกี่ยวกับดีเอ็นเอ และในการแยกชิ้นดีเอ็นเอในแผ่นวุ้นนั้น ดีเอ็นเอมาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทียบวัดขนาดชิ้นดีเอ็นเอแต่ละชิ้น โดยที่ดีเอ็นเอมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปทุกวันนี้ มีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ แต่ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าวัสดุวิทยาศาสตร์ชนิดนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการผลิตดีเอ็นเอมาตรฐานขึ้นใช้และจำหน่ายเองภายในประเทศ และด้วยปริมาณงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ทำให้สามารถคาดประมาณได้ว่า ปริมาณความต้องการดีเอ็นมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ การพัฒนาดีเอ็นเอมาตรฐานขึ้นใช้เอง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและประหยัดงบประมาณการวิจัยได้ ด้วยแนวทางดังกล่าวข้างต้น โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการสร้างดีเอ็นเอมาตรฐาน ที่ประกอบไปด้วยชิ้นดีเอ็นเอขนาด 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 และ 950 คู่เบส โดยมีจีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท เป็นแหล่งต้นแบบสำหรับดีเอ็นเอทั้ง 10 ขนาดดังกล่าว โดยทำการสอดแทรกชิ้นส่วนของจีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท เข้าไว้ในพลาสมิด pUC18 ซึ่งมีลักษณะเป็น high copy number เพื่อสร้างพลาสมิดลูกผสมที่สามารถนำมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ เพื่อให้ได้ชิ้นดีเอ็นเอทั้ง 10 ขนาดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การเลือกใช้จีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท เป็นแหล่งต้นแบบสำหรับการสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานนั้น มีพื้นฐานจากข้อได้เปรียบทางด้านโครงสร้างของจีโนมที่มีลักษณะเป็นดีเอ็นเอเส้นคู่ และตำแหน่งจุดตัดของเอนไซม์ตัดจำเพาะบางตัว อีกทั้งได้มีการเก็บจีโนมไว้ในรูปของ full length genomic clone (pRTBVCN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันเป็นผลงานจากโครงการ "ผลกระทบต่อการประกอบตัวของไวรัสใบสีส้มในข้าว อันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับรหัสพันธุกรรม" (บุญญานาถและคณะ, 2543) ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การสร้างดีเอ็นมาตรฐานจากจีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาท (pRTBVCN) จึงเป็นการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากผลงานเดิม ที่มีรากฐานจากพันธุกรรมของสายพันธุ์ไวรัสที่พบในประเทศไทย และได้ทำการศึกษาโดยคณะผู้วิจัยไทย ตั้งแต่ขั้นแรกคือการสกัดอนุภาคและจีโนมของไวรัส ตลอดจนถึงการหาและวิเคราะห์ลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของไวรัสใบสีส้ม ซึ่งข้อมูลรหัสพันธุกรรมนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการออกแบบดีเอ็นเอมาตรฐานในโครงการนี้

การสร้างพลาสมิคลูกผสมเพื่อการผลิตโปรตีนมาตรฐาน จากจีโนมไวรัสใบสีส้มสายพันธุ์ชัยนาทและจีโนมสายที่ 5 และ 8 ของไวรัสโรคใบหงิก
ผู้ให้ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้วิจัยร่วม บุญญานาถ นาถวงษ์
หน่วยงานวิจัยร่วม ศช.(หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค)
ระยะวิจัย 1 มิถุนายน 2548
ถึง 31 มีนาคม 2549
สถานภาพ โครงการที่สำเร็จแล้ว
บทคัดย่อ โปรตีนมาตรฐานเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับการวิจัยด้านชีววิทยาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน โดยมีการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทในแต่ละปี ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถลดลงได้ ด้วยการผลิตโปรตีนมาตรฐานขึ้นใช้เอง โดยทางโครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพลาสมิดลูกผสมจำนวน 15 พลาสมิด สำหรับใช้เป็นต้นแบบการสังเคราะห์โปรตีน โดยที่แต่ละพลาสมิดจะมีชิ้นดีเอ็นเอที่ได้จากจีโนมไวรัสใบสีส้มและจีโนมไวรัสโรคใบหงิกสายที่ 5 และ 8 แทรกรวมอยู่กับพลาสมิดแกนหลัก แล้วจึงทดสอบลักษณะการสังเคราะห์โปรตีนและการสกัดโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นได้ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การผลิตโปรตีนมาตรฐานเชิงพาณิชย์ในขั้นต่อไป

รางวัลที่เคยได้รับ
ลำดับรางวัลทางวิชาการรางวัลเกียรติยศ/ทั่วไป
1ผลงานเรื่อง ดีเอ็นเอมาตรฐานขนาด 100 คู่เบสและขนาดช่วง 1 กิโลเบส / ไบโอเทค (หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ชมเชย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2550 เมื่อ 27 ตุลาคม 2549

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th